Zariadenie proti neúmyselnému blokovaniu volantu automobilu

Číslo patentu: U 3495

Dátum: 02.05.2003

Autor: Mánek Aleš

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technicke riešenie sa týka zariadenia proti neúmyselnému blokovaniu volantu automobilu aj pri zasunutom kľúči v spínacej skrinka, najmä ak je vozidlo v pohybe bez spusteného motora, respektíve aj bez pokusu o jeho spustenie štartérom.Pri niektorých druhoch automobilov v súčasnosti používaných a vyrábaných, môže dôjsť pri špecifickom spôsobe užívania vozidla k situácii, že dôjde k zablokovaniu - uzamknutiu volantu aj počas pohybu vozidla pri zasunutom kľúči v spínacej skrinke. Táto situácia môže nastať ak je vozidlo v pohybe bez spustenćho motora alebo aj bez pokusu o jeho spustenie štartérom napríklad pri jazde z kopca bez spusteného motora, alebo pri ťahani vozidla iným vozidlom. Nebezpečnosť tohto javu spočíva vo všeobecne rozširenom povedomi, že pri zasunutom kľúči v spínacej skrine nemôže v žiadnom prípade dôjsť k zamknutiu a teda k zablokovaniu riadenia vozidla, pokiaľ toto bolo už raz uvedene do pohybu.Situácia, kedy dôjde k zamknutiu volantu bez vybratia kľúča nastane takto východiskovým postavením je odstavenć vozidlo s uzamknutým volantom. Teraz zasunieme kľúč do spínacej skrinky, otočíme do polohy I a ďalej pokračujeme otáčaním do polohy ll, avšak pohyb kľúča zastavíme pred dosiahnutím tejto polohy na presne definovanom mieste, kedy je závora vyzdvihnutá tesne nad polohu blokovania. Teraz sú zapnuté niektoré elektricke obvody vozidla a volant je odomknutý, možno ním teda voľne otáčať. Pokiaľ teraz uvedieme vozidlo do pohybu akýmkoľvek spôsobom bez použitia štaitéia, je toto ovládateľné, prevádzky schopné a zdanlivo primerane funkčné. Teraz však z tejto polohy, kedy nebol dokončený pohyb do polohy Il,začneme otáčať kľúčom späť do predchádzajúcej polohy I alebo aj 0, dôjde okamžite k zamknutiu volantu zablokovanim volantovej tyče aj napriek tomu, že kľúč doposial nebol otočený späť do východiskovej nulovej polohy a nebol vybratý zo spínacej skrinky.Príčinou tohto javu je skutočnosť, že konštrukcia uzáveru riadenia vytvára prechodný nestabilný stav, kedy je volantová tyč už odblokovaná, avšak závora ešte nie je aretovaná proti spätnému pohybu do polohy zamknutia, vysunutim aretačnej západky. Pokial sa teda začne otáčať kľúčom späť, pred prekonaním tejto nestabilnej polohy,prebiehajú príslušné operácie v opačnom poradi ako boli v prvej fáze pri otáčaní kľúča doprava. Najprv teda zíde závora späť do vybrania vo volantovej tyčí a tú zablokuje,potom sa kľúč otočí do polohy 0 a až nakoniec je možné ju vybrať, avšak volant je už predtým zamknutý aj bez vybratia kľúča zo spínacej skrinky, aj pred momentom otočenía kľúča do základnej východiskovej polohy.Pokiaľ aretačná západka pri riadnom a neprerušovanom prechode nestabilnou polohou túto prekoná a zapadne, dôjde k žiaducemu postupu, kedy zapadnutie závory je posledný pohyb celého procesu, teda až po vytiahnutí kľúča z vložky zámku riadenia.Podstata technického riešenia Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zaria denie proti neíunyselnému blokovaniu volantu automobilu aj pri zasunutom kľúči V spínacej skrinke, najmä akje vo zidlo v pohybe bez spustenia motora, respektíve aj bez pokusu o jeho spustenie štartérom, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že na čelnej ploche vačky je vytvorený výstupok, alebo spätný zárez, prípadne kombinácia obidvoch týchto riešení, na zamedzenie spätného pohybu pred zaskočením západky na obvodovú plochu, alebo je vytvorená spätná pomocná vačka, ktorá v určitom okamihu zaistí zapadnutie aretačnej západky.Pre správnu funkciu zariadenia pri riešení výstupkom,spätným zárezom, pripadne ich kombináciou, je nutné dokončenie otáčania v pôvodnom smere až do žiaducej polohy, keď už nie je možný samovoľný spätný pohyb závory,pretože už došlo k zapadnutiu aretačnej západky na obvodovú plochu západkoveho telesaPodmienkou správnej funkcie zariadenia pri riešení spätnou pomocnou vačkou je, že bod kde aretačná západka zaskočí na vodíacu plochu spätnej pomocnej vačky, je najbližší k osi otáčania západkového telesa a všetky ďalšie body na obvodovej ploche spätnej pomocnej vačky majú stále väčšiu a väčšiu vzdialenosť od stredu otáčania. Z tohto vyplýva, že po zaskočeni aretačného kolika na plochu spätnej pomocnej vačky je tento aretačný kolik aj so závorou vždy už iba vyzdvihovaný, bez ohľadu na smer otáčania západkového telesa uzâveru riadenia, respektíve bez ohľadu na smer otáčanie kľúča vo vložke zámku. Toto riešenie sa javí zvlášť výhodne pre svoju jednoduchosť a možnosť ľahkej dodatočnej aplikácie aj na skôr vyrobene zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochNa všetkých nasledujúcich obrázkoch s výnimkou axonometrických pohľadov, je mechanizmus pre názornosť zobrazený v postavení, kedy je pohľad proti smeru Zasúvania kľúča do vložky uzáveru. Západkovć teleso sa teda otáča z tohto pohľadu pri odomykaní a štartovaní vozidla doľava. otáčaním doprava je na týchto obrázkoch zachytený postup pri uzamykaní riadenia pred vytiahnutim kľúča z vložky uzáveru riadenia.Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých, obr. l až 5 znázorňujú jednotlivé fázy funkcie mechanizmu so spätnou pomocnou vačkou s priamkovým priebehom a to a) vždy nárys a bokorys, b) axonometrický pohľad približne v osi hriadeľa volantu a c) axonometrický pohľad asi o 60 ° pootočený. Na obr. 6 sú znázomené niektoré možné tvary spätnej pomocnej vačky a to napríklad a) priamkovým priebehom, b) s konkávnym priebehom, c) s konvexným priebehom, d) s nepravidelným konvexným priebehom. Na obr. 7 sú varianty s úpravami na čelnej ploche vačky a to a) s výstupkom, alebo b) so zárezom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie, podľa obr. 1 až 5, pozostáva z hriadeľa volantu 8 do ktorého blokovacej dutiny 81 zapadá závora 6,ktorá je neustále pritláčaná pružinou 7. Pohyb závory 6 je cez rameno závory 5 odvodený od ovládacej vačky 4, po ktorej rameno závory 5 kĺže. V ramene závory 5 je umiestnená západka 3, ktorej poloha je ovládaná čelnou plochou 12 vačky 1, spätnou pomocnou vačkou 2 vytvorenou na čelnej ploche 12 vačky 1 a obvodovou plochou 11 vačky 1. Vačky 1, 2 a 4 sú pevne umiestnene na spoločnom hriadeli,tvoriace teleso vačiek 13. Tvary spätnej pomocnej vačky podlá obr. 6, môžu byť rôzne, avšak ako najvýhodnejšie z hľadiska priebehu a hlavne možnosti dodatočných úprav nauž stavajúcích dieloch sa javí variant s priamkovým priebehom.Zariadenie podľa obr. 7, má na čelnej ploche 12 vytvorený výstupok 9 alebo spätný zárez 10, pripadne kombináciu oboch, do ktorých zapadá aretačná západka 3.Funkcia zariadenia podľa technického riešenia je zrejmá z obr. l až 5, ktoré znázorñujú jednotlivé fázy celého postupu. Na obr. l (fáza l) je znázornený okamih po zasunutí kľúča do vložky zámku a miernom pootočení, ktorého dôsledkom prebehol axiálny posuv telesa vačiek 13 v smere šípky, závora 6 je úplne zapadnutá V blokovacej dutine 81 a tým je hriadel volantu 8 Zablokovaný. Na obr. 2 (fáza 2) je znázornený okamih, kedy je závora 6 zdvihnutá a je bezprostredne pred polohou odblokovania hriadeľa volantu 8, s ktorou ešte nie je možne otáčať. Táto poloha je zvolená na vytvorenie spätnej pomocnej vačky 2 na čelnej ploche 12 vačky 1. Na obr. 3 (fáza 3) je znázornený okamih presunutia aretačnej západky 3 zo spätnej pomocnej vačky 2 na vonkajšiu obvodovú plochu vačky 11. K tomuto stavu došlo pri normálnom a riadnom priebehu otáčania kľúča vo vložke uzáveru riadenia. Ide teda o existujúci postup, pri ktorom je spätná pomocná vačka 2 zbytočné, avšak funkciu zariadenia žiadnym spôsobom neovplyvňuje. Na vyzdvihnutie závory 6 s aretačnou západkou 3 do hornej úvrate,došlo pôsobením existujúcej ovládacej vačky 4, ktorá je súčasťou telesa vačiek 13. Na obr. 4 (fáza 4) je zachytený okamih presunutia aretačnej západky 3 zo spätnej pomocnej vačky 2 na vonkajšiu obvodovú plochu 11 vačky 1. K tomuto stavu došlo potom, kedy bolo z kritickej polohy začaté otáčanie späť. Pretože k presunutiu aretačnej západky 3 došlo V bode, ktorý je najbližšie k osi otáčania, bola teda aretačná západka 3 vynesená na vonkajšiu obvodovú plochu 11. Pokiaľ by tu spätná pomocná vačka 2 nebola, došlo by pri tomto postupe k spätnému pohybu závory 6 a teda k jej zasunutiu do blokovacej dutiny 81 hriadeľa volantu 8. Na obr. 5 (fáza 5) je okamih, kedy už prebehol axiálny posuv telesa vačiek 13 a závora 6 sa zasunula do blokovacej dutiny 81 hríadeľa volantu 8. Aretačná západka 3 zišla po čelnej ploche 12 do východiskovej polohy. Akýkoľvek ďalší pohyb je iba taký pohyb, predchádzajúci postaveniu vo fáze l, teda mierne pootočený s axiálnym posuvom telesa vačiek 13.Funkcia zariadenia podľa technického riešenia s vytvoreným výstupkom 9 alebo spätným zárezom 10 na čelnej ploche 12, je rovnaká ako v predchádzajúcom prípade až na m, že je znemožnený spätný pohyb pred zaskočením aretačnej západky 3 na obvodovú plochu 11. Toto opatrenie vyžaduje dokončenie otočenia v pôvodnom smere až do žiaducej polohy, keď už nie je možný samovoľný pohyb závory 6, pretože došlo k zapadnutiu aretačnej západky 3 na obvodovú plochu 11.Zariadenie podľa technického riešenia odstraňuje nebezpečnosť, situácie, kedy pri špecifickom spôsobe použitia vozidla, môže dôjsť k zablokovaniu - uzamknutiu volantu aj počas pohybu vozidla pri zasunutom kľúči v spínacej skrinke, napriklad pri jazde z kopca bez spustenćho motora alebo pri vlečení vozidla iným vozidlom.1. Zariadenie proti neúmyselnej blokácií volantu automobilu aj pri zasunutom kľúči v spínacej skrinke, najmä ak je vozidlo v pohybe bez spusteného motora, respektíve aj bez pokusu ojeho spustenie štartérom, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na čelnej ploche (12) vačky (l) je vytvorený výstupok (9), alebo spätný zárez (10), prípadne kombinácia oboch týchto riešení, na zamedzenie spätného pohybu pred zaskočením západky (6) na obvodovú plochu(11), alebo je vytvorená spätná pomocná vačka (2), ktorá v určitom okamihu zaistí zapadnutie aretačnej západky (3).

MPK / Značky

MPK: B62D 1/00

Značky: volantu, zariadenie, proti, blokovaniu, neúmyselnému, automobilů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-u3495-zariadenie-proti-neumyselnemu-blokovaniu-volantu-automobilu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie proti neúmyselnému blokovaniu volantu automobilu</a>

Podobne patenty