Veko na nádobu v tvare pohára

Číslo patentu: E 9615

Dátum: 09.11.2006

Autor: D'amato Gianfranco

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka veka podľa úvodnej časti nároku l.0002 Takéto veko je známe napríklad z patentu US 3 583 596 A. Tieto veká sú určené na upnutie alebo pripevnenie na nádobu v tvare pohára, na zatvorenie nádoby a na umožnenie prepravy nádoby bez rizika preliatia kvapaliny v nádobe cez okraj nádoby. Takéto veko musí byť v súlade s množstvom niekedy protichodných požiadaviek. Napríklad. keďže ide oprodukt určený na jedno použitie, výrobné náklady by mali byť čo najnižšie. Ak chcete znížiť náklady na dopravu a skladovanie, veká by sa mali dat ukladať na seba bez poškodenia. Manipulácia s vekami by mala byť čo naj jednoduchšia. Konkrétne by sa mali dať veká ľahko vybrať z balenia a mali by sa dat ľahko pripnúť na príslušnú nádobu. Prvoradou požiadavkou veka je jeho tesnost voči kvapaline. Nielen počas prepravy nádob, ale aj v prípade spadnutia nádoby a v prípade miernej deformácie vplyvom nárazu o zem by malo veko zostať pevne pripnuté k nádobe a zabrániť úniku kvapaliny. Keď je nádoba naklonená,veko by malo zabrániť úniku kvapaliny minimálne na 15 sekúnd, pokial možno, aj dlhšie.0003 Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť veko, ktoré je vylepšené oproti bežnému veku sohľadom na jednu alebo viacero vyššie uvedených požiadaviek.0004 Tento predmetje vyriešený vekom so znakmi podľa nároku l. Výhodné uskutočnenia sú uvedené v závislých nárokoch.0005 Vo veku ztohto vynálezu vyčnievajúci koniec definuje horizontálnu rovinu. Táto definícia horizontálnej roviny sa dá dosiahnut rôznymi spôsobmi, vzávislosti od tvaru vyčníevajúcej časti. Ak sa vyčnievajúci koniec tiahne po kruhovej rovine alebo jej časti,po obvode veka, horizontálna rovina sa dá zadetinovať tromi rôznymi bodmi na kruhovej rovine. Ak sa vyčnievajúca časť nachádza v rôznych častiach upínacej drážky, horizontálna rovina sa môže znova zadetinovať spoločnou rovinou podľa rôznych častí vyčnievajúceho konca.0006 Podľa tohto vynálezu je uhol medzi horizontálnou rovinou a dotykovou rovinou na konci vrchnej steny vyčníevajúcej časti priľahlej kvyčnievajúcemu koncu menší ako uhol medzi horizontálnou rovinou a dotykovou rovinou na konci spodnej steny vyčníevajúcej časti priľahlej kvyčnievajúcemu koncu. Tento prvok má nasledujúci výhodný efekt keď sa zosilnený rám nádoby vloží do upínacej drážky, napokon sa dostane do kontaktu so spodnou stenou vyčnievajúceho konca. Táto spodná stena slúži ako druh rampy. keď sa zosilnený rám ďalej vloží do upínacej drážky tak, aby zosilnený rám nádoby tlači pružnú vonkajšiu stenu upínacej drážky smerom von. Keď zosilnený rám prejde cez vyčnievajúci koniec, vonkajšia stena upínacej drážky zapadne naspäť tak. aby vyčnievajúci koniec čiastočne zatvorí zosilnený rám V drážke. V prípade pôsobenia síl na veko pre jeho odpojenie od nádoby sa zosilnený rám dostane do kontaktu s vrchnou stenou vyčníevajúcej časti. Táto vrchná stena však zviera menší uhol s horizontálnou rovinou ako spodná stena. Schopnosť vyčníevajúcej časti fungovat ako rampa je tak vsmere dozadu znížená. Namiesto toho. aby umožnila odpojenie veka od nádoby, vyčnievajúca časť pevne drží zosilnený rám v upínacej drážke. lnými slovami, pričom uhol medzi horizontálnou rovinou adotykovou rovinou na konci vrchnej steny priľahlej kvyčnicvajúcemu koncu je menší ako uhol medzi horizontálnourovinou a dotykovou rovinou na konci spodnej steny priľahlej k vyčnievajúcemu koncu, čo vedie k jednoduchšiemu pripojeniu veka na nádobu, pričom sa silnejšie zabráni odpojeniu veka od nádoby. Tento vynález tak zároveň zjednodušuje manipuláciu s vekom a robí veko odolné voči zásahom.0007 Podľa tohto vynálezu môže mať uhol medzi horizontálnou rovinou adotykovou rovinou na konci vrchnej steny priľahlej kvyčnievajúcemu koncu hodnotu od 0 ° do 20 °. Podobne aj uhol medzi horizontálnou rovinou a dotykovou rovinou na konci spodnej steny priľahlej k vyčnievajúcemu koncu môže mať hodnotu od 20 ° do 45 °.0008 Na dosiahnutie tejto funkcie, teda pre zjednodušenie upnutia veka na nádobu pri súčasnom zabránení podobne ľahkému odpojeniu môže mať uhol medzi horizontálnou rovinou adotykovou rovinou na konci vrchnej steny priľahlej kvyčnievajúcemu koncu vhodnú hodnotu od 10 ° do 35 °, čo je menej ako uhol medzi horizontálnou rovinou a dotykovou rovinou na konci spodnej steny priľahlej k vyčnievajúcemu koncu.0009 Vrchná stena vyčnievajúceho konca môže mať množstvo rôznych tvarov. Napríklad by mohla byť rovinná. Vrchná stena sa však vhodne tiahne s nenulovým zakrivením pri pohľade vo vertikálnom priereze veka. Konkrétne môže byť vrchná stena formovaná konkávne smerom dovnútra upínacej drážky. Ak sa vytvaruje takýmto spôsobom,vyčnievajúci koniec dokáže pevnejšie držať zosilnený rám nádoby vjej upnutej polohe vupínacej drážke. Vprípade síl pôsobiacich na veko pre odpojenie veka od nádoby sa zosilnený rám pohybuje vo vonkajšom smere vupínacej drážke. Po istej vzdialenosti sa zosilnený rám dostane do kontaktu svrehnou stenou vyčnievajúceho konca. Vdôsledku zakrívenia vrchnej steny táto vrchná stena teraz presmerováva pohyb zosilneného rámu smerom do vnútornej steny upínacej drážky. Ďalší pohyb zosilneného rámu smerom von sa tak zmierni alebo zastaví, čím sa sťaží odpojenie veka od nádoby.0010 Spodná stena môže byť na druhej strane výrazne rovinná alebo môže mať aspoň priamy prierez vo vertikálnom smere veka. Pri takomto tvare je jednoduchší pohyb zosílneného rámu mimo vyčnievajúci koniec, keďže počas vkladania zosilnenćho rámu do upínacej drážky kontakt medzi rámom a spodnou stenou vyčnievajúceho konca vedie k ohybu vonkajšej steny upínacej drážky smerom von. a tým sa zabezpečí dráha pre zosilnený rám.0011 Podľa tohto vynálezu sa môže dosiahnuť ďalší pohyb, ak je hĺbka upínacej drážky od jej vrcholu po vyčnievajúci hrot vyššia ako príslušná výška zosilneného rámu nádoby v tvare pohára. V zapnutej polohe rámu v upínacej drážke tak zostane medzi vyčnievajúcim koncom a rámom odstup. Keď sa rám vloží do upínacej drážky a posunie sa za vyčnievajúci koniec,vonkajšia stena upínacej drážky, ktorá bola predtým ohnutá smerom von, náhle zapadne za zosilnený rám. Vdôsledku existencie odstupu medzi vyčnievajúcim koncom azosilneným rámom sa môže vonkajšia stena pohybovať ďalej ako do konečnej oddychovej polohy počas pohybu zapadnutia dozadu, kým sa nedostane do kontaktu so zosilneným rámom.sa napokon posunie naspäť do oddychovej polohy. Náraz vyčnievajúceho konca na zosilnený rám však spôsobí zvuk cvaknutia. Pohyb cvaknutia vonkajšej steny drážky a zvuk cvaknutia sú dotykové a zvukové indikátory pre používateľa, ktorý pripevňuje veko k nádobe. Obidva indikátory naznačujú. že je veko bezpečne upnuté na zosilnený rám nádoby. Keďže sú tieto indikátory spoľahlivé, používateľ nemusí kontrolovať tesne zapadnutie veka na nádobe, takže môže prejst na manipuláciu s následným vekom a nádobou. Na záver sa ďalej zjednoduší manipulácia s vekom a nádobou. Okrem toho odstup pomáha udržiavať rám v drážke, aj keď je niektorá z nich mierne deformovttná, napríklad v dôsledku nárazu nádoby na zem.0012 Vzdialenosť medzi vyčnievajúcim koncom a vnútornou stenou drážky je rovnaká alebo menšia ako dve tretiny upínacej drážky v najširšej časti nad vyčnievajúcim koncom,teda smerom kvnútomému koncu upínacej drážky. Táto veľkost upínacej drážky vedie k bezpečnému utesneniu veka na nádobe, keďže šírka upínacej drážky v najširšej časti nad vyčnievajúcim koncom bude v podstate zodpovedať šírke zosilneného rámu.0013 Na druhej strane vzdialenosť medzi vyčnievajúcim koncom avnútornou stenou drážky môže byť rovnaká alebo vyššia ako šírka upínacej drážky vnajširšej časti nad vyčnievajúcim koncom. Takáto veľkosť upínacej drážky umožňuje zosilnenćmu rámu ľahko prejsť cez vyčnievajúci koniec, ked je veko pripojene na nádobe.0014 V znázornení tohto vynálezu je výška vnútomej steny drážky medzi vrchom upínacej drážky a stredovou časťou veka minimálne rovnaká ako hĺbka upínacej drážky od vrchnej časti až po vyčnievajúci koniec. Inými slovami sa vnútomá stena drážky tiahne minimálne po vyčnievajúci koniec, prednostne pod vyčnievajúcim koncom. Táto funkcia umožňuje, aby bola dostatočne veľká časť vnútornej steny vneustálom kontakte so stenou nádoby pre vytvorenie tesnenia odolného voči kvapaline medzi vekom a nádobou. Tento kontakt medzi vekom a nádobou sa môže vyskytovať po obvodovej línii. Tesnosť voči kvapaline je však výrazne zosilnená, ak sa kontakt vyskytne nielen na línii, ale aj v rovínnej alebo zakrivenej0015 Ak má byt veko špeciálne tesne voči kvapaline, je možné uvažovať o vytvorení výšky vnútornej steny drážky minimálne rovnako veľkej ako je výška vonkajšej steny drážky. Ak sa výška vnútomej steny drážky vytvorí väčšia ako výška vonkajšej steny drážky, vnútorná stena drážky môže mať dodatočnú výhodu tým, že bude slúžiť ako typ vodiaceho povrchu, keď sa veko položí na nádobu. Zásahom do vnútornej steny nádoby vnútomá stena drážky pomôže viest veko na nádobe, aby sa veko dostalo do polohy upnutia.0016 V istých intervaloch sa môže poskytovať zovretie na vonkajšej stene drážky veka. Ak sa bude vykonávať vpravidelných rozstupoch na vonkajšej stene drážky, sila upínania sa môže rovnomeme rozdeliť po obvode veka.0017 Takisto je možne poskytnúť zovretie po celom obvode veka, čím sa dosiahne silná upínacia sila po celom obvode veka.0018 Vo výhodnom uskutočnení podľa tohto vynálezu je veko vyrobene zplastového materiálu. Konkrétne môže byť materiálom veka zmes minimálne prvého plastoveho materiálu a druhého plastového materiálu, kde má prvý materiál vyššiu pevnosť ako druhý materiál. Takáto zmes umožňuje získať dostatočne pevné veko, pričom zároveň poskytuje dostatočne vysokú pružnosť vonkajšej steny drážky pre ohyb smerom von azapadnutie za zosilnený rám pre bezpečne držanie rámu v upínacei drážke. Mierna deformácie stien upínacej drážky zároveň umožňuje vykonávať dostatočný upínací tlak na zosilnený rám nádoby.0019 Ak chcete znížiť výrobné náklady, je výhodné, aby boli prvé adruhć plastové materiály rovnakého typu. Napríklanl obidva materiály môžu byt polystyrćnové.0020 Prvý plastový nnateriál je s výhodou polystyrén na všeobecné použitie (GPPS). S-4 týmto materiálom sa nielen jednoducho manipuluje, ale poskytuje aj dostatočnú stabilitu pre veko. A naviac je vysoko priehľadný.0021 Pre druhý plastový materiál sa môže na druhej strane zvoliť polystyrén svysokou odolnosťou voči nárazom (HIPS). Tento materiál poskytuje Vysokú odolnost Voči nárazom. Ked uzatvorená nádob a s vekom spadne na zem, HIPS môže zabrániť zlomeniu veka.0022 Testy preukázali, že je Výhodné, ak je prvý materiál zastúpený V zmesi V pomere 30 až 50 , pričom druhý materiál je V zmesi zastúpený V pomere 50 až 70 . Konkrétne prvý materiál môže byť zastúpený V pomere asi 40 , pričom druhý materiál môže byt V zmesi zastúpený V pomere asi 60 . Takáto zmes poskytuje presvedčivé Výsledky s ohľadom na tuhost a trvácnosť. Ak je zmes vyrobená z GPPS a HIPS, presný obsah zmesi nielenže stanovuje jej tvrdosť, ale aj jej priehľadnost. Keďže GPPS je Vysoko priehľadný, HIPS je matný. Môže sa uprednostňovať istá miera priehľadnosti, aby mohol používateľ stanoviť, či je nádoba naplnená a akú farbu má náplň.0023 Uprednostňovaný spôsob výroby veka je Vytvoriť ho hlbokým ťahaním a/alebo tvarovaním za tepla zplechu alebo fólie. Takýto spôsob výroby je dosť nenákladný.0024 Testy znova preukázali, že dostatočné stabilita alebo tuhosť veka sa môžu dosiahnut pri hlbokom ťahaní z plechu alebo fólie s pôvodnou hrúbkou, teda s hrúbkou pred hlbokým ťahaním, asi 0,24 až 0,36 mm, prednostne 0,27 až 0,33 mm. Vzávislosti od výšky jednotlivých častí veka môže byt priememá hrúbka veka 0,17 až 0,23 mm. Táto hrúbka spôsobuje dostatočnú stabilitu, pričom sa zároveň Vyhneme použitiu vyššieho množstva materiálu ako je potrebné, čím sa znížia Výrobné náklady.0025 Nádoby budú často Vytvorené s kónickými stenami. V týchto prípadoch je vhodné, ak je aj Vnútomá stena drážky veka kónická. Konkrétne uhol polovičného kužeľa Vnútomej steny drážky veka môže mať hodnotu 3,5 ° až 7 °, V závislosti od kónickosti nádoby, na ktorú sa veko použije.0026 Na druhej strane nie je potrebné, aby kónickost Vnútomej steny drážky zodpovedala presne kónickosti steny nádoby. Je množnć tolerovať odchýlku /- 2 ° až 3 ° V príslušných uhloch polovičnćho kužeľa s ohľadom na tesnosť voči kvapaline a táto odchýlka môže byť vhodná pre použitie veka pre rôzne nádoby s odlišnými kónickosťami bočných stien. To môže opäť pomôcť znížiť Výrobné náklady.0027 Ďalšia výhoda sa môže dosiahnuť vtedy, ak vpolohe veka upnutého na nádobe je rozstup medzi Vnútornými stenami drážky V stredovej časti veka V istej výškovej polohe o 1 o až 8 menší ako rozstup medzi stenami nádoby V rovnakej výškovej polohe na horizontálnej rovine H alebo V priľahlých oblastiach nad alebo pod rovinou H, prednostne 2 o až 5 o. Tento rozmerový rozdiel zabezpečí Vytvorenie dostatočne vysokej upinacej sily vyvinutej z vnútorných stien drážky na steny nádoby, ktoré budú tlačiť zosilnený rám do upínacej drážky a zároveň poskytnú istú mieru trenia medzi vnútomou stenou drážky a stenou nádoby,ktore ďalej zabráni odpojeniu veka od nádoby.0028 Tento vynález je takisto zameraný na kombináciu nádoby apríslušnćho veka.

MPK / Značky

MPK: B65D 43/02

Značky: pohára, tvare, nádobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e9615-veko-na-nadobu-v-tvare-pohara.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Veko na nádobu v tvare pohára</a>

Podobne patenty