Prehrávacie zariadenie a spôsob poskytovania funkčnosti na základe informácií o udalostiach získaných z playlistu

Číslo patentu: E 9458

Dátum: 07.10.2004

Autor: Kelly Declan

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Prehrávacie zariadenie a spôsob poskytovania funkčnosti na základe informáciívynález sa týka prehrávacieho zariadenia na vyvolávanie dátového toku obsahujúceho video dáta zahŕňajúceho Java procesor na spracovávanie aplikácie,pričom Java procesor obsahuje vstup na príjem informácie oudalosti do Java procesora na spracovanie aplikácie a pričom Java procesor obsahuje vstup na príjeminformácie o udalosti, a spôsobu spracovania Java aplikácie.Také prehrávacie zariadenie je známe zo set top boxov vyhovujúcich štandardu MHP.Taký set top box obsahuje procesor na spracúvanie aplikácie, napríklad Java aplikácie.Java aplikácia poskytuje funkčnosť set top boxu, ktorá súvisí s dátovým tokom prehrávaným na set top boxe. Na tento účel Java aplikácia dostáva udalosť z videostreamu MHP, ktorá indikuje Java aplikácii, že sa dosiahla istá pozícia v toku videoinformácií a že Java aplikácia má poskytnúť súvisiacu funkčnosť. Táto udalosť je uložená vo video streame ako udalosť DSM-CC streamu.Uloženie udalosti do toku má nevýhodu, že ak sa má udalosť zmeniť, tok saCielom vynálezu je poskytnúť spôsob, ktorý umožňuje zmeny udalosti bez rozsiahleho spracúvania dátového toku pri zachovaní možnosti poskytovaťinformácie o udalosti vo vhodnej pozícii počas prehrávania video alebo audio dát.Na dosiahnutie uvedeného cieľa, spôsob podľa vynálezu spočíva vtom, žeinformácia o udalosti sa získava z playlistu dátového toku.Keďže informácie o udalosti sa získavajú z playlistu, ktorý je spojený s dátovým tokom obsahujúcim video alebo audio dáta, informácie o udalosti sa už neziskavajú z dátového toku obsahujúceho video alebo audio dáta. Keďžeinformácie o udalostiach nie sú obsiahnuté v dátovom toku, prepracovanie dátovéhotoku nie je potrebné a dátový tok môže ostať nezmenený, aj ked sa zmení informácia o udalosti. Okrem toho, keďže informácie o udalosti sa získavajú z playlistu, možno zabezpečiť časovú koreláciu medzi prehrávaním video alebo audio informácií v dátovom toku a informáciami o udalostiach. Playlist poskytuje prehrávaciemu zariadeniu informácie o tom, kedy sa majú prehrať úseky video alebo audio streamu. Napríklad značku kapitoly označujúcu začiatok kapitoly možno využít na aktiváciu funkčnosti poskytovanej Java aplikáciou, ktorá sa týka tejto kapitoly. Takýmto spôsobom možno poskytnúť funkcionalitu spojenú s kapitolou v správnom momente, teda v koordinácii so začiatkom prehrávania danej kapitoly.Zmena informácie o udalosti vyžaduje prepracovanie playlistu, čo vedie k podstatne menšiemu rozsahu spracovania v porovnaní so situáciou, keď sa musí kvôli zmene informácie o udalosti prepracovať dátový tok. Okrem toho má prehrávacie zariadenie výhodu plynúcu z toho, že informácia o udalosti je v playliste,ktorá spočíva v tom, že už nemusí demultiplexovať informácie o udalostiach z dátového toku, čo znižuje požiadavky na spracovacie prostriedky. Ďalšou výhodou je, že prehrávacie zariadenie vie o informácii o udalostí skôr, ako k udalosti dôjde,pretože playlist sa vyvolá ešte pred udalosťami, a teda môže naplánovat spustenie aplikácií ovela lepšie na základe anticipácie potreby spustit aplikáciu a anticipácie záťaže procesora v momente spustenia aplikácie a v momente dosiahnutia udalostiTeda informácie o udalostiach získané z playlistu umožňujú implementáciu rovnakej funkčnosti ako informácie o udalostiach uložené v samotnom dátovom toku, pričom sa predíde prepracovávaniu dátového toku kvôli zmene informácie o udalosti.Ciel vynálezu sa teda dosahuje.Jedno uskutočnenie spôsobu sa vyznačuje tým, že playlist obsahuje značku s časom prezentácie a že informáciou o udalosti je informácia, že prehrávaciezariadenie dosiahlo značku času prezentácie počas prehrávania. Aplikácia musi vedieť, kedy sa má poskytnúť funkčnosť. informácia o udalosti sa získa z playlistu skôr, ako sa dosiahne udalosť.Aplikácia, ktorá teraz má kdispozícíi informáciu oudalosti, následnemonitoruje postup prehrávania a poskytne funkčnosť, keď prehrávanie postúpi dobodu označeného vplayliste. Aplikácia potom poskytne funkčnosť spojenúAlternatívne možno informáciu o udalosti poskytnúť aplikácii až v čase, ked aplikácia musí poskytnúť príslušnú funkčnosť. Procesor vprehrávacom zariadení získa informáciu o udalosti z playlistu a poskytne informáciu o udalosti aplikácii, až ked procesor určí, že prehrávanie dosiahlo bod vdátovom toku zodpovedajúci informácii o udalosti v playliste. Možno teda použiť bežnú aplikáciu. Aplikácia nemusí monitorovať postup prehrávania dátového toku, ale vsúvislosti smonitorovaním prehrávania dátového toku sa opiera o ďalšie procesy bežiace na procesore. Najmä v prípade Java aplikácií ide o výhodu, pretože Java aplikácia nemusí mat prehľad o procesoch nižšej úrovne v prehrávacom zariadení a môže byť nezávislá odPrehrávacie zariadenie podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že informáciao udalosti sa získava z playlistu dátového toku.Keďže informácie o udalosti sa získavajú z playlistu, ktorý je spojený s dátovým tokom obsahujúcim video alebo audio dáta, prehrávanie už nezískava informácie o udalosti z dátového toku obsahujúceho video alebo audio dáta. Keďže informácie o udalostiach už nie sú obsiahnuté v dátovom toku, prepracovanie dátového toku nie je potrebné a dátový tok môže ostat nezmenený, aj ked sa zmení informácia o udalosti. Okrem toho keďže informácie o udalosti sa získavajú z playlistu, ešte stále možno zabezpečiť časovú koreláciu medzi prehrávaním video alebo audio informácií v dátovom toku a informáciami o udalostiach. Playlist poskytuje prehrávaciemu zariadeniu informácie o tom, kedy sa majú prehrať úseky video alebo audio streamu. Napríklad značku kapitoly označujúcu začiatok kapitoly možno využít na aktiváciu funkčnosti poskytovanej Java aplikáciou, ktorá sa týkaTakýmto spôsobom možno poskytnúť funkcionalitu spojenú skapitolouv správnom momente, teda v koordinácii so začiatkom prehrávania danej kapitoly.Zmena informácie o udalosti vyžaduje len prepracovanie playlistu, čo vedie k podstatne menšiemu rozsahu spracovania v porovnaní so situáciou, keď sa musí kvôli zmene informácie o udalosti prepracovať dátový tok. Okrem toho máprehrávacie zariadenie výhodu plynúcu z toho, že informácia o udalosti je v playliste, ktorá spočíva v tom, že už nemusí demultiplexovať informácie o udalostiach z dátového toku, čo znižuje požiadavky na spracovacie prostriedky. Ďalšou výhodou je, že prehrávacie zariadenie vie o informácii o udalosti skôr, ako k udalosti dôjde,pretože playlist sa vyvolá ešte pred udalosťami, a teda môže naplánovať spustenie aplikácií oveľa lepšie na základe anticipácie potreby spustit aplikáciu a anticipácie záťaže procesora v momente spustenia aplikácie a v momente dosiahnutia udalostiTeda vďaka tomu, že informácie oudalostiach sa získavajú zplaylistu,prehrávacie zariadenie môže poskytovať rovnakú funkčnosť ako vtedy, ked sú informácie oudalostiach uložené vsamotnom dátovom toku, pričom sa predídeprepracovávaniu dátového toku kvôli zmene informácie o udalosti. Cieľ vynálezu sa teda dosahuje.Jedno uskutočnenie prehrávacieho zariadenia sa vyznačuje tým, že Javaprocesor obsahuje prostriedok na poskytovanie informácií o udalostiach aplikácii. Aplikácia musí vediet, kedy sa má poskytnúť funkčnosť. Informácia o udalosti sa získa z playlistu skôr, ako sa dosiahne udalosť.Aplikácia, ktorá teraz má kdispozícii informáciu o udalosti, následne monitoruje postup prehrávania a poskytne funkčnosť, ked prehrávanie postúpi do bodu označeného vplayliste. Aplikácia potom poskytne funkčnosť spojenúAlternatívne možno informáciu o udalosti poskytnúť aplikácii až v čase, ked aplikácia musí poskytnúť príslušnú funkčnosť. Procesor vprehrávacom zariadení získa informáciu o udalosti z playlistu a poskytne informáciu o udalosti aplikácii, až ked procesor určí, že prehrávanie dosiahlo bod vdátovom toku zodpovedajúci informácii o udalosti v playliste. Možno teda použit bežnú aplikáciu. Aplikácia nemusí monitorovať postup prehrávania dátového toku, ale vsúvislosti smonitorovaním prehrávania dátového toku sa opiera o ďalšie procesy bežiace na procesore. Najmä v prípade Java aplikácií ide o výhodu, pretože Java aplikácia nemusí mat prehľad o procesoch nižšej úrovne v prehrávacom zariadení a môže byt nezávislá od

MPK / Značky

MPK: G11B 27/10

Značky: prehrávacie, playlistu, zariadenie, udalostiach, získaných, informácií, základě, spôsob, funkčnosti, poskytovania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e9458-prehravacie-zariadenie-a-sposob-poskytovania-funkcnosti-na-zaklade-informacii-o-udalostiach-ziskanych-z-playlistu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prehrávacie zariadenie a spôsob poskytovania funkčnosti na základe informácií o udalostiach získaných z playlistu</a>

Podobne patenty