Kompozícia a spôsob bielenia papiera

Číslo patentu: E 9211

Dátum: 11.06.2008

Autori: Klug Günter, Hunke Bernhard, Kraemer Michael, Tauber Andrei

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka kompozicie, ktorá je vhodná pre povrchovú úpravu papiera, najmä pre glejené kúpele a spôsobu bieleniapapiera pri použití uvedenej kompozícíe.0002 Pri výrobe papiera je stupeň glejenia obvykle uskutočňovaný pre získanie dobrých písacích a tlačiarcnských vlastností a pevnosti papiera. Taký proces glejenia sa môže uskutočňovať jednak pred tvorbou archov V papierovine (vnútorné glejenie) a ďalej po vytvorení archov V glejacom lisc. Možná je i kombinácia oboch výrobných postupov. V jednej alebo oboch výrobných fázach je bielenie papieroviny alebo archov papiera obvykle uskutočňované pomocou fluorescenčného zjasňovacíeho prostriedku (FWA). V prípade aplikácie papieroviny sa obvykle glej a fluorescenčný zjasňovací prostriedok pridávajú k papierovine oddelene, zatial čo v prípade povrchového glejenia sa fluorescenčný zjasňovací prostriedok pridá doglejacieho výluhu a spoločne s ním sa aplikuje na papierové archy.0003 V papierenskom priemysle sa najviac používa kombinácia povrchového glejenia a bielenia (zjasňovanie) papiera. Tento postup sa najviac využíva najmä u segmentu kopírovacieho a listového papiera (kopírovanie,atramentové tlačiarne, offset, atdĺ). Existuje trvalý trend smerom k povrchovo glejeným papierom s vysokou belosťou a zlepšenými tlačiarenskými vlastnosťami a v tejto súvislosti existuje požiadavka na účinné glejenc kúpele. US 6,207,258 B 1 Livádza kompozíciu a spôsob zlepšenej charakteristiky pre tlač v atramentových tlačiarňach pri použití soli dvojmocného kovu, najmä chloridu vápenatěho. V súčasnej dobe sa v peipierenskont priemysle pre výrobu brílantncjšej a ostrejšej tlače, najmä atramentových tlačí, pridáva do glejených kúpeľov chlorid vápenatý. Napokon použitie takej soli ovplyvňuje negatívnym spôsobom vlastnosti ľluorcscenčnćho blćllüCChü prostriedku, bežne používaného v glejcných kíipcľoch. Znižuje sa bieliaci účinok. odtieň sa posunujc smerom k Zclenožlteja je okrem toho JOZOFOVLIHLÍ strata tluorcsccneic.0004 WO-A-20040056 l 7 sa týka fluoresccnčnćho zjasňovacieho prostriedku obsahujúceho zmes troch rôznych triazínylamíno-stilbéndisulľonových kyselín, jeho prípravy a použitia. VO~A-9600220 opisuje špecifické optické zjasňovacie prípravky tetrasulfónového typu, ktoré sú z hľadiska partikulárnej schopnosti vyťahovania na vlákno porovnateľné s optickýmí zjasňovacími0005 S prekvapením bolo zistené, že špecifické bis-triazinylaminostilbénovć zlúčeniny, obsahujúce taurínové skupiny, nevykazujú pri použití vkornbinácii so soľami dvojmocných katiónov, ako je chlorid vápenatý,vkornpozíciách vhodných pre povrchovú úpravu papiera, ako sú glejené kúpele, vyššie uvedené nevýhody. ľaké kompozície nevykazujú nižšie limityzelenania, ani vyššie hodnoty žltnutia, ani zníženia fluorescenčnej účinnosti.0006 Predkladaný vynález sa podľa nároku 1 preto týka kompozicie vhodnejpre povrchovú úpravu papiera, pričom uvedená kompozicia obsahuje(a) minimálne jeden fluoresccnčný zjasňovací prostriedok vzorca (I)R 4 v ktorom m a n vzájomne nezávisle znamenajú číslo od O do 3 R 1, R 3, R 3, R 4, R 5 a R 5 vzájomne nezávisle znamenajú vodík, kyuno, C. - C 4alkyl, C. - C 4 alkoxy, C, ~ C 4 hydroxyalkyl, výhodne C 3 ~ C 4 hydroxyalkyl, kde je alkyl lineárny alebo rozvetveixy alebo R 3 a R 4 alebo R 5 21 R 6 vzájomnenezávisle tvorí spoločne s atómom N morfolínový, piperidínový alebopyrrolidínový kruh alebo -(CH 2)-SO 3 M, kde ije l, 2 alebo 3 alebokde skupiny -SO 3 M môžu byť v polohe 0-, m- alebo p- a k je číslo od 1 do 3 alebo -(C 1 - C 4 alkylén)-COOR, -(C - C 4 alkylém-CONHR, -(C, - C 4 a 1 kylén)-COR, výhodne -(CH 2)i-COOR, -(CH 2)i-CONHR, -(CH 2)-COR,v ktorých je alkylén lineárny alebo rozvetvený, ije číslo od l do 4, Rje C 1 C 3 alkyl alebo sa rovná M M znamená vodik alebo jeden ekvivalent katiónu,najmä Li, Na, K, Ca, Mg, amónium, alebo amónium, ktoré je mono-, di-, tri alebo tetrasubstituované C 1 - C 4 alkylénom alebo C 2 ~ C 4 hydroxyalkylom(b) minimálne jednu soľ dvojmocnćho katiónu(c) minimálne jeden nosič a0007 Vynález sa ďalej týka spôsobu bielenia papiera, pri ktorom sa árch celulózy uvedie do styku s vyššie uvedenou kompoziciou, výhodne v glejacom lise a papiera získanćho takým postupom. Výhodné uskutočnenia podľavynálezu sú opísané v nasledujúcom opise a v patentových nárokoch.0008 Obrázok l je graf, zobrazujúci vplyv chloridu draselněho na vlastnostirôznych fluorcscenčných zjasňovacich prostriedkov podľa príkladov.0009 Vo výhodnom uskutočnení podľa vynálezu je kompozícia prepovrchovú úpravu papiera vo forme glejacieho kúpeľa a spôsob predstavuje

MPK / Značky

MPK: C07D 251/00, D21H 21/30, C09K 11/06

Značky: kompozícia, spôsob, papiera, bielenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e9211-kompozicia-a-sposob-bielenia-papiera.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozícia a spôsob bielenia papiera</a>

Podobne patenty