Riadiaci ventil pre nastavovač vačkovej hriadele

Číslo patentu: E 7679

Dátum: 07.09.2006

Autori: Röhr Andreas, Hoppe Jens

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka riadiaceho ventilu pre ovplyvňovanie ovládania nastavovača vačkového hriadeľa spaľovacieho motora s tlakovým prostriedkom podľa predvýznaku nároku l a nároku3. Vynález sa ďalej týka riadiaceho ventilu podľa predvýznaku nároku 6.Z nezverejnených patentových prihlášok DE 10 2004 038 160.7, ako aj DE 1 O 2005 037 480.8 prihlasovateľa je známy riadiaci ventil na ovplyvňovanie ovládania nastavovača vačkového hriadeľa spaľovacieho motora s tlakovým prostriedkom, pri ktorom je v slepom otvore, vyvŕtanom vo ventilovej skrini, uložený axiálne posuvný riadiaci piest. Riadiaci ventil je vybavený prípojom tlakového prostriedku, dvoma pripojeniami na nádrž a dvoma pracovnými prípojmi, ktoré sú priradené k protismerne pôsobiacim pracovným komorám hydraulického nastavovača vačkového hriadeľa. V axiálnej polohe riadiaceho piestu je v riadiacom ventile prepojený prvý pracovný prípoj s pripojením na nádrž a druhý pracovný prípoj s prípojorn tlakového prostriedku, takže je možné vykonávať nastavovací pohyb nastavovača vačkového hriadeľa, pri ktorom pracovná komora, priradená k druhému pracovnému prípoju, zväčšuje svoj objem. V inej axiálnej polohe riadiaceho piestu je prepojený druhý pracovný prípoj s pripojením na nádrž a prvý pracovný prípoj s pripojením na tlak, takže je možné vykonávať protibežný nastavovací pohyb, pri ktorom zväčšuje svoj objem pracovná komora priradená k prvému pracovnému prípoju. Na zmenu axiálnej polohy riadiaceho piestu je tento vybavený nalisovaným dielom, na ktorý pôsobí ovládač s cieľom vykonávať posun riadiaceho piestu. Z výrobných dôvodov je nalisovaný diel vyhotovený oddelene od riadiaceho piestu a je do skrine ventilu zalisovaný svojou vonku ležiacou obalovou plochou do oblasti vo vnútriležiacej obalovej plochy čelného vybrania skrine ventilu.Spis JP 11002354 opisuje solenoidový ventil, pri ktorom je s cieľom menšieho opotrebenia usporiadaná na pieste ventilu príruba, do ktorej zasahuje vložený diel, ktorý pri ovládam sole noidom prenáša pohon na piest ventilu.Základom vynálezu je úloha navrhnúť riadiaci ventil slepšie integrovaným nalisovanýmPodľa vynálezu je úloha vynálezu vyriešená význakmi nezávislého nároku l. Alternatívne riešenie úlohy, ktorá je základom vynálezu, je dane význakmi nároku 3. Ďalej je potom úloha,ktorá je základom vynálezu, vyriešená význakmi nezávislého nároku 6. Ďalšie uskutočneniavynálezu vyplývajú zo závislých nárokov 2, 4, 5 a 7 až 9.Podkladom predloženého vynálezu je poznatok, že pri tvarovom a/alebo trecom prepojení nalisovaného dielu s riadiacim piestom vznikajú medzi nalisovaným dielom a riadiacim piestom radiálne orientované stykové sily, ktoré pochádzajú od radiálne elastickej a/alebo plastickej deformácie nalisovaného dielu a/alebo riadiaceho piestu a sú vytvárané pri zalisovani, napriklad v dôsledku presahu vonku ležiacej obalovej plochy nalisovaného dielu voči vo vnútri ležiacej obalovej ploche riadiaceho piestu, najmä pri súčasnom ohriatí. Riadiaci piest sa pohybuje vo vodiacom otvore, tvorenom slepým otvorom vyvŕtanom v skrini ventilu. Na- účinku ovládacích okrajov riadiaceho piestu,- dobrého vedenia riadiaceho piestu V skrini ventilu a- ľahkej pohyblivosti riadiaceho piestu bez viaznutia riadiaceho piestu v skrini ventiluje nutné, aby priemer vonku ležiacej obalovej plochy riadiaceho piestu a vodiaceho otvoru V skrini ventilu bol vyhotovený s použítím lícovaného uloženia. S ohľadom na zadaný prie mer- vonku ležiacej obalovej plochy nalisovaného dielu,- vo vnútri ležiacej obalovej plochy riadiaceho piestu a- vonku ležiacej obalovej plochy riadiaceho piestuje nutne optimalizovať geometriu skôr uvedených súčasti, ako aj procesy pri nalisovaní, čovedie okrem iného k tomuto cieľovému konfliktu- Jednak sa má dosiahnuť pevné prepojenie nalisovaného dielu s riadiacim piestom, čovyžaduje skôr veľké stykové sily medzi nalisovaným dielom a riadiacim piestom.- Jednak má vzniknúť malé rozšírenie vonku ležiacej obalovej plochy v dôsledku zalisovania, čo vyžaduje skôr malé stykove sily medzi nalisovaným dielom a riadiacim pies tom.Skôr uvedená optimalizácia môže byť za určitých okolností sťažená tým, že požiadavka na vopred zadaný malý rozsah lícovaného uloženia medzi riadiacim piestom a skriňou ventilu pri zadaných materiálových vlastnostiach nalisovaného dielu a riadiaceho piestu, najmä pri zadanej tuhosti, vyžaduje úzke tolerancie pri výrobe priemeru vonku ležiacej obalovej plochynalisovaného dielu, ako aj vo vnútri ležiacej obalovej plochy riadiaceho piestu.Pre nápravu navrhuje vynález, aby v stykovej oblasti medzi nalisovaným dielom a riadiacim piestom mala aspoň jedna obalová plocha nalisovaného dielu a/alebo riadiaceho piestu, ktorá tvorí stykovú plochu, číastkovú oblasť, ktorá má menšiu tuhost voči deformácii v radiálnomsmere ako iná čiastková oblasť obalovej plochy. To prináša tieto možné výhody- Čiastkové oblasti s menšou tuhosťou môžu mat menšiu tuhost V čiastkových oblastiach obvodu, v dôsledku čoho vedú tolerančne podmienené odchýlky pri výrobe sa podieľajúcich stykových geometrií k malej zmene skôr zdôraznených stykových síl. V dôsledku toho bude spojenie medzi nalisovaným dielom a riadiacim piestom, vytvo rené pri zalisovaní, menej závislé od výrobných tolerancií.- Na druhej strane je potom základom tohto usporiadania vynálezu poznatok, že pri styku dvoch valcových obalových plôch nie je styková sila rozdelená konštantne po celom obvode. Podľa vynálezu je možné V čiastkových oblastiach s menšou tuhosťou cielene stanoviť menšie stykové sily, zatiaľ čo v ďalších čiastkových oblastiach jemožné cielene vytvoriť stykové oblasti s väčšou stykovou silou.- Ďalej je možné stanovením rozmerov čiastkových oblastí s menšou tuhosťou, ako aj voľbou tuhosti, napríklad pomocou voľby materiálu v čiastkových oblastiach, kon štrukčne vopred stanoviť potrebnú zavádzaciu silu na zalisovanie nalisovaného dielu- Použitím čiastkových oblastí s menšou tuhosťou je možné znížiť radiálne pôsobiace sily v stykovej oblasti medzi nalisovaným dielom a riadiacim piestom, a síce aj pri voľbe pomerne tuhého základného materiálu nalisovaného dielu a/alebo riadiacehopiestu. To vede okrem iného k menšiemu rozšíreniu riadiaceho piestu V oblasti zaliso vania.Čiastkové oblasti s menšou tuhosťou sa môžu vytvoriť s mäkším poddajnejším materiálom ako čiastkové oblasti V iných čiastkových oblastiach. Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu sú čiastkové oblasti s menšou tuhosťou vytvorené s radiálnymi vybraniami. Pri takýchto radiálnych vybraniach môže ísť napríklad o radiálne otvory alebo o drážky, prebiehajúce v axiálnom smere, alebo o špirálové drážky. Vybrania tak tvoria čiastkové oblasti s nulovou tuhosťou, takže stykové sily medzi vonku ležiacou obalovou plochou riadiaceho piestu a vovnútri ležiacou vodiacou lochou ventilove skrine sa môžu v voríť len v čiastkov ch oblasYtiach ležiacích bokom od vybraní.Vybrania môžu byť usporiadané v riadiacich piestoch radiálne smerom von alebo tiež radiálne smerom dovnútra vo vonkajšej obalovej ploche nalisovaného dielu, pričom vybranie je možne vytvoriť ihneď pri výrobe alebo dodatočne, napríklad pomocou trieskového obrábania, ako je frézovanie alebo Vŕtanie. V prípade, že vybrania sú vyhotovené ako V riadiacom pieste, tak aj v nalisovanom diele, môžu tieto prechádzať V radiálnom smere do seba alebo tiež môžu byťv radiálnom a/alebo axiálnom smere vzájomne presadené.Pomocou konštrukčného zadania rozmeru B vybrania V obvodovom smere je možné jednoduchým spôsobom stanoviť veľkosť zavádzacích spojovacích síl. Taktiež je mysliteľné, aby sa rozmer vybrania v obvodovom smere menil v axiálnom smere, čím je možné zadať variáciu stykových síl a elastického rozšírenia riadiaceho piestu v axiálnom smere alebo napríkladnárast zavádzacej sily so zväčšujúcim zatláčaním lisovaného dielu do riadiaceho piestu.Výhodne sú radiálne vybrania vytvorené multifunkčne okrem zadania zavádzacích a prítlačných síl môžu radiálne vybrania najmä v prípade, ak sú vytvorené priebežne po celej dĺžke nalisovaného dielu alebo ked vychádzajú zčelnej strany nalisovanćho dielu, slúžiť ako kanály, ktoré slúžia vnútomému alebo tlakovému priestoru riadiaceho piestu s vonkajškom riadiaceho piestu, najmä sčelnou plochou priradenou knalisovanému dielu. Napríklad pomocou vybrania je možné vykonávať odvzdušneníe vnútorného priestoru piestu. Alternatívne alebo kumulatívne je možné, aby vo vnútornom priestore prítomný tlakový prostriedok vystupoval kanálmi v oblasti čelnej strany riadiaceho piestu, vytvorenými radiálnymi vybraniami. Napríklad môže byť v oblasti čelnej strany usporiadaný elektromagnetický ovládač s magnetickým kolíkom a vhodným uložením, ako aj s priestorom pre ukotvenie. Vtomto prípade môže byť tlakový prostriedok v spojeni s radiálnymi vybraniami na účel výmeny tlakového prostriedku pre mazacie účely a pre odvod teplas ovládačom, najmä s vnútorným priestorom pre ukotvenie. Ďalej môže takýto prúd tlakového

MPK / Značky

MPK: F01L 1/00

Značky: nastavovač, hriadele, ventil, riadiaci, vačkovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e7679-riadiaci-ventil-pre-nastavovac-vackovej-hriadele.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Riadiaci ventil pre nastavovač vačkovej hriadele</a>

Podobne patenty