Solný roztok na vyprázdnenie hrubého čreva

Číslo patentu: E 7354

Dátum: 28.04.2003

Autori: Cleveland Mark, Fordtran John

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SOLNÝ ROZTOK NA VYPRÁZDNENIE HRUBÉHO ČREVAVyvinuli sme novú, zlepšenú koncentrovanú formuláciu na vyprázdnenie hrubéhočreva na báze kombinácie anorganických solí a polyetylénglykolu (PEG) V malom objemevody. Táto formulácia je účinná pri vyprázdñovaní hrubého čreva V rámci jeho prípravy na chirurgické alebo diagnostické zákroky a prekvapivo nevyvoláva klinický významné zmeny VPri sigmoidoskopii, kolonoskopii, rádiografickom vyšetrení, príprave pacientov podstupujúcich intestinálne operácie a iné liečebné alebo diagnostické zákroky na hrubom čreve je dôležité, aby črevo bolo dôkladne vyprázdnené a vyčistené. Najmä je nutné odstrániť čo možno najúplnej šie stolicu, aby sa dosiahla zodpovedajúca vizualizácia črevnej sliznice. To je dôležité napríklad pred diagnostickými procedúrami, ako je flexibilné sigmoidoskopía alebo kolonoskopia, diagnostickými vyšetreniami, ktoré sa vo veľkej miere uskutočňujú pri plošnom vyšetrovaní ochorenia hrubého čreva u pacientov. Okrem toho je dôkladné vyprázdnenie čreva dôležitou podmienkou úspešného rádiograñckého vyšetrenia hrubého čreva. Rovnaká podmienka tiež platí, ak je hrubé črevo pripravované na chirurgicky zákrok, keď má odstránenie stolice rozhodujúci význam pre bezpečnosť pacienta.Na použitie ako gastrointestinálnej laváže pre diagnostické účely alebo na použitie ako purgatívneho laxancia boli vyvinuté kompozície podávané perorálne vo veľkom objeme. Také perorálne podávané prípravky sú obvykle formulované ako zriedené alebo izotonické roztoky elektrolytov, ako siranu sodného, hydrogénuhličitanu sodného, chloridu sodného a chloridu horečnatého. Tieto perorálne podávané kompozície sú užitočné pri rýchlom vyprázdňovaní hrubého čreva uskutočňovanom na diagnostické účely. Tieto formulácie môžu obsahovať ine činidlá, ako polyetylénglykol. Tieto forrnulácie sa všeobecne podávajú v množstve asi štyroch litrov ako izotonické roztoky. Ako jeden príklad kompozície je možné uviesť prípravokGoLYTELY® formulovaný takto polyetylénglykol 59 g, síran sodný 5,68 g, hydrogénuhličitan sodný 1,69 g, chlorid sodný 1,46 g, chlorid draselný 0,745 g a voda do objemu l liter (Davis et al. Gastroenterology 198078991-995).Výrobky, ktoré sú dostupné na trhu a predstavujú uskutočnenie týchto formulácií,často obsahujú polyetylénglykol, neadsorbovateľné osmotické činidlo a izotonickú zmes na doplnenie elektrolytov, takže nedochádza k dehydratácii pacienta alebo klinicky významným zmenám v rovnováhe elektrolytov. Ak sú tieto roztoky izotonické, efektívne vyprázdnenie vyžaduje, aby pacienti vypili značný objem týchto roztokov, až jeden približne dvojdecovýpohár každých desať minút do celkového objemu približne štyroch litrov kvapaliny.Ako laxancia sa používajú tiež síran sodný a fosforečne soli v 0 forme koncentrovaného roztoku nariedeného malým objemom (približne 300 ml), ktorý je podávaný denne v objeme čajovej lyžičky (15 ml). Ako príklad je možné uviesť Glauberovu soľ (síran sodný). Pretože je objem týchto prípravkov malý, nedosiahne sa touto metódou dostatočné vyprázdnenie hrubého čreva, aké je vyžadované pri diagnostických alebo chírurgických procedúrach. Tieto maloobjemové prípravky tiež neobsahujú polyetylénglykol. Síran sodný v kombinácii s polyetylénglykolom a rôznymi inými soľarni pri podávaní vo veľkých objemoch(približne 4 litre) počas krátkej doby predstavuje účinnú gastrointestinálnu Iaváž, pomocou ktorej sa dosiahne vyprázdnenie hrubého čreva pred kolonoskopiou alebo vyššie opísanýmiVeľký objem nevyhnutný pri efektívnom použití formulácie tohto typu ako laváže je často spojený s distenziou, nauzeou, zvracaním a značným diskomfortom pacienta. Aj keď súteda tieto formulácie všeobecne účinné, nie sú dobre tolerované.Ďalšou nevýhodou týchto prípravkov podľa doterajšieho stavu techniky je nepríjemná horkoslaná chuť, ktorá môže u citlivých pacientov vyvolávať nauzeu a zvracanie, a tak brániť prehltnutiu. Túto nepríjemnú chuť je ťažké prekonať a aj najobvyklejšie prirodne sladidlá,ako glukóza, fruktóza, sacharóza a sorbítol môžu meniť osmolaritu týchto perorálnepodávaných roztokov a viesť k potenciálne nebezpečnej nerovnováhe elektrolytov.Pri pokusoch vyhnúť sa problémom súvisiacim s veľkoobjemovými typmi týchto prípravkov iní vynálezcovia používajú poživateľne prípravky, ktore sú tvorené vodnýmiroztokmi koncentrovaných fosforečnanových solí. Vodný koncentrát fosforečnanových solímá obrovský osmotický účinok na intraluminálny obsah čreva, a dochádza teda k evakuácii čreva s masívnym transportom vody a elektrolytov z celého organizmu do čreva. Tieto prípravky na báze fosforečnanových solí boli vyvinuté s cieľom znížiť objem potrebný na vyprázdnenie čreva. Jeden taký prípravok v podstate obsahuje dihydrogénfosforečnan sodný v množstve 480 g na liter a monohydrogénfosforečnan sodný v množstve 180 g na liter V stabilizovanom pufrovanom roztoku a je na trhu pod chráneným názvom Fleet PhosphoSodaTM. Pacienti typicky majú brať dve (2) trojuncové dávky tohto prípravku - celkom teda 6 uncií (180 ml), pričom medzi aplikáciami je 3- až 12 hodinový interval, čo je v porovnaní s približne 4 litrovými objemarni u veľkoobjemových prípravkov značné Zníženie. Okrem tohosa používa nevodných tabletových alebo tobolkových forrnulácií fosforečnanov sodných aUkázalo sa, že tieto maloobjemové síranové/fosforečnanove roztoky a nevodné forrnulácie vyvolávajú masívny posun V rovnováhe elektrolytov a kvapalín, ktorý je pre pacienta klinický významný ( (US Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research, 17. september, 2001 2002 Physicians Desk Reference, preskripčná informácia pre Fleets Phospho Soda od Fleet a Visicol ® od InKine Phannaceutical). Pod pojmom klinicky významný sa v tomto texte rozumie spojený s chemickými zmenami V krvi, ktoré sú nad horným alebo pod dolným limitom normálneho rozmedzia, alebo inými nežiadúcimi účinkami. Tieto roztoky sú hyperosmotické, t.j. koncentrácia elektrolytov v roztoku je oveľa vyššia než koncentrácia elektrolytov v ľudskom organizme. Ako prípravky elektrolytov s malým objemom je možné uviest dostupné produkty, ako Phospho-Soda od Fleet a tuhé liekove formy, ako tablety Visicol (fosforečnany sodné). O všetkých týchto produktoch sa má za to, že pri podávaní pacientom vyvolávajú klinicky významné poruchy elektrolytov a zmeny v rovnováhe kvapalín a poruchy srdcových a renálnych funkcií (US Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research, 17. september 2001).S cieľom prekonať riziká a poruchy v rovnováhe elektrolytov, ktore sa vyskytujú u maloobjemových laxancií, boli vyvinuté izotonické veľkoobjemové purgatívne roztoky. Príprava pacienta na chirurgicky alebo diagnostický zákrok v hrubom čreve pomocou takej izotonickej laváže by viedol k iba minimálnemu posunu v rovnováhe kvapalín a elektrolytov. Ako príklady takých veľkoobjemových laváží je možné uviest prípravky GOLytely®,NuLyte 1 y® a CoLyte®. Pretože sú tieto laváže izotonické, u pacienta po podaní dochádza kiba minimálnym, pokiaľ vôbec nej akým, zmenám V rovnováhe kvapalín a elektrolytov, ktoréZ vyššie uvedeného je zrejmé, že oba spôsoby laváže hrubého čreva majú značné nevýhody, ktoré doposiaľ neboli vyriešené. Napriek tomu, že izotonické roztoky nevyvolávajú klinicky významné posuny v rovnováhe kvapalín a elektrolytov, nutne majú veľký objem, ktorý je pacientami ťažko príjímaný. Hypertonické roztoky či koncentrované nevodné formulácie často pri príprave hrubého čreva nepostačuj ú, a čo je dôležitejšie, môžu vyvolávať klinicky významné posuny V rovnováhe elektrolytov a kvapalín, o ktorých je Známe, že V minulosti viedli k smrtí. Bolo by teda žiadúce vyvinúť maloobjemovú perorálne podávanú formuláciu na vyprázdnenie hrubého čreva, ktorú by bolo možne ľahko a pohodlne podávať a ktorá by nevyvolávala klinicky významné problémy a nemala nepríjemnú chuť ako známe formulácie. Tiež by bolo potrebné mať k dispozícii purgatívnu formuláciu, ktorú by bolo možne podávať bez veľkých objemov, ktoré sú nutné u obvyklých formulácií a ktorá by neobsahovala dráždivé chemické látky alebo chemické látky ovplyvňujúce osmolalitu. Počas takmer 20 rokov od objavenia roztokov na veľkobjemovú laváž hrubého čreva nebol vývoj účinných maloobjemových purtatívnych prípravkov na gastrointestinálny trakt, ktoré by minímalizovalí posun v rovnováhe kvapalín alebo elektrolytov, úspešný. Skoncentrovaním veľkoobjemových laváží na menší objem sa nedosiahne rovnaká účinnosť a laváž nie je taká bezpečná. Dôvodom je, že zložky nemusia byt rozpustné v malých obj emoch a môžu vznikať koncentrácie, ktoré sú nebezpečné z hľadiska posunu rovnováhy elektrolytov. Jednou úlohou vynálezu je vyvinúť bezpečný, účinný a dobre tolerovaný maloobj emový roztok s vysokou koncentráciou zle absorbovateľných solí, ktorý by po perorálnom podaní viedlo na purgatívne vyprázdnenie hrubého čreva, bez toho, že by u recipienta došlo ku klinicky významnej zmene V koncentrácii a rovnováhe sodíka, chloridov, hydrogénuhličitanov, draslíka, vápnika afosforečnanov alebo iným nežiadúcim účinkom.EP 0396165 sa týka perorálnej farmaceutickej kompozície na použitie pri gastroíntestinálnej laváží, najmä pre diagnostické účely alebo ako purgatívne laxancium. W 0 00/44240 sa týka liečenia koliky a gastrointestinálnych spazmov u koní a iných stavovcov. V EP 0 900 562 je opísaný roztok na laváž intestinálneho traktu. J P 01 132527 sa týka roztoku na intestinálnu laváž. EP 0 298 655 sa týka vodného purgatívneho roztoku.

MPK / Značky

MPK: A61K 33/06, A61K 33/00, A61K 33/42, A61K 31/74

Značky: hrubého, vyprázdnenie, čreva, roztok, solný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e7354-solny-roztok-na-vyprazdnenie-hrubeho-creva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Solný roztok na vyprázdnenie hrubého čreva</a>

Podobne patenty