Systém pre nehorľavú úpravu na báze zlúčenín fosforu a polymérna kompozícia s nehorľavou úpravou

Číslo patentu: E 5921

Dátum: 17.12.2004

Autori: Couillens Xavier, Leite Lorraine, Zanetto Jean-emile

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka systému pre nehorľavú úpravu polymémej látky anehorľavo upravených kompozícii na báze polymémej látky.0002 Vynález sa týka predovšetkým systému pre nehorľavú úpravu obsahujúceho akočinidlo pre nehorľavú úpravu zlúčeniny obsahujúce fosfor.0003 V niektorých oblastiach, akými sú napríklad textilné povrchy, sa nehorľavá úprava týchto povrchov uskutočňuje ošetrením kvapalnými alebo rozpustnými zlúčeninami pre nehorľavú úpravu, spočívajúcom v nanesení uvedených zlúčenín na povrch textílie alebo navlákna alebo ñlamenty, ktoré túto textíliu tvoria.0004 V týchto oblastiach sa najčastejšie používajú kvapalné činidla pre nehorľavú úpravu na báze fosforu a predovšetkým estery a soli kyseliny fosforečnej, kyseliny fosfínovej alebokyseliny fosfónovej. 0005 Tieto ošetrenia sa zvyčajne uskutočňujú pri teplotách nižších ako 200 °C.0006 Tieto činidla pre nehorľavú úpravu sa môžu taktiež použiť pre nehorľavú úpravu rôznych iných materiálov. Pri niektorých z takýchto aplikácií je nevyhnutné zahriať činidlo pre nehorľavú úpravu na zvýšené teploty, predovšetkým na teploty vyššie ako 200 °C,napríklad aby sa zmiešalo s polymémym materiálom. Avšak toto zahríatie na teplotu vyššiu ako 200 °C spôsobuje modiñkácie činidla pre nehorľavú úpravu, ktoré môžu byť nežiaduce pre vlastnosti polymémeho materiálu. Tieto modifikácie činidla pre nehorľavú úpravu môžu takto spôsobiť tvorbu farebných zlúčenín, ktoré nepriaznivo ovplyvnia vzhľad polymćmeho materiálu, alebo tieto zlúčeniny môžu reagovať s inými produktmi prítomnými v polymémommateriále alebo v kompozícii obsahujúcej polymémy materiál.0007 Jedným z cieľov tohto vynálezu je najmä odstrániť tieto nedostatky navrhnutím nového systému pre nehorľavú úpravu, predovšetkým na báze vyššie uvedených činidiel prenehorľavú úpravu, ktoré by už netvorili sekimdárne produkty alebo degradačné prekurzory, k v prípade že sú zahriate na teplotu vyššiu ako 200 °C0008 Na tento účel vynález navrhuje systém pre nehorľavú úpravu, predovšetkým pre polyméme materiály a kompozíciu na báze polymémych materiálov. Tento systém pre nehorľavú úpravu obsahuje ako činidlo pre nehorľavú úpravu aspoň jednu zlúčeninu patríacu do skupiny esterov a solí kyselín fosforečných, fosfínových a fosfónových, impregnovanú naporéznom pevnom nosiči a ďalšiu zlúčeninu, stabilizujúcu činidlo pre nehorľavú úpravu.0009 Táto stabilizácia sa napríklad môže dosiahnuť celkovou alebo čiastočnou neutrali záciou kyselinových funkčných skupín prítomných v činidle pre nehorľavú úpravu.0010 Estery asoli kyselín fosforečných, fosfínových afosfónových sa totiž získajúspôsobmi, ktoré vedú k produktom obsahujúcim voľnú aciditu.0011 Zlúčeniny, ako napríklad fosforečné zlúčeniny, môžu obsahovať určité množstvo voľnej kyseliny, ktoré sa vyhodnotí potenciometrickým stanovením a vyjadrí sa v mg KOH na mg produktu. Uvedené zlúčeniny takto môžu obsahovať až 10 mg KOH na mg produktu.0012 Podľa jedného znaku vynálezu má stabilizačná zlúčenina výhodne bázický charakter,ktorý jej umožňuje neutralizovať alebo blokovať aciditu prítomnú V činidla pre nehorľavú úpravu. Táto stabilizačné zlúčenina musí byť tiež schopná zahriatia na zvýšenú teplotu,predovšetkým na teplotu vyššiu ako 200 °C. Táto stabilizačná zlúčenina sa totiž pridáva do polymémych látok alebo kompozícii, ktore sú v stave taveniny alebo v stave, kedy sú zahriatena teplotu tavenia týchto materiálov a na teplotu ich tvámenia.0013 Podľa vynálezu sa stabilizačné zlúčeniny, vhodné na použitie v rámci vynálezu, zvolia zo skupiny zahrnujúcej uhličitany alkalických kovov a kovov alkalických zemín, hydrotalcity a hlinitokremičitany, všeobecnejšie špecifikované, minerálne zlúčeniny s bázickým charakterom, ktoré môžu byt v polymémom materiále dispergované vo forme častícs veľkosťou menšou ako 1 mm.0014 Podľa vynálezu, prítomnosť činidla pre nehorľavú úpravu a uvedenej zlúčeniny, ktorá bude v ďalšom pre lepšie ozrejmenie uvádzaná ako stabilizačné činidlo, umožňuje V nehorľavo upravenej látke alebo kompozícii obmedziť alebo dokonca celkom eliminovať nedostatky spôsobené nestabilitou činidiel pre nehorľavú úpravu pri teplotách tvámeniauvedenej látky alebo kompozície.0015 Ako stabilizačné činidlo vhodné na použitie vrámci vynálezu možno tiež uviesť kondenzačné zlúčeniny melamínu, akými sú melem, melam, melon aich zmesi, deriváty melamínu, akými sú kyanurát, fosforečnany a polyfosforečnany alebo zmesi týchto zlúčenín medzi sebou alebo s melamínom. Tieto prísady (aditíva) majú hlavne stabilizačný účinok,ktorý môže byť podobný vyššie opísanému mechanizmu účinku alebo odlišný od tohto účinku.0016 Jednotlivé vyššie opísanć stabilizačné prísady môžu mať taktiež ďalšie účinky na vlastnosti kompozícii, ktoré ich obsahujú. Takto môže dôjsť k zlepšeniu nehorľavej úpravypoužitím zlúčeniny fosforu. Rovnako tak môžu byť nimi modifikované niektoré mechanické a fyzikálne-chemické vlastnosti.0017 Podľa jedného znaku vynálezu je hmotnostný pomer medzi stabilizačnou zlúčeninoua činídlom pre nehorľavú úpravu obsahujúcim fosfor medzi 30 a 80 .0018 Podľa vynálezu sa obidve zlúčeniny, t.j. činidlo pre nehorľavú úpravu a stabilizačne činidlo môžu vopred zmiešať, ešte pred ich pridaním do látky, ktorá má byť nehorľavo0019 Rovnako sa tiež môžu obidve zlúčeniny pridať do látky, ktorá má byť nehorľavo0020 Avšak pri tomto spôsobe uskutočnenia sa stabilizačná zlúčenina výhodne pridá predpridaním zlúčeniny pre nehorľavú úpravu obsahujúcej fosfor.0021 Zlúčenina obsahujúca fosfor alebo činidlo pre nehorľavú úpravu, je impregnovaná na povrchu porézneho nosiča. V tomto prípade sa už uvedený hmotnostný pomer stanoví medzi hmotnosťou stabilizačného činidla a hmotnosťou zlúčeniny obsahujúcej fosfor, impregnovanej na poréznom nosiči.0022 Pri tomto spôsobe uskutočnenia je taktiež možné impregnovať stabilizačnú zlúčeninu na poréznom nosiči a to bud súčasne so zlúčeninou obsahujúcou fosfor alebo oddelene0023 Impregnáciou sa rozumie to, že zlúčenina pre nehorľavú úpravu je viazaná aspoň dočasne k pevnćmu substrátu ľubovoľným typom väzby, akou je napriklad absorpcia častice vporéznej štruktúre, pokial takáto porézna štruktúra existuje, zmáčanie alebo adsorpcia zlúčeniny pre nehorľavú úpravu na povrchu častíc aspoň jednou vrstvou, respektíve aspoň jednej vrstvy zlúčeniny pre nehorľavú úpravu alebo ñxácie alebo naočkovania zlúčeniny prenehorľavú úpravu na povrchu častíc chemickými alebo fyzikálno-chemickými väzbarni.0024 Takto môže byť takáto adsorpcia alebo ñxácia uľahčená voľbou pevného subsnátu,ktorý má povrchové vlastnosti zlučiteľné s povrchovými vlastnosťami zlúčeniny pre nehorľavú úpravu. Tak napríklad substrát s hydroñlnými povrchovými vlastnosťami je výhodne združený so zlúčeninou pre povrchovú úpravu s hydrofilným charakterom a naopak, v prípade zlúčenín s hydrofóbnym charakterom.0025 Okrem toho, častíca pevného substrátu môže výhodne obsahovať prvky, radikály, ktore podporujú adsorpciu zlúčeniny pre nehorľavú úpravu na povrchu uvedenej častice.0026 Pevným substrátom alebo poréznym nosičom sa výhodne rozumie anorganický(minerálny) substrát, ktorý je pevný pri transformačnej teplote polymémych látok a predovšetkým anorganický oxid.0027 Anorganický oxid môže byť zvolený zo súboru zahmujúceho oxid kremičitý, oxid hlinitý, oxid kremičitý-oxid hlinitý, hlinitokremičitan sodný, kremičitan vápenatý, kremičitan horečnatý, oxid zirkoničitý, oxid horečnatý, oxid vápenatý, oxid ceričitý aoxid titaničitý. Tento anorganický oxid môže byť celkom alebo čiastočne hydroxylovaný alebo karbo nátovaný.0028 Ztýchto substrátov sú výhodne substráty, ktoré môžu byť dispergované vtennoplastickej látkc vo forme častíc alebo agregátov, ktoré majú malý priemer, výhodne na získanie dispergovaných častíc, ktoré majú priemer alebo veľkosť menšiu ako 5 m a ešte výhodnejšie na získanie dispergovaných častíc, zktorých početne aspoň 80 má priemer alebo veľkosť menšiu ako 1 m.0029 Takáto disperzia sa môže získať vmiešaním častíc, ktoré už majú takú veľkosť, do polymémej látky alebo výhodnejšie s použitím granúl alebo aglomerátov substrátov tvorených aglomeráciou častíc alebo agregátov, z ktorých číselne aspoň 80 má priemer alebo veľkosť menšiu ako l m. Tieto granuly alebo aglomeráty sa po pridaní do polymémej látky aúčinkom strižných síl aplikovaných scieľom získať disperziu rozložia na elementárna agregáty alebo častice, umožňujúce takto získať veľmi dobré dispergovanie činidla prenehorľavú úpravu v polymére alebo polymémej látke.0030 Pri tomto poslednom uvedenom spôsobe uskutočnenia majú aglomeráty alebo granuly výhodne vysoký špecifický povrch a výraznú poréznosť medzi elementárnymi agregátmi alebo časticami na umožnenie toho, že zlúčenina pre nehorľavú úpravu sa adsorbuje aspoň na povrch agregátov alebo častíc. Uvedené agregáty alebo častice taktiež môžu mať poréznosťumožňujúcu absorpciu stabilizujúcu zlúčeniny alebo činidla pre nehorľavú úpravu.0031 Pri tomto spôsobe uskutočnenia nie sú stredný priemer alebo veľkosť granúl alebo aglomerátov kriticke a sú zvolené výhodne tak, aby sa dosiahla ľahká manipulácia s kompozíciou pre nehorľavú úpravu, predovšetkým pri jej pridaní do polymémej látky. Okrem toho sú stredný priemer alebo veľkosť týchto granúl výhodne zvolené tak, aby sa uľahčilo pridanie a adsorpcia zlúčeniny pre nehorľavú úpravu, napríklad aby sa zabránilo zlepeniu jednotlivých granúl. Takto môže byť zlúčenina pre nehorľavú úpravu pridaná vo forme prášku, ktorý má

MPK / Značky

MPK: C08K 5/00

Značky: nehorľavú, zlúčenín, nehořlavou, systém, fosforu, polymérna, báze, kompozícia, úpravou, úpravu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e5921-system-pre-nehorlavu-upravu-na-baze-zlucenin-fosforu-a-polymerna-kompozicia-s-nehorlavou-upravou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém pre nehorľavú úpravu na báze zlúčenín fosforu a polymérna kompozícia s nehorľavou úpravou</a>

Podobne patenty