Palubné zariadenie na monitorovanie prevádzky

Číslo patentu: E 5804

Dátum: 19.03.2003

Autori: Hespel Denis, Lardennois Xavier, Charton Stéphane

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa vo všeobecnosti týka systému pomoci pri riadení motorových vozidiel. Ešte presnejšie, vynález sa týka zariadenia na cestný dozor zabudovaného do cestného vozidla,ktoré je schopné sa presúvať po jazdnej ploche, obsahujúce aspoň jeden snímač nasmerovaný na túto jazdnú plochu, tento snímač obsahuje vlnový vysielač osvetľujúci výsek jazdnej plochy, ktorá sa nachádza oproti snímaču, prijímač zachytávajúci spomínané vlny vysielané vysielačom a odrazené výsekom, a vytvárajúce analógový signál s amplitúdou proporčnou k intenzite zachytených vĺn, výstražné a/alebo kontrolné prostriedky ktore sú prepojené na snímač, prostriedky na rozpoznávanie značenia na jazdnej ploche (10), prostriedky na rozpoznávanie značenia na jazdnej ploche (10) meraním relatívnych zmien amplitúdy analógového signálu (A) vo vopred stanovenom časovom intervale vytvorenom prijímačom(30), a prostriedky logického spracovania analógového signálu(A), obsahujúce prostriedky pre zber dát (Ak) amplitúdy analógového signálu (A) v po sebe idúcich momentoch zberu dát(T k) oddelené konštantnou periódou (T).Zariadenia tohto typu sú známe už predtým, predovšetkým z európskeho patentu EP 0 860 001, ktorý odhaľuje zariadenie používajúce viacero snímačov vybavených infračervenými vysielačmi. Intenzita signálu prijatého prijímačmi sa mení v závislosti od odrazovej schopnosti plochy osvietenej snímačom, čo umožní rozoznávať prerušenia povrchu jazdnej plochy. Aplikácie spomínané v patente sú irmohoraké. Zariadenie sa môže použiť na zisťovanie prítomnosti cudzích telies na vozovke, ako je piesok, tráva alebo snehové plochy. Môže takisto upozorniť vodiča na odchýlenie sa vedenia vozidla z dráhy pri prejdení neprerušovanej bielej čiary. Môže sa nakoniec používať na čítanie kódov tvoriacich značenie a ktoré sa nachádzajú na vozovke, na upozomenie vodiča napríklad na zmenu V obmedzení rýchlosti alebo pri priblížení sa ku križovatke.Tieto prerušenia sú rozpoznané veľmi jednoduchým spôsobom, porovnaním hodnoty prijímačom prijatého signálu s referenčnou hodnotou. Pokiaľ prijatý signál prekračuje referenčnú hodnotu, považuje sa to napríklad za to, že bolo rozoznané vodorovné značenie,ktoré je svetlej šie ako vozovka a teda viac odráža.Táto stratégia je jednoduchá na realizáciu avšak predstavuje nedostatok v tom, že spôsobuje početné falošné výstrahy, tak že si zariadenie zamieňa stopy alebo nerovnomernosti na povrchu vozovky s označením ktoré sa má rozpoznať. Táto stratégia okrem iného neumožňuje ľahko rozlišovať medzi značením, ktorého rozpoznanie je želateľnéa parazitickým značením ako sú priečne kilometrovníkové značky na diaľniciachZnáme sú aj iné zariadenia z minulosti, predovšetkým americké patenty US 4 143 264 a US 5 293 162. Patent US 4 143 264 popisuje zariadenie umožňujúce zobraziť vodorovné značenie. Toto zariadenie používa dva snímače a vysielače, ktoré pracujú iba keď je Súmrak. Patent US 5 293 162 popisuje zariadenie umožňujúce rozpoznať vzdialenosť medzi vozidlom a vodorovným značením. Toto zariadenie obsahuje takisto snímač a vysielač, porovnáva prvý signál s druhým signálom ktoré boli namerané v dvoch po sebe idúcich okarnihoch. Toto porovnanie potom umožňuje vypočítať vzdialenosť medzi vozidlom a značením.Sohľadom na tento kontext, cieľom vynálezu je čeliť ťažkostiarn, ktoré boli vyššie uvádzané. iZ tohto dôvodu, zariadenie ktoré je predmetom vynálezu, okrem iného v zhode so všeobecnou deñníciou uvedenou vyššie v úvode, je charakterizované najmä tým, že obsahuje prostriedky pre vypočítanie v každom momente zberu dát (Tk) prvých a druhých kĺzavých priemerov (Mn, Mp) prípadne n a p posledných zozbieraných hodnôt, p je väčšie ako n, a rozdiel (Delta) medzi prvými a druhýmí priemermi (Mn) a (Mp) , a prostriedky pre vykonanie prvého testu, pozitívneho, pokiaľ spomínaný rozdiel (Delta) je vyšší ako prvá vopred určená hodnota (DeltaVl), ináč je negatívny, zariadenie rozpozná, že vozidlo prejde cez značenie pokiaľ je tento prvý test pozitívny.Výhodne je to, že prostriedky logického spracovania môžu obsahovat prostriedky pre vykonanie druhého testu, pokiaľ je prvý test negatívny, tento druhý test je pozitívny ak prvý kĺzavý priemer je vyšší ako vopred určená druhá hodnota, ináč negatívny, zariadenie rozpozná, že vozidlo ide pozdĺž neprerušovaného značenia, pokiaľ je tento druhý test pozitívny.Prioritne, prostriedky logického spracovania môžu obsahovať prostriedky na, pokiaľ je prvý test pozitívny v momente zber dát, vypočítanie rozdielu medzi hodnotou prevzatou prvým kĺzavým priemerom k tomuto momente zberu dát a hodnotu prevzatú týmto prvým kĺzavým priemerom dve periódy pred týmto momentom zberu dát, a vykonať tretí test, tento tretí test je pozitívny ak je spomínaný rozdiel vyšší ako vopred určená tretia hodnota, ináč je negatívny, zariadenie rozpozná, že vozidlo prechádza značením priečne ak je tento tretí test pozitívny.Napríklad signalizačné a/alebo kontrolné prostriedky môžu byť aktivované, pokiaľ v momente zberu dát je prvý test pozitívny a tretí test je negatívny, pokiaľ prvý kĺzavý priemer zostáva vyšší počas prvej vopred určenej doby, podľa spomínaného momentu zberu dát kdruhému kĺzavému priemeru vypočítaného v spomínanom momente zberu dát, Výhodné je to, že sa môžu aktivovať výstražné a/alebo kontrolné prostriedky pokiaľ vo chvíli zberu dát je prvý test pozitívny a tretí test je pozitívny, a že tieto podmienky sa kontinuálne preverujú počas druhej vopred určenej doby, ktorá nasleduje za momentom zberu dát.Prioritne sa môžu aktivovať výstražné a/alebo kontrolné prostriedky pokiaľ v niektorom momente zberu dát je prvý test negatívny a druhý test je pozitívny, a ak sa tieto podmienky kontinuálne preverujú počas tretej vopred určenej časovej doby, ktorá nasleduje za spomínaným zberom dát.Napríklad n môže byt väčšie alebo rovnajúce sa 6.V priaznivom prípade p môže byť vyššie alebo rovnajúce sa 48.Podľa možnosti, prve a tretie vopred určené časové doby môžu byť minimálne rovnaké ako časové doby potrebné na to aby vozidlo prekonalo vzdialenosť 20 cm.Napríklad druhá vopred určená časová doba môže byť minimálne rovnaká ako časová doba potrebná na to aby vozidlo prekonalo vzdialenosť 20 cm.Iné charakteristiky a výhody vynálezu jasne vyniknú z popisu, ktorý nasleduje a ktorý sa odvoláva na obrázky v prílohe, pričom,- obrázok 1 je schematické znázomenie princípu zariadenia, ktorý je predmetom vynálezu,- obrázok 2 je schematicke znázornenie princípu snímača z obrázku 1- obrázok 3 je hlavný algoritmus znázorňujúci stratégiu spracovania analógového signálu vydávaného detektorom snímača z obrázku 2,- obrázok 4 je algoritmus znázorňujúci spracovanie výstražnej požiadavky cez absolútny prah,- obrázok 5 je algoritmus znázorňujúci spracovanie výstražnej požiadavky cez relatívny prah,- obrázok 6 je algoritmus znázorňujúci spracovanie požiadavky na priečne ñltrovanie, a- obrázky 7 a, 7 b a 7 c znázorňujú dráhy vozidiel kde každé pretína neprerušenú pozdĺžnu bielu čiaru so slabým dôsledkom, pretína pozdĺžne neprerušenú bielu čiam so silným dôsledkom, a pretína priečne prerušovanú bielu čiaru na jednom kraji, ako aj príslušné analógové signály,pričom dráhy vozidiel sú znázomené vybodkovanými šípkami a biele čiary hrubými číemymi čiarami.Vynález sa týka zariadenia na cestný dozor, ktoré je zabudované do cestného vozidla schopného sa presúvať na jazdnej ploche 10, typicky po ceste.Toto zariadenie obsahuje najmenej jeden snímač C 1 nasmerovaný na túto jazdnú plochu 10, tento snímač Cl obsahuje vlnový vysielač 20 osvetľujúci výsek 11 jazdnej plochy l 0 nachádzajúcej sa oproti snímaču Cl, prijímač 30 zachytávajúci vyššie spomínané vlnyvysielané vysielačom 20 a odrazené výsekom 11, a vytvárajúce analógový signál A samplitúdou proporčnou k intenzite zachytených vĺn, a s výstražnými a/alebo kontrolnými prostriedkami 40 prepojenými na snímač Cl.Vysielač 20 vysiela vlny na vopred určenej a stálej frekvencii, nachádzajúcej sa v infračervenej oblasti.Amplitúda signálu zachyteného prijímačom 30 je závislá od odrazovej schopnosti osvetleného výseku ll jazdnej plochy 10 pre vlny tejto frekvencie, pričom táto odrazova schopnosť závisí od povahy osvetľovaných materiálov a od stavu jazdnej plochy.Takto keďže jazdná plocha ktorá je vo väčšine prípadov tvorená z asfaltu alebo betónu, je relatívne viac tmavšia poskytuje menší odraz a je charakterizovaná slabším analógovým signálom A. Pásy alebo značky vodorovného značenia bielej alebo žltej farby sú naopak relatívne svetlejšej farby ako je jazdná plocha a poskytujú väčší odraz a sú charakterizované silnej šími analógovými signálmi A.Zariadenie, ktoré je predmetom vynálezu je určené na rozpoznávanie týchto pásov alebo značiek vodorovného značenia a na rozlišovanie užitočného vodorovného značenia ktoré bymali vyvolať aktiváciu blokovania a/alebo kontrolu 40 neužitočného značenia, ktoré by nemalo vyvolať túto aktiváciu. K tomuto účelu obsahuje, vo vyhľadávanom spôsobe realíúcie, celok štmástich inteligentných snímačov Cl, zabudovaný počítač C 2, kartu rozhrania CIC medzi snímačmi Cl a zabudovaným počítačom C 2, a užívateľskú kartu rozhrania CIU množňujúcu užívateľovi aktivovať alebo deaktivovať zariadenie a výstražné a/alebo kontrolné prostriedky 40, tak ako je to znázomené na obrázku 1.Snímače Cl sú umiestnené väčšinou pod vozidlom a osvetľujú jazdnú plochu 10 v jej normálnom smere. Tento smer typicky tvorí uhol 20 ° vo vzťahu k normálu. Tieto snímače Cl realizujú rozpoznávanie značenia a prvú etapu spracovania signálov umožňujúcich rozlišovať niektoré typy neužitočných značení.Každý snímač Cl odovzdá binárnu informáciu karte rozhrania počítača CIC, l pokiaľ sa požaduje výstraha v dôsledku rozlíšenia užitočného značenia, O pokiaľ nie.Každý z týchto snímačov Cl, znázomených na obrázku 2, obsahuje vysielač 20 ktorý je tvorený vysielacou infračervenou diódou, prijímač 30, ktorý je tvorený fotodiódou produkujúcou analógový signál A, jednou úrovňou analógového spracovania TA analógového signálu A, prostriedkami logického spracovania TL analógového signálu A, a ochrannou skrinkou BP uzatváraj úcou jednotlivé prvky snímača.Úroveň analógového spracovania TA snímačov Cl obsahuje v sériovej výbave prvý zosilňovač Al analógového signálu vytvoreného prijímačom 30, zvýrazňujúci filter (passe haut) FPH, uhladzujúci ñlter (passe-bas) FPB a druhý zosilňovač A 2.

MPK / Značky

MPK: G01S 17/00

Značky: palubné, zariadenie, prevádzky, monitorovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e5804-palubne-zariadenie-na-monitorovanie-prevadzky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Palubné zariadenie na monitorovanie prevádzky</a>

Podobne patenty