Spätné preplachovateľné filtračné zariadenie

Číslo patentu: E 5584

Dátum: 09.12.2004

Autori: Schulz Helmuth, Wendelin Georg, Bacher Helmut

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka spätne preplachovatelného filtračného zariadenia pre Atermoplastické umelohmotné materiály s plášťom, v ktoromç je aspoň jeden prívodný kanál pre filtrovaný materiál a aspoň jeden odvodný kanál pre prefiltrovaný materiál, a s aspoň jedným nosným telesom, ktoré je usporiadané v plášti, nesie aspoň dve sieťové ústrojenstva a je premiestňovateľné medzi filtračnouupolohou a aspoň jednou preplachovacou polohou priradenou sietovému ústrojenstvu, pričom vo ñltračnej polohe sú rozvádzacie priestory usporiadané na prítokovej strane sieťového ústrojenstva prepojené cez prietokové kanály s aspoň jedným prívodným kanálom a zberné priestory usporiadané na odtokovej strane sieťového ústrojenstva sú cez odtokové kanály prepojené saspoň jedným odvodným kanálom a v preplachovacej polohe nosného telesa sa odtiltrovaný materiál dostáva zo zberného priestoru sieťového ústrojenstva cez preplachovací kanál v nosnom telese do zberného priestoru ďalšieho čisteného sieťového ústrojenstva a pri uzavretom odtokovom kanáli tohto ďalšieho sieťového ústrojenstva ho možno odviesť spolu s nečistotami tohto sieťového ústrojenstva cez rozvádzací priestor tohto sieťového ústrojenstva do preplachového vypúšťacieho kanála. Takáto konštrukcia preplachovacieho zariadenia je známa z EP 540 546 B 1 a osvedčila sa. Napriek tomu tu existuje požiadavka na ďalšie zlepšenie tejto konštrukcie skrátením vymývacích dráh a zlepšením pomerov pri prepínaní medzi filtráciou a preplachovaním. vynález túto úlohu rieši tým, že každému sieťovému ústrojenstvu je priradené aspoň riadiace teleso prestavitelné ve plášti vzhladom k nosnému telesu pre úsekové spätné preplachovanie tohto sieťového ústrojenstva, pričom každé z týchto riadiacich telies tvorí odvádzací kanál, ktorý je v pozícii pre spätné preplachovanie prepojené cez aspoň jeden riadiaci otvor s aspoň jedným preplachovým vypúšťacím kanálom. Účelným usporiadaním tohto riadiaceho telesa vzhľadom k polohe preplachového vypúšťacieho kanála nosného telesa je možno silno redukovať dĺžku preplachového,vypúšťacieho kanála v porovnaní s vyššie opísanými známymi konštrukciami, čo znamenal menšie nebezpečne skrakovania umelohmotného materiálu v tomto vypúšťacom kanáli. Súčasne je výhodné, že pri účelnom premiestnení nosného telesa a riadiaceho telesa nezačne proces spätného preplachovania už vtedy, keď sa nosné teleso uvedie do preplachovacej pozície, ale až potom, čo sa odpovedajúcim premiestnením riadiaceho telesa jeho riadiaci otvor uvedie do zákrytu s preplachovým vypúšťacím kanálom nosného telesa. To vedie k.2 zníženiu opotrebenia nosného telesa a teda k predĺženiu životnosti nosného telesa a teda i celého zariadenia.Vo výhodnej konštrukcii vynálezu sú na každésieťové ústrojenstvo k dispozícii aspoň dve navzájom nezávisle prestavitelné riadiace telesá, z ktorých každé je priradené jednému úseku sieťového ústrojenstva pre spätné preplachovanie tohtoúseku. Hoci je možné dosiahnut spätné preplachovanie po úsekoch sieťovéhoústrojenstva i bez týchto opatrení, posledne zmieneným opatrením sa spätnépreplachovanie po úsekoch ešte zlepší a pri účelnej konštrukcii je uskutočnené rovnomerne pre všetky úseky sieťového ústrojenstva.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je každé riadiace teleso tvorené posúvačom, ktorý je posuvný v jeho pozdĺžnom smere a / alebo otočný okolo jeho pozdĺžne eey, pričom odvádzací kanátprechádza v smere osi posúvačaà každýriadiaci otvor prechádza stenou odvádzacieho kanála. Pritom má aspoň jeden posúvačaspoň dva riadiace otvory, ktoré sú navzájom presadené pre posuvný posúvač vpozdĺžnom smere posúvača a pre otočný posúvač v obvodovom smere posúvača.Zvlášt jednoduchá konštrukcia vznikne, ked je každé riadiace teleso tvorené rúrkou, ktorá je posuvne a / alebo otočne vedená v otvore v plášti. Zhotovenie takéhoto riadiaceho telesa sa potom redukuje na vytvorenie riadiacich otvorov, ktoré je možné jednoducho vyrobiť vyvŕtaním, pretože pre rúrku riadiaceho telesa môžu sa použiť konštrukčné dielce, ktoré sú na trhu obvyklé.Obzvlášť výhodné v rámci vynálezu je, keď je každý preplachový vypúšťací kanál usporiadaný približne centrálne vzhladom k príslušnému úseku sieťového ústrojenstva, pretože tým je možné redukovať spotrebu vyčisteného umelohmotného materiálu pre proces preplachovania a je možné dosiahnuť rovnomerných podmienok pre všetky úseky sieťového ústrojenstva.V rámci vynálezu je ďalej možné zmenšiť rozdeľovacie priestory. Toho je možné podľa vynálezu dosiahnuť tak, že aspoň jedno sieťové ústrojenstvo obsahuje dve zakrivené dierované dosky, medzi ktorými je usporiadané sito majúce v plochom stave kruhový tvar, pričom obidve dierované dosky sú vložené do záchytného otvoru nosného telesa, ktorý má podľa zakrivení dierovaných dosiek oválny prierez v pohľade v smere osi záchytného otvoru, pričom dierované dosky sú usporiadané tak, že konvexná strana leží pri procese filtrácie na prítokovej strane. Tým sa dosiahne uvedené zmenšenie rozdeiovacích priestorov a súčasne zväčšenie zbernýchpriestorov, čo sa prejavuje priaznivo pri procesu spätného preplachovania, pretože savyčistená tavenina použitá pri procese spätného preplachovania môže rovnomernejšie rozložiť na celú plochu preplachovąného filtračného úseku. Súčasne je umožnené použitie na trhu bežných kruhových sít a vylúčené otáčanie dierovaných dosiek. V rámci vynálezu sa môže plocha príslušného sieťového ústrojenstva rozdeliť na ľubovoľné množstvo úsekov, ktoré je možné preplachovat samostatne alebo po łskupinách. Striktné rozdelenie sieťových plôch na jednotlivé, samostatne preplachovatelné úseky je možné ľahkoiuskutočniť tak, že u aspoň jedného sieťového ústrojenstva je zberný priestor rozdelený na úseky aspoň jednou priečnou stenou podopierajúcou sito. Tieto priečne steny súčasne výhodne podopierajú sito pri spätnom preplachovaní, čo je zvlášť výhodné najmä u vyššieuvedených konštrukcii so zakrivenými dierovanými doskami. i Na výkrese sú schematicky znázornené príkladné uskutočnenia vynálezu. Obr. 1 znázorňuje zariadenie vo filtrační polohe v reze osou nosného telesa, pričom to je znázornené v bokoryse. Obr. 2 znázorňuje zariadenie z obr. 1 v reze pozdĺž línie ll-II z obr. 1. Na obr. 3 a 4 sú obdobné rezy ako na obr. 1 a 2, ale znázorňujúce zariadenie v preplachovacej polohe pre lavú poloviču sieťového ústrojenstva ležiaceho na obr. 4 dole. Na obr. 5 a 6 sú obdobné rezy ako na obr. 3 a 4, ale znázorňujúce zariadenie v preplachovacej polohe pre pravú polovicu sieťového ústrojenstva ležiaceho na obr. 6 hore. Obr. 7 znázorňuje zariadenie s riadiacim telesom vo forme pozdĺžneho posúvača vo filtračnej polohe v reze osou riadiaceho telesa. Obr. 8 znázorňuje zariadenie z obr. 7 v polohe, v ktorej je preplachované celé sieťové ústrojenstvo. Obr. 9 znázorňuje zariadenie z obr. 7 a 8 v polohe pre spätné preplachovanie úseku sieťového ústrojenstva ležiaceho na obr. 9 hore. Obr. 10 znázorňuje zariadenie z obr. 7 až 9 v polohe pre spätné preplachovanie úseku sieťového ústrojenstva ležiaceho na obr. 10 dole. Obr. 11 znázorňuje V podobnom reze ako obr. 2 uskutočnenie so zakrivenými dierovanými doskami sieťového ústrojenstva a obr. 12 znázorňuje variantu uskutočnenia z obr. 11. V uskutočnení podľa obr. 1 až 6 má zariadenie plášť 1, ktorý zahrnuje prívodný kanál g pre termoplastický umelohmotný materiál určený na filtráciu a odvodný kanál g pre prefiltrovaný materiál. Na ceste od prívodného kanála g k odvodnému kanálu g preteká materiál nosným telesom A vo forme rotačného valca, ktoré je s možnosťoupozdĺžneho posuvu vedené valcovým otvorom § plášťa 1 v smere jeho osi §.Donosného telesa 5 je uložené sieťové usporiadanie 1, ktoré obsahuje dve sieťové ústrojenstva 8, g, z ktorých každé pozostáva z dvoch dierovaných dosiek lg, 1 §, medzi ktorými leží filtračné zariadenie 33 na filtráciu umelohmotného materiálu. K sieťovým ústrojenstvám g, g je materiál na filtráciu privádzaný vo filtračnej polohe zariadenia (obr. 1, 2) pomocou prítokových kanálov 1 g, poprípade 11, ktoré ústí do rozdeľovacích priestorov 14 poprípade ý, nosného telesa g Iežiacich pred sieťovými ústrojenstvami g, g. Za sieťovými ústrojenstvami g, g v smere prúdujjtaveniny pri procesu filtrácie (šípka 20) ležia v nosnom telese g zberné priestory 1 g, 17 pre taveninu, z ktorých priestorov tečie tavenína odtokovými kanálmi Q, Q do odvádzacieho kanála g spoločného pre obidva odtokové kanály 18, Q. Prietokové kanály 1 q, 11 obidvoch sieťových ústrojenstiev g, g ústi vždy po oboch stranách stredovej steny 21, ktorá je usporiadané kolmo k obom dierovaným doskám 1 g, 13 príslušného sieťového ústrojenstva g, g a zasahuje od týchto dierovaných dosiek až k obvodu nosného telesa g, takže tato stenag 1 podopiera príslušné sitoipri spätnom preplachovaní vzhľadom k stene otvoru 5. Obidve dierované dosky g, 1 g sú spolu s filtračnou vložkou gg ležlacou medzi nimi vsadené do záchytného otvoru 32 nosného telesa g. Tato stena tak rozdeľuje príslušný rozdeľovací priestor 14, 15 vždy na dva, z hladiska objemu v podstate rovnaké oddiely, ktoré tak definujú úseky 14, 1 g, E, E príslušného sieťového ústrojenstva g, g.0010 Oba zberne priestory g, 9 sú od seba navzájom oddelené deliacou stenou g prechádzajúcou priečne k osi nosného telesa. Touto deliacou stenou prechádza aspoň jeden stredový otvor, ktorý navzájom spája oba zberné priestory 1 g, 11 a tvorí spätný kanál 23.Plášť 1 má ďalej na každý úsek E, 11, 15, 12 sieťového ústrojenstva riadiace teleso 31, ktoré je u tohto uskutočnenia tvorený rúrkou tvoriacou posúvač § 31,ktorý je vedený v pozdĺžnom smere rúrky v otvore gg plášťa 1 s možnosťou pozdĺžneho posuvu. Tato rúrka tvorí svojou dutinou odvádzací kanál gg pre nečistoty uvoľnené z preplachovaného sita pri procese preplachovania. Tento odvádzací kanál 36 vedie z plášťa 1 von alebo do zberného priestoru pre tieto nečistoty. Stenou rúrky riadiaceho telesa g prechádza aspoň jeden riadiaci otvor g, pričom tento riadiaci otvor sa v pozícii na preplachovanie kryje s preplachovým vypúšťacím kanálom gg plášťa 1, ale vo filtračnej pozícii je odpovedajúcim presunom riadiaceho telesa g 1 zakrytý plášťom 1.Obidva odtokové kanály 1 g, 1 g sú v smere osi g navzájom presadené o čiastkový rozmer (obr. 1). Vzdialenosť I je vymeraná tak, že vo filtračnej polohe znázornenej na obr. 1 a 2 sú ústia obidvoch odtokových kanálov prekryté vstupným

MPK / Značky

MPK: B29C 47/58, B01D 29/66

Značky: špatně, zariadenie, filtračné, preplachovateľné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e5584-spatne-preplachovatelne-filtracne-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spätné preplachovateľné filtračné zariadenie</a>

Podobne patenty