Regulátor uhla a reakčného momentu motora pre gerotorové typy motorov vybavený vretenom a vrtákom v ohnutej vŕtacej tyči

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Regulátor uhla a reakčného momentu motora pre gerotorové typy motorov vybavený0001 Vynález sa týka zariadenia na vŕtanie ropných a plynových šikmých vrtov, hlavne sa týka regulátorov uhla a reakčného momentu motora gerotorového typu, ktorý má vreteno a vrták0002 Je známy motor gerotorového typu, ktorý obsahuje dutú skriňu, mechanizmus s ozubeným krúživým rotorom, ktorý je umiestnený v skrini a zabmuje súosovo usporiadaný stator a rotor, ktorý je umiestnený v statore, a tiež vreteno, ktore je spojene cez hnací hriadeľ s rotorom a je umiestnené vo vretenovej skrini, motor a vretenová skriňa sú prepojené pomocouzalmutej vložky, ktorá má na svojich okrajoch závity RU Patent 2149971, E 21 B 4/02, 7/08,1999.0003 Podľa tohto doterajšieho stavu techniky sú motor a vretenová skriňa pripojené k zahnutej vložke prostredníctvom závitových puzdier rotor a vreteno sú prepojené hnacím hriadeľom pomocou závitových adaptćrov vnútomá dutina jedného zo závitových puzdier je vybavená prstencovým výstupkom, v ktorom sa nachádza krúžok vnútomý priemer krúžku je voči hnaciemu hriadeľu vybavený medzerou a veľkosť medzery nepresahuje veľkosť vonkajšieho priemeru vložky zalmutá vložka má na okrajoch závity, ktoré majú skrížené osi anajväčšia vzdialenosť medzi osami závitov je rovná excentricite rotora voči statoru.0004 Nevýhoda tejto známej konštrukcie je nasledujúca na nastavenie inej hodnoty uhla a kompenzáciu bočnej sily, ktorá sa prenáša od vrtáka, s využitím reakčného momentu, ktorý sa objaví na vložke, motora a vretene zahnutej vŕtacej tyče, je treba motor od vretena odpojiť, aby bolo možné vložku vymeniť.0005 Ďalšia nevýhoda tejto známej konštrukcie spočíva v neúplnom využití možností kompenzácie bočnej sily, ktorá sa prenáša od vrtáka (pri určitej hodnote uhla na vložke), a v úzkom rozsahu hodnôt tejto sily, pretože najväčšia vzdialenosť medzi skríženými osami závitovnepresahuje hodnotu excentricity rotora voči statoru.0006 Tato okolnosť neumožňuje kompenzovať kladné a záporné vrcholky kolísanía axiálneho zaťaženia vrtáka a udržovať optimálne axiálne zaťaženie vrtáka pomocou zachovania aktuálnejhodnoty axiálneho zaťaženia bez straty stability šikmo smerujúcej zalmutej vŕtacej tyče.0007 Je známy regulátor uhla, ktorý pozostáva z dutého stredového prvku a troch dutých,vzájomne nevyrovnaných rúrkových prvkov spojených so stredovým prvkom, každý z troch rúrkových prvkov má vnútomý priechodný otvor, kde vnútomý dutý rúrkový prvok je usporiadaný uprostred medzi prvým a druhým prvkom a prvý a druhý rúrkový prvok sú pripojené k vnútomému dutému rúrkověmu prvku závitmi, ktorými sú vybavené ich k sebe smerujúce okraje, prvý a druhý rúrkový prvok sú pripojené závitom ku skrini motoragerotorového typu US Patent 5343966, E 21 B 7/08, 1994.0008 V tejto známej konštrukcii sú prvý a druhý rúrkový prvok určené na pripojenie skrine motora gerotorového typu k vretenu alebo vŕtacej rúrke, stredový a vnútomý dutý rúrkový prvok sú prepojené drážkovým spojom a umožňujú nastavenie novej hodnoty uhla, ked je vŕtacia tyčzdvihnutá, bez odpojenia od vŕtacieho motora.0009 Nevýhodou tejto konštrukcie podľa doterajšieho stavu techniky je nedostatok kompenzácie bočnej sily, ktorá sa prenáša od vrtáka, s použitím reakčného momentu, ktorý sa objaví na regulátore uhla, motore a vretene zahnutej vŕtacej tyče, pri priechode heterogenitou vo0010 Za týchto okolností je ťažké dosiahnuť optimalizáciu penetračných vrtov, pretože korigovať tú zložku bočnej sily pôsobiacej na vrták, ktorá spôsobuje reakčný ohybový moment,ktorý mení smer (znamienko), keď šikmo smerujúca zahnutá vŕtacia tyč stratí stabilitu, je ťažké(viď Gazovaya Promyshlennosť Joumal Plynárenský priemysel, február 1998, str. 42-44).0011 Táto ťažkosť ovplyvňuje presnosť hĺbenia šikmých vrtov v dôsledku nepredvídateľnej zložky bočnej sily, ktorá pôsobí na vrták, takže vŕtacie parametre nie je možne optimalizovať a hlavne nie je možné udržovať optimálne axiálne zaťaženie vrtáka zachovaním aktuálnejhodnoty axiálneho zaťaženia bez straty stability šikmo smerujúcej zahnutej vŕtacej tyče.0012 Doteraj ším stavom techniky, ktorý je naj bližší nárokovanej konštrukcií, je regulátor uhlaa reakčného momentu motora gerotorového typu, ktorý obsahujestredový dutý prvok a tri duté rúrkovć prvky pripojené k stredovému dutému prvku každý z dutých rúrkových prvkov má priechodný otvorprvý rúrkový dutý prvok má jednu os druhý rúrkový dutý prvok má ďalšiu os vnútorný dutý prvok je usporiadaný uprostred medzi prvým a druhým prvkom a má tretiu oskde prvý a druhý rúrkový prvok sú pripojené k vnútornćmu dutému prvku závitmi, ktorými súprvý dutý rúrkový prvok je pripojený k vretenu závítomdruhý dutý rúrkový prvok je pripojený ku skrini motora závitom stredový dutý prvok je pripojený k vnútomému dutému prvku drážkamivnútomý dutý prvok má závity na svojich okrajoch, závity majú osi, ktoré sa krížia navzájom anajväčšia vzdialenosť medzi osami zâvitov je dvojnâsobkom hodnoty excentricity rotora vočistatoru motora gerotorového typunajväčšia vzdialenosť medzi stredovou osou vnútorného dutého prvku a osou ktoréhokoľvek zo závitov na jeho okrajoch je rovná excentrícíte rotora voči statoru motora gerotorovćho typu US Patent 2186923, E 21 B 4/02, 7/08, 2000.0013 Nevýhodou tejto známej konštrukcie je neúplné využitie možnosti zväčšiť uhol vychýlenia a zlepšiť penetračnú schopnosť motora gerotorovćho typu, ktorý má vreteno a vrták v zalmutej vŕtacej tyčí, pomocou kompenzácie výslednej radiálne ncvyváženej sily generovanej pri otáčaní vrtáka vo vývrte.0014 V tejto konštrukcii podľa doterajšieho stavu techniky nemá regulátor svoje vlastné kontaktné segmentová sekcie, ktoré by zlepšili stabilitu zahnutej vŕtacej tyče, napríklad - všetky sekcie, ktorými by boli vybavené rôzne strany ohybovej roviny tyče a ktore by zabezpečovali trvalý kontakt so stenou vývrtu v čase vŕtania, by ďalej zvyšovali presnosť prenikania do heterogenity dna vrtu tým, že by zaisťovali optimálne axiálne zaťaženie na vrtáku bez straty stability zahnutej vŕtacej tyče.0015 Technický problém, ktorý by mal vynález vyriešiť, spočíva v zlepšení stability motora gerotorového typu, regulátora a vretena V rovine ohybu vŕtacej tyče, zväčšení uhla vychýlenia a zlepšení penetračnej schopnosti motora gerotorového typu, ktorý má vreteno a vrták v zahnutej vŕtacej tyčí, pomocou kompenzácie výslednej radiálne ncvyváženej sily, ktorá sa generuje pri otáčaní vrtáka vo vývrte, a pomocou pridržovanía kontaktných segmentových sekcií na regulátore, na rôznych stranách vzhľadom na rovinu ohybu vŕtacej tyče, v kontakte so stenou vývrtu pri vŕtaní, a tiež vo zvýšenej presnosti prenikania do heterogenity dna vrtu pomocouzaistenia optimálneho axiálneho zaťaženia vrtáka bez straty stability zalmutej vítacej tyče.0016 Podstata nárokovaného technického riešenia je nasledujúcav regulátore uhla a reakčného momentu motora gerotorového typu, ktorý má vreteno a vrták v zahnutej vŕtacej tyči, regulátor pozostáva zo stredového dutého prvku a troch dutých vzájomne nevyrovnaných rúrkových prvkov pripojených k stredovému dutému prvku, každý z trochprvkov má vnútomý priechodný otvor vnútomý dutý prvok je usporiadaný uprostred medzi prvým a druhým prvkomprvý a druhý rúrkový prvok sú pripojené k vnútoměmu dutému prvku závitmi, ktorými súprvý dutý rúrkový prvok je pripojený závitom k vretenudruhý dutý rúrkový prvok je pripojený závitom ku skrini motora gerotorového typu stredový dutý prvok je pripojený k vnútoměmu dutému prvku drážkamivnútorný dutý prvok má na svojich okrajoch závity, závity majú osi, ktoré sa krížia navzájom aso stredovou osou vnútorného dutého prvkunajväčšia vzdialenosť medzi osami závitov je dvojnásobkom hodnoty excentricity rotora vočistatoru motora gerotorového typunajväčšia vzdialenosť medzi stredovou osou vnútorného dutćho prvku a osou ktoréhokoľvek zozávítov najeho okrajoch je rovná excentricite rotora voči statoru motora gerotorového typustredový dutý prvok a prvý dutý rúrkový prvok sú na strane, kde je prvý prvok pripojený ku vretenu, vybavené kontaktnými segmentovými sekciami, kontaktné segmentové sekciepredstavujú pár kontaktných segmentových sekcií usporiadaných na rôznych stranách voči

MPK / Značky

MPK: E21B 4/00, E21B 7/04

Značky: vrtákom, gerotorové, momentu, regulátor, tyčí, motora, ohnutej, reakčného, vretenom, vybavený, motorov, vŕtacej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e4255-regulator-uhla-a-reakcneho-momentu-motora-pre-gerotorove-typy-motorov-vybaveny-vretenom-a-vrtakom-v-ohnutej-vrtacej-tyci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Regulátor uhla a reakčného momentu motora pre gerotorové typy motorov vybavený vretenom a vrtákom v ohnutej vŕtacej tyči</a>

Podobne patenty