Spôsob a zariadenie na čistenie vedenia na čapovanie nápojov

Číslo patentu: E 4083

Dátum: 12.08.2005

Autor: Robinson Michael

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka prístroja na čapovanie nápojov. Konkrétne prístroja vhodného na čapovanie nápojov pri nízkych teplotách.0002 Prístroj podľa predvýznaku nároku 1 je známy z GB-A-2 356 447. 0003 Mnohé nápoje, vrátane pív, Iežiakov, nealkoholických nápojov, mliečnych kokteilov, vin a destilátov, sa výhodne čapujú pri nízkych teplotách. Ak je teplota nápoja príliš vysoká, može sa nepriaznivo ovplyvniť kvalita a chut nápoja. Okrem toho nedávne spotrebiteľské trendy preukazujú zvýšenú požiadavku, aby sa nápoje čapovali pri nižších teplotách, napríklad okolo 3 stupňov Celzia. Aby sa splnili očakávania spotrebiteľov je žiaduce čapovať nápoje pri stále rovnakých teplotách. Pri čapovaní čapovaných nápojov pri nízkych a stále rovnakch teplotách sa zistil špeciálny problém. Čapovanými nápojmi sa rozumejú nápoje, ktoré sa skladujú v mieste vzdialenom od miesta čapovania a prenášajú sa na požiadanie do miestačapovania nápojovým vedením. Typicky sa prenos dosahuje čerpacími mechanizmami. Napríklad v krčmách a baroch je obvyklé, že nápoje sa skladujú v pivnici alebo vo zvláštnej miestnosti a prenášajú sa do priestoru baru, kde nastane čapovanie pomocou mechanického čerpadla alebo plynového natlakovaného systému. Pri čapovanl nápojov za týchto podmienok existujú konkrétne problémy. Po prvé, dlžka nápojových vedení medzi pivnicou a čapovacím pracoviskom môže byt mnoho metrov a je tendencia, že počas prepravy v nápojových vedeniach sa zvyšuje teplota nápoja. Urobili sa pokusy, ako tento problém prekonať.0004 Predtým sa skúšalo riešiť tento problém zabezpečením chladiča v pivnici, aby sa nápoj ochladil na vzdialenom mieste, a potom sa nápoj prepravil v izolovanom a chladenom potrubí známom ako pytón na čapovacie pracovisko. Pytčn zahŕňa jedno alebo viac nápojových vedení prebiehajúcich rovnobežne s chladiacim okruhom zahŕňajúcom jedno alebo viac chladiacich vedení, cez ktoré prúdi chladiaca voda. Typicky chladiacu vodu privádza chladič. Chladiací okruh zahŕňa odchádzajúcu vetvu prúdiacu z chladiča do čapovacieho pracoviska a spätnú vetvu prúdiacu z čapovacieho pracoviska do chladiča. Pri tomto pokusnom riešení sa zistil problém, že stále môže nastať zmena teploty nápoja,keď dosiahne čapovacie pracovisko, kvôli zmenám potreby na jednotlivých nápojových vedeniach, a konkrétne nastáva, ked nápoj zostáva stát v nápojovom vedení medzi čapovaním nápojov alebo keď sa v krátkej dobe čapuje velký počet nápojov.0005 Okrem toho sa zistilo, že takéto štandardné pytóny používané s chladičom v pivnici nie sú schopne spĺňať súčasné požiadavky na chladnejšie nápoje bez toho, aby značne zvýšili potrebu energie, čo má nepriaznivý účinok na prevádzku chladiča. V typickom vzdialenom chladiči,používanom na chladenie množstva nápojových vedenl, chladič zahŕňa vodný kúpeľ a zásobu ľadu. Zásoba ľadu slúži na chladenie vodného kúpeľa a vodný kúpeľ ďalej chladi nápojové vedenia cez ktoré prechádza. Okrem toho vodný kúpeľ chladiča privádza chladiacu vodu, ktorá prúdi v chladiacom okruhu pytóna. Bude zrejmé, že chladiaca voda vracajúca sa z čapovacieho pracoviska do chladiča bude mat vyššiu teplotu než chladiaca voda vo vodnom kúpeli. Ak je teplota spätnej chladiacej vody príliš vysoká, chladič prestáva byt schopný udržať teplotu chladiaceho kúpeľa bez roztopenia zásoby ľadu. Nakoniec toto vedie k tomu, že chladič nieje schopný dostatočne chladiť nápojové vedenia, aby spĺňali špecifické teploty čapovania. Z tohto dôvodu je obvyklou praxou obmedzit dodatočnú tepelnú záťaž, privádzanú do chladiaceho okruhu chladiča, s predmetmi pripojenými na chladiaci okruh. Napriklad je známe, že sa poskytnú čapovacie pipy na čapovacom pracovisku s funkciou známou ako chladiaca slučka, pričom čast chladiacej vody prúdiacej v pytóne sa odkloní cez potrubie v čapovacej pipe, aby chladila nápojové vedenia v mieste čapovacieho kohútika. Každá čapovacie pípa tohto typu pripojená na chladiaci okruh pytóna zvyšuje tepelnú záťaž chladiaceho okruhu. Typická známa chladiaca slučka v čapovacej pipe pridáva chladiacemu okruhu ekvivalent ohrevu 10 wattov.0006 Alternativny spôsob ako sa pokúsiť ochladit nápoj v pipe a taktiež zabezpečiť kondenzáciu na vonkajších povrchoch pipy je zaplavit kryt pipy chladíacim médiom ako je voda. Avšak takéto zaplavené pipy typicky pridávajú chladiacemu okruhu ohrev okolo 140 wattov. Bude zrejmé, že používanie množstva týchto píp môže rýchlo preťažiť chladiaci výkon vzdialeného chladiča. Taktiež je ťažké zabezpečiť osvetlenie v kondenzačných pipach kvôli malej blízkosti vlhkosti a elektriny.0007 Ďalší problém pri regulovaní čapovacich teplôt nápojov pri čapovanl je, že v mnohých krčmách alebo baroch sa chladiaci okruh používa na ochladenie nápojov od viac než jedného dodávateľa, ktorý môže mať odlišné čapovacie špecifikácie alebo požiadavky. Z tohto dôvodu je obvyklou praxouvyžadovať, aby sa na chladiaci okruh priviedla celková dodatočná tepelná záťaž a takto bol chladič.ohrevom ekvivalentným menej než 100 wattov, aby sa zabezpečilo, že zásoba ladu chladiča sa neroztopí pri používaní. Okrem toho je obvyklou požiadavku, že minimálna rýchlosť prietoku chladiacej vody cez pytón a vzdialený chladič je 4 litre/min. V praxi toto obmedzuje počet a typ-2 čapovacích plp, ktoré možno pripojit na chladiaci okruh a teploty nápojov čapovaných z týchto čapovacích píp. Typické dosiahnutelné čapovacie teploty siahajú od 6 do 10 stupňov Celzia.0008 Taktiež sa predtým navrhovalo tento problém vyriešiť prepravou nápoja z pivnice na čapovacie pracovisko a potom ochladiť nápoj lokálne na čapovacom pracovisku pomocou chladiča, známeho ako rýchlochladič. Toto usporiadanie neumožňuje, aby sa chladnejšie nápoje čapovali pod približne 3 stupňami Celzia. Avšak je nevyhnuté zabezpečiť rýchlochladič na čapovacom pracovisku. Ak baralebo iné čapovacie pracovisko má určitý počet nápojových vedení, tak sa vyžaduje určitý početrýchlochladičov, Toto na prvom mieste vedie k zvýšeným výdavkom pri zabezpečovaní rýchlochladičov a pri udržiavaní a opravovanl chladičov. Ďalej umiestnenie rýchlochladičov na čapovacom pracovisku vedie k nedostatku skladovacíeho priestoru pre iné predmety, ako sú flaškové nápoje,sklo, atd. Ďalej rýchlochladiče vydávajú značné množstvo tepla, čo môže viest k nepríjemným pracovným podmienkam pre personál baru, čo vedie k potrebe ďalšej klimatizácie vzduchu.0009 Taktiež sa navrhuje udelit vyšší stupeň chladenia nápojom alebo skrinke, aby sa vytvorili účinky ladu a námrazy na vonkajšku pípy z estetických dôvodov používaním takého chladiaceho média ako je glykol. Avšak takéto predchádzajúce návrhy trpia nedostatkom, že prítomnost glykolu môže viesť k zamrznutiu nápoja a taktiež čiastočne k zamrznutiu nápojového vedenia keď sa podrobuje čisteniu. Počas čistenia sa cez vedenie čerpá voda. Pretože bod mrznutia vody je vyšší než bod mrznutia nápojov obsahujúcich alkohol, voda je náchylnejšia na tento problém. V dôsledku toho je nevyhnutné vypnúť cirkuláciu prietoku glykolového chladenia ked sa má vedenie čistiť. Toto vedie k dodatočnému času a úsiliu a k strate vizuálne príťažlivosti pípy počas čistenia, pretože nemožno udržiavať efekt ladu alebo námrazy, dokým sa znovu nespustí cirkulácia.0010 Tento vynález poskytuje nápojovú pipu zahŕňajúcu skrinku pre montáž na bar alebo podobný povrch, jeden alebo viac čapovacích kohútikov pre čapovanie nápoja, jedno alebo viac nápojových vedení vedených cez uvedenú skrinku pre napájanie uvedených kohútikov nápojom a chladiace vedenie umiestnené v tepelnom kontakte so skrinkou, cez ktoré môže pri používaní prúdit chladiace médium, aby vychladilo skrinku, aby sa vytvorila kondenzácia, námraza alebo ľad na najmenej časti exteriéru skrinky, pričom nápojová pípa dalej zahŕňa zdroj osvetlenia namontovaný v skrinke pre osvetlenie panelu alebo panelov nápojovej pípy s výrobnou značkou vyznačujúci sa v tom, že zdroj osvetlenia je pripojený na zdroj elektrického napájania cez elektronický ovládací modul, pričom elektronický ovládací modul je umiestnený mimo skrinky nápojovej pípy a v tom, že tepelný kontakt medzi chladiacim vedením a skrinkou je zabezpečený množstvom konštrukčných premostení medzi chladiacim vedením a skrinkou.0011 Výhodne je zdroj osvetlenia pripojený na elektronicky riadiaci modul pomocou vodotesného izolovaného kábla.0012 Výhodne je zdroj osvetlenia výbojka so studenou katódou.0013 Výhodne je elektronicky riadiaci modul umiestnený vo vodotesnej skrinke.0014 Volitelne je zdroj osvetlenia hlavným zdrojom osvetlenia a pípa ďalej zahŕňa sekundárny zdroj osvetlenia umiestnený v skrinke nápojovej pípy a pripojený na elektronicky riadiaci modul.0015 Sekundárny zdroj osvetlenia môže byt jedna alebo viac svietiacich diód (LED).0016 Hlavný zdroj osvetlenia môže byt umiestnený v hornej časti skrinky a sekundárny zdroj osvetlenia može byť umiestnený v dolnej časti skrinky.0017 Výhodne je zdroj osvetlenia najmenej čiastočne uzatvorený blokom plastového materiálu ako je akryl.0018 Chladiace vedenie môže byt v tepelnom kontakte s iba jedným čelom skrinky, aby sa zabezpečilo len jedno chladené čelo tak, že pri používaní sa kondenzácia, námraza alebo ľad vytvoria v podstate len na uvedenom chladenom čele.001 9 Výhodne je chladené čelo skrinky vyrobené z kovu.0020 Výhodne je zabezpečený izolačný prostriedok, aby tepelne izoloval chladiace vedenie od ostatných čiel skrinky.0021 izolačný prostriedok môže byť vo forme tuhej izolácie v podstate obklopujúcej chladiace vedenie, s výnimkou plôch tepelného kontaktu medzi chladiacim vedením a chladeným čelom.0022 Tuhá izolácia je výhodne izolácia z expandovanej peny.0023 Najmenej nejaká časť chladiaceho vedenia môže byt v tepelnom kontakte s jedným alebo viacerými nápojovými vedeniami tak, aby chladila nápoj v jednom alebo viacerých nápojových vedeniach.0024 Alternatívne je samostatné chladiace vedenie v tepelnom kontakte s jedným alebo viacerými nápojovými vedeniami, cez ktoré môže prúdiť chladiace médium tak, aby chladilo nápoj v jednom alebo viacerých nápojových vedeniach.-3 0025 Voliteľne je jeden alebo viac kohútikov prispôsobených na čapovanie nápojov s napenenýmí čapicami s využitím samostatných dráh toku pre objemovú čast nápoja, ktorý sa má čapovať, a pre spenenú časť nápoja, ktorý sa má čapovať, kde kohútik definuje dve dráhy toku nápoja, pričom jedna z dráh toku nápoja je opatrená obmedzením toku pre vyvolanie turbulencie v toku nápoja na vytvorenie peny, a zahŕňa výtok skosený od 0 stupňov do 60 stupňov voči vodorovnej rovine tak, abys využitím samostatných dráh toku pre objemovú časť nápoja, ktorý sa má čapovat, a napenenú čast nápoja, ktorý sa má čapovat, pričom kohútik definuje dve dráhy toku nápoja, pričom jedna z dráh toku nápoja je opatrená obmedzením toku na vyvolanie turbulencie v toku nápoja na vytvorenie peny, a zahŕňa výtok skosený pod uhlom od 0 do 60 stupňov voči vodorovnej rovine tak, aby sa pena načapovaná z výtoku nemiešala do už načapovanej objemovej časti nápoja.0027 Teraz sa opíšu uskutočnenia tohto vynálezu len pomocou príkladu, s odkazom na sprievodné výkresy, na ktorýchObrázok 1 je schematická reprezentácia prvého prístroja na čapovanie nápojov Obrázok 2 je schematická reprezentácia rezu chladíaceho podstavca na použitie v prístroji podľa obrázku 1Obrázok 3 je schematická perspektivna reprezentácia čapovacej pípy na použite v prístroji podľa obrázku 1Obrázok 4 je rez pytónom prístroja podľa obrázku 1Obrázok 5 je schematická reprezentácia druhého prístroja na čapovanie nápojovObrázok 6 je graf teploty čapovania k počtu nápojov v teste čapovaniaObrázok 7 je graf teploty čapovania k miestu čapovania v kom parativnom testeObrázok 8 je schematická reprezentácia tretieho prístroja na čapovanie nápojovObrázok 9 je schematická reprezentácia štvrtého prístroja na čapovanie nápojovObrázky 10 a a 10 b sú čiastočné perspektívne pohľady na prístroj podľa vynálezu so zobrazenými určitými skrytými detailmiObrázok 11 je perspektívny pohľad na prístroj podľa obrázkov 10 a a 10 b z iného uhla aObrázky 12 až 14 sú perspektívne pohľady na komponenty prístroja na obrázkoch 10 a a 10 b.0028 Najprv bude vysvetlený doterajší stav techniky, ako je zobrazený na obrázkoch 1 až 4 v systéme zahŕňajúcom jedinú čapovaciu pípu 1, chladiaci podstavec 10, pytón 20, vzdialený hlavný chladič 23 a sekundárny chladič 24. Pipa 1 je umiestnená na čapovacom pracovisku, ako je priestor baru krčmy. Hlavný chladič 23 je umiestnený na vzdialenom mieste oddelenom od priestoru baru, ako je pivnica. Pytón 20 sa tiahne medzi čapovacim pracoviskom a vzdialeným miestom. Nižšie bude oplsané umiestnenie chladíaceho podstavca 10 a sekundárneho chladiča 24.0029 Vzdialený hlavný chladič 23 zahŕňa skrinku 40, v ktorej je umiestnený chladiaci mechanizmus a čerpací mechanizmus. Chladiaci mechanizmus zahŕňa vodný kúpeľ 41, cez ktorý prechádza jedno alebo viac nápojových napájacích vedení 33. Výhodne nápojové napájacie vedenia sú vytvarované do stočenej konfigurácie 42 vo vodnom kúpeli 41, aby sa zlepšil prenos tepla medzi vodou vo vodnou kúpeli a nápojom v nápojových napájacích vedeniach. Vodný kúpeľ 41 je sám chladený zásobou ľadu(nie je zobrazená), ktorá je vytvorená mraziacim mechanizmom známeho typu. Typicky vzdialený hlavný chladič 23 je umiestnený v pivnici alebo v zadnej miestnosti.0030 Čapovacia pípa 1 zahŕňa skrinku 4, ktorá sa dá namontovat na bar alebo podobný povrch viditeľný spotrebiteľovi a na ktorú sa namontuje kohútik 2 typu na čapovanie čapovaných nápojov. Kohútikz je spojený s nápojovým vedením, ktoré prebieha cez vnútro skrinky 4 a vyčnieva zo skrinky 4 kvôli pripojeniu na vonkajšie napájanie.0031 Chladiaci podstavec 10 ako je zobrazené na obrázku 2 zahŕňa puzdro 11, definujúce chladiacu komoru 18. Chladiaca komora 18 je opatrená prítokom 16 vody a výtokom 17 vody na zariadenie prietoku vody (alebo iného chladíaceho média) cez chládiacu komoru 18. V chladiacej komore 18 je poskytnutý chladiaci had 12 a pripojený medzi prítok 14 nápoja výtok 15 nápoja. Nápojové vedenie 3 čapovacej pípy 1 je pripojené na výtok 15 nápoja z chladíaceho podstavca 10. Chladiaci podstavec 10 obsahuje predĺženú rúru 60 pripojenú na prítok 16 vody. Rúra 60 má uzatvorené čelo 63 na vzdialenom konci od pritoku 16 vody a množstvo dier 62 rozmiestnených po dĺžke a okolo obvodu rúry 60. Rúra 60 je umiestnená v chladiacom hadovi 12 tak, že voda vychádzajúca z dier 62 naráža ako sprej na vnútorný povrch hada 12. Puzdro 11 je obklopená izoláciou 19, aby sa minimalizoval prestup tepla medzi chladiacim podstavcom 10 a okolím. Izolácia 19 je izolácia z expandovanej peny.0032 Chladiaci podstavec 10 je umiestnený na čapovacom pracovisku. Môže byt umiestnený nad alebo pod úrovňou baru a voliteľne môže byt zabudovaný do skrinky 4 čapovacej pípy 1.0033 Pytón 20, ako je to zobrazené na obrázku 4, zahŕňa potrubie, v ktorom prebieha jedno alebo viac nápojových napájacích vedení 33 a chladiace vedenia 21 a 22. Chladiace vedenia zahŕňajú odchádzajúce chladiace vedenie 21 a spätné chladiace vedenie 22. lzolovaný plášť 25 pytóna poskytuje pytónovi konštrukčnú neporušenosťa taktiež pomáha bránit prenosu tepla medzi vnútrom. pytóna 20 a okolím. Ako je zobrazené na obrázku 4, pytón 20 obsahuje 16 nápojových napájacichvedení 33. Počet nápojových napájacich vedení 33 v pytóne 20 sa môže menit V závislosti od počtu čapovacích píp 1, ktoré si vyžadujú pripojenie. Vo vyhotovení zobrazenom na obrázku 1 je kvôli zrozumitelnosti zobrazené len jediné nápojové napájacie vedenie 33.0034 Ako je zobrazené na obrázku 1, pyton 20 sa tiahne zo vzdialeného hlavného chladiča 23 po čapovacie pracovisko. Odchádzajúce chladiace vedenie 21 sa tiahne z vodného kúpela 41 a pripája sa na prívod 16 vody chladiaceho podstavca 10. Nápojové napájacie vedenie 33 prebieha z hlavného chladiča 23 a pripája sa na prítok 14 nápoja chladiaceho podstavca 10.0035 Tradične nápojové napájacie vedenia 33 pytónov sú rúrky priemeru 3/8. Okrem toho v doterajšej konštrukcii chladiacej slučky je zvyčajne používať rúry priemeru 3/8. Štandardná rúra chladiaceho vedenia v pytóne má priemer 15 mm. Chladiaci had 12 chladiaceho podstavca 10 je rúra 5/16, ktorá je pripojená na nápojové napájacie vedenie 33 priemeru 3/8 na prítoku 14 nápoja pomocou spojky 13.0036 Chladiace vedenia 21, 22 pytóna 20 a chladiaci podstavec 10 spolu vytvárajú chladiaci okruh,cez ktorý nepretržite prúdi chladiaca voda.0037 Čapovacia pipa 1, ako je zobrazená na obrázku 3, je ďalej opatrená chladiacou slučkou 5,ktorá zahŕňa chladiace vedenie 9 pípy, ktoré je pripojené na výtok 17 vody chladiaceho podstavca 10. Chladiace vedenie 9 pípy prebieha v skrinke 4 pípy v tesnej blizkosti nápojového vedenia 3. Ako je zobrazené na obrázku 1, chladiaca slučka ďalej zahŕňa kondenzačný mechanizmus 6, umiestnený na alebo v blizkosti predného čela skrinky 4. Predným čelom sa myslí čelo čapovacej pípy 1, smerujúce pri používaní k spotrebiteľovi.0038 Kondenzačný mechanizmus 6, ako je zobrazený na obrázku 3, zahŕňa časť 8 chladiacej slučky 5 a kondenzačnú platňu 50 po vzájomnom tepelnom kontakte. Tepelný kontakt sa dosahuje zabezpečením premosťovacích konštrukcii (nie sú zobrazené), tiahnucich sa medzi časťou 8 chladiacej slučky 5 a dozadu vnútorným povrchom kondenzačnej platne 50. Výhodne premostovacie konštrukcie obsahujú zvýšené časti zadného čela kondenzačnej platne, ktorá sa opiera o čas 8 chladiacej slučky. Zvýšené časti sú vytvarované s vyklenutým polkruhovým prierezom, aby vytvorili tesný styk so zaoblenou časťou 8 potrubia chladiacej slučky. Premosťovacie konštrukcie, ako je kondenzačné platňa, sú vytvorené z tepelne vodivého materiálu ako je kov. Výhodné sú premostovacie konštrukcie vytvorené ako jeden kus so zvyškom kondenzačnej platne 50 pomocou napríklad odlievania. Cast 8 chladiacej slučky 5 je obsiahnutá v izolátore 52, ako je expandovaná polyuretánová pena. izolátor 52 je taktiež vytvorený v kontakte s vnútorným povrchom kondenzačnej platne 50, s výnimkou miest premostovacích konštrukcií. izolátor 52 taktiež pôsobí, aby stláčal k sebe premostovacie konštrukcie kondenzačnej platne 50 a časť 8 chladiacej slučky 50, aby sa udržal tepelný kontakt. Voliteľné izolátor 52 môže vyplniť celý prázdny priestor skrinky 4 čapovacej pípy 1. 0039 Chladiaca slučka 5 obsahujúca chladiace vedenie 9 pípy a časť 8 chladiacej slučky 5 v tepelnom kontakte s kondenzačnou platňou 50 je výhodne jediná dĺžka potrubia tak, že jediný nepretržitý tok vody prechádza cez chladiacu slučku 5, aby uskutočnil chladenie nápojového vedenia 3 a kondenzáciu na kondenzačnej platni 50. Inými slovami, chladiace vedenie 9 pípy a kondenzačný mechanizmus 6 sú chladené v sérii rovnakou chladiacou vodou. voliteľne, ako je zobrazené na obrázku 3, chladiace vedenie pípy môže taktiež tvorit časť alebo celú čast 8 v tepelnom kontakte s kondenzačnou platňou 50. Taktiež voliteľne môže nápojové vedenie 3 byt chladené viac než jednou dĺžkou chladiacej slučky 5. Napríklad ako je zobrazené na obrázku 3, nápojové vedenie 3 je chladené prichádzajúcou a odchádzajúcou vetvou chladiacej slučky 5.0040 Chladiaca slučka 5 je výhodne vytvorená z rúr priemeru 15 mm, ktoré majú rovnaký priemer ako chladiace vedenia 21 a 22 pytóna 20. Použitie vedení priemeru 15 mm v pipe 1 maximalizuje chladiaci účinok chladiacej slučky 5 a minimalizuje obmedzenia toku, čím pomáha zabezpečiť, že celková rýchlost prietoku chladiacej vody cez chladiaci okruh sa udržiava nad požadovanou minimálnou úrovňou 4 I/min.0041 Chladiaca slučka 5 vytvára časť chladiaceho okruhu a je pripojená do série s odchádzajúcim chladiacimi vedením 21 a spátným chladiacim vedením 22. Potrubie chladiacej slučky sa tiahne od čapovacej pípy 1 a napája sa na spätné chladiace vedenie 22 pytóna 20. Celé prietok chladiacej vody

MPK / Značky

MPK: F28F 27/00, B67D 1/00, F28D 7/00

Značky: zariadenie, spôsob, čapovanie, vedenia, čistenie, nápojov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e4083-sposob-a-zariadenie-na-cistenie-vedenia-na-capovanie-napojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na čistenie vedenia na čapovanie nápojov</a>

Podobne patenty