Odnímateľné zariadenie na úplne bezpečné uchopenie nádoby

Číslo patentu: E 3032

Dátum: 16.07.2003

Autori: Montgelard Michel, Lorthioir Christophe

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka odnímateľného zariadenia pre úplne bezpečné uchopenie nádoby, najmä odnímateľnej rukoväte pre kastról.0002 Známe je odnímateľné držadlo pre nádobu, typu obsahujúceho dve súčasti tvoriace kliešte namontované na telese držadla, kde jedna zo súčastí tvoriacich kliešte je presuvne pohyblivá vzhľadom na teleso držadla, V smere V podstate rovnobežnom s pozdĺžnym smerom telesa držadla,medzi polohou otvorenou a polohou zatvorenou, v ktorej súčasti tvoriace kliešte sú prispôsobené zovrieť okraj nádoby, kde zariadenie pre odnímateľné uchopenie nádoby obsahuje dva premiestniteľné prostriedky, ktoré sú prispôsobené premiestniť súčasti tvoriace kliešte jedny vzhľadom na druhé, ktoré obsahujú páku namontovanú otočne pohyblivo vzhľadom na teleso držadla medzi polohou vytiahnutou a zatiahnutou, v ktorej pohyblivá súčasť tvoriaca kliešte je v zatvorenej polohe,a prevádzajúci prostriedok usporiadaný medzi pákou a pohyblivou súčasťou tvoriacou kliešte, je prispôsobený na presuvné premiestnenie pohyblivej súčasti, tvoriacej presuvné kliešte, keď sa páka otáča, a ktoré sú prispôsobené tak, aby bola páka V stabilnej rovnovážnej polohe, kedĺ je vo svojej zatiahnutej a vytiahnutej polohe, a prechádza prostrednou nestabilnou rovnovážnou polohou, ked sa otáča 2 jednej do druhej zo svojich dvoch stabilných rovnovážnych polôh.0003 Takéto odnímateľné držadlá sú opísané V patente FR 2 739 772 a FR 2 768 914.0004 Pri týchto starších známych zariadeniach behom nešetrnej manipulácie s odnímateľným držadlom môžu súčasti tvoriace kliešte nevhodne prechádzať zo svojej zatvorenej polohy do svojej otvorenej polohy, najmä tak, keď súčasti tvoriace kliešte sú V zatvorenej polohe, sú presúvajúcimiprostriedkami blízko rovnovážnej polohy, od ktorej sú súčastitvoriace kliešte unášané k svojej otvorenej polohe, čo vyvoláva nebezpečenstvo pre obsluhu, že prevrhne obsah nádoby na seba a môže sa popáliť.0005 Tiež je z patentu US 6 318 776 známe držadlo vyššie uvedeného typu, obsahujúce blokovacie prostriedky, odlišné od presúvajúcich prostriedkov, pohyblivé medzi činnou polohou a blokovacou polohou, v ktorej sú prispôsobené na zabránenie neúmyselného otáčania páky až do jej nestabilnej rovnovážnej polohy. Podľa tohto dokumentu sú blokovacie prostriedky tvorené guľôčkou namontovanou presuvne na telese držadla a prispôsobenou na jej čiastočné uloženie V dutine vytvorenej na páke, keď je páka v zatvorenej polohe. Pri každom úmyselnom otočení páky V jednom nebo v druhom zmysle, tvar dutiny a sila pružiny spojujúcej guľôčku s telesom držadla, dovoľujú presúvanie guľôčky, ktorá tak prechádza do svojej Činnej polohy. Je evidentné, že tieto blokovacie prostriedky nie sú schopné zabrániť každému otvoreniu páky od určitej sily vyvolanej pákou.0006 Daný problém je teda vytvoriť odnímateľné držadlo,podľa ktorého súčasti tvoriace kliešte nemôžu nevhodne prechádzať zo svojej zatvorenej polohy do svojej otvorenej polohy, práve za ďalej vyznačených okolností, a zaisťujúce tak väčšiu bezpečnosť pri používaní.0007 Navrhnutým riešením tohto problému je držadlo vyššie uvedeného typu, ktorého blokovacie prostriedky sú prispôsobené na zabránenie každému otáčaniu páky až do jej nestabilnej rovnovážnej polohy, a obsahujú spúšťacie tlačidlo prispôsobené na ručné ovládanie, na umožnenie unášať blokovacie prostriedky do ich Činnej polohy, V ktorej môže páka prechádzať zo svojej zatiahnutej polohy do svojej vytiahnutej polohy.0008 Týmto spôsobom blokovanie páky V jej zatiahnutej polohe zabraňuje otváraniu súčasti tvoriacich kliešte, dokonca aj keďužívateľ nešetrne manipuluje s držadlom.0009 Podľa zvláštneho príkladu uskutočnenia sú blokovacie prostriedky v činnej polohe bližšie k súčiastkam tvoriacim kliešte než V blokovacej polohe.0010 Týmto usporiadaním musí užívateľ pre odblokovanie blokovacích prostriedkov oddialiť blokovacie prostriedky od súčasti tvoriacich kliešte. Tento manéver je síce menej prirodzený ako priblíženie blokovacích prostriedkov súčastiam tvoriacich kliešte, avšak sa významne znížia riziká odblokovania páky vplyvom nepozornosti.0011 Podľa, iného príkladu uskutočnenia sú blokovacie prostriedky v činnej polohe prispôsobené na ponechanie prechodu páky z jej zatiahnutej polohy do jej vytiahnutej polohy.0012 Týmto usporiadaním odblokuje užívateľ páku a potom pri pokračovaní v pohybe unáša páku do jej vytiahnutej polohy a súčasti tvoriace kliešte do ich otvorenej polohy. Týmto spôsobom môže užívateľ ovládať blokovacie prostriedky a vyťahovať páku bez toho, aby menil stisk ruky.0013 Podľa iného zvláštneho príkladu uskutočnenia obsahuje držadlo hriadelík, okolo ktoreho sú kĺbovo usporiadané páka a prevádzací prostriedok, ktorý je umiestnený V blízkosti koncovej časti páky, protiľahlému ku koncovej časti, ktorým je páka pripojená k telesu držadla, a ktorý je premiestniteľne pohyblivý V drážke vytvorenej v prevádzacom prostriedku v blízkosti koncovej časti prevádzacieho prostriedku,protiľahlom ku koncovej časti, ktorým je prevádzací prostriedok pripojený k pohyblivej súčasti tvoriacej kliešte. 0014 Týmto zvláštnym usporiadaním presúvajúcich prostriedkov môže držadlo bezpečnejšie zovrieť okraje nádoby, ktorých hrúbka sa môže meniť v pomerne veľkom rozsahu, medzi 0,5 a 3,5 mm (čo V podstate zodpovedá rozsahu pohybu hriadelíka V drážke).0015 Podľa iného príkladu uskutočnenia majú pákaa prevádzací prostriedok skrátenú dĺžku, čo dovoľujeužívateľovi stále pôsobiť na teleso držadla svojim prstenníkom a malíčkom, keď samotný ukazovák a prostredník sú umiestnené na úrovni páky, á čo znižuje rozsah pohybu páky. 0016 Podľa iného zvláštneho usporiadania je skrutkovitá valcová pružina, uložená v prevádzacom prostriedku, použitá ako pružný prostriedok mechanizmu kĺbového spoja. Preto na rozdiel od držadiel doterajšieho stavu techniky, obsahujúcich listovú pružinu tvoriacu tiahlo, nie je tu nebezpečenstvo poškodenia, ak má okraj nádoby veľkú hrúbku.0017 Malý rozsah pohybu páky dovolí opatriť páku a prevádzací prostriedok vertikálnymi stenami tak usporiadanými, že aj keď je páka vo vytiahnutej polohe,sústava mechanizmu je zakrytá a chránená pred každým znečistením.0018 Ďalšie podrobnosti vynálezu vyplynú z podrobného opisu,ktorý bude nasledovať.0019 Na výkresoch pripojených ako neobmedzujúci príklad- obr. 1 je rozložený perspektívny pohľad na. odnímateľné držadlo, upravené s predloženým vynálezom- obr. 2 je pohľad V pozdĺžnom reze na odnímateľné držadlo,kde súčasti tvoriace kliešte sú V zatvorenej polohe a- obr. 3 je pohľad V pozdĺžnom reze na odnímateľné držadlo, kde súčasti tvoriace kliešte sú v otvorenej polohe.0020 Ako možno vidieť na obr. 1, odnímateľné držadlo l pre nádobu (napríklad odnímateľná rukoväť pre kastról) obsahujeteleso držadla g, na ktorom sú namontované dve súčasti Ž, 4koncovej časti telesa držadla g a druhá súčasť Q, tvoriaca kliešte, je namontovaná presuvne pohyblivo na teleso držadla 2, medzi otvorenou polohou (obr. 3) a zatvorenou polohou

MPK / Značky

MPK: A47J 45/00

Značky: úplné, zariadenie, odnímatelné, bezpečné, nádoby, uchopenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e3032-odnimatelne-zariadenie-na-uplne-bezpecne-uchopenie-nadoby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odnímateľné zariadenie na úplne bezpečné uchopenie nádoby</a>

Podobne patenty