Spôsob zhotovovania podzemnej steny v zemine a fréza na podzemnú stenu

Číslo patentu: E 2728

Dátum: 15.01.2004

Autor: Arzberger Maximilian

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob zhotovovania podzemnej steny v zemine a fréza naVynález sa týka spôsobu zhotovovania podzemnej steny v zemine podľa predvýznakovej časti nároku 1. Ďalej sa vynález týka frézy na podzemnú stenu na vytváranie frézovaných rýhpodľa predvýznakovej časti nároku 4.Fréza na podzemné steny a spôsob zodpovedajúci druhu podľa vynálezu sú známe zo spisu JP-A-09273150. V prvom kroku sa fréza so skriňovým rámom, zavesená na nosnom lane hĺbi do pôdy pre vytvorenie ryhy. Za účelom vedenia je horná oblast ryhy opatrená vodiacimi stenami, aby sa od začiatku dosiahlo presné vyrovnanie skriňového rámu. Voľným priestorom na čelných stranách skriňovêho rámu sa odfrézované úlomky a privádzaná kvapalina dopravujü okolo rámu do zadnej oblasti ryhy. V druhom kroku môže byt po stupňovom vydolovaní ryhy na jej koncovú hĺbku zavádzaná do oblasti frézovacích kolies vytvrditeľná cementová suspenzia a miešaná otáčajúcimi saZo spisu JP-A-11200404 je známa fréza na podzemné steny s vodiacim rámom vybudovaným v podobe lešenia. Na bočných plochách frézovacích kolies sú usporiadané injekčné dýzy,ktorými sa pod tlakom môže smerom von striekat cementová kvapalina. Zvlášt dlhý vodiaci rám zaisťuje bezpečné vedeniefrézy pozdĺž už vyfrézovaných podzemných stien.Zo spisu JP-A-08302670 vychádza spôsob zhotovovania podzemnej steny, u ktorého sa pomocou frézovacích kolieszemina rozdrobuje a rozdrobený pôdny materiál sa spolus nosnou kvapalinou dopravuje cez potrubnê vedenie smerom von k úpravni. Po oddelení od hrubého materiálu sa kvapalina vedie späť do ryhy a cez separátne miešacie kolesá sa na frêze mieša. Frěza je umiestnená na nosníku, ktorý je zostavený zo segmentov s prierezom v tvare písmena H. Nosník s frézou je zavesený na nosnom lane. Pre vedenie frézy v hornej oblasti je nad ryhou upravená hlavná rámová konštrukcia s vodiacimiZo spisu JP-A-2000 160 592 je známa retazová fréza s dvomi frézovacími výkyvnými reznými hranami, ktoré sú uložené na ráme s možnostou vyklápania. Na frézovacích výkyvných rezných hranách s frézovacími retazami môžu byť dodatočne upravené spodné reťazové kolesá s frézovacími zubmi. Upravené je lineárne vodiace zariadenie s vodiacou tyčou, ktorádovoľuje vedený pohyb retazovej frézy.Spôsob zhotovovania podzemnej steny v zemine je známy zo spisu DE-C-l 95 30 827. U tohto takzvaného dvojfázového spôsobu sa v prvej fáze vykopáva frézovacia ryha a výkopová zemina z frêzovacej ryhy, ktorá pritom vzniká, sa prepravuje na povrch. Takto vznikajúca frézovaná ryha sa vypĺňa nosnou suspenziou a tak podopiera. V druhej fáze, po vyhĺbení frézovanej ryhy sa za vytesňovania nosnej suspenzie ukladá do ryhy vytvrdenáU jednofázovêho spôsobu známeho zo spisu DE-C-41 41 629 je ryha od začiatku podopieraná suspenziou, ktorá sa povrchovovyrába zmiešavaním vytaženêho pôdneho materiálu so spojivom.Na uskutočňovanie tohto známeho spôsobu je nwžné použit frézu na podzemné steny známu zo spisu DE-C-34 24 999. Tietoznáme frézy na podzemné steny najú frézovací rám a na ňomrotačne poháňané frézovacie kolesá, upevnené na jeho spodnej strane. Fréza na podzemné steny sa spúšťa na lane zo staveniskového vozidla a zatlačuje sa na základe svojej vlastnej hmotnosti do zeminy. Vedenie frézy na podzemné steny vo frêzovacej ryhe prebieha pritom cez frézovací rám, ktorý sa opiera o steny ryhy. Pôdny materiál narúbaný frézovacími kolesami sa od frézovacích kolies privádza do odsávacieho zariadenia upevneného na frézovacom ráme a prepravuje naNa výrobu zmesi spojiva so zeminou vyžadujú však vyššie opísanê spôsoby pomerne nákladné povrchovo usporiadanéÚlohou predkladaného vynálezu je poskytnúť spôsob zhotovovania podzemnej steny V zemine a frézu na podzemné steny, s ktorým môže byt podzemná stena zhotovená efektívne aTáto úloha je vyriešená spôsobom so znakmi nároku 1 a frézou na podzemné steny so znakmi nároku 4. Prednostné formyuskutočnenia sú uvedené v závislých nárokoch.U spôsobu zhotovovania podzemnej steny v zemine podľa vynálezu je upravené, že vyćažený pôdny materiál sa od frézovacieho kolesa dopravuje do zadnej oblasti frézovanej ryhy, že vytažený pôdny materiál sa vo frézovanej ryhe premiešava s kvapalinou schopnou zatuhnutia, a že vyćažený pôdny materiál sa aspoň čiastočne ponecháva vo frézovanej ryhepre vytvorenie podzemnej steny.Základná myšlienka vynálezu spočíva v tom, že pôdnymateriál vytažený frézovacími kolesami sa vo frézovanej ryhezmiešava vdäka pôsobeniu frézovacích kolies s tekutinou schopnou tuhnutia takzvane na mieste, a pritonl sa vyrába zmes tekutina - zemina. Tým odpadá nutnosť dopravovať všetok vyťažený pôdny materiál čerpacími zariadeniami nákladne na povrch. Vyťažený pôdny materiál sa podľa vynálezu dopravuje od frézovacích kolies do zadnej oblasti frézovanej ryhy. zadnou oblasťou môže pritom byť oblasť, ktorá je vytvorená vo frézovanej ryhe nad rámom. Podľa vynálezu sa vyťažený pôdny materiál premiešaný s kvapalinou aspoň čiastočne ponecháva vo frézovanej ryhe, kde môže byť pre vytvorenie podzemnej steny vytvrdený. Na základe možnej objemovej zmeny pôdneho materiálu pri prívode kvapaliny schopnej zatuhnutia však môže byť výhodné odvádzať časť vyťaženého pôdneho materiálu. so suspenziou z frézovanej ryhy. Na to môže byť na fréze na podzemné steny» alebo na povrchu, na okraji frézovanej ryhyV zásade je možné poháňať frézovacie kolesá pri hĺbení frézovanej ryhy jednosmerne. Zvlášť dobrý frézovací účinok a/alebo zvlášť dobré premiešanie pôdneho materiálu s kvapalinou schopnou zatuhnutia môže však byť docielené tým,že frézovacie kolesá sa poháňajú v obrátenom chode. Vďaka občasnému obráteniu smeru otáčania frézovacích kolies sa v pôdnom materiáli vytvárajú vírenia, ktoré zaisťujú obzvlášť dobré premiešanie kvapaliny schopnej zatuhnutia. Prednostne sa frézovacie kolesá poháňajú aj pri vyťahovaní frézy na podzemné steny z frézovanej ryhy jednosmerne, čím sa potreba sily nutnej na vytiahnutie dá výrazne zmenšiť a je dosiahnuté prídavné premiešanie vyťaženého pôdneho materiálu s kvapalinouPri zhotovovaní frézovanej ryhy sa môžu frézy na podzemnústenu pohybovať v zemine jednosmerne. Zvlášť výhodné však je,

MPK / Značky

MPK: E02D 17/00, E02D 5/34, E02D 5/18, E02F 5/10

Značky: spôsob, podzemnej, zemine, podzemnú, zhotovovania, fréza, stěny, stěnu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e2728-sposob-zhotovovania-podzemnej-steny-v-zemine-a-freza-na-podzemnu-stenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob zhotovovania podzemnej steny v zemine a fréza na podzemnú stenu</a>

Podobne patenty