N-arylhydrazónové deriváty na ochranu osiva

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález poskytuje spôsob ochrany osiva zahŕňajúci kontaktovanie osiva pred výsevom alalebo po predklíčení so zlúčeninou vzorca IW je chlór alebo trifluórmetylX a Y sú každé nezávisle chlór alebo bróm R je Cą-Cs-alkyl, C 3-C 5-aIkenyl, Cg-Cs-alkinyl, aleboCg-Ca-cykloalkyl, ktorý môže byť substituovaný 1 až 3 halogénovými atómami,alebo C 2-C 4-alkyl, ktorý je substituovaný C 1-C 4-alkoxyIomR 2 a R 3 sú C 1-C 5-alkyI alebo môžu byť vzaté spolu a vytvoriť Cg-Cs-cykloalkyl,ktorý môže byť nesubstítuovaný substituovaný 1 až 3 halogénovými atómamiR 4 je vodík alebo C 1-C 5-alkyl, alebo jej enantiomérmi alebo soľami, v pesticídne účinných množstvách.Vynález sa týka aj osiva zahŕňajúceho zlúčeniny vzorca I.Vynález sa ďalej týka použitia zlúčenín vzorca I na ochranu osiva pred pôdnymi škodcamí.Jeden z typických problémov vyskytujúcich sa v oblasti ochrany osiva spočíva vpotrebe znížiť dávkovanie aktívnej zložky scieľom znížiť alebo odstrániť nepriaznivé environmentálne alebo toxikologické účinky pri umožnení účinnej kontroly pôdnych škodcov.Ďalší problém, na ktorý sa tu naráža, sa týka potreby dostupnosti prostriedkov na ochranu osiva, ktoré sú účinné proti širokému spektru pôdnych škodcov. Existuje aj potreba prostriedkov na ochranu osív, ktoré spájajú okamžitý účinok s dlhodoboukontrolou, teda rýchle pôsobenie s dlhodobým pôsobením.Ďalšou ťažkosťou v súvislosti s používaním pesticídov na ochranu osiva je, že opakovaná avýlučná aplikácia jednotlivej pesticídnej zlúčeniny vedie vmnohých prípadoch krýchlemu výberu pôdnych škodcov, uktorých sa vyvinula prirodzená alebo adaptovaná rezistencia voči príslušnej aktívnej zlúčenine. Preto existuje potreba prostriedkov na ochranu osiva, ktoré pomáhajú pri prevencii alebo potláčaníCieľom predloženého vynálezu preto bolo poskytnúť zlúčeniny, ktoré riešia problémy znižovania dávok alalebo zlepšenia spektra aktivity alalebo kombinácieokamžitého účinku s dlhodobou kontrolou alalebo manažmentu rezistencie.Zistili sme, že tieto ciele sa čiastočne alebo celkovo dosahujú zlúčeninamilnsekticídna a akaricídna aktivita pri ochrane rastlín v oblasti poľnohospodárstva niektorých zlúčenín vzorca I bola opisaná v EP-A 604 798 a tiež v J. A Furch et al., ,Amidrazones A New Class of Coleopteran lnsecticides, ACSSymposium Series 686, Am. Chem. Soc., 1998, kapitola 18, s. 178 a nasl., a tiež v D. G. Kuhn et al., CycloaIkyl-substituted Amidrazones A Novel Class of Insect Control Agents, ACS Symposium Series 686, Am. Chem. Soc., 1998, kapitola 19, s.Aktivita zlúčenín pri ochrane rastlín proti polnohospodárskym škodcom nenaznačuje ich vhodnosť na ochranu osiva, ktorá vyžaduje napríklad aktivitu proti pôdnym škodcom, kompatibilitu spôdnymi podmienkami (napr. vsúvislosti sviazaním zlúčeniny na pôdu), zanedbateľnú fytotoxicitu pri aplikácii na osivo a vhodnú pohyblivosť v záujme dosiahnutia potrebnej biologickej dostupnosti (v pôdePrekvapujúco sa teraz zistilo, že zlúčeniny vzorca I sú vhodné na ochranuZlúčeniny vzorca l možno pripraviť podľa metód prípravy opisaných alebo uvedených odkazmi v EP-A 604 798 alebo ich modiñkácii.V definícii vyššie uvedeného vzorca l majú substituenty nasledujúce významy Halogén znamená fluór, chlór, bróm a jód.Pojem alkyl vtu použivanom význame označuje rozvetvenú alebo nerozvetvenú nasýtenú uhľovodíkovú skupinu s 1 až 4 alebo 6 uhlíkovými atómami,najmä Cj-Cs-alkyl, napriklad metyl, etyl, propyl, 1-metyletyl, butyl, 1-metylpropyl, 2 metylpropyl, 1,1-dimetyletyl, pentyl, 1-metylbutyl, 2-metylbutyl, 3-metylbutyl, 2,2 dimetylpropyl, 1-etylpropyl, hexyl, 1,1-dimetylpropyl, 1,2-dimetylpropyl, 1-metylpentyl,2-metylpentyl, 3-metylpentyl, 4-metylpentyl, 1,1-dimetylbutyl, 1,2-dimetylbutyl, 1,3 dimetylbutyl, 2,2-dimetylbutyl, 2,3-dimetylbutyl, 3.3-dimetylbutyl, 1-etylbutyl, 2 etylbutyl, 1,1,2-trimetylpropyI, 1,2,2-trimetylpropyl, 1-etyl-1-metylpropyl a 1-etyl-2 metylpropyl.Alkoxy označuje lineárnu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atómami (metyl, etyl. propyl, 1-metyletyl, butyl, 1-metylpropyl, 2 metylpropyl, 1,1-dimetyletyl) viazanú cez kyslíkový mostík na ktorejkoľvek väzbe v alkylovej skupine. Medzi príklady patri metoxy, etoxy, propoxy a izopropoxy.Cykloalkyľ označuje monocyklický 3- až 6-čIenný nasýtený uhlíkový kruh, t.j. cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl a cyklohexyl.Vzhľadom na zamýšľané použitie zlúčenín vzorca l sú osobitne výhodné nasledujúce významy substituentov, v každom pripade samotné alebo v kombináciiVýhodné sú zlúčeniny vzorca I, kde Wje trifluórmetyl. Ďalej sú výhodné zlúčeniny vzorca l, kde X aj Y je chlór. Ďalej sú výhodné zlúčeniny vzorca l, kde R 1 je Cj-Cg-alkyl, najmä etyl.Ďalej sú výhodné zlúčeniny vzorca I, kde R 2 aj R 3 je metyl.Ďalej sú výhodné zlúčeniny vzorca I, kde R 2 a R 3 tvoria cyklopropylový kruh,ktorý je nesubstituovaný alebo substituovaný 1 až 3 halogénovými atómami, najmäĎalej sú osobitne výhodné zlúčeniny vzorca I, kde R 2 a R 3 tvoria cyklopropylový kruh, ktorý je substituovaný 2 halogénovými atómami.Ďalej sú osobitne výhodné zlúčeniny vzorca l, kde R 2 a R 3 tvoria cyklopropylový kruh, ktorý je substituovaný 2 atómami chlóru.Osobitne výhodné sú zlúčeniny vzorca l, kde R 2 a R 3 tvoria 2,2 dichlórcyklopropylový kruh.Ďalej sú výhodné zlúčeniny vzorca l, kde R 4 je 01-06 alkyl, najmä metyl. Osobitne výhodné sú zlúčeniny vzorca l, kde R 2, R 3 aj R 4 je metyl.Osobitne výhodné sú ďalej zlúčeniny vzorca l, kde R 2, R 3 aj R tvoria zoskupenie 1-metyl-2,2-dichlórcyklopropyl.Ďalej sú výhodné zlúčeniny vzorca l, kde W je trifluórmetylX a Y sú každé nezávisle chlór alebo bróm R je Cj-Cs-alkylR 2 a R 3 sú Cj-Cg-alkyl alebo môžu byť vzaté spolu a vytvoriť Cg-Ca-cykloalkyl, ktorý je substituovaný 1 až 2 halogénovými atómami R 4 je Cj-Ce-alkyl alebo jej enantioméry alebo soli.Osobitne výhodný je N-etyl-2,2-dimetylpropiónamid-2-(2,6-dichlór-o,o,atrifluór-p-tolyl)hydrazón a N-etyl-2,2-dichlór-1-metylcyklopropánkarboxamid-2-(2,6 díchlór-d,oąa-trifluór-p-tolyl)hydrazón.

MPK / Značky

MPK: A01N 37/52

Značky: ochranu, n-arylhydrazónové, osiva, deriváty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e2516-n-arylhydrazonove-derivaty-na-ochranu-osiva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">N-arylhydrazónové deriváty na ochranu osiva</a>

Podobne patenty