Spôsob analýzy okolitého elektromagnetického poľa a prenosné zariadenie na jeho vykonávanie

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob analýzy okolitého elektromagnetického poľa a prenosnézariadenie na jeho vykonávanieVynález sa týka merania okolitého elektromagnetického žiarenia a najmä vyžarovania produkovaného smerovými kanálmi základñových staníc (BST) celulárnych telefónnych sietí.Vynález sa uplatní najma pri meraní vyžarovania sietí GSM a DSM.Nárast počtov elektrických a elektronických prístrojov, napr. domácich spotrebičov, televízorov a nwbilných telefónov zvýšil podiel elektromagnetického vyžarovania v okolitom prostredí. Vplyv tohto žiarenia na ľudský organizmus je zatiaľ málo známy. Francúzska Národná agentúra pre frekvencie (ANFR) publikovala ešte pred dátumom priority tejto prihlášky predbežnú verziu dokumentu, v ktorom navrhuje formulovať Protokol merania in situ elektromagnetického žiarenia pre úrovne od 9 kHz do 300 GHz. Definitívny text tohto dokumentu bol nedávno publikovaný. Dokument prevzal úrovne elektrického a magnetického pola pre rôzne rozsahy kmitočtov z odporučenia Rady EÚ 2 l 2. júla 1999,ktoré sa týka obmedzenia expozície verejnosti elektromagnetickými polami (správa bola publikovaná vo Vestníku európskeho spoločenstva 30.7.1999). Vo Francúzsku sú tieto úrovne zakotvené vo výnose 2002-775 z 3. mája 2002.Dokument W 0 Ol/46705 navrhuje zariadenie na analýzu okolitého elektromagnetického poľa, ktoré je usporiadané z prostriedku na meranie poľa pripojeného na analyzátor spektra a 2 jednotky riadenia a spracovania dát vybavenej mikropočítačom. Táto jednotka vypočíta na základe dát získaných analyzátorom spektrastrednú hodnotu účinnej zložky elektrického alebo magnetickéhopoľa. Vypočítaná hodnota sa potom pre každú vzorku kmitočtu porovnáva s hraničnou hodnotou.Uvedené zariadenie nevie rozlíšiť V okolitom elektromagnetickom poli vyžarovanie základňových staníc celulárnej siete a teda neumožňuje určiť, či zvýšená úroveň elektromagnetického vyžarovania je alebo nie je spôsobená blízkosťou týchto staníc. Na zistenie emisií qenerovaných základñovými stanicami sa súčasná technika zameriava na sledovanie trás zistených analyzátorom spektra. Kmitočty na smerových kanáloch základňových stanic sú odhaľované vďaka ich stálosti, lebo saveľmi málo menia V čase a majú pomerne veľkú intenzitu.Túto techniku ovládajú len skúsení odborníci, ale jej účinnosťdetekcie je nízka ( 50) a chybovosť neprijateľná ( 50).Podstatou vynálezu je zariadenie na automatickú detekciu kmitočtov smerových kanálov základňových staníc celulárnych sietí s cieľom stanoviť úrovne polí vyžarovania týchto staníc. Vynález navrhuje spôsob analýzy okolitého elektromagnetického poľa, podľa ktorého sa na určenie úrovne poľa jednej alebo niekoľkých sietí celulárnej telekomunikácie analyzuje pole na kmitočtoch smerových kanálov základňových staníc jednej alebo niekoľkých sietí. Spôsob sa vyznačuje tým, že obsahuje kroky,v ktorých- pomocou prostriedkov detekcie sa pre niekoľko kmitočtov pásma,ktoré sa vzorkujú, meria v čase intenzita elektromagnetického poľa,- na základe takto uskutočnených meraní jednotka spracovania dát určí pre každý kmitočet aspoň jeden významný parameter elektromagnetického poľa,- na základe hodnôt tohto významného parametra jednotka spracovania dát určí kmitočty zodpovedajúce signálom smerových kanálov jednej alebo niekoľkých základňových staníc tak, žeaplikuje kritérium výberu založený na štatistickyvyhodnotených vlastnostiach poľa vyžarovaného týmto typomstanice. Spôsob podľa vynálezu umožňuje výhodne merať intenzitu žiarenia základňových staníc siete celulárnej telekomunikácie. Tieto intenzity potom môžu byť po extrapolácii na maximálnu prevádzku porovnávané s hraničnými hodnotami zodpovedajúcimi napr. referenčným úrovniam stanoveným príslušnými predpismi. Intenzita elektromagnetického poľa môže byť určovaná odmeraním elektrického alebo magnetického poľa. Význačný parameter je prednostné vybraný z nasledujúcich možností stredná intenzita elektromagnetického poľa, smerodajná odchýlka zmien intenzity elektromagnetického pola, trvanie zmeny elektromagnetickéhc poľa, minimálna intenzita elektromagnetického poľa, polovica sumy prvého a tretieho kvartilu intenzity elektromagnetického poľa, rozdiel medzi druhým kvartilom a odchýlkou medzi druhým a tretím kvartilom intenzity elektromagnetického poľa. V jednom uskutočnení vynálezu sa za významný parameter daného kmitočtu považuje medián a frekvencia základňových staníc siete celulárnej telekomunikácie sa zistí tak, že do úvahy sa vezmú kmitočty, pri ktorých je medián maximálny. V inom uskutočnení vynálezu sa za významný parameter daného kmitočtu považuje stredná intenzita elektromagnetického poľa na tomto kmitočte a jednotka spracovania dát určí kmitočty smerových kanálov základňových staníc siete celulárnej telekomunikácie vyznačením tých kmitočtov, pri ktorých je stredná intenzita maximálna. Toto uskutočnenie umožňuje výhodne zisťovať úroveň elektromagnetických polí generovaných najbližšími základňovými stanicami. V inom uskutočnení vynálezu sa za významný parameter daného kmitočtu považuje smerodajná odchýlka zmien intenzity elektromagnetického pola odmeraného na tomto kmitočte a jednotkaspracovania dát určí kmitočty smerových kanálov základňovýchstaníc siete celulárnej telekomunikácie vyhodnotením tých kmitočtov, pri ktorých je štandardná odchýlka minimálna.V inom uskutočnení vynálezu sa za významný parameter daného kmitočtu považuje trvanie zmeny elektromagnetického poľa na tomto kmitočte a jednotka spracovania dát určí kmitočty smerových kanálov základňových staníc siete celulárnej telekomunikácie vyhodnotením tých kmitočtov, pri ktorých sa intenzita signálu mení periodicky.V inom uskutočnení vynálezu sa za významný parameter daného kmitočtu považuje minimálna intenzita elektromagnetického poľa na tomto kmitočte a jednotka spracovania dát určí kmitočty smerových kanálov základňových staníc siete celulárnej telekomunikácie vyhodnotením tých kmitočtov, pri ktorých je minimálna intenzita maximálna.V inom uskutočnení vynálezu sa za významný parameter daného kmitočtu považuje polovica sumy prvého a tretieho kvartilu intenzity elektromagnetického poľa a jednotka spracovania dát určí kmitočty smerových kanálov základňových staníc siete celulárnej telekomunikácie vyhodnotením tých kmitočtov, pri ktorých je táto polovica sumy prvého a tretieho kvartilu maximálna.V inom uskutočnení vynálezu jednotka spracovania dát určí aspoň dva významné parametre a vytvorí Paretov diagram, na ktorom priradí pre každý vzorkovaný kmitočet bod reprezentujúci tieto parametre, a potom vyhľadá body situované V zóne diagramu,V ktorej sú lokalizované základňové stanice.Je výhodné, aby významnými parametrami znázornenými na Paretovom diagrame boli stredná intenzita elektromagnetického poľa a priemerná odchýlka zmeny intenzity elektromagnetického poľa.Je výhodné, aby na diagrame Pareta boli znázornené znázornený druhý kvartil intenzity elektromagnetického poľa a rozdielprvého a tretieho kvartilu intenzity elektromagnetického poľa.

MPK / Značky

MPK: G01R 29/08

Značky: elektromagnetického, vykonávanie, poľa, okolitého, spôsob, prenosné, zariadenie, analýzy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e24-sposob-analyzy-okoliteho-elektromagnetickeho-pola-a-prenosne-zariadenie-na-jeho-vykonavanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob analýzy okolitého elektromagnetického poľa a prenosné zariadenie na jeho vykonávanie</a>

Podobne patenty