Komplexy chrómu (III) s alfa aminokyselinami

Číslo patentu: E 2342

Dátum: 29.04.2003

Autori: Abdel-monem Mahmoud, Anderson Michael

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Dôležitá úloha chrómu v potrave sa prvýkrát preskúmala Schwarzom a Mertzom V roku 1959 (Schwarz, K. a Mertz, W., Chromium (III) and the glukose tolerance factor. . 85 z 292 (1959. Tieto výskumy preukázali, že u krýs, ktore boli kŕmene kŕmnym droždím sa vytvorila neznášanlivosť voči glukóza. Napriek tomu krysy kŕmené pivovarskými kvasnicami si túto neznášanlivosť nevytvorili. Látka, ktorá je prítomná v pivovarských kvasniciach, ale nie v kŕmnych kvasniciach, sa nazvala ako faktor tolerancie voči glukóze (GTF). Neskoršie sa ukázalo, že aktívnou zložkou VGTF je trojmocný ciróm (III). Po týchto skorých zisteniach sa začal rad rôznych výskumov, aby sa lepšie pochopila nutríčná úloha chrómu. Hoci je teraz úloha chrómu vo výžive človeka a zvierat známa, je ešte mnoho neznámeho a mnoho účinkov chrómu pri onemocnení u človeka je stále sporných anie je dobre zdokumentovaných. Nedávno sa zverejnilo niekoľko správ, ktoré zhrnujú súčasný stav poznania, čo sa týka úlohy chrómu vo výžive.(Cromium as a Supplement, Hanry C. Lukaski,l 9279(l 999) Chromíum, Glukose Intolerance and Diabetes, Richard A. Anderson, Journal of the American College of Nutrition, 17, 548(l 998) The Biochemistry of Chromium, John B. Vincent, Lig. 130 7150000) Quest for the Molecular Mechanism of v Chromium Action and its Relationship to Diabetes, John B. Vincent, Nutrition Reviews,5867(2000.Presná podstata faktora tolerancie voči glukóze, ktorý sa navrhol vroku 1959,zostáva ťažko pochopiteľná. Látka obsahujúca chróm, ktorý potenciuje metabolizmus glukózy, bol čiastočne prečistený s kyselinou hydrolyzovaných pivovarských kvasníc a z ľadvíny ošíípanej. Najviac pozornosti sa venovalo materiálu, ktorý sa získal z kvasníc a všeobecne sa označoval ako kvasnicový GTF. Uvádzalo sa, že chróm v kvasnicovom GTF sa vstrebával rýchlejšie, než anorganické zdroje chrómu. Ďalej sa uvádzalo, že kvasnicový GTF sa skladá z trojmocných (III) iónov chrómu, kyseliny nikotínovej, glycínu, kyseliny glutámovej a cysteínu. (Preparation of chromium-containing material of glucose tolerance factor activity from Brewers yeast extracts and by synthesis. E.W. Toepfer, W. Mertz,M.M. Polansky a kol J. Agric Food Chem, 25162(l 977. Predpokladané zloženie kvasnicového GTF zostáva sporne a jeho izolácia nebola reprodukovateľná viných laboratóriáchi. Ďalej sa predpokladalo, že izolovaný kvasnicový GTF môže byť artefaktvniknutý kyslou hydrolýzou špeciálnych proteínov viažucich chróm. (Je faktor tolerancie2 voči glukóze artefaktom vzniknutým kyslou hydrolýzou nízko molekulárnych látok, ktoré viažu chróm. K.H. Sumra 11 aj.B. Vincent, Polyhedron, 1614171 (1997.V nedávnej dobe došlo kurčitému posunu v pochopení molekulárnej podstaty pôsobenia chrómu i regulácii metabolizmu sacharidov a lipidov. Izoloval sa peptid známy ako nízko molekulárna látka viažuca chróm (LMWCr) a má sa za to, že hrá dôležitú úlohu v ovplyvňovani účinku inzulínu na jeho receptory. Zdá sa, že tento peptid je vo veľkej miere V cicavčích tkanivách a izoloval sa z radu zdrojov. LMWCr sa skladá z glycínu,cysteínu, kyseliny glutámovej a kyseliny asparágovej. Kyseliny glutámová a asparágová predstavujú vyše ako polovicu zvyškov aminokyselín. Peptid má 1500 daltonov a viaže štyri ióny chrómu. V tkanivách je predovšetkým prítomný vo forme bez kovu. Aminokyselinová sekvencia tohto proteínu a kryštalická štruktúra tohto komplexus chrómom nie je doteraz známa. (The Biochemistry of Chromium, J .B. Vincent, J. Nutr.1307 l 5(2000. Zdá sa, že LMWCr-viazaný chróm je predovšetkým prítomný vo forme aniónmi premosteného mnohojadrového súboru karboxylátu chrómu. (Synthetic Models for Low-Molecular-Weight ChromiumBinding Substance Synthesis and characterization of Oxo-Bridged Tetranuclear Chromiun (111) Assemblies, Truitt Ellis et al, 13 mg. Chem.,33 5522 (1994. Zistilo sa, že syntetický mnohojadrový súbor chrómu aktivuje aktivitu receptorov inzulínu podobne ako sa pozorovalo u LMWCr. (Synthetic Multinuclear Chromium Assembly Activates Insulin Receptor Kinase Activity Funcional Model for Low-Molecular-Weight Chromium-Binding Substance, C.M. Davis a kol., Inorg. Chem.,3653 l 6(l 997.Poznanie, že ešte neidentiñkovaný komplex trojmocnćho chrómu (III) a organických ligandov je zodpovedný za moduláciu metabolizmu sacharidov a tukov,vzbudil enormný záujem V rozvoji nových zlúčenín obsahujúcich chrórr, ktoré sa používajú vo výžive človeka a zvierat. Vydaný bol rad patentov, ktore opisujú zlúčeniny,ktore viažu chróm k radu ligandov. V roku 1975 bol udelený patent jednému z vynálezcov tejto prihlášky, ktorý uvádza 11 a 12 komplexné soli chrómu a alfa aminokyselín (U.S. 3 925 433). Tieto komplexné soli existujú ako iónové páry, v ktorých je katión zložený z komplexu trojmocného chrómu (111) a jednej alebo dvoch molekúl alfa aminokyseliny. Katión nesie bud 1, alebo 2 náboj v závislosti na počte molekúl aminokyselín, ktoré tvoria komplex. Opačným iónom (aniónom) môže byt chlorid, sulfát alebo kyslý sulfát. Základné komplexy kovu a L-metionínu, včítane komplexov 11 chróm-L-metionínu sú uvedené v US 5 278 329. Komplexy kovu a aminokyselín, ktoré sa získajú hydrolýzouMetóda získania koncentrovaného faktoru tolerancie voči glukóze z pivovarských kvasnic bola opisaná v US 4 343 905, ktorý bol udelený v roku 1982. Ine udelené patenty opisujú metódy získania kvasnic alebo derivátov zkvasnie, ktoré vykazujú biologické aktivity pri modulácii metabolizmu sacharidov a tukov, napríklad USA 4 348 483 61401076159 466 a 6 248 323.Použitie už skôr známych zlúčenin, acetylacetonátu chrómu, ako doplnku stravy a farmaceutického činídla je opísané v US 4 571 391. Táto vo vode nerozpustná zlúčeninaje tepelne stabilná, veľmi stabilná voči kyselínám a slabo bázickým pH roztokom. Uvádza sa,že acetylacetonát chrómu sa rýchle absorbuje z tráviaceho traktu po orálnom podaní a je účinný pri posilneniu účinkov inzulínu na metabolizmus glukózy.Doplnky stravy s nevyhnutným pikolinátom kovu, včítane pikolinátu chrómu sa prvýkrát uviedli v US 4 315 927, ktorý bol znovu vydaný 7.7.1992 ako Re 33 988. Vdokumerttu US 4 315 927 je opísaný prípravok pikolinátu chrómu (príklad 4). VRe 33 988 sú špecifické patentové nároky vedené tak, aby zahrnovali komplexy pikolinátu chrómu, kobaltu, medi a mangánu, ktomu ešte zinku a železa, ktoré boli chránené v dokumente US 4 315 927. Spôsob výroby komplexu pikolinát chrómu je opísaný vdokumente US 5 677 461. Použitie pikolinátu chrómu pri liečbe a prevencii rôznych onemocnení je uvedené v rade patentov včítane 5 087 623 5 087 624 5 175 156 a 6 329 361 B 1. Kompozície obsahujúce pikolinát chrómu a použitie týchto kompozícii je opísané v US 5614553, 5929066, 609371 l, 6136317, 6143301, 6251888 B 1 a 625188981.Nikotinát chrómu, opisovaný ako GTF materiál chrómu a metódy jeho prípravy sú uvedené vUS 4923855 a 5194615. Použitie nikotinátu chrómu na zníženie hladín lipidov v krvi je opisane v US 4954492. Kompozície obsahujúce nikotinát chrómu a ich použitie je uvedené vniekoľkých patentoch včítane US 5905075, 5948772, 5980905,6100250, 6100251 a 6323192.Farmaceutické inzulín potenciujúce komplexy trojmocného chrómu (III) vykazujúce aktivitu podobnú GTF aktivite, sú uvedene v US 5266560. Tieto komplexy sú zložené z trojmocného chrómu (III), kyseliny nikotinovej alebo jedného z ich derivátov a glutatiónu (peptidu obsahujúceho L-glutámovú kyselinu, L-cystein a glycin) i Je opisaná inzulín potenciujúca aktivita týchto komplexov na prenos glukózy v izolovaných adipocytoch in vitro a je prirovnaná k aktivite podobných komplexov, ktoré boliv literatúre už skôr opisané.Použitie propiónanu kovu, včítane propiónanu chrómu je uvedene v US 5707679 a6303158 B 1. Kompozície obsahujúce soli chrómu krátkeho reťazca mastných kyselín aich použitie vo výžive zvierat je opísané v US 5846581. Metódy výroby karboxylátu kovu na použitie ako doplnok potravy pre zvieratá sú opísané v US 5591878 a 5795615.i Biodostupne cheláty kreatínu a základných kovov, včítane chrómu sú opísané V US 6114379. Patentove nároky tohto patentu sú vedené na komplexy kreatin chrómu s 1 až 3 ekvivalentmi ligandu pre každý íón chrómu.Použitie ako doplnku stravy alebo liečbu chorobných stavov skôr známeho trojjadrového komplexu trojmocného chrómu (III) je opísané v US 6149948 a 6197816 B 1. Komplex predstavuje vzorec Cr 3 O(02 CCH 2 CH 3)6(H 2 O)3. V týchto patentoch sú opísané biologické účinky komplexu na počet enzýmov zapojených od metabolizmu sacharidov a lipidov. Metóda izolácie hovädzej nízkomolekulárnej Cr viažucej substancie ajej použitie sú opísané i/US 5872102. Táto substancia zlepšuje inzulínom aktivovaný príjem glukózy pomocou krysích adipocytov a aktivuje krysiu membránovú tyrozín kinázu adipocytov a aktivity fosfotyrozín fosfatázy.Dokumenty US 6323192 a US 4315927 opisujú kompozície doplnkov stravy s chrómom, ktoré obsahujú tripikolinát chrómu a US 3925433 zahrnujúci doplnok stravy obsahujúci pomer 11 alebo 21 komplexov trojmocného chrómu (III) s a-aminokyselinou.Zistilo sa niekoľko nedostatkov, teda že bolo v literatúre opísané obmedzenie účinnosti rôznych komplexov chrómu. Najobľúbenejší z komerčne dostupných komplexov je pikolinát chrómu. Napriek tomu je táto zlúčenina obmedzená rozpustnosťou vo vode a niektoré nedávne štúdie spochybnili jeho bezpečnosť. Hoci nebola preukázaná u krýs toxicita chloridu chromitého a pikolinátu chrómu (Lack of Toxicity of Chromium Chloride and Chromium Picolinate in Rats, Anderson a kol., J.Amer.Coll. Nutr.16 2730997), nedávna štúdia preukázala, že pikolinát chrómu štiepi DNA a spôsobuje poškodenie vaječníkových buniek u čínskych škrečkov. (The Nutritional Supplement Chromium (III) Tris (picolinate) Cleaves DNA, J .K Speetjens a kol., Chem. Res. Toxicol. 12483(1999) Chromium (III) picolinate produces chromosome damage in Chinese hamster ovary cells, D.M. Stearns, FASEB J., 91643(1995). Štúdia in vivo distribúcie pikolinátu chromitého u krýs uzaviera, že krátka doba existencie tejto zlúčeniny in vivo minimalizuje potencionálne toxické účinky tohto potravinového doplnku (1 n Vivo Distribution of Chromium from Chromium Picolinate in Rats and Implications for the Safety of the Dietary Supplement, D.D.D. Hepburn a J .B. Vincent, Chem. Res. Toxicol.,1593(2002. Ztýchto dôvodov je zrejmá potreba alternatívneho zdroja doplnkového chrómu, ktorý je rozpustný, biodostupný, účinný a bezpečný.Prvotným cieľom vynálezu je naplniť výše uvedenú potrebu.

MPK / Značky

MPK: C07F 11/00, A61K 31/00

Značky: aminokyselinami, iii, komplexy, chromu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e2342-komplexy-chromu-iii-s-alfa-aminokyselinami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Komplexy chrómu (III) s alfa aminokyselinami</a>

Podobne patenty