Číslo patentu: E 20072

Dátum: 29.06.2010

Autor: Christ Thomas

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka koľajnice, najmä žliabkovej koľajnice,obsahujúcej jeden horný diel a jeden dolný diel, pričom horný diel pozostávajúci z oteruvzdorného materiálu obsahuje hlavu koľajnice a má tvar kvádru, a dolný diel obsahuje profilový element v tvare dvojitého profilu T, ktorého horná priruba dosadá na vybrania so zvislo v podstate zvislo prebiehajúcou časťou, upravenou na dolnej strane hlavy atvoriacou stupeň, a je s hlavou spojená aspoňKoľajnice musia vyhovovať rôznym namáhaniam. Najmä V oblasti výhybok je pritom často znateľný kĺzavý pohyb medzi kolesom a koľajnicou. Pritom najmä operné koľajnice na začiatku výhybkového zariadenia pri pohybe po hrote výhybky podliehajú vysokému opotrebeniu. Preto je známy veľký počet návrhov na dosiahnutie dlhšej životnosti v oblasti výhybok. Tak môžu byť opernékoľajnice vytvorené z jedného bloku z oteruvzdornej ocele súvisle od hlavy až k pätke (EP-A-l 524 364, DE-A-10 2004 048 751 alebo DEU-298 24 701).Zo spisu DE-B-10 2004 048 751 je známe výhybkové zariadenie, pri ktorom je operná koľajnica vyrobená z jedného základného bloku zo zvariteľnej ušľachtilej ocele odolnej protiSpis DE-T-696 05 022 sa týka koľajnice, ktorá pozostáva z hlavy koľajnice a z monolitickej skriňovej konštrukcie tvaru H, ktorámôže byt vložená do tejto hlavy.Ďalšie konštrukcie obsahujú rozdelenie na dva diely medzi horným dielom obsahujúcim hlavu a dolnou konštrukciou, pričom horný diel môže s lôžkom pre jazyk pozostávat z vysoko kvalitnej ocele a dolný diel môže pozostávať z konštrukčnej ocele (DE-C-101 12 979).Aby sa v oblasti kríženia srdcovky žliabkových koľajníc zredukovalo opotrebenie, avšak aby sa súčasne pomocou jednoduchých opatrení umožnilo obnovenie, je podľa spisu WO-A 2004/081286 upravená vymeniteľné vložka, ktorá pozostáva zSú tiež známe takzvané monoblokové výhybkové zariadenia,pričom blok tvori z cenových dôvodov stredný diel výhybkového zariadenia, ktorý je vytvorený ako komorový na uloženie jazykovej koľajnice. K tomuto bloku sú privarené pripojovacie koľajnice, takževpdôsledku zvarových spojov môžu vznikať nespojitosti.Zo spisu US-A-48,0 l,083 je známa viacdíelna koľajnica, ktorá obsahuje hlavu s kanálmi prebiehajúcimi navzájom paralelne na dolnej strane, ako aj pozdĺžne ramená profilových elementov tvaru L,ktoré do nich zasahujú, ktorých priečne ramená sú spojené s dnovou doskou. Spojenie jednotlivých dielov je uskutočnené pomocou skrutiek, aby mohla byt bez problémov uskutočňovaná výmenaZo spisu DE-C-602 182 je možné vidiet koľajnicu, ktorábežného pre koľajnice, pričom hlava a pätka sú zvarené V neutrálnomZo spisu CH-A-284 745 je známy koľajový úsek s oblasťou srdcovky, ktorý čiastočne obsahuje koľajnicu, ktorá pozostáva z horného dielu V tvare kvádru a z Viacdielneho dolného dielu, ktoré doseba navzájom s tvarovým stykom zasahujú a sú materiálovo spojené.U srdcovky podľa spisu DE-B-12 17 990 je použitá bloková konštrukcia, pri ktorej blok s pojazdovými a vodiacimi plochami pozostáva z oteruvzdorného materiálu a dolný diel podpierajúci tento blok pozostáva zmateriálu Vyhovujúceho menším požiadavkám na pevnosť. Tento dolný diel a horný diel sú spolu navzájom na tupoÚlohou predloženého vynálezu je ďalej vylepšiť koľajnicu V úvode zmieneného druhu tak, že bude vyrobiteľná lacno,optimalizovaná ohľadne použitia bežných materiálov a súčasne budemať V porovnaní s blokovou konštrukciou menšiu hmotnosť.Na vyriešenie tejto úlohy uskutočňuje vynález V podstate také opatrenie, že horný diel a dolný diel pozostávajú z rôznych materiálov, že dolný diel pozostáva z dvojitého profilu T, že horná príruba tohto dvojitého profilu T dosadá na zvislo alebo V podstate zvislo prebiehajúcu časť jedného jediného stupňa vytvoreného na dolnej strane, a že cez túto časť môže byť odstredivá sila vytváraná vozidlom prechádzajúcim po koľajnici prenášaná do dvojitého profilu T.Dolný diel je s horným dielom zvarený alebo je s nim nejakým iným vhodným spôsobom materiálovo spojený, pričom najmä jedoplnkovo upravený tvarový styk.Nezávisle od toho by profilový element mal mat minimálnuPokiaľ upravuje stav techniky po prvé použitie oteruvzdorných oceli ako bloku - súvíslo od hlavy až k pätke - a po druhé dvojdielne vytvorenie s celoplošným obdlžnikovým profilom pre hlavu a blokovú nosnú dolnú konštrukciu, je podľa vynálezu navrhnutá materiálovo úsporná nosná dolná konštrukcia, ktorá pozostáva z profilového elementu a vykonáva funkcie pätky a stojiny koľajnice. Tým sú dané značné materiálové cenové úspory v porovnaní so známymi konštrukciami. Bez ohľadu na to pozostáva hlava koľajnicePojem V tvaru kvádru zahrnuje valcovaný, pretláčaný alebo vhodným spôsobom tvárnením vyrobený horný diel, pričom v prípadežliabkovej koľajnice je vytvorený žliabok.Dolná strana hlavy by mala obsahovať hladké roviny ktoré prechádzajú do seba navzájom stupňom, aby bolo možné vyššie opísaným spôsobom spojiť profilový element s hlavovým dielomPodla vynálezu je vytvorené také opatrenie, že dolný diel je na jednej strane spojený s tvarovým stykom s horným dielom. Pritom výraz na jednej strane s tvarovým stykom znamená to, že tvarový styk je uskutočnený v smere sily, v ktorom je táto sila prenášaná na horný diel vozidlom idúcim po koľajnici. Tak je napríklad oblúková koľajnica zaťažovaná hlavne odstredivou silou vozidla v smere vektora sily zvonku oblúkua takže tvarový styk je upravený na

MPK / Značky

MPK: E01B 5/10, E01B 5/08

Značky: koľajnica

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e20072-kolajnica.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Koľajnica</a>

Podobne patenty