Pripojovacie zariadenie určené na pripojenie sa aspoň k jednému potrubiu

Číslo patentu: E 19620

Dátum: 31.10.2011

Autor: Legendre Christophe

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka pripojovacieho zariadenia určeného na pripojenie sa aspoň k jednému potrubiu a najmä potrubiu umiestnenému V nepriaznivom prostredí, pričom toto zariadenie zahrnuje aspoň jeden teleskopický pripojovaci systém namontovaný na nosnú skriňu a ovládateľný pozdĺž osi posúvania prostredníctvom ovládacieho mechanizmu na nasadenie a pripojenie kPripojovacie zariadenie tohto typu je známe zo zverejneného patentu FRl 536 l 80, ktorý opisuje systém dvoch protiľahlých trubicových teleskopických prvkov ovládaných hydraulickým alebo pneumatickým ovládacím mechanizmom. Ovládací mechanizmus zahrňuje piesty namontované v otvoroch nosnej skrine a prispôsobené na tlačenie trubicových prvkov k vonkajšku skrine. Trubicové prvky sú vzájomne utesnene prepojené prostredníctvom mechu. Systém môže vzájomne medzi sebou prepojiť dve vzdialené potrubia umiestnením na miesto a ovládaním robotom, prispôsobeným na dodanie tekutiny pod tlakom do ovládacieho mechanizmu. Prepojenie dvoch potrubí teda môže byť uskutočnené bez ľudského zásahu v bezprostrednej blízkosti, čo je výhodné v nepriaznivom či nepriateľskom prostredi, ako napríklad V rádioaktívnom prostredí, ako je vo vnútri ochranného plášťa jadrovéhoTieto známe pripojovacie zariadenia majú však rôznenevýhody. Najmä pokiaľ ide o zariadenia podľa patentuFR 1536 l 80, ovládací mechanizmus je zložitý, pretože vyžaduje Štyri dvojice protiľahlých piestov obvodovo rozmiestnených medzi dvoma prírubami, ktoré sú medzi sebou spojené prostredníctvom ťažných pružín tak, aby výsledné vyvíjané sily na jeden teleskopický prvok boli vedené pozdĺž osi posúvania tohto prvku. Okrem toho udržanie pripojovacej polohy závisí od udržania pod tlakom hydraulického alebo pneumatického okruhu ovládacieho mechanizmu, čo predstavuje problémy so spoľahlivosťou, bez započítania toho, že prípadný únik tekutiny pod tlakom je rizikom znečistenia prostredia v okolí zariadenia. Okrem toho zariadenie tejto koncepcie Vyžaduje, aby potrubia mali rozšírené ústia, aby sa umožnilo utesnené pripojenie, a nie je prispôsobené na spojenie viacej než dvoch vzdialenýchPredkladaný vynález si kladie za cieľ odstrániť vyššie spomenuté nevýhody a najmä si kladie za cieľ navrhnúť pripojovacie zariadenie, ktoré má jednoduchší a spoľahlivejší ovládací mechanizmus umožňujúci vylúčiťvšetky riziká znečistenia okolitého prostredia.Na dosiahnutie tohto cieľa je predmetom vynálezupripojovacie zariadenie podľa nároku 1.Vďaka znakom zariadenia podľa vynálezu je prepojenie medzi teleskopickým systémom a ovládacím mechanizmom realizované vo vnútri nosnej skrine. To umožňuje, aby časť ovládacieho mechanizmu bola umiestnená v axiálnom predĺžení teleskopického systému, a V dôsledku toho teda umožňuje skonštruovať ovládací mechanizmusrelativne menej ťažkopádny na vysúvanie alebo zaťahovanieteleskopického prvku vyvíjaním na síl naň, ktoré sa V podstate vedú pozdĺž osi posúvania prvku. Naviac vďaka ovládaciemu tiahlu je možné upustiť od hydraulického alebo pneumatického ovládacieho mechanizmu, to vylučuje najmä riziká spojené s únikom ovládacej tekutiny a tedaspôsobuje, ze udržanie pripojovacej polohy jePodľa Vynálezu uvedený ovládací mechanizmus zahrňuje jedinú uvedenú prvú časť prispôsobenú na ovládanie zostavy niekoľkých uvedených teleskopických pripojovacích systémov čo zjednodušuje ovládací mechanizmus a zmenšujeVo výhodných uskutočneniach pripojovacieho zariadenia podľa vynálezu. sa využíva najmä jeden aleboaspoň jeden uvedený teleskopický pripojovací systém zahrnuje Vnútorný kanál, prispôsobený na to, aby tekutina mohla prechádzať medzi potrubím, ku ktorému sa pripája,a vnútorným priestorom uvedenej nosnej skrine to umožňuje tekutinovo prepojiť uvedené potrubie a vnútro skrine a v prípade prepojovania viacerých potrubí to umožňuje prepojiť medzi sebou potrubia prostredníctvom tohtoaspoň jeden uvedený teleskopický pripojovací systém je prispôsobený v podstate na utesnenie potrubia, na ktoré sa pripojuje tým. sa poskytuje pripojovacie zariadenie schopné celkom alebo čiastočne utesniť aspoň jednopotrubie, na ktoré sa toto zariadenie pripojujeuvedené ovládacie tiahlo prechádza utesnene aspoň jednou stenou, ktorá vymedzuje uvedený vnútorný priestor nosnej skrine tým tekutiny pochádzajúce z potrubia a cirkulujúce v nosnej skrini môžu unikať do okolitéhouvedené ovládacie tiahlo prechádza pozdĺž osi tiahla v podstate kolmej k osi posúvania každého teleskopického pripojovacieho systému a má voľnosť otáčania okolo svojej osi tiahla je to výhodné z hľadiska objemnosti mechanizmu a realizácie utesneného priechoduuvedená prvá časť ovládacieho mechanizmu zahrňuje hlavu integrálne otáčanú uvedeným ovládacím tiahlom, pričom táto hlava je mechanicky spojená s posuvne pohyblivými prvkami uvedených teleskopických pripojovacích systémov prostredníctvom kĺbových tyčí je to výhodné z hľadiskaaspoň jeden uvedený teleskopický pripojovací systém zahrňuje posuvne pohyblivý trubicový prvok opatrený aspoň jedným nafukovacím tesnením tým sa môže zrealizovať utesnené pripojenie medzi teleskopickým trubicovým prvkom a príslušným potrubim nezávisle od usporiadania vyústenia potrubia, napriklad nie je potrebné mať rozšírené ústie, ako je to v prípade známeho zariadenia spomenutého v úvodeuvedený trubicový prvok má vonkajší priemer menší než vnútorný priemer potrubia, na ktoré je prispôsobený na pripojenie sa, a uvedené nafukovacie tesnenie jenamontované na vonkajšom povrchu uvedeného trubicového

MPK / Značky

MPK: F16L 37/00, F16L 25/12

Značky: aspoň, zariadenie, pripojenie, určené, pripojovacie, potrubiu, jednému

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e19620-pripojovacie-zariadenie-urcene-na-pripojenie-sa-aspon-k-jednemu-potrubiu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pripojovacie zariadenie určené na pripojenie sa aspoň k jednému potrubiu</a>

Podobne patenty