Páskovací automat na zväzovanie obalových jednotiek, najmä do zväzkov navinutých kovovoých pásov

Číslo patentu: E 19276

Dátum: 08.10.2010

Autori: Hofmann Karl Robert, Reimann Ralf, Pieper Andreas

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PÁSKOVACÍ AUTOMAT NA ZVÄZOVANIE OBALOVÝCH JEDNOTIEK,NAJMÄ DO ZVÄZKOV NAVINUTÝCH KOVOVÝCH PÁSOV0001 Vynález sa týka páskovacieho automatu na zväzovanie obalových jednotiek, najmä do zväzkov navinutých kovových pásov, s aspoň jednou okolo obalovej jednotky vedenou viazacou páskou, pričom viazacia hlava je nastaviteľná proti obalovej jednotke, zahrňujúcej napínacie zariadenie rovnako ako na spájanie koncov ťahom napnutej viazacej pásky zváracie zariadenie s aspoň jednou hornou, prestavitelnou zváracou elektródou usporiadanou v elektródovej komore a s touto dočasne spolupôsobiacou protielektródou, pričom zváraciemu zariadeniu je smerom k obalovej jednotke priradená posuvná doska.0002 Základný princíp takýchto páskovacích automatov patriacich v rôznych uskutočneniach k stavu techniky spočíva v tom, umiestniť viazaciu hlavu príp. páskovaciu alebo uzatváraciu hlavu na obalovej jednotke na zviazanie, viesť viazaciu pásku okolo obalovej jednotky, napnúť viazaciu pásku a vnútri viazacej hlavy spojiť za sebou jej konce. Prekrývajúce sa konce prednapnutej viazacej pásky sú spolu navzájom spájané materiálovým alebo tvarovým stykom. Viazacia páska odobraná zo zásobnej role je oddeľovaná aviazacia hlava je zdvihaná od obalovej jednotky, pričom všetky pracovné kroky0003 Páskovací automat s napínacím a uzatváracím zariadením úvodom spomenutého druhu bol zverejnený prostredníctvom EP-B 1 0 194 627. Posuvná doska premiestnitelná s protielektródou sánkovito v rovine oblasti prekrytia podzváracími elektródami pozostáva z hornej a spodnej dosky, ktoré po sebe príp. cez seba kĺžu. Horná doska je pritom vedená na spodnú posuvnú dosku, v ktorej je vsadená protielektróda. Pri pritlačených elektródach a na sebe Iežiacich koncoch pásky je uzatváraný elektrický obvod umožňujúci zvárací postup. Toto potom, ked horná doska odišla tak ďaleko, že uvoľňuje protielektródu vsadenú v spodnej doske, pričom viazacia páska leží presne nad protielektródou a pod prestaviteľnou zváracou elektródou. Po zváracom postupe je potom horná doska, súčasne so sebou odnášajúca spodnú dosku,premiestňovaná do tej miery, že zvarená pásková slučka je uvolňovaná, príp.0004 Viazacie pásky podliehajú počas prepravy obalových jednotiek, napr. zviazaných tyčovitých alebo rúrkovitých kovových výrobkov alebo do zväzkov navinutých kovových pásov, velmi silným, príp. dynamickým zaťaženiam, ktoré musia byť prijímané viazacími páskami. Podľa kvality a vlastností materiálu obalových jednotiek sú na zaistenie proti vyskočeniu a / alebo zabráneniu posúvania prikladané jedno až tri obviazania okolo obvodu obalových jednotiek. V každom prípade musia byt viazacie pásky silne prednapnuté, čo môže dosahovať až k hraniciam pevnosti v ťahu a pevnosti proti roztrhnutiu materiáluviazacích pások a tiež môže viest k vtláčaniu pásky na obalovej jednotke.0005 Táto problematika je ešte zosilňovaná vsadenou protielektródou podľa stavu techniky do oceľového posunovača. Pretože posuvná doska, ktorá je na to vedená v drážke nosnej dosky, musí byť dimenzovaná veľká, najmä v hrúbke, aby mohla prijímať veľké sily vyskytujúce sa pri zváracom postupe skrz pritlačené zváracie elektródy. Pretože zvarená viazacia páska po oddelení a vytiahnutí oceľovej posuvnej dosky so vsadenou protielektródou v uzatváracej príp. prekrývanej oblasti zodpovedajúc hrúbke posuvnej dosky vrátane prostredníctvom drážkového vedenia dodatočnej výšky priskakuje späť k obvodu obalovej jednotky, pričom sa viazacia páska prikladá na povrch obalovej jednotky obvodovo uzavretá, je k tomu potrebné dodatočné predopnutie.0006 Základom vynálezu je preto úloha, vytvoriť automatizovaný viazací stroj, ktorý umožňuje stavebne jednoduchým spôsobom bezpečné, vysokýmzáťažiam odolávajúce pripevñovanie viazacích pások.0007 Táto úloha je podľa vynálezu riešená tým, že je posuvná doska vytvorená súčasne ako protielektróda a v oblasti prekrývajúcich sa koncov viazacej pásky na jej spodnej strane sa s podoprením používa priamo na obalovej jednotke. Tým, že je posuvná doska chrániaca elektródovú komoru, v ktorej sa podľa spôsobu zvárania nachádzajú odporové elektródy na zváranie alebo volfrámové elektródy na použitie ochranného plynu, umiestnená počas zváracieho postupu podla vynálezu bezprostredne medzi obalovou jednotkou a viazacou páskou, takže obalovou jednotkou nemôže pretekat žiadny prúd, a ihneď je vytvorená ako protielektróda, ktorá pri vyskytujúcich sa silách umožňuje výhodným spôsobom podoprenie priamo na obalovej jednotke, dá sa po vytiahnutí, príp. oddialení dosky zo zváracej oblasti na zaistenie obalovej jednotky pri stále rovnakej napínacej sile dosiahnuť zreteľne vyššie napnutie viazacej pásky. Keďže dráha, ktorú musí zvarená viazacia páska uraziť pri prikladaní na obalovú jednotku, je stanovovaná už len malou hrúbkou posuvnej dosky. Zatiaľ čo viazacia páska u známych posuvných dosiek so vsadenou protielektródou a dodatočným vedením pri prikladaní na obvod obalovej jednotky odskakuje asi o 10 mm, predstavuje táto dráha s posuvnou doskou podľa vynálezu len asi 2 mm.0008 Vynález navrhuje, že posuvná doska má prečnievajúci jazýček ležiaci naproti zváracej elektróde a koncovú časť dosky spojenú s nastavovacím prostriedkom. Tým je dané systémové oddelenie, čo umožňuje na jednej strane neobmedzené umiestňovanie prečnievajúceho jazýčka ku zváracej elektróde, príp. zváracím elektródam a na druhej strane pohybové pôsobenie cez nastavovací prostriedok, výhodne jednak pre prisuv, príp. pritláčanie zváracích elektród pneumatickou valcovou jednotku, vzdialene od miesta prebiehania zvárania, totiž zadného konca posuvnej dosky.0009 Systémové oddelenie otvára ďalej možnosť, že aspoň prečnievajúcijazýček posuvnej dosky pozostávajúci z medi môže byť vyrábaný elastickypriliehajúc na povrch obalovej jednotky. Prečnievajúci jazýček, príp. posuvná doska môže byť totiž malej hrúbky, asi 6 mm, pretože na základe bezprostredného podoprenia na obalovej jednotke nemusí prijímať žiadne sily,ktoré sú skôr odvádzané a zachytávané do puzdra viazacej hlavy a / alebo puzdrovitej elektródovej komory.0010 Elastické priliehanie sa dá ďalej podporiť tým, že prednostne hrany posuvnej dosky ležiace mimo v obvodovom smere obalovej jednotky súupravené so zaoblením príp. vonkajším polomerom.0011 Výhodné uskutočnenie vynálezu spočíva v tom, že koncová časť dosky nesie chladiaci blok vytvorený s okruhom chladiaceho prostriedku a pripojiteľný na prívod chladiaceho prostriedku. Okruh chladiaceho prostriedku môže byť jednoduchým spôsobom vyrábaný vŕtaním kanálov, ktoré sa dajú na otvoroch nepotrebných na prívod chladenia uzavrieť zaslepovacími zátkami. Chladiaci blok, ktorý môže byť upevňovaný na koncovej časti dosky skrutkami majúcimi na privrátenej strane obalovej jednotky zápustné hlavy, zaručuje ďalekosiahlo stále rovnakú teplotnú úroveň počas zváracieho postupu, čím sa znižuje opotrebenie príp. opaľovanie elektród a je zabraňované nepotrebnému tepelnému prechodu do obalovej jednotky.0012 Ďalšie výhodné uskutočnenie vynálezu navrhuje nosný rám prijímajúci koncovú časť dosky, ktorý je vytvorený s vertikálnym vedením rozprestierajúcim sa ortogonálne k nemu a majúcim integrovaný prostriedok tlačnej pružiny, pričom nastavovaci prostriedok zasahuje na vertikálne vedenie. Nastavovací prostriedok tým pôsobí nepriamo na posuvnú dosku, ktorá sa dá nad obalovou jednotkou prestaviť nad nosný rám v puzdre viazacej hlavy. Integrovaný prostriedok tlačnej pružiny slúži na zabezpečenie koncovej pozície,tzn. po sňatí zváracej elektródy, príp. zváracích elektród privádza posuvnú dosku späť do jej východiskovej pozície.0013 Podla návrhu vynálezu je na puzdre viazacej hlavy navrhnutý nadol vystupujúci, na povrch obalovej jednotky sa prikladajúci, od prečnievajúceho jazýčka v nastavovacom smere vzdialený koncový doraz. Tento ohraničuje

MPK / Značky

MPK: B65B 13/06, B65B 27/06, B65B 13/32

Značky: navinutých, obalových, najmä, kovovoých, páskovací, jednotiek, zväzkov, automat, pásov, zväzovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e19276-paskovaci-automat-na-zvazovanie-obalovych-jednotiek-najma-do-zvazkov-navinutych-kovovoych-pasov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Páskovací automat na zväzovanie obalových jednotiek, najmä do zväzkov navinutých kovovoých pásov</a>

Podobne patenty