Odnímateľný hrot listu rotora

Číslo patentu: E 18146

Dátum: 01.09.2011

Autor: Olthoff Gerhard

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka listu rotora shrotom listu rotora podľa vynálezu, ako aj veternejelektrárne s listami rotora, prípadne hrotmi listov rotora podľa vynálezu.0002 Listy rotora a hroty listov rotora sú v stave techniky v zásade známe. Predovšetkým zalmuté hroty listov rotora sú, napríklad, pri listoch rotora výrobcu Enercon používané už dlhší čas. Tieto známe hroty listov rotora, ktoré sú krátko nazývané aj špic, zmenšujú okrajové víryvznikajúce nevyhnutne na konci listu rotora pri prevádzke, a tým nežiaduce emisie zvuku.0003 Na technickú informáciu je potrebné na tomto mieste poukázať vo všeobecnosti a ako príklad na dokumenty W 0 2010/023299 A 2, DE 103 19 246 Al, DE 10 2006 022 279 A 1, ako aj dokument DE 103 00 284.0004 Takým spôsobom zalmuté hroty listov rotora predstavujú však práve pri transporte listov rotora na miesto inštalovania veternej elektráme veľmi citlivú súčasť listu rotora. Aj pri výrobe listu rotora - napriklad počas lakovania - je manipulácia s listami rotora so załmutýmihrotmi listov rotora obťažná.0005 Úlohou predloženého vynálezu je preto navrhnúť riešenie, ktorým sa zjednoduší manipulácia a/alebo transport známych listov rotora vzhľadom na poškodenia, predovšetkýmcitlivého hrotu listu rotora.0006 Táto úloha je riešená listom rotora podľa nároku l. Výhodné príklady uskutočnenia, ako aj ďalšie uskutočnenia vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.0007 List rotora podľa vynálezu umožňuje, aby listy rotora mohli byť vyrábané bez hrotu listu rotora, a aby tým mohlo byť nimi ľahšie manipulované. Okrem toho sú také listy rotoramenej náchylné, aby boli pri transporte k vetemej elektrámi poškodené. Konečne, pri listerotora podľa vynálezu môže byť hrot listu rotora pri poškodení pri prevádzke ľahko na mieste0008 Hrot listu rotora podľa vynálezu pre list rotora, predovšetkým pre list rotora vetemej elektrárne, je vytvarovaný ako samostatný díelec, ktorý sa dá spojiť s listom rotora. Hrot listu rotora má prvú spojovaciu plochu, ktorá je orientovaná v smere listu rotora, ktorý má byť pripojený, a obsahuje vodiace prostriedky a blokovacíe prostriedky ako prvé súčastispojovacieho mechanizmu na spojenie so zodpovedajúce dimenzovaným listom rotora.0009 Na výrobu spojenia s listom rotora sú na spojovacej ploche plánované prvé vodiace prostriedky s jedným vodiacim smerom, ktoré pri vyrábaní spojenia s listom rotora vedú hrot listu rotora tak, že spojenie je mechanicky spoľahlivo ablokovacíe prostriedky spojovacieho mechanizmu sú bez poškodenia navzájom správne umiestnené amôžu vzájomne pôsobiť v súlade s určením. Preto sú na bezpečné upevnenie hrotu listu rotora ďalej plánované prvéblokovacíe prostriedky na upevnenie hrotu listu rotora na liste rotora.0010 Prvé vodiace prostriedky sa môžu skladať zminimálne jedného zásuvného prvku usporiadaného paralelne s vodiacim smerom. Ako zásuvné prvky môžu byť na hrote listu rotora plánované, napríklad, kolíky alebo čapy. Zásuvný prvok môže byť realizovaný dutý alebomasívny zakaždým podľa dimenzovania a materiálu.0011 Prvé blokovacíe prostriedky na hrote listu rotora sa môžu skladať z minimálne jedného prvého spojovacieho prvku, napriklad čapu, na vytvorenie, výhodne rozpojiteľného, spojenia tvarovým stykom s druhýmí blokovacími prostriedkami plánovanými na liste rotora, t. j. minimálne jedným korešpondujúcim druhým spojovacím prvkom. Minimálne jeden prvý blokovací prvok môže byť usporiadaný centrálne na prvej spojovacej ploche a mať spojovaciuplochu ležiacu paralelne s vodiacim smerom.0012 Pri realizácii s čapom ako prvým spojovacím prvkom má čap plochu čapu ležiacu paralelne s vodiacim smerom, ako spojovaciu plochu, V ktorej môže byť plánované, napríklad,minimálne jedno vybranie, ktorého tvar je potom vytvarovaný komplementáme k tomu tvaru, ktorý má druhý spojovací prvok na liste rotora.0013 Na prvom spojovacom prvku môže byť ďalej plánovaný prvý zaisťovací komponent, napríklad, otvor kolmý výhodne na vodiaci smer, napríklad vyvŕtaný otvor. Do tohto otvoru, prípadne cez tento otvor môže zaberať poistný prvok na zaistenie avýhodne na ovládanie0014 Vzhľadom na tvar hrotu listu rotora treba poznamenať, že tento má výhodne spojovací úsek hrotu listu rotora s aerodynamickým proñlom majúcím tlakovú stranu a nasávaciu stranu,vktorom sa nachádzajú prvé súčasti spojovacieho mechanizmu. Hrot listu rotora má okrem toho koncový úsek hrotu listu rotora, ktorý má taktiež aerodynamický proñl majúci tlakovú a nasávaciu stranu a v ktorom sa hrot listu rotora výhodne zužuje a obzvlášť výhodne vybieha0015 Hrot listu rotora je vytvarovaný výhodne zalmutý. Na tento cieľ je koncový úsek hrotu listu rotora, podobne ako krídelko, vyhnutý z roviny spojovacieho úseku hrotu listu rotora, t. j. zahnutý. V protiklade ku lcrídelkám známym na nosných plochách lietadla je však hrot hrotu listu rotora zahnutý v smere tlakovej strany. V určitých uskutočneniach môže byť úsek hrotu listu rotora vo svojej stredovej rovine otočený približne o 4 až 8 °, výhodne 4 až 6 °, obzvlášťvýhodne približne o 5 ° okolo závitovej osi hrotu listu rotora.0016 Aby bolo v prípade búrok zaručené vopred stanovené miesto zásahu pre blesky aby hrot listu rotora fungoval ako bleskozvod, je vyrobený výhodne z kovu. Hliník sa na základe svojej dobrej elektrickej vodivosti a svojej malej memej hmotnosti hodí obzvlášť dobre. Hrot listu rotora slúži potom ako bleskozvod amôže zachytené blesky viesť ďalej do vhodného zvodového prostriedku integrovaného do listu rotora, aby tým bola vetemá elektráreň účinne0017 Hrot listu rotora môže byť okrem toho realizovaný dutý. Dutý hrot listu rotora môže byť na odstránenie, prípadne zmenšenie námrazy vyhrievaný, napríklad pretekaný teplýmvzduchom od listu rotora.0018 List rotora podľa vynálezu, predovšetkým pre vetemú elektráreň, má telo listu rotora,ktoré má aerodynamický profil ležiaci, ako je známe, medzi nábehovou hranou listu rotoraa odtokovou hranou listu rotora a majúci tlakovú stranu a nasávaciu stranu.0019 Na prvom konci tela listu rotora sa nachádza koreň listu rotora a na druhom konci, ktorý leží protiľahlo k prvému koncu, hrot listu rotora podľa vynálezu. Tým je pri liste rotora podľa vynálezu hrot listu rotora podľa vynálezu spojený so spojovacim mechanizmom podľavynálezu. Preto je pre spojenie s hrotom listu rotora potrebne naplánovať na tele listu rotoradruhé súčasti spojovacieho mechanizmu, ktoré obsahujú druhé vodiace prostriedky komplementátne k prvým vodiacim prostriedkom hrotu listu rotora, ako aj druhe blokovacie prostriedky spolupôsobíace s prvými blokovacimi prostriedkami hrotu listu rotora. List rotorapodľa vynálezu je teda upravený na spojenie s hrotom listu rotora podľa vynálezu.0020 Druhé vodiace prostriedky sa môžu zodpovedajúco k prvým vodiacim prostriedkom na hrote listu rotora skladať zminimálne jedného druhého zásuvného prvku usporiadaného paralelne s vodiacim smerom. Napriklad druhé vodiace prostriedky, keď sú prvé vodiace prostriedky realizované minimálne ako kolik alebo čap, môžu byť uskutočnené ako objímka0021 Druhé blokovacie prostriedky môžu obsahovať minimálne jeden druhý spojovací prvok,napríklad zámok, na vytvorenie, výhodne rozoberateľného, spojenia tvarovým stykom s minimálne jedným korešpondujúcim prvým spojovacím prvkom plánovaným na hrote listu0022 Keď druhý spojovací prvok spočíva v zámku, tento zámok môže byť na tele listu rotora pripevnený, napríklad, pohyblivo posúvateľne alebo otáčavo. Okrem toho môžu byť plánovanéupínacie prostriedky, ktoré predpínajú pohyblivý zámok do blokovacej polohy.0023 Zámok má plochu zámku orientovanú, prípadne ležiacu V blokovacej polohe paralelne s vodiacim smerom. Na ploche zámku môže byť potom plánovaný, napríklad, blokovaei prvok,ktorého tvar je komplementámy k tomu tvaru, ktorý má prvý spojovací prvok hrotu listu rotora. Tým môže byť medzi prvými a druhými blokovacími prostriedkami vytvorené v blokovacej polohe spojenie tvarovým stykom. Toto spojenie môže byť opäť uvoľnené, aby hrot listu rotora mohol byť podľa potreby odobratý z tela listu rotora.0024 Keď je zámok, ako bolo prediskutované v predchádzajúcom texte, predpätý pomocou vhodných upínacich prostriedkov do blokovacej polohy, potom je pri spojení hrotu listu rotora s telom listu rotora automaticky medzi blokovacím prostriedkami vytvorené spojenie tvarovým0025 Na zabezpečenie blokovacieho mechanizmu môže byť na zámku plánovaný druhý zaisťovací komponent, napríklad otvor, v blokovacej polohe výhodne kolmý na vodiaci smer, výhodne vyvŕtaný otvor so závitom, na spojenie s minimálne jedným poistným prvkom.

MPK / Značky

MPK: F03D 1/06

Značky: rotora, listů, odnímatelný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e18146-odnimatelny-hrot-listu-rotora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odnímateľný hrot listu rotora</a>

Podobne patenty