Držiak páliacej dýzy na pridržiavanie páliacej dýzy manipulačným zariadením

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Držiak páliacej dýzy na pridržiavanie páliacej dýzy manipulačnýmPredložený vynález sa týka držiaku páliacej dýzy na pridržiavanie páliacej dýzy manipulačným zariadením, napríkladUvoľnenie výtoku prípadne výtokových otvorov metalurgických nádob, napríklad konvertorov, paniev alebo lejacích rozvádzačov,predstavuje jednu z najnebezpečnejších činností v hutníckom závode. Táto činnosť je potrebná vtedy, keď sa otvor nádoby, napríklad výtokový kanál, zanesíe stuhnutým prípadne zamrznutým kovom,pieskom alebo podobne, takže pri otvorení vlastného uzatváraciehoústrojenstva - napríklad posúvača alebo zátky, nedochádza k výtoku.Na otvorenie výtokového otvoru sú už známe nasledujúce postupy- automatické otvorenie výtokového otvoru nejakým čapom V spojení s pružným predpínacím systémom,-ručné otvorenie prostredníctvom takzvaného posúvačovéhoNajbežnejšie je aj naďalej ručné vypálenie výtokového otvoru,pričom tento otvor sa otvorí prostredníctvom kyslíkovej páliacej dýzy, pozostávajúcej z tenkej, väčšinou zalomenej rúrky páliacej dýzy. Najprv sa páliaca dýza ručne upne do ručného držiaku s kyslíkovým uzatváracím ventilom potom obsluhujúca osoba otvoríprostredníctvom ventilu prívod kyslíka do páliacej dýzy a pridržíšpičku páliacej dýzy v plameni alebo na horúcom mieste, čím začne rúrka páliacej dýzy horíeť. Páliaca dýza sa potom nasledovne ručne zavedie zdola do výtokového otvoru a zatlačí smerom hore až po doraz na uzatvorené miesto kovovej nádoby, Kyslík spaľuje rúrku dýzy a dodáva potrebné teplo, aby sa materiál blokujúcí výtokový kanál roztavíl, prípadne aby zhorel. Pritom sa rúrka dýzy spotrebováva a musí byť obsluhujúcou osobou dodatočne posúvaná do tej doby, dokíaľ nie je kanál voľný a nedôjde k výtoku z nádoby. Väčšinou sa pritom až do uskutočnenia otvorenia spotrebuje väčší počet páliacich dýz. Nevýhodné na tom je-Veľké nebezpečenstvo pre obsluhujúcu osobu, ktorá musí uskutočňovať túto pálíacu činnosť takmer priamo pod otvoreným posúvačom alebo zátkou a otvárajúcim sa kanálom.- Malý pálíaci výkon, pretože páliaca dýza nemôže byť uskutočnená ťažká a s veľkým páliacim výkonom, pretože obsluhujúca osoba by s ňou nemohla manipulovať.- Potreba dlhej doby, pretože je potrebný za sebou väčší počet páliacich dýz, aby sa roztavil výtokový otvor tým je tiež narušovanýpriebeh prevádzky pri kontinuálnom líatí.Nevýhodou na automatíckom otvorení výtokového otvoru prostredníctvom nejakého čapu a pružného predpínacieho systému(napríklad systému Flowíng slat firmy Bernhard Jacob GmbH) je,že tento čap zostane často v otvoru vísíeť, pričom sa kanál neotvorí. Pritom je posúvač zablokovaný v otvorenej polohe, čím nie je metalurgická nádoba V tomto stave ani úplne otvorená ani bezpečne uzavretá kritické je tiež to, že nádoba musí byť v tomto staveNa elektrickom navarení je nevýhodné to, že zvárací drôt sa musí privádzať do výtokového kanála zdola a odhorievať, že tentospôsob má malý tepelný výkon a v dôsledku keramických dielov vkanáli má neisté kontaktné podmienky, a že prívod prúdu dozváracieho drôtu je nákladný.Aj keď posúvačový otvárací systém firmy Reinguss predstavujezjavne vylepšenie oproti ručnému vypaľovaníu, je pri ňom nevýhodnéalej musí pracovník manipulovať s páliacou dýzou v bezprostrednej blízkosti výtokového otvoru.V zásade je na manuálnom otvorení výtokového otvoruprostrednictvom páliacej dýzy nevýhodné to, že bud spaľovaci výkona hmotnosť dýzy sú malé, alebo spaľovaci výkon a hmotnost sú prílišveľké. V prvom prípade trvá vypaľovanie dlho, v druhom prípade jepre obsluhujúcu osobu uskutočňujúcu vypaľovanie vel držať.Ale aj vypaľovanie výtokového otvoru prostredníctvompriemyselného robota je už známe, napríklad zo spisov USÚlohou vynálezu je odstrániť nedostatky stav techniky avytvoriť držiak páliacej dýzy pre priemyselný robot, ktorý bude mať kompaktné konštrukčné uskutočnenie, budeTáto úloha je vyriešená držiakom páliacej dýzy podľa nárokov 1 až 12 v úvode zmieneného druhu, ktorý obsahuje- spájacie zariadenie pre automatické pripojenie držiaku páliacej dýzy k manipulačnému zariadeniu,- upinacie zariadenie pre automatické spojenie držiaku páliacejdýzy s páliacou dýzou, pričom toto upínacie zariadenie je vytvorenépremiestniteľne ovládačom do upínacej polohy na upnutie palivovej dýzy a do uvoľňovacej polohy na uvoľnenie palivovej dýzy a- aspoň jeden prívod kyslíka na prívádzanie kyslíka do páliacejSpájacím zariadením sa umožní automatické pripojenie držiaku páliacej dýzy k manipulačnému zariadeniu upínacie zariadenie zaistí to, že sa páliaca dýza môže spoľahlivo spojiť s držiakom páliacej dýzy, pričom ovládač integrovaný do držiaku páliacej dýzy je vytvorený na ovládanie upínacích zariadení. Upínacie zariadenie zaisťuje v upínacej polohe to, že páliaca dýza je pevne spojená s držiakom páliacej dýzy naproti tomu upínacie zariadenie v uvoľňovacej polohe umožňuje zavedenie páliacej dýzy do upinacieho zariadenia. Prívod kyslíka, vytvorený s výhodou ako priechodka pre kyslík, zaisťuje, že do páliacej dýzy môže byť privádzané dostatočné množstvo kyslíka na vypálenie výtokového otvoru. Pritom je výhodné privádzat kyslík do držiaka páliacej dýzy cez spájacíe zariadenie a zdržiaka páliacej dýzy ho viezť cez prívod kyslíka do páliacej dýzy.Je potrebné vytvoriť spájacíe zariadenie ako upínací kužel s blokovacím zariadením (napríklad ako prstencový nákružokJedno výhodné spájacíe zariadenie obsahuje väčší počet priechodíek pre tekutiny, ako stlačený vzduch alebo hydrauliku a preaspoň jedno elektrické vedenie.Ako zvlášť výhodné sa ukázalo, že aspoň dve, s výhodou všetky, priechodky majú rovnaký odstup od osi symetrie spájacieho zariadenia. Tým môžu byť tieto priechodky umiestnené veľmikompaktne v oblasti obvodu upinacieho kužeľa.

MPK / Značky

MPK: F27D 3/16, C21C 5/46, C21C 7/072, F27B 3/22

Značky: zariadením, manipulačným, držiak, páliacej, pridržiavanie, dýzy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e18035-drziak-paliacej-dyzy-na-pridrziavanie-paliacej-dyzy-manipulacnym-zariadenim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Držiak páliacej dýzy na pridržiavanie páliacej dýzy manipulačným zariadením</a>

Podobne patenty