Proces farbenia poly(met)akrylátov kvapalnými farbivami na vodnej báze a kvapalné farbivá na vodnej báze

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu farbenia termoplastických umelých tvárniacich hmôt vodnými prípravkami farbivá, ako umelá tvárniaca hmota sa používa napríklad poIymety 1(met) akrylátová tvárniaca hmota. Ďalej sa vynález týka prípravku farbiva na báze vody. Stav technikyDokument US-PS 3 956 008 opisuje kvapalnú disperziu na farbenie predmetov zumelých hmôt, ktorá pozostáva z anorganických častíc s veľkosťou v rozsahu 2 a 50 m a z povrchovoaktívneho systému tvoreného estermí sorbitolu. Vodne systémy sa neopisujú.Dokument US-PS 3 992 343 (Degussa) opisuje vodný disperzný systém, pozostávajúci z organických alebo anorganických častíc pigmentov, vody a disperzného prostriedku, pričomdisperzný prostriedok je veľmi špecifický.Dokument US-PS 4091034 opisuje modrú, vo vode rozpustnú formuláciu trifenyl metánového farbiva. Ako vodná disperzia sa používa na farbenie textílií.Dokument US-PS 4 167 503 opisuje kvapalný prípravok, založený na nosiči pozostávajúcomz derivátu polyoxyetylénu, PEGu a ďalšej prísady. Voda ako rozpúšťadlo sa nepoužíva.Dokument US-PS 4169 203 opisuje vo vode rozpustné polymćrne pigmenty, ktoré pozostávajú zne-chromofórnej polymérnej štruktúry a chromofomých skupín, ktoré súchemicky naviazané na túto štruktúru.Dokument US-PS 4 341 565 opisuje kvapalné farbivá, zložené z pevného pigmentu,kvapalnej fázy tvorenej estermí alkoholov s dlhým reťazcom s kyselinami s dlhým reťazcom, ako aj želatinačnćho prostriedku. Dokument US-PS 4 871 416 opisuje taktiež formulácie na organickej báze. Dokument US-PS 4 634 471 opisuje prípravky obsahujúce organické rozpúšťadlá.Dokument US-PS 4 804 719 opisuje vo vode dispergovateľný prípravok, obsahujúci polymér.Dokument US-PS 4910236 opisuje tlačiarenskú farbu, zloženú z vodnej emulzíe vody a emulgátora a organickej fázy, pozostávajúcu z oletinových živíc a pigmentu. V nasledu júcom kroku sa voda z formulácie odstraňuje. Dokument US-PS 5043376 opisuje ne-vodný systém.Dokument US-PS 5104913 je čiastková prihláška spisu US-PS 376 a opisuje spôsob výrobyvodnej disperzíe farbív, oleja vo vode. Dokument US-PS 5 308 395 opisuje taktiež organický roztok.Hydroñlné farbivo a voda sa vdokumente US-PS 5 328 506 pretvoria na cesto, ktore jepotom možné bežnými zariadeniami a strojmi pri výrobe farbíva ďalej spracovávať.Dokument US-PS 5 759 472 opisuje spôsob tvárnenia plastov, ktorý zahŕňa nasledujúce krokyPrípravu zmesi farbív z nosiča (10 až 75), vody (0 až 15), dispergačného prostriedku(0,1 až 10) a farbíva (10 až 80). Navyše môžu byť obsiahnuté ešte polyoly. V ďalšom kroku spôsobu sa pripravuje práškový polymćr, potom sa nosný systém zmieša s práškovým polymérom a spracováva sa na zmes (PE). Závislý nárok vychádza z množstva vody 1 ažDokument US-PS 6 428 733 opisuje prchavý systém, obsahujúci zmes tvorenú glycerolomDokument US-PS 6 649 122 opisuje spôsob farbenia termoplastických umelých hmôt, pri ktorom sa použije 10 až 80 percent farbíva a najviac 30 percent dispergačného prostriedku,zvyšok je voda ako rozpúšťadlo. Ako díspergačný prostriedok sa používajú polyvinylpyrolidóny, ako je napríklad Soko 1 an® 1-IP 50 (BASF) alebo neutralizované polyakrylové kyseliny, soli lignínsulfónových kyselín, nalłalénsulfónových kyselín alebo polymérnych karboxylových kyselín. Výhodne sa používajú neionogénne díspergačné prostriedky, ako jenapríklad nonylfenol alebo oktylfenol.Nevýhodou roztokov zo stavu techniky je použitie vo väčšej alebo menšej miere organických rozpúšťadiel v prípravkoch farbív. Použitie organických rozpúšťadiel vumelých tvárniacich hmotách vedie k nárastu koncentrácie nízkomolekulových organických zlúčenín v polyméria tým k zhoršovaniu vlastností polymérov, ako je napríklad pokles Vicatovej teploty mäknutiaalebo kvyššcj náchylnosti na tvorbu trhlín pri namáhaní predmetov, vyrobených ztýchtoKvapalne farbiva komerčne dostupné na trhu obsahujú spravidla estery mastných kyselín alebo biele oleje ako spojivo, ktore po farbení zostávajú vpolyméri a vedú kpoklesuVicatovej teploty mäknutia. Ďalej je možné pri vstrekovaní pozorovat tvorbu nánosov. Cieľ vynálezuCieľom predloženého vynálezuje preto, poskytnúť vodný prípravok farbiva a spôsob farbenia termoplastických umelých tvárníacich hmôt, ktoré nevykazujú vyššie uvedené nevýhody stavu techniky a ktore je možne používať ako bezproblémové nahradenie pri farbenítermoplastických umelých tvárniacich hmôt.Ako termoplastická umelá tvámiaca hmota sa používa napríklad polymetyl(met)akrylátovátvárniaca hmota alebo polykarbonátová tvárniaca hmota.Pod označením polymetyl(met)akrylátové tvámiace hmoty sa ďalej rozumeju plastove tvárniace hmoty z polymerizovaného alkylmetakrylátu a z polymerizovaného alkylakrylátu, ako aj zmesi obidvoch monomćrnych typov. RiešenieCieľ sa dosahuje vodným prípravkom farbiva s využitím polyakrylátovćho emulgátora podľa patentovćho nároku l. Sfarbená termoplastická umelá tvárniaca hmota a plastove telesovyrobiteľné z tejto hmoty sa chránia nasledujúcimi patentovými nárokmi.Vynález sa týka vodného prípravku farbiva na farbenie termoplastíckých tvárniacich hmôtz plastu, ktorý sa vyznačuje tým, že obsahuje- 0 hmotn. až 50 hmotn. bežných pomocných látok ao demineralizovanej vody, pričom sa hmotnostné diely zložiek dopĺňajú na 100 hmotn.Použitím vodného prípravku farbív podľa vynálezu sa darí prekvapujúco a neočakávane dosiahnuť, okrem dobrého sfarbenia termoplastickej tvárníacej hmoty z plastu, tiež udržanie stálosti alebo dokonca aj zvýšenie Vicatovej teploty mäknutia u telies vyrobených zo sfarbenej umelej tvárniacej hmoty. Ostatné mechanické vlastnosti tvarovaných plastovýchtelies zostávajú nezmenené. Uskutočnenie vynálezu Termoplastické tvámiace hmoty z plastu a ich výrobaPolymetyl(met)akryláty sa získavajú obvykle radikálovou polymerizáciou zmesí, ktoré obsahujú metylmetakrylát. Všeobecne obsahujú tieto zmesi najmenej 40 hmotn., výhodne najmenej 60 hmotn. a zvlášť výhodne najmenej 80 hmotn. metylmetakrylátu, vztiahnutéOkrem toho môžu tieto zmesi na výrobu polymetyl(met)akrylátov obsahovať ďalšie(met)akryláty, ktoré je možne ko-polymerizovať s metylmetakrylátom. Označenie (met)akrylát zahŕňa metakryláty a akryláty, ako aj zmesi obidvoch.Tieto monoméry sú už známe. Medzi ne okrem iného patria (met)akryláty, ktoré sa odvodzujú od nasýtených alkoholov, ako je napriklad metylakrylát, etyl(met)akrylát, propyl(met)-akrylát, n-butyl(met)akrylát, terc-butyl(met)akrylát, pentyl(met)akrylát a 2-etylhexyl(met)akrylát (met)akryláty, ktore sa odvodzujú od nenasýtených alkoholov, ako je napríklad oleyl(met)akrylát, 2-propinyl(met)akrylát, alyl(met)akrylát, vinyl(met)akrylát aryl-(met)akryláty, ako je benzyl(met)akrylát alebo fenyl(met)akrylát, pričom arylové zvyšky môžu byt každý nesubstituovaný alebo až štyrikrát substituovaný cykloalkyl(met)akryláty, ako je 3-vinylcyklohexyl(met)akrylát, bomyl(met)akrylát hydroxylalkyl(met)akryláty, ako je 3-hydroxypropyl(met)akrylát, 3,4-dihydroxybutyl(met)akrylát, 2-hydroxyetyl-(met)akrylát,2-hydroxypropyl(met)akrylát glykoldi(met)akryláty, ako je l,4-butándiol-(met)akrylát,(met)akryláty ěteralkoholov, ako je tetrahydrofurfuryl(met)akrylát, vinyloxyetoxyetyl(met)akrylát amidy a nitrily kyseliny (meüakrylovej, ako je N-(3-dimetylaminopropyl)(met)akrylamid, N-(dietylfosfono)(met)akrylamid, 1-metakryloylamido-2-metyl-2-propanol metakryláty obsahujúce síru, ako je etylsulŕinyletyl(met)akrylát, 4-tiokyanátbutyl(met)akrylát, etylsulfonyletyl(met)akrylát, tiokyanátmetyl(met)-akrylát, metylsul

MPK / Značky

MPK: C08L 33/04, C08K 5/00

Značky: kvapalné, farbenia, vodnej, proces, kvapalnými, farbiva, báze, poly(met)akrylátov, farbivami

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e18025-proces-farbenia-polymetakrylatov-kvapalnymi-farbivami-na-vodnej-baze-a-kvapalne-farbiva-na-vodnej-baze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Proces farbenia poly(met)akrylátov kvapalnými farbivami na vodnej báze a kvapalné farbivá na vodnej báze</a>

Podobne patenty