Podstavec sedadla pre sedadlo motorového vozidla

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Vynález sa týka podstavca sedadla pre sedadlo motorového vozidla, s- vždy jednou homou koľajničkou, vedenou pozdĺžne posuvne oproti dolnej koľajničke, aretovateľnú na dolnej koľajničke aretovacím zariadením,- konštrukciou sedadla, ktorá je spojená s hornými koľajničkamí aPodstavce sedadiel skôr uvedeného druhu sú v mnohých vyhotoveniach známe zo stavu techniky. Tie umožňujú spravidla po manuálnom uvedení aretačného zariadenia do činnosti pozdĺžny posun konštrukcie sedadla, spojenej s podstavcom sedadla, pričom homé koľajničky, spojené s konštrukciou sedadla, môžu byť posúvané relatívne vzhľadom na dolné koľajničky, nepohyblivé vzhľadom na podlahu, to znamená,upevnené na podlahe vozidla. Aretačné zariadenia umožňujú pritom uvoľniteľnú aretáciu hornej koľajničky na dolnej koľajničke a teda konštrukciu sedadla oproti dolnejkoľajničke vo zvolenom pozdĺžnom nastavení sedadla vozidla.Obzvlášť také podstavce sedadiel - avšak na ne neobmedzené - ktorých konštrukcia sedadla, príkladne sedadlová škrupina, je umiestnená asymetricky oproti párom koľajničiek, to znamená, pri ktorých je konštrukcia sedadla vozidla umiestnená v namontovanej polohe oproti koľajničkám sedadla posunutá v smere vonkajšej strany vozidla alebo stredu vozidla, robí nutným použitie priečneho nosníka, prebiehajúceho medzi homými koľajničkamí, zaručujúceho potrebnú stabilitu. Ten slúži na vystuženie podstavca sedadla, pričom obzvlášť asymetrické usporiadanie konštrukcie sedadla oproti párom koľajničiek s bodmi uloženia, prebiehajúcimi potom oproti horným koľajničkám s presadenim k stredu alebo vonkajšej strane vozidla, podmieňuje moment,ktorý vedie obzvlášť v pripade čelného nárazu k zvýšenému zaťaženiu podstavcaNa umožnenie pozdĺžnej posúvateľnosti, to znamená, posunutia homej koľajničky oproti dolnej koľajničke, je ďalej nutné, upraviť ovládací prostriedok, ktorý umožňuje obsluhu aretačného zariadenia, takže tým je možné pohybovať z polohy aretovania,upevňujúcej homú koľajničku na dolnej koľajničke, do polohy odaretovania,uvoľňujúcej hornú koľajničku, vktorej môže byt homá koľajnička posúvaná oproti dolnej koľajničke. Keďže je aretačné zariadenie obvykle umiestnené na obidvoch pároch koľajničiek, je okrem toho nutný prenášacĺ prostriedok, príkladne prenášacíhriadeľ, ktorý umožňuje prenos ovládania na obidve aretačné zariadenia.Známe podstavce sedadiel s priečnym nosníkom na stabilizáciu, ako aj ovládacím hriadeľom na obsluhu aretačného zariadenia, majú tú nevýhodu, že potrebujú zväčšený konštrukčný priestor. Okrem toho podmieňuje väčší počet súčastí vyššie výrobnénáklady takých podstavcov sedadiel. Podstavec sedadla uvedeného druhu je známy z dokumentu DE-A-l 02006043759.Úlohou vynálezu je poskytnúť podstavec sedadla, ktorý pri dostatočnej stabilitea možnosti ovládania aretačných zariadení vyžaduje menší konštrukčný priestor.Vynález rieši úlohu podstavcom sedadla so znakmi nároku 1. Výhodné uskutočneniavynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.Význačne pre podstavec sedadla podľa vynálezu je to, že priečny nosník upevňuje páry koľajničiek, opierajúce sa o seba stabilne oproti čelnému nárazu, vo svojom axiálnom smere oproti homým koľajničkám, je súčasne však s nimi spojený. Axiálne upevnenie priečneho nosníka oproti horným koľajničkám zaručuje spoľahlivé opretie párov koľajničiek o seba ateda vysokú stabilitu podstavca sedadla. Tým sa spoľahlivo predchádza skolabovaniu podstavca sedadla, obzvlášť v prípade čelného nárazu, v dôsledku vzájomného pohybu párov koľajničiek, obzvlášť V polohe namontovania naOkrem toho umožňuje existujúca otáčavosť priečneho nosníka na spôsob hriadeľa súčasne jeho použitie na ovládanie aretačného zariadenia, upevňujúceho homú koľajničku oproti dolnej koľajničke v pozdĺžnom smere párov koľajničiek. Na to sú na priečnom nosniku umiestnené obsluhovacia páka a riadiaca páka v určitej vzájomnej vzdialenosti neotočne a tak, že je možné uviesť ich do záberu so vždy jedným aretačným zariadením páru koľajničiek. Obvykle vedie ručné uvádzanie do činnosti obsluhovacej páky, ktorá prebieha cez priečny nosník do oblasti záberu s aretačným zariadením, a pri ktorom je obsluhovacía páka spravidla zdvíhaná, na pootočenie priečneho nosníka tak, že koniec obsluhovacej páky, smerujúci karetačnému zariadeniu, ako aj riadiaca páka, ktorá prebieha v oblasti konca priečneho nosníka,ležiaceho proti obsluhovacej páke, od priečneho nosníka až do oblasti záberu protiľahlćho aretačného zariadenia, pohybujú aretačnými zariadeniami z ich aretačných polôh do ich odaretovaných polôh, takže je možná pozdĺžna posúvateľnosť hornejkoľajničky oproti dolnej koľajničke.Uskutočnenie podľa vynálezu teda umožňuje upustiť od prídavných prenášacích prostriedkov na prestavovanie aretačných zariadení v prípade požadovaného pozdĺžneho prestavenia. Priečny nosník podľa vynálezu plní po prvé opomú funkciu, stabilizujúcu podstavec sedadla, a po druhe umožňuje ovládanie aretačných zariadení. Tak je možné upustiť od prídavných ovládacích prvkov, resp. stabilizačných opomých prvkov,zvyšujúcich náklady. Podstavec sedadla podľa vynálezu sa nechá teda vyrobiť obzvlášť jednoducho a priaznivo z hľadiska nákladov a potrebuje V oblasti medzi pármi koľaj níčiek len malý konštrukčný priestor.Pri jednoduchom vyhotovení, nekrytom nárokmi, je konštrukcia sedadla, resp. sedadlová škmpína priamo spojená s homými koľajničkami, čo umožňuje výrobu sedadla motorového vozidla, obzvlášť priaznivú z hľadiska nákladov, ktorá však spravidla neposkytuje možnosť výškového prestavovania sedadla. Podľa vynálezu sú na homej koľajničke kĺbovito umiestnené predná a/alebo zadná úložná kyvná páka. Toto vyhotovenie umožňuje usporiadanie konštrukcie sedadla, prestaviteľné resp. vychyľovateľné oproti horným koľajničkám, ktoré je na to kĺbovito spojene s úložnýmikyvnými pákami, výhodne v oblastí, odvrátenej od homých koľajničiek. Vychyľovanieúložných kyvných pák oproti horným koľajničkám sedadla vedie potom k zmene vzdialenosti konštrukcie sedadla, resp. sedadlovej škrupiny oproti homým koľajničkám a zlepšuje teda možnosti prispôsobenia sedadla motorového vozidla, spojeného s týmtoPodľa vynálezu je predná a/alebo zadná úložná kyvná páka vždy kĺbovito spojená s držiakom úložnej kyvnej páky, umiestneným na homej koľajničke. Použitie držiaka úložnej kyvnej páky resp. viacerých držiakov úložnej kyvnej páky, ktoré sú umiestnene na hornej koľajničke a kĺbovito spojené s úložnou kyvnou pákou, zväčšuje rozsah použitia podstavca sedadla, potom, ako je tým podľa obzvlášť výhodného ďalšieho vyhotovenia možné aj asymetrické usporiadanie konštrukcie sedadla oproti homým koľajničkám. Držiaky úložnej kyvnej páky môžu pritom vykazovať ohnutý tvar, ktorý posúva bod uchytenia úložnej kyvnej páky s priradeným držiakom úložnej kyvnej páky oproti párom koľajničiek v smere vzájomne k sebe alebo vzájomne od seba. Okrem toho vykazujú držiaky úložnej kyvnej páky tú výhodu, že sa nechajú jednoduchým spôsobom upevniť na homej koľajničke, napr. zváraním, takže môže nastať kĺbovité spojenie v určitej vzdialenosti od homej koľajničky. Prispôsobenie hornej koľajničkyusporiadaniu konštrukcii sedadla alebo úložným kyvným pákam nie je nutné.Podľa vynálezu je navrhované, že je priečny nosník na strane konca upevnený v axiálnom smere dvoma vzájomne protiľahlo umiestnenými držiakmi úložnej kyvnej páky, výhodne prednými držiakmi úložnej kyvnej páky, a otočne s nimi spojený. Držiaky úložnej kyvnej páky neslúžia v tomto prípade len kĺbovitému uloženiu úložných kyvných pák, ale plnia okrem toho aj funkciu otočného a v axiálnom smere stanoveného uloženia priečneho nosníka. Použitie držiakov úložnej kyvnej páky na uloženie priečneho nosníka uľahčuje pritom zvláštnym spôsobom upevnenie priečnych nosníkov, keďže môže byt upustené od zodpovedajúceho vytvorenia horných koľajničiek. Okrem toho sa nechá držiak úložnej kyvnej páky v oblasti kontaktu s priečnym nosníkom zvláštnym spôsobom prispôsobiť, takže je zaručené obzvlášť spoľahlivé

MPK / Značky

MPK: B60N 2/02, B60N 2/06, B60N 2/07, B60N 2/16, B60N 2/08

Značky: podstavec, vozidla, sedadla, sedadlo, motorového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e17349-podstavec-sedadla-pre-sedadlo-motoroveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podstavec sedadla pre sedadlo motorového vozidla</a>

Podobne patenty