Kompozícia lokálneho anestetika s nepretržitým uvoľňovaním obsahujúca SAIB

Číslo patentu: E 17078

Dátum: 15.09.2005

Autor: Verity Neil

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa vo všeobecnosti týka oblasti systémov sriadeným uvoľňovanlm, najmä systémov sriadeným uvolňovaním obsahujúcich účinnú látku. ktoré je schopná zabezpečiť Iokalizovaný anestetický účinok, pričom tieto systémy sú vhodné na použitie v súvislosti s chirurgickými a Iekárskymi ošetreniami, a tiež ako liečivá na použitie pri pooperačných zotavovacích postupoch.0002 Biodegradovateľné systémy s riadeným uvoľňovanim účinných látok sú v danej oblastí techniky dobre známe. Biodegradovateľné nosiče na dodávanie liekov sú užitočné, pretože nie je nutné odstraňovať zariadenie so spotrebovaným liečivom.0003 Najbežnejšie noslčové materiály používané v systémoch s riadeným uvoľňovanlm sú polyméry. Oblast biodegradovateIných polymérov sa začala rýchlo rozvíjať odvtedy, ako Kulkarni a kol. (1966) Arch. Surg. 932839 našli sposob syntézy a biologickej rozložiteInosti kyseliny polymlíećnej. Príklady iných polymérov,o ktorých sa zístilo, že sú užitočné ako matricový materiál do systémov s riadeným uvoľňovaním, zahmujú polyanhydrldy. polyestery, ako sú napríklad polyglykolidy a polyIaktid-ko-glykolidy, polyaminokyseliny, ako sú napríklad polylyzln. polyméry a kopolyméry polyetylénoxidu, polyetylénoxid s akrylovým koncom, polyamidy,polyuretány, polyortoestery, polyakrylonitrily a polyfosfazény. Pozri napríklad US patenty č. 4,891,225 a 4,906,474 (polyanhydridy) 4.767628 (polylaktid, kyselina polylaktid-ko-gIykoIidová) 4,530,840 (polylaktid,polyglykolid a kopolyméry) a 5,234,520 (biodegradovateIné polyméry na riadené uvoľňovanie pri liečbe periodontálnych ochorení).0004 Degradovateľné materiály biologického pôvodu sú dobre známe azahmujú napríklad zosieťovanú želatínu. Kyselina hyaluronová bola zosieťovaná a použitá ako degradovateťný napúčací (swelling) polymér na biomediclnske aplikácie (pozri napriklad US patent č. 4,957,744 a Della Valle a kol. (1991) Polym. Mater. Sci. Eng., 62 731-735).0005 Boli tiež vyvinuté biodegradovateľné hydrogély na použitie v systémoch s riadeným uvoľňovanlm, ktoré slúžia ako nosiče biologicky aktívnych materiálov, ako sú napriklad hormóny, enzýmy, antibiotika, cytostatiká a bunkové suspenzíe. Pozri napriklad US patent č. 5,149,543.0006 Hydrogélové kompozície sa tiež bežne používajú ako substráty pre bunkové a tkanivové kultúry,odtlaćkové hmoty na protézy, materiály na obväzovanie rán alebo ako materiály tuhej fázy pri rozmerovovylučovacej alebo atinitnej chromatograñi. Pri metódach vysokovýkonnej kvapalinovej chromatogratie a añnitnej chromatograñe sa použili napriklad kompozície neporézneho, defonnovaného a/alebo derivatizovaného agarózového hydrogélu (Li a kol. (1990) Preparative Biochem. 20107-121) a superporózne agarózové hydrogélové guličky sa použili ako podpora v hydrofóbnej interakčnej chromatograñi (Gustavsson a kol (1999) J. Chromatography 830275-284).0007 Mnohé disperzné systémy sa tiež v súčasnosti používajú ako nosiče látok, najmä biologicky aktívnych zlúčenin. Disperzné systémy použlvané v oblasti fannaceutických a kozmetických formulácil možno klasiñkovať bud ako suspenzíe alebo ako emulzie. Suspenzie zahmujú tuhé častice, ktorých veľkost sa pohybuje v rozmedzí od niekoľkých nanometrov až po stovky mikrometrov, a ktoré sú rozptýlené v kvapalnom prostredí s použitím suspenzných činidiel. Tuhé častice zahmujú mikroguľôčky, mikrokapsuly a nanosféry. Emulzie sú vo všeobecnosti disperzie jednej kvapaliny vinej kvapaline, stabilizované pomocou medzifázových filmov alebo emulgátorov, ako sú napríklad povrchovo aktívne látky a lipidy. Emulzné formulácie zahmujú emulzie typu voda v oleji a olej vo vode, viaczložkové emulzie, mikroemulzie, mikrokvapky a Iipozómy. Mikrokvapky sú unilameláme fosfolipidové vezikulá, ktoré sa skladajú z gulovej Iipidovej vrstvy s olejovou fázou vo vnútri,napríklad ako sú opísané v US patentoch č. 4,622,219 a 4,725,442. Lipozomy sú fosfolipidové vezikulá pripravené zmiešanim vo vode nerozpustných polámych lipídov s vodným roztokom. Nepriaznivá entropia spôsobená míešanlm nerozpustného Iipidu vo vode vytvára vysoko usporiadanú zostavu sústredných uzavretých membrán fosfolipidov obklopujúcich vodný roztok.0008 Bolo opísaných mnoho systémov na vytváranie implantatov in situ. Napriklad US patent č. 4,938,763 opisuje spôsob vytvárania implantatov rozpustením nereaktívneho, vo vode nerozpustného termoplastického polyméru v biokompatibilnom, vo vode rozpustnom rozpúštadle za vzniku kvapaliny, vpravením kvapaliny do vnútra tela a umožnenlm rozpúšťadlu rozptýlit sa za vzniku tuhého implantátu. Roztok polyméru môže byt vpravený do tela injekčnou striekačkou. lmplantát môže nadobudnúť taký tvar, ako má dutina, ktorá ho obklopuje. Altematívne môže byť implantát vytvorený z reaktivnych kvapalných oligomémych polymérov, ktoré neobsahujú žiadne rozpúšťadlo a ktoré sa vytvrdzujú na určitom mieste za vzniku tuhých látok, obvykle s pridaním vytvrdzovacieho katalyzátora.0009 Vdanej oblasti techniky bolo opísaných mnoho polymémych systémov s riadeným uvoľňovanlm na dodávanie lokálnych anestetlk. Hoci takéto polyméme systémy dodávania môžu poskytnúť vhodné vlastnosti na riadené uvoľňovanie anestetika a tiež prekonať nevýhody spojené s ínjikovaním neriedených anestetlk(napr. disperzia mimo cieľového miesta. vstup do krvného obehu a systémová toxicita), je ťažké prekonať niektoré nevýhody spojené s polymémymi systémami, ako je napríklad nemožnosť vyhnúť sa počiatočnému-2 prudkému uvoľňovaniu anestetika zo systému alebo nutnost dodat prísady na zlepšovanie účinku, aby sa prekonalo príliš slabé uvoľňovanie anestetika zo systému.0010 US 2004/101557 sa týka nepolymérnych kompozícii, ktoré tvoria kvapalné materiály s vysokou viskozitou na dodávanie biologicky účinných látok riadeným spôsobom.0011 Poskytnuté sú nepolymérne nosičové systémy sriadeným uvoľňovanim na podávanie potrebného anestetika. Cieľom predloženého vynálezu je teda poskytnúť dlhodobo pôsobiaci systém s riadeným uvoľňovanim, ktorý uvoľňuje anestetikum dlhšie časové obdobie, dostatočné na dosiahnutie lokálneho anestetického účinku v mieste podania po dobu najmenej približne 24 hodín po podani, výhodne najmenej približne 36 až 48 hodín po podaní a výhodnejšie najmenej približne 48 až 72 hodin po podani. Cieľom predloženého vynálezu je tiež to, že k uvoľňovaníu účinného anestetika z kompozlcie s dlhodobým účinkom dochádza bez počiatočného prudkeho nástupu.0012 Konkrétnejšie je cieľom predloženého vynálezu poskytnúť kompozíciu obsahujúcu anestetikom a farmaceuticky prijateľný nepolymérny nosič. Nepolymémy nosič riadi uvoľňovanie anestetika, aby sa dosiahol anestetický účinok vyznačujúci sa nepretržitou Iokálnou anestéziou po podaní subjektu bez počiatočného prudkého nástupu a v trvaní najmenej približne 24 hodín po podaní, výhodne najmenej približne 36 až 48 hodín po podaní a výhodnejšie najmenej približne 48 až 72 hodín po podaní.0013 V jednom aspekte vynálezu nepolymérny nosič postačuje na dosiahnutie bud riadeného profilu uvoIňovania anestetika prvého rádu alebo proñlu uvoľňovanie anestetika pseudo-nulového rádu. Vo výhodnom uskutočnení je anestetikom bupivakaín vo forme voľnej bázy. V iných uskutočneniach je kompozícia schopná zabezpečiť plazmatické koncentrácie (Css) anestetika v trvalom ustálenom stave najmenej približne 200 ng/ml po dobu najmenej približne 24 hodín, ked sa kompozícia podáva subkutánne, výhodne najmenej 250 ng/ml,alebo najmenej približne 300 ng/ml, alebo najmenej približne 350 ng/ml.0014 Nepolymérnym nosíčom je kvapalina, konkrétnejšie vysoko viskózny kvapalný nosný materiál(HVLCM) s viskozitou najmenej približne 5000 cP pri 37 C, ktorý nekryštalizuje neriedený v podmienkach okolia alebo vo fyziologických podmienkach. Takéto kvapalné nosiče môžu byt v kombinácii s rozpúšťadlom, v ktorom je nosičový materiál rozpustný. Rozpúštadlo je dostatočné na zníženie viskozity HVLCM. Rozpúšľadlom je druhé anestetikum, a to benzylalkohol. Kompozície sú poskytnuté ako kvapalina. V niektorých uskutočneniach kompozícia dalej obsahuje materiál, ktorý je nemiešateľný s nepolymérnym nosíčom, napriklad vtedy,ked je kompozlciou emulzia. V týchto kompozíciách môže byt nosič prítomný buď vdispergovanej alebo kontinuálnej fáze emulzie.0015 Predložený vynález teda poskytuje kompozíciu obsahujúcu anestetikum a farmaceutický prijateľný nepolymérny nosič. Nepolymémy nosič riadi uvoľňovanie anestetika, aby sa dosiahol anestetický účinok vyznačujúci sa nepretržitou lokálnou anestézíou po podaní subjektu, pričom táto kompozícia je dalej schopná zabezpečiť plazmatické koncentrácie (Css) anestetika v trvalom ustàlenom stave najmenej približne 200 ng/ml po dobu najmenej približne 24 hodín, ked sa kompozícia podáva subkutánne, výhodne najmenej 250 ng/ml,alebo najmenej približne 300 ng/ml, alebo najmenej približne 350 ng/ml.0016 V jednom aspekte vynálezu je kompozícia schopná zabezpečiť plazmatickú koncentráciu (Css) v trvalom ustálenom stave najmenej približne 48 hodín. V ďalšom aspekte sa kompozícia vyznačuje tým, že nemá žiaden podstatný poćiatočný prudký nástup. V ešte dalších aspektoch nepolymérny nosič postačuje na dosiahnutie bud riadeného profilu uvoIňovania anestetika prvého rádu alebo profilu uvolňovania anestetika pseudo-nulového rádu. Vo výhodnom uskutočnenlje anestetikom bupivakaín vo forme voľnej bázy.0017 Poskytuje sa teda spôsob dosiahnutia anestetického účinku u subjektu na danom mieste. Tento spôsob zahrnuje podávanie kompozície podľa tohto vynálezu na danom mieste, vjeho blízkosti, v ňom alebo vedľa neho. Nepolymémy nosič riadi uvoľňovanie anestetika, aby sa dosiahol anestetický účinok vyznačujúci sa nepretržitou lokálnou anestéziou po podaní subjektu bez počiatočného prudkého nástupu a po dobu najmenej približne 24 hodín po podaní.0018 V jednom aspekte sa kompozícia podáva lokálne, transdermálne, injekčne alebo ako implantát na dané miesto. V niektorých uskutočneniach sa kompozícia podáva na miesto, ktorým je operačná rana a kompozícia sa podáva do rany a/alebo v jej blizkosti.0019 Predložený vynález konkrétne poskytuje kvapalnú kompozíciu na zabezpečenie nepretržitej lokálnej anestézie po podani subjektu, kde táto kompozícia zahrnuje bupivakaín ako anestetikom, acetát-izobutyrát sacharózy ako farmaceutický prijateľný nepolymérny nosič a benzylalkohol ako rozpúštadlo pre uvedený nosič, pričom bupivakaín je prítomný v množstve 20 až 10 hmotnostných vzhľadom na celkovú hmotnost kompozície.0020 Okrem toho predložený vynález poskytuje použitie bupivakaínu ako anestetika, acetát-izobutyrátu sacharózy ako jeho farmaceutický prijateľného nepolymérneho nosiča a benzylalkoholu ako rozpúštadIa pre uvedený nosič, na výrobu kvapalnej Kompozície na zabezpečenie nepretržitej lokálnej anestézie po podani subjektu, pričom bupivakaín je prítomný v množstve 20 až 10 hmotnostných vzhladom na celkovú hmotnost kompozície.STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV 0021Obrázok 1 znázorňuje priemerné hladiny bupivakaínu v plazme v čase 0 až 144 hodín (fannakodynamické výsledky) z Príkladu, Skupina 1.Obrázok 2 znázorňuje priemerné hladiny bupivakaínu v plazme v čase 0 až 12 hodín (fannakodynamické výsledky) Príkladu, Skupina 1.Obrázok 3 znázorňuje priemerné hladiny bupivakaínu v plazme v čase 0 až 300 hodín (fannakodynamické výsledky) z Príkladu, Skupina 2, kde sú údaje z podskupiny 3 reprezentované dolnou krivkou(O), údaje z podskupiny 2 sú reprezentované prostrednou krivkou (n) a údaje z podskupiny 1 sú reprezentovaná hornou krivkou (A).Obrázok 4 znázorňuje priemerné hladiny bupivakaínu v plazme v čase 0 až 12 hodin (fannakodynamické výsledky) z Príkladu, Skupina 2, kde sú údaje z podskupiny 3 reprezentované dolnou krivkou (), údaje z podskupiny 2 sú reprezentované prostrednou krivkou (u) a údaje z podskupiny 1 sú reprezentovaná hornou krivkou (A).Obrázok 5 znázorňuje priemerné skóre bolesti v mieste rezu v pokoji zaznamenané s použitím vizuálnej analógovej stupnice (VAS) 0 až 100 mm z Príkladu, Skupina 2, kde sú údaje z podskupiny 3 reprezentované hornou krivkou (A), údaje z podskupiny 2 sú reprezentované prostrednou krivkou (u) a údaje z podskupiny 1 sú reprezentovaná dolnou krivkou (0).PODROBNÝ OPIS ŠPECIFICKÝCH USKUTOČNENÍ0022 Pred podrobným opisom predloženého vynálezu je potrebné upozorniť na to, že tento vynález nie je obmedzený na špecifikované parametre procesu, ktoré sa samozrejme môžu meniť. Je tiež potrebné chápať,že tu použitá terminológia je určená na účely opisu konkrétnych uskutočnení vynálezu a nemá byt obmedzujúca.0023 Všetky publikácie, patenty a patentové prihlášky uvedené v tomto texte, či už vyššie alebo nižšie, sú tu zahrnuté formou odkazu v celom svojom rozsahu.0024 Je potrebné poznamenať, že singuláme fonny použité v tomto opise a priložených nárokoch zahrnujú aj plurálne fonny, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva niečo iné. Napríklad výraz .,nepoIymérny nosič zahrnuje zmes dvoch alebo viacerých takýchto nosičov, výraz rozpúšťadlo zahrnuje zmes dvoch alebo viacerých takýchto nosičov, výraz anestetikum zahrnuje zmes dvoch alebo viacerých takýchto látok a podobne.0025 Výraz bez počiatočného prudkého nástupu, ako sa tu používa, má označovat to, že konkrétna látka sa neuvoľňuje z kompozlcie po obvyklom podaní a nestáva sa fannakologicky dostupnou vo výraznom množstve v priebehu vopred stanoveného počiatočného obdobia. Prítomnosť a úroveň počiatočného prudkého nástupu látky z danej kompozlcie môže ľahko stanoviť odborník vdanej oblasti techniky s využitím štandardných farmakologických testovaclch techník dobre známych vdanej oblasti techniky. Vhodné in vitro spôsoby charakterizácie prudkého uvoľňovania zahrnujú ,USP ll Paddle metódu, s použitím štandardného pufra, miešania a tepelných podmienok. Charakteristiky prudkého uvoľňovania danej kompozície možno tiež ľahko stanovil pomocou štandardných in vivo testov, napríklad sledovaním koncentrácii danej látky v plazme u zvieraťa v danom časovom obdobi. V kompoziciách podľa predloženého vynálezu sa počas prvých 24 hodin výhodne uvoľnl menej ako približne 40 až 60 anestetika, výhodnejšie menej ako približne 30 až 50 a ešte výhodnejšie sa počas tohto počiatočného obdobia uvoľnl menej ako približne 20 až 40 . V niektorých dalších výhodných uskutočneniach sa počas prvej hodiny uvoľnl menej ako približne 5 až 10 anestetika,výhodnejšie sa počas tohto počiatočného obdobia uvoľnl menej ako približne 3 až 7 .0026 V súlade s tým kompozícía podľa predloženého vynálezu obsahuje bupivakaín v systéme s riadeným uvoľňovanim, ktorá uvoľňuje bupivakaín po dlhšie časové obdobie. Bupivakaín je v týchto kompoziciách prítomný v množstvo 20 až 10 hmotn., v závislosti od ich zamýšľaného použitia.0027 Anestetikum sa vkompozícíi poskytuje v neutrálnej forme. vo forme voľnej bázy alebo vo forme farmaceutický prijateľnej soli. Výraz fannaceuticky prijateIná sol, ako sa tu používa, označuje tie soli, ktoré si zachovávajú biologíckú účinnost a vlastnosti neutrálnych anestetlk a nie sú iným spôsobom neprijateľné na farmaceutické použitie. Farmaceutický prijateľné soli zahmujú solí kyslých alebo bázických skupín, ktoré môžu byť prítomné v anestetikách. Tieto anestetika, ktoré majú bázický charakter, sú schopné tvorit širokú škálu solí s rôznymi anorganickými a organickými kyselínamí. Farmaceutický prijateľné adičné soli s bázickými anestetikami vhodné na použitie v tomto vynáleze sú tie. ktoré tvoria netoxické adičné soli s kyselinami, tzn. soli zahmujúce farmakologicky prijateľné anióny, ako sú napríklad hydrochlorid, hydrobromid, hydrojodid,dusičnan, siran, hydrogénsíran, fosforečnan, kyslý fosfát, izonikotinát, acetát, Iaktát, salicylát, citrát vínan,pantotenát, dvojvlnan, askorbát, sukcínát, maleát, gentisinát, fumarát, glukonát, glukaronát, sacharát, mravčan,benzoát, glutamát, metánsulfonát, etánsulfonát. benzénsulfonát, p-toluénsulfonát a pamoátové (t.j. 1,1 metylén-bis-(2-hydroxy-3-naftoátové soli. Anestetiká, ktoré zahrnujú amino skupinu, môžu okrem vyššie uvedených kyselín tvorit farmaceutický prijateľné solí s rôznymi aminokyselinami. Vhodné soli s bázami môžu byt vytvorené z báz, ktoré tvoria netoxické soli, napríklad soli hliníka, vápnika, lltia, horčíka, drasllka, sodíka,zinku a dietanolaminu. Pozri napríklad Berge a kol. (1977), J. Pharm. Sci. 661 -19..4 0028 Schopnosť anestetika zabezpečiť stav nepretržitej lokálnej anestézie označuje schopnosť danej látky vytvorit posúditeIný stav lokalizovanej (regionálnej) úplnej alebo čiastočnej inhiblcie zmyslového vnímania a/alebo motorickej funkcie. Odborníkovi vdanej oblastí techniky budú známe mnohé spôsoby a nástroje na uskutočnenie takéhoto posúdenia. Pokiaľ ide ožívočíšne subjekty okrem človeka, tieto spôsoby zahrnujú meranie spontánneho pohybu u testovaných potkanov (napriklad s použitím komerčne dostupného vybavenia a softvéru od Med Associates Inc., St. Albans, VT), kde možno u testovaných subjektov zhromaždovat údaje o celkovej prejdenej vzdialenosti, ambulantných počtoch, stereotypoch, výchove mladat, čase strávenom pri jednotlivých pohyboch a čase strávenom v pokoji vizualízácíu reakcie na pichnutie špendlíkom u potkanov a model odtiahnutia nohy potkanov od horúcej platničky, napríklad v súlade s postupom podrobne opísaným vlACUC č. 9511 až 2199. 0029 Senzorické testovanie na ľudských subjektoch je tiež užitočným spôsobom stanovenia účinku lokálnehoanestetika. Testovanie sa často zameriava na tri všeobecné oblasti, a to mechanické testovanie (pichnutie špendlíkom, von Freyove vlákna), tepelné testovanie (teplé, horúce, studené) a hmatové testovanie (dotyk). Tieto testovacie metódy sú opísané v literatúre. Pozri napríklad Dahl, a kol. (1993) Pain 5343-51 Moiniche, a kol. (1993) Brit. J. of Anaesthesia 71201-205 Moiniche, a kol. (1993) Regional Anesthesia 18300-303 Pedersen, a kol. (1996) Anesthesiology 84(5)1020-1026 Pedersen, a kol. (1996) Brit J. of Anaesthesia 76(6)806-8810 and Pedersen, a kol. (1998) Pain 74139-151. Lokálny anestetický účinok testovanej látky možno napríklad skúmať s ohľadom na počiatočnú a maximálnu hustotu a trvanie účinku s použitím špecifických metód 1) mechanické senzorické testovanie (mechanický prah detekcie bolesti pomocou von Freyových vláken, 2) nadprahové (mechanické) testovanie s použitím jedného von Freyovho vlákna 3) tepelné senzorické testovanie (prah detekcie tepla) 4) testovanie prahu detekcie tepelnej bolesti 5) nadprahové(tepelné) testovanie 6) testovanie prahu detekcie chladu a 7) taktilné senzorické testovanie (prah detekcie mechanického stimulu). Týmito údajmi sa u subjektu zisťuje, či pociťuje lokálnu úľavu od bolesti, lokálne znecitlivenie a/alebo nervovú lokálnu blokádu ako reakciu na podanie testovaného anestetika. Reakcia na bolest môže byt charakterizovaná s použitím stupnice slovného hodnotenia 0 až 10 (kde napr. 0 žiadna bolest a 10 najhoršia predstaviteľnà bolesť) alebo vizuálnej analógovej stupnice 0 až 100 mm (kde napr. 0 žiadna bolest a 100 mm najhoršia predstaviteľná bolest).0030 Benzylalkohol je príkladom anestetika, ktoré môže byt použité na zabezpečenie počiatočného anestetického účinku. Bupivakaín je príkladom anestetika, ktoré môže byt použité na zabezpečenie nepretržite lokálnej anestézie.0032 Nepolymérny nosný materiál SAIB sa používa na riadenie uvoľňovania anestetika z kompozície podľa tohto vynálezu tak, aby sa dosiahla nepretržitá lokálna anestézía, ktorá má počiatok približne do 2 hodín od podania a trvanie najmenej približne 24 hodin alebo dlhšie. V niektorých kompozíciách podľa predloženého vynálezu nepolymérny nosný materiál postačuje na dosiahnutie bud riadeného prctilu uvoľňovania najmenej jedného anestetika prvého rádu alebo profilu uvoľňovania pseudo-nulového rádu. Nepolymérny nosič teda bude v kompozícii prítomný v množstve približne 99,5 až približne 1 percenta hmotnostného vzhľadom na celkovú hmotnost kompozície ( hmotn.) alebo v množstvo približne 95 až 10 hmotn. alebo v množstve približne 75 až 25 hmotn.0033 Kompozície podľa predloženého vynálezu môžu ďalej zahrnovat jednu alebo viacero dalších zložiek,napríklad farmaceutický prijateľné excipienty, ktoré môžu pôsobiť ako disperzné činidlá, činidlá na zvýšenie objemu, spojivà, nosiče, stabilizátory, klzné látky, antioxidanty. činidlá upravujúce pH, antiiritanty a podobne. Odborníkovi vdanej oblastí techniky bude zrejmé, že určité excipienty môžu mat v konkrétnej formulácii niekoľko z vyššie uvedených funkcii. Akýkoh/ek počet vhodných excipientov teda možno zmiešat s kompozíciami podľa tohto vynálezu alebo ich do nich včlenit scieľom dosiahnut určitý objem, zmenit rýchlosť uvoľňovania účinnej látky, zvýšiť alebo zabrániť absorpcii vody, upravovat pH, poskytnúť štrukturálnu oporu,uľahčiť výrobné procesy, ako aj na iné účely, ktoré sú odborníkom v danej oblasti techniky známe. Výraz excipient sa vo všeobecnosti týka v podstate inertného materiálu, ktorý je netoxický a neinteraguje s dalšími zložkami kompozície nežiaducim spôsobom. Podiely, v ktorých môže byt konkrétny excipient prítomný v kompozícii, závisia od účelu, ktorý sa nim dosahuje, a od samotného excipientu.0034 Napriklad vhodné excipienty, ktoré môžu tiež pôsobiť ako stabílizátory účinných látok, zahmujú farmaceutické stupne dextrózy, sacharózy, laktózy, trehalôzy, manitolu, sorbitolu, inozitolu, dextránu a podobne. Takýmito stabilizátonni teda môžu byt sacharidy, ako sú napríklad monosacharídy, disacharidy, polysacharídy alebo cukrové alkoholy. Ďalšie vhodné excipienty zahrnujú škrob, celulózu, sodné alebo vàpenaté fosfáty, slran vápenatý, kyselinu citrónovú, kyselinu vinnu, glycín a ich kombinácie. Príklady hydrofóbnych excipientov, ktoré možno pridat za účelom spomalenia kinetiky hydratácie a rozpúšťanía, zahrnujú mastné kyseliny a ich farrnaceuticky prijateľné soli (napriklad stearan horečnatý, kyselina steárová, stearan zinočnatý,kyselina palmítová a palmitan sodný).0035 V kompozíciách podľa predloženého vynálezu tiež môže byt užitočné použit nabité lipidové a/alebo detergentné excipienty. Vhodné nabité lipidy zahrnujú okrem iného fosfatidylcholín (Iecitln) a podobne. Detergentom bude obvykle neiónová, aniónová, katiónová alebo amfotéma povrchovo aktívna látka. Príklady vhodných povrchovo aktívnych látok zahmujú napríklad povrchovo aktívne látky Tergitol® a Tríton® (Union Carbide Chemicals and Plastics) polyoxyetylénsorbítany, napr. povrchovo aktívne látky s označením Tween®(Atlas Chemical Industries) polysorbáty polyoxyetylénétery, napriklad Brij farmaceutícky prijateľné estery

MPK / Značky

MPK: A61K 31/445, A61K 9/08, A61K 47/26

Značky: nepretržitým, obsahujúca, lokálneho, anestetika, kompozícia, uvoľňovaním

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e17078-kompozicia-lokalneho-anestetika-s-nepretrzitym-uvolnovanim-obsahujuca-saib.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozícia lokálneho anestetika s nepretržitým uvoľňovaním obsahujúca SAIB</a>

Podobne patenty