Nanášacie zariadenie pre nanášanie povlaku kvapalnej vrstvy na podklad

Číslo patentu: E 16854

Dátum: 14.08.2009

Autori: Ünsal Bülent, Durst Franz

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

NANÁŠACIE ZARIADENIE PRE NANÁŠANIE POVLAKU KVAPALNEJ VRSTVY NA PODKLAD0001 Vynález sa týka nanášacieho zariadenia pre nanášanie kvapalnejvrstvy na podklad podľa predvýznakovej časti prvého patentového nároku. 0002 Takéto nanášacie zariadenie je známe zo spisu W 0 96/20088 A 1.0003 Vynález sa všeobecne týka nanášania kvapaliny na plošné podklady,napríklad papier alebo podobne. Potiaľ možno odkázať na stať F. Durst a kol. Stabilita povlakov pri nanášaní fóliovým povlakom, výtlačok 19/89, 1/90, 2/90. Z toho je známe hlavne takzvané clonové nanášanie, Štrbinové nanášacie nástroje, ktorých vyústenie obsahuje štrbinovú dýzu na vytváranie tenkého filmu na nanášanie použitých kvapalín. Štrbinové dýzy vykazujú šírku až do 7 m. Sú obvykle tvorené zmontovaním dvoch protiľahlo usporiadaných prvkov štrbinových dýz. Veľkosť štrbinovej dýzy sa obvykle nachádza v rozmedzí od 50 do 400 m.0004 Zo stavu techniky, napríklad zpatentu US 5 234 649 známe zariadenia pre nanášanie povlaku, sú vich úprave špecifické pre nimi spracovávané kvapaliny. Už pri malej zmene parametrov nanášania, napríklad viskozite kvapaliny, ktorá sa mení na základe okolitých podmienok, alebo podobne, nie je hmotnostný prietok kvapaliny prechádzajúci šírkou štrbinovej dýzy konštantný. Vdôsledku toho vykazuje skonštantnou rýchlosťou voči štrbinovej dýze pohybujúci sa pre nanášanie povlaku určený podklad všade tam, kde je zvýšený hmotnostný prietok cez štrbinovú dýzu, zväčšenú hrúbku povlaku. Také zmeny v hrúbke nanášaného povlaku sú nežiaduce. Tie vedú prinasledujúcich krokoch spracovania podkladov spovlakom krozmanitým problémom.0005 Úlohou vynálezu je odstrániť nevýhody doterajšieho stavu techniky. Malo by byť hlavne použité nanášacie zariadenie, ktoré by po celej šírke štrbinovej dýzy, aj pri zmene okolitých podmienok, vykazovalo rovnomerný hmotnostný prietok. Cieľom vynálezu by malo byť univerzálne použitie nanášacieho zariadenia. Čím by bolo umožnené nanášanie rôznych kvapalín,hlavne kvapalín s rozdielnou viskozitou, a to po celej šírke štrbinovej dýzy s konštantným hmotnostným prietokom.0006 Táto úloha je vyriešená prostredníctvom znakov obsiahnutých vprvom patentovom nároku. Výhodné uskutočnenia vynálezu vyplývajú zo znakov uvedených v nárokoch 2 až 11.0007 Pomocou vynálezu sa darí jednoduchým spôsobom vytvárať tlak kvapaliny vystupujúcej zo štrbinovej dýzy po celej jej šírke, a to aj pri zmene okolitých podmienok, a udržiavať ho maximálne konštantný. Prostredníctvom navrhnutého nanášacieho zariadenia môže byť tiež zaistené, že aj pri použití rôznych kvapalín, hlavne kvapalín srozdielnou viskozitou, je po celej šírke štrbinovej dýzy konštantný hmotnostný prietok. Navrhnuté nanášacie zariadenie je tak nanajvýš univerzálne. Tým odpadne nutnosť špecifickej prípravy a spracovania príslušnej kvapaliny, aby bola prispôsobená nanášaciemu zariadeniu.0008 Prierezové plochy rozvádzacích kanálikov sa zväčšujú na 1,5 až 30 násobok, výhodne na 5 až 20 násobok, obzvlášť výhodne na 8 až 15 násobok. Príslušný faktor zväčšenia prierezovej plochy môže byť menený prostrednictvom druhej šírky. Tým môžu byť prostredníctvom tretej šírky kompenzované eventuálne tlakové diferencie.0009 Podľa jedného uskutočnenia vynálezu sa distribučné kanáliky rozprestierajú z vedenia až do blizkosti štrbinovej dýzy.0010 Podľa jedného obzvlášť jednoduchého uskutočnenia vynálezu sa predpokladá, že prostredníctvom rozvádzacích kanálikov sú ohraničené steny prebiehajúce v podstate kolmo na štrbinovú dýzu. Pritom steny môžu vykazovaťvýšku v rozmedzí od 3 do 5 mm. Tieto steny prebiehajú v tomto uskutočnení plošne zvedenia v smere štrbinovej dýzy. Steny sú účelným spôsobom usporiadané symetricky voči kolmej rovine symetrie prebiehajúcej štrbinovou dýzou a vedením. Steny sa rozprestierajú účelným spôsobom od rozvádzacieho priestoru ohraničeného prednou doskou štrbinovej dýzy až k protiľahlo usporiadanej zadnej dosky štrbinovej dýzy.0011 V smere prúdenia zväčšujúci sa priečny prierez rozvádzacích kanálikov môže byť jednoduchým spôsobom realizovaný tak, že medzera medzi susednými rozvádzacími kanálikmi sa od vedenia k štrbinovej dýze zmenšuje.0012 Podľa jedného zďalšich uskutočnení je navrhnuté, že aspoň niekoľko stien obsahuje najmenej jeden otvor. Pritom otvory môžu byť vpríslušných stenách vytvorené voblasti prvých koncov na strane vedenia a/alebo v oblasti druhých koncov na strane štrbinových dýz. Navrhnuté otvory prispievajú ktomu, že na štrbinovej dýze stúpajúci tlak kvapaliny je rovnomerný po celej jej šírke.0013 Podľa vynálezu je každý rozvádzací kanálik spojený so zodpovedajúcim, vo vedení usporiadaným prívodným kanáíikom. Pokiaľ vedenie v smere prúdenia má konštantnú priečnu prierezovú plochu, majú tiež prívodné kanáliky konštantnú priečnu prierezovú plochu.0014 Podľa jedného konštrukčne obzvlášť jednoduchého uskutočnenia sa steny rozprestierajú od ohraničenia privodných kanálikov až do prívodu. T.j. vtomto prípade sú priebežné steny vymedzené od prívodu až do rozvádzacieho priestoru, ako aj rozvádzacími kanálikmi.0015 Podľa jedného z ďalších výhodných uskutočnení je navrhnuté, že rozvádzacie kanáliky a/alebo prívodné kanáliky sú súčasťou najmenej jedného montážneho prvku, použiteľného v rozvádzacom priestore. Pritom montážny prvok môže byť vytvorený tak, že sa pritom rozprestiera od prívodného kanáliku k štrbinovej dýze. V nanášacom zariadení s väčším počtom privodov tak môže byť použitý väčší počet vedľa seba usporiadaných montážnych prvkov.0016 Podľa jedného ďalšieho cenovo obzvlášť výhodného uskutočnenia jenavrhnuté, že montážny prvok je zhotovený z umelej hmoty. Tým môže byťnanášacie zariadenie vytvorené nanajvýš jednoduchým a cenovo výhodným spôsobom, čo sa týka vybavenia alebo dodatočného vybavenia, čím sú dosiahnuté výhody podľa vynálezu. Steny vymedzujúce prívodné kanáliky a/alebo rozvádzacie kanáliky môžu byť vytvorené z ušľachtilej ocele, invarovej ocele alebo z hliníka. Hlavne je tiež možné, že steny vymedzujúce prívodné kanáliky a/alebo rozvádzacie kanáliky sú vytvorené ako jeden kus sdruhou doskou štrbinovej dýzy. Okrem toho je tiež možné, že vnútorné steny privrátené prívodným a/alebo rozvádzacím kanálikom sú vytvorené z keramiky, napríklad WC alebo kremíka. Výhodne sa tiež javí povlak stien umelou hmotou, napríklad tetrafluóretylénom.0017 Podľa vynálezu môže byť tiež použité obvyklé dvojkomorové nanášacie zariadenie, v ktorom je medzi štrbinovou dýzou a rozvádzacím priestorom vytvorený otvorený tlmiaci priestor, prostredníctvom ktorého je v podstate cez druhú šírku spojený štrbinový priechod. To vytvára zostupný prúd, ktorý srozvádzacími kanálikmi podľa vynálezu cez tlmiaci priestor privádza rovnomerne rozložený tlak kvapaliny do štrbinovej dýzy.0018 Príkladné uskutočnenia vynálezu sú následne bližšie objasnené naObr. 1 a, b zobrazenie zmeny veľkosti hmotnostného toku po výstupe z vtokového otvoru pre kvapaliny rôznej viskozity pri obvyklých nanášacích zariadeniach v porovnaní s nanášacím zariadenímObr. 2 zobrazenie zmeny velkosti hmotnostného toku po výstupe zvtokového otvoru pre kvapaliny rozdielnej viskozityv nanášacom zariadení podľa vynálezu.Obr.3 perspektívne pohľady na prvé nanášacie zariadenie podľaObr. 4 a až d rôzne pohľady na montážne prvky podľa vynálezu.

MPK / Značky

MPK: B29C 47/14, B05C 5/02, B29C 47/02, B29C 47/00

Značky: vrstvy, nanášacie, zariadenie, nanášanie, podklad, povlaků, kvapalnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e16854-nanasacie-zariadenie-pre-nanasanie-povlaku-kvapalnej-vrstvy-na-podklad.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nanášacie zariadenie pre nanášanie povlaku kvapalnej vrstvy na podklad</a>

Podobne patenty