Rúrka a spôsob výroby koncov rúrky

Číslo patentu: E 16455

Dátum: 28.04.2011

Autori: Kirchweger Martin, Spreitzer Erich, Leichtfried Martin

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Rúrka a spôsob výroby koncov rúrkyVynález sa týka rúrky pre kostru podľa druhovej časti nároku 1, ako aj spôsobu spracovania rúrkových koncov pomocou plastického tvárnenia za studena podľapredvýznakovej časti nároku 7.Zo stavu techniky sú známe rúrky, ktorých koniec je zúžený, takže tento zúžený koniec je možno napríklad zasunúť do protiľałilćho konce konštrukčne rovnakej alebo podobnej rúrky. Takéto rúrky sa používajú napríklad pre postavení stanov a sú známe najmä z konštrukcii kostier. Konce takýchto rúrok sa zužujú tak, aby vonkajší priemer zúženého konca rúrky v podstate odpovedal vnútomému priemeru nezúženej rúrky. Je však potrebná určitá vôľa, aby tak bolo možné zasunúť zúžený koniec rúrky do inej rúrky rovnakej konštrukcie, bez toho aby dochádzalo k uviaznutiu týchto rúrok v sebe.Zo stavu techniky je tiež známych viac spôsobov výroby zúženého konca rúrky. Je tak možné zúženie vytvoriť napríklad obvodovým valcovaním alebo zaťažením rúrky s pomocou tvarovacieho puzdra, nazývaného tiež matrica alebo formovací nástroj. Napríklad je zo spisu DE 20 2008 017 196 U 1 známe zariadenie na zaťaženie konca rúrky. Tvarovacie puzdro, do ktorého sa koniec rúrky zatlačí v axiálnom smere, je vnútri kónicky zúžený, takže po procesu zaťaženia vznikne kónicky vytvorená prechodová oblasť medzi zúženým koncom rúrky a nezúženou rúrkou. To má za následok, že rúrka, na ktorú sa nasadí zúžený koniec rúrky,nedolieha na hladkú dosadaciu plochu. To potom vedie k tomu, že najmä u väčšieho množstva do seba zasunutých rúrok vznikne celková dĺžka, značne zaťažená toleranciami. To je tým, že axiálny bod styku nasunutej rúrky podlieha v dôsledku kónickej prechodovej oblasti medzi zúženým koncom rúrky a nezúženou rúrkou niekoľkým faktorom nespoľahlivosti, ako je opotrebovaníe a príemerová tolerancia. Navyše často vedie kónická prechodovâ oblasť k tomu, že sa nasadená rúrka zasekne na kónickej prechodovej oblastia nie je už možné ju zo zúženého konce rúrky stiahnuť.Z tohto dôvodu je tiež známe natlačiť rúrku po zaťažení konca rúrky v oblasti prechodu tak, aby z kónického prechodu vznikla axiálna dosadacia plocha. Pomocou natláčacieho procesu vznikne na oblasti nezúženej rúrky, hraničiaoej s prechodom, smerom von natlačený návalok. Spôsob výroby takéhoto konca rúrky je napriklad známy zo spisu DE 2654439 Al. Tiež spis DE 1972690 U uvádza v známosť rúrku pre kostru, ktorá je medzizúženým koncom a nepretvorenou rúrkou opatrená natlačeným návalkom.Rúrky pre kostru s natlačeným návalkom medzi zúženým koncom a nepretvorenou rúrkou majú tu nevýhodu, že z dôvodu radiálneho, smerom von odstávajúceho návalku nie je možné napríklad presunúť prídržnými strmeňmi, ktoré sa pre montáž, resp. demontáž kostry len uvoľnia a neotvoría sa úplne. Tiež môžu existovať iné použitia, ktoré vyžadujú presunutie kostry rúrky otvorom, ktorý V podstate odpovedá vonkajšiemu priemeru nepretvorenej rúrky.To sa nedá vykonávať s rúrkarni, ktoré sú opatrené zvnútra odstavajúcim návalkom.Zatiaľ čo rúrky kostry s návalkom, vytvoreným natlačením, poskytujú dobrú dosadacíu plochu pre nasadenú rúrku, nie je zavedenie záťaže do nepretvorenej oblasti rúrky v dôsledku návalku optimálne. Návalok tvorí určitý druh pružného prvku medzi axiálnou dosadacou plochou a nepretvorenou oblasťou rúrky kostry. Pri väčších axiálnych silách, ktoré pôsobia na systém, zložený z väčšieho množstva do seba zasunutých rúrok kostry, môže navyše dôjsť k tomu, že sa návalok medzi axiálnou dosadacou plochou a nepretvorenou oblasťou rúrky natlačí do dĺžky. To vedie jednak k predlženiu dĺžky rúrky kostry, jednak to môže viesť tiež k tomu, že do seba zasunuté rúrky už nie je možné z dôvodu deformácieZo stavu techniky je ďalej známe poskytnúť k dispozícii zúžený koniec rúrky ako separátny konštrukčný diel, ktorý sa zasunie do nepretvorenej rúrky s väčším priemerom a nasledovne sa s výhodou zvarí vnútri s väčšou rúrkou. Vznikne tým síce čistá dosadacia plocha, tiež zavedenie záťaže do rúrky kostry je optimálne, aj tak však je tento spôsob náročný a výrobne drahý. Okrem toho môže pri procese zvárania dôjsť k tepelnej deforrnáciirúrok, čo vedie k tomu, že rúrky kostry pri zasúvaní do seba a vyťahovaní od seba viaznu.Zo spisu W 0 2005/021326 A 2 je známa ohrnutá rúrka, ktorá slúži na upevnenie nárazníka a je usporiadaná pre absorpciu pomocou premeny energie. Tato ohrnutá rúrka obsahuje úsek s väčším priemerom a na ňu nadväzujúci úsek s menším priemerom. Obidva úseky sú spolu vzájomne spojené pomocou dvojitého prehybu. U tohto dvojitého prehybu sa jedná o voľný dvojitý prehyb, kde jeho vrstvy prehybu nedoliehajú priamo na seba. Pri axiálnom zaťažení teleskopickej rúrky sa zanorí úsek rúrky s menším priemerom do úseku rúrky s väčším priemerom pri súčasnej kontinuâlnej deformácíi dvojitého prehybu. Úlohou predloženého vynálezu je poskytnúť k dispozícii rúrku kostry so zúženým koncom rúrky,ktorá poskytuje dobrú axiálnu dosadacíu plochu medzi zúženou oblasťou a nepretvorenourúrkou, a ktorá súčasne zaisťuje optimálne zavedenie záťaže. Navyše sa má zabrániť tomu, aby návalok výrazne neodstával od vonkajšieho obvodu nepretvorenej rúrky smerom von. Rúrka má byť navyše vyrobiteľná jednoducho a s nizkymi nákladmi. Ďalej potom je úlohou predloženého vynálezu poskytnúť k dispozícii spôsob výroby takejto rúrky, resp. spôsobTáto úloha je vyriešená význakmi nezávislého nároku 1 predloženého vynálezu. Vynález vychádza z rúrky kostry, majúcej prvý úsek a druhý úsek, nadväzujúci na prvý úsek,pričom prvý úsek vykazuje prvý prierez s prvým vonkajším obrysom a s prvým vnútorným obrysom, a druhý úsek vykazuje druhý prierez s druhým vonkajším obrysom a s druhým vnútomým obrysom. Ďalej potom je druhý úsek usporiadaný na zasunutie do rúrky, ktorej prierez odpovedá prvému prierezu. Podľa vynálezu je použité usporiadanie, kde sú prvý úsek a druhý úsek vzájomne prepojené do jedného kusa pomocou dvojitého prehybu, pričomvrstvy dvojitého prehybu na seba bezprostredne priliehajú.Riešenie podľa vynálezu prináša tú výhodu, že vznikne presne definovaná axiálna dosadacia plocha medzi zúženým druhým úsekom a nezúženým prvým úsekom. V dôsledku použití dvojitého prehybu, ktorého vrstvy na sebe bezprostredne priliehajú, je navyše ešte zaistené, že rúrka nie je v oblasti dvojitého prehybu nijako podstatne rozšírená za vonkajší obrys prvého úseku. Rúrku je preto možno prestrčiť otvormi, ktoré svojim prierezom v podstate odpovedajú vonkajšiemu obvodu rúrky. V dôsledku toho, že vrstvy dvojitého prehybu na seba bezprostredné priliehajú, je navyše zaistené i optimálne zavedenie záťaže. Dvojitý prehyb už takmer nie je možné pri normálnom používaní deformovať pôsobením axiálnych síl. Pod pojmom prepojenia prvého úseku a druhého úseku do jedného kusa je myslené to, že prvý úsek a druhý úsek nie sú navzájom spojené zvarovým švom alebo pomocou iného spojovacieho miesta, ale že vlastne pozostávajú z jedinej priebežnej rúrky.Rúrka kostry podľa vynálezu je výrobne jednoduchá a má priaznivé výrobné náklady.Rúrka kostry podľa vynálezu pozostáva z kovu, výhodne z ocele. S výhodou sa u rúrky jedná o dutú valcovú rúrku, sú však mysliteľné i rúrky s iným prierezom, ako napr. s pravouholnñrovým prierezom so zaoblenými rohmi. Rúrka podľa vynálezu môže mat i mnohouholníkový prierez. S výhodou má prvý úsek i druhý úsek rúrky vždy konštantnýprierez po celej dĺžke, resp. takmer po celej dĺžke.Výhodné uskutočnenia predloženého vynálezu sú predmetom závislých nárokov.Podľa jednej obzvlášť výhodnej formy uskutočnenia predloženého vynálezu má rúrka v oblasti dvojitého prehybu taký vonkajší obrys, ktorý v podstate odpovedá prvému vonkajšiemu obrysu. Ak má rúrka V oblasti dvojitého prehybu len mierne väčší obrys, než má nepretvorený prvý úsek rúrky, potom je možno rúrku presunúť uvoľnenými upevňovacími strmeňmi rúrok. Obzvlášť výhodné je to, že vonkajší obrys v oblasti dvojitého prehybu presne odpovedá prvému vonkajšiemu obrysu, a rúrka tak nie je na žiadnom mieste širšia, než je to voblasti nepretvoreného prvého úseku.V ďalšej výhodnej forme uskutočnenia odpovedá druhý vonkajší obrys pri odčítaní malej vôle prvému vnútornému obrysu. Tým sa dosiahne to, že do seba zasunutérúrky sú v sebe dobre uložené, a že súčasne je možné rúrky do seba ľahko zasunúť a ľahkoV obzvlášť výhodnej forme uskutočnenia predloženého vynálezu predstavuje druhýúsek koniec rúrky a je na voľnom konci zošikmený fazetou. Pomocou fazety je uľahčenézasunutie rúrok do seba.V ďalšej obzvlášť výhodnej forme uskutočnenia predloženého vynálezu je druhý úsek opatrený voľným koncom, pričom na druhý úsek je nasadený doskový konštrukčný diel,majúci aspoň sčasti oblasť v podobe dosky, s prednou stranou, so zadnou stranou a s priechodovým otvorom, a to tak, že druhý úsek prechádza priechodovým otvorom a predná strana konštrukčného dielu dolieha na axíálny doraz rúrky, tvorený dvojitým prehybom,pričom navyše je voľný koniec druhého úseku na zadnej strane konštrukčného dielu olemovaný radiálne smerom von. V dôsledku toho je možné na konci rúrky zafixovať prídavný konštrukčný diel, pričom je možná jednoduchá, stabilná a nanajvýš presná fixácia tohto prídavného konštrukčného dielu. Pri použití axiálneho dorazu, ktorý je tvorený dvojitým prehybom, je možno zaistiť presné nasmerovanie rúrky kolmo na rovinu konštrukčného dielu, vytvoreného aspoň v určitej oblasti V podobe dosky.V dôsledku olemovania voľného konca druhého úseku sa dosiahne tvarové prepojenie v axiálnom smere medzi rúrkou a prídavným konštrukčným dielom. Použitím veľkého prítlačného tlaku pri olemovaní voľného konca druhého úseku smerom na zadnú stranu prídavného konštrukčného dielu je ďalej možno dosiahnuť navyše i silové prepojenie medzi rúrkou a prídavným konštrukčným dielom. Priechodový otvor v prídavnom konštrukčnom diele, vytvorený aspoň v časti svojej oblastí v tvare dosky, je s výhodouvyhotovený tak, že existuje malá vôľa medzi priechodovým otvorom a vonkajším obrysom

MPK / Značky

MPK: B21D 47/01, B21D 17/02, E04G 7/20, B21D 41/04

Značky: spôsob, výroby, rúrky, rúrka, koncov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e16455-rurka-a-sposob-vyroby-koncov-rurky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rúrka a spôsob výroby koncov rúrky</a>

Podobne patenty