Zariadenie na potláčanie konštrukčného dielca prostredníctvom digitálneho spôsobu potlače

Číslo patentu: E 16289

Dátum: 29.04.2008

Autor: Nezverejnený

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na potláčanie konštrukčného dielca prostredníctvom digitálneho spôsobu potlače.Spokračujúcim vývojom elektronického spracovania údajov, predovšetkým grafických programov, sa V narastajúcej miere potláčajú konštrukčné dielce vyrobené z najrôznejších materiálov, aby sa tieto vybavili vopred definovanými vzormi, ktoré im napríklad prepožičiavajú vysoko hodnotný vzhľad. Aby bolo možné takéto konštrukčné dielce vyrábať ekonomicky vo veľkých počtoch kusov, sú potrebné tlačiarenské zariadenia, ktoré umožňujú vysokú príechodnosť aj pri potláčaní konštrukčných dielcov s povrchovými oblasťami naklonenými k sebe navzájom.Pod digitálnym spôsobom potlače sa v predloženej prihláške rozumejú spôsoby potlače, pri ktorých sa za elektronického riadenia prostredníctvom prinajmenšom jedného digitálneho súboru dát zprinajmenšom jednej rozprašovacej dýzy stríeka kvapalina vo forme jednotlivých kvapiek kvapaliny na jednotlivé povrchové prvky potláčaného povrchu, aby sa na povrchu vytvoril vopred definovaný vzor, ktorý môže mať aj vzhľad homogénneho zafarbenia. Rôzne farby je možné vytvoriť prostrednictvom rôznych farbiacich kvapalín, ktoré sú vo forme kvapiek nastriekané na povrchový prvok alebo na bezprostredne susediace povrchové prvky, Rozdielne intenzity farieb je možné vytvoriť prostredníctvom počtu kvapiek dopadnutých na povrchový prvok alebo na bezprostredne susediace povrchové prvky a/alebo - v poslednom čase - rôznymi objemarni kvapiek kvapaliny. Typickým príkladom digitálneho spôsobu potlače je takzvaná atramentová potlač, pri ktorej sa kvapky atramentu prípadne kvaky farbiacej kvapaliny striekajú z hlavy tlačiarne s viacerými rozprašovacími dýzami. Kvapky sa vytvárajú a striekajú tepelným odparovanímZ US 5,815,282 je známe tlačiarenské zariadenie s transportným zariadením, na ktorom je umiestnený väčší počet potláčaných konštrukčných dielcov usporiadaných vedľa seba a za sebou. Priečne cez transportné zariadenia sa rozprestiera priečny nosník, ktorý je prestaviteľný vzhľadom na jeho výšku apozdĺž ktorého sa pohybuje tlačiarňová hlavica s viacerými farbiacirni dýzami. Priečny nosník je výškovo nastaviteľný, takže je možné tiež potláčať konštrukčné dielce s rozdielne vysokými povrchovými oblasťami.Z EP 1 038 689 A je známe zariadenie na potláčanie predmetov nachádzajúcich sa na lineáme sa pohybujúcom transportnom zariadení, ktoré obsahuje stacionáme priečne nosníky s dýzami rozprestierajúce sa priečne k smeru transportu. Každý priečny nosník dýz je osadený farbiacimi hlavami tak, aby bolo možné potláčanie predmetov nachádzajúcich sa na transportnom zariadení po celej ich šírke.Dokument DE 200 07 200 Ul, ktorýje možné považovať za najbližší stav techniky, opisuje zariadenie na popisovanie vajíčok, ktoré je týmto vhodné aj na potláčanie konštrukčných dielcov,prostredníctvom digitálneho spôsobu potlače. Obsahuje väčší počet upínacích zariadení, ktoré sú vhodne na upnutie konštrukčného dielca, transportné zariadenie a riadiaca jednotka na potláčanie vopred definovaným vzorom za použitia atramentovej tlačiarenskej hlavy. Upínacie zariadenia sú poháňané otáčacími zariadeniami, prostredníctvom ktorých je možné konštrukčné dielce otáčať okolo osi kolmej k smeru striekania atramentovej tlačiarenskej hlavy.Úlohou vynálezu bolo nájdenie zariadenia na potláčanie konštrukčných dielcov prostredníctvom digitálneho spôsobu potlače, použitím ktorého je možné potláčat aj trojrozmemé povrchy so silno k sebe navzájom zošikmenými oblasťami.Táto úloha bola vyriešená znakmi nároku l.Prostredníctvom otáčacieho zariadenia použitého podľa vynálezu, použitím ktorého je možné otáčať jeden alebo viaceré konštrukčné dielce usporiadané na transportnom zariadení okolo osi naklonenej k osi striekania rozprašovacích dýz, je možné potláčať aj konštrukčné dielce s trojrozmemými povrchmi, ktoré vykazujú silno k sebe navzájom naklonené povrchové oblasti. Tu sa potláčanie výhodnejšie uskutočňuje tak, že naj skôr sa pri neaktívnom otáčacom zariadení potlačí oblasť povrchu približne ortogonálna k smeru striekania rozprašovacích dýz, konštrukčný dielec-2 alebo konštrukčné dielce sa potom pootočia a v ďalšom kroku potlače sa potlačí jedna alebo viaceré povrchové oblasti, ktoré po pootočení konštrukčného dielca alebo konštrukčných dielcov sú ortogonálne ksmeru striekania rozprašovacích dýz. V inom spôsobe prevádzky je možné počas potláčania aktivovať otáčacie zariadenie pri neaktívnom transportnom zariadení. Možné je aj počas potláčania súčasne aktivovať otáčacíe zariadenie a transportné zariadenie.Závislé nároky sú orientované na výhodné formy uskutočnenia aďalšie zdokonalenia zariadenia podľa vynálezu.Nárok 2 označuje formu uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu, pri ktorom sa dva na sebe nadväzujúce kroky potlače uskutočnia za protichodného relatívneho pohybu konštrukčného dielca alebo konštrukčných dielcov a rozprašovacích dýz, takže pre obidva na seba nadväzujúce kroky potlačeje možné použiť rovnaké rozprašovacie dýzy.Nárok 3 označuje priebeh, pri ktorom sa smer relatívneho pohybu medzi rozprašovacími dýzami akonštrukčným dielcom alebo konštrukčnými dielcami medzi dvomi na seba nadväzujúcimi krokmi potlače nemenia, takže pre na seba nadväzujúce kroky potlače sa použijú rôzne rozprašovacie dýzy.Nároky 4 a 5 označujú dve výhodné formy uskutočnenia zariadenia.Znakmi nároku 6 sa dosiahne, že je možne potlačiť výškovo odstupňované povrchové oblasti.Podľa nároku 7 zodpovedá uhol pootočenia, o ktorý sa pootočí konštrukčný dielec alebo konštrukčné dielce medzi dvomi krokmi potlače, uhlu náklonu medzi povrchmi potláčanými v obidvoch krokoch potlače.Nároky 8 a 9 sú orientované na dve výhodné usporiadania osi pootočenia relatívne k smeru relatívnej pohyblivosti medzi upínacím zariadením a rozprašovacími dýzami.Aplikáciou znakov nároku 10 je možné potláčat konštrukčné dielce s okrúhlym prierezom.Zariadením podľa vynálezu je možné súčasne potlačiť väčší počet konštrukčných dielcov. Tu sú tieto konštrukčné dielce výhodnejšie vzájomne rovnaké.Nárok 12 označuje formu uskutočnenia zariadenia, ktorá je zvlášť flexibilné použiteľné.Vynález bude v nasledujúcom exemplárne a prostredníctvom ďalších detailov vysvetlený na základe schematických obrázkov.obrázokl perspektívny schematický pohľad na prvú formu uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu s väčším počtom potláčaných konštrukčných dielcov, obrázok 2 pohľad zodpovedajúci obrázku l, pri pootočených konštrukčných dielcoch, obrázok 3 čiastkové pohľady na vysvetlenie princípu fungovania zariadenia podľa obrázku 1 a 2, obrázok 4 schematický pohľad spredu na zariadenie podľa obrázku l na vysvetlenie otáčacieho zariadenia, obrázok 5 a 6 pohľady zodpovedajúce obrázkom l a 2 pre modiñkovanú formu uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu, obrázok 7 perspektívny pohľad na zariadenie, ktoré nie je nárokmi pokryté, obrázok 8 čiastkový pohľad z obrázku 7 na vysvetlenie otáčacieho zariadenia obsiahnutého V zariadení podľa obrázku 6, obrázok 9 perspektívny pohľad na ďalšie zariadenie, ktoré nie je nárokmi pokryté, obrázok 10 čiastkový pohľad na vysvetlenie otáčacieho zariadenia obsiahnutého v zariadení podľa obrázku 9,.3 obrázok 11 pohľad zboku kónického potláčaného konštrukčného dielca s tlačiarňovou hlavou a skícou dvojrozmerného odvinutía vzoru natláčaného na trojrozmemý konštrukčný dielec, obrázok 12 forma uskutočnenia zariadenia, ktorá nie je nárokmi pokrytá, prostredníctvom ktorého je možné potláčať pozdlžny konštrukčný dielec s trojrozmemým povrchom s použitím jediného súboru potláčacich príečnych nosnikov, ktoré môžu byť výkyvné, obrázok 13 forma uskutočnenia zariadenia, pri ktorej je možné súčasné potláčaníe viacerých pozdlžnych konštrukčných dielcov bez obrátenia ich pohybu vrelácii krozprašovacím dýzam, obrázok 14 fomia uskutočnenia tlačíarenského priečneho nosníka, prostrednictvom ktorého je možné potláčať konštrukčný dielec okrúhleho prierezu, aobrázok 15 usporiadanie potláčacích príečnych nosnikov, prostredníctvom ktorých je možné potláčať konštrukčný dielec okrúhleho prierezu.Digitálny spôsob potlače bude v nasledujúcom opise z dôvodu jednoduchosti označovaný ako spôsob potlače bez toho, aby sa vynález obmedzoval na tento.Podľa obrázku l je na základni 10 vedľa seba usporiadaný väčší počet potláčaných konštrukčných dielcov 12. Na základni 10 sú, ako je zobrazené na obrázku 4, usporiadané upínacie zariadenia pre konštrukčné dielce 12, ktoré je možné prostredníctvom otáčacieho zariadenia pootočiť prípadne vychýliť v smere šípky B. Konštrukčnými díelcami 10 sú v zobrazenom prípade profily skonštantným prierezom vich pozdĺžnom smere, pričom potláčaný povrch vykazuje celkovo rovinnú prvú oblasť 14, ktorá prechádza cez prechodovú oblasť 16 zakrivenú pod uhlom približne 90 stupňov do druhej rovinnej oblasti 18, ktorá je voči prvej oblasti naklonená o 90 stupňov.Konštrukčná dielce 12 sú usporiadané na základni 10 vedľa seba priečne k smeru pohybu základne 10, pričom vzobrazenej polohe vytvárajú prvé oblasti 14 celkovú rovinnú plochu prerušovanú odstupmi medzi konštrukčnými dielcami. Základňa 10 sa môže prostredníctvom tu nezobrazeného hnacieho zariadenia, ktorého konštrukcia je všeobecne známa, lineáme pohybovať v smere obojstrannej šípky Atam aspäť aspoločne s hnacím zariadením vytvára transportné zariadenie.Priečne k smeru obojstrannej šípky A a paralelne k rovine tvorenej základňou 10 sa priečne nad základňou 10 rozprestiera potláčací priečny nosník 20, ktorý je na svojej spodnej strane pozdĺž svojej dĺžky vybavený rozprašovacími dýzami 22 (schematicky naznačené), ktoré svojou konštrukciou celkovo vytvárajú atramentový tlačiarenský systém, prostredníctvom ktorého sú rozprašovaeie dýzy 22 ovládané tak, aby bolo možné na povrchu vytlačiť vopred definovaný,elektronicky uložený vzor. Potláčací priečny nosník napríklad obsahuje pozdĺž svojej dĺžky väčší počet tlačiarenských hlavíc usporiadaných so vzájorxmým prekrývaním, takže všetky konštrukčné dielce je možné súčasne presne potláčat vopred definovanými vzormi. Potláčací priečny nosník 20 sa môže pohybovať v smere obojstrannej šípky C kolmo k rovine základne 10. Na riadenie pohybu základne 10 V smere obojstrannej šípky A, otáčania konštrukčných dielcov 12 okolo ich pozdlžnej osi v smere obojstrannej šípky B a pohybu potláčacieho priečneho nosníku 20 v smere obojstrannej šípky C ako aj na riadenie rozprašovacíeh dýz 22 slúži programovateľná elektronická riadiaca jednotka 24, ktorej konštrukcia môže byť všeobecne známa apreto nebude podrobne opísané. Prostredníctvom rozprašovacíeh dýz 22 je možné známym spôsobom striekať rôzne farby, takže je možné tlačiť vzory akéhokoľvek typu.Funkcia zariadenia je nasledujúcaPrvé oblasti 14 konštrukčných dielcov 12 smerujúce na obrázku l nahor ako aj časť prechodových oblastí 16 sa súčasne potlačia v prvom kroku I potlače tak, že základňa 10 sa4 pohybuje pod potláčacím priečnym nosníkom 20, pričom konštrukčné dielce 12 sú potláčané v smere od ich predných koncov 26 k ich zadným koncom 28.Ked sa dosiahnu zadné konce 28, konštrukčné dielce 12 sa otáčacím zariadením pootočia o 90 stupňov podľa obrázku 1 V smere proti pohybu hodinových ručičiek, takže druhé oblasti 18 sú orientované nahor k potláčaciemu priečnemu nosníku 20 a už potlačené prvé oblasti sú v zvislej polohe. Obrázok 2 zobrazuje zariadenie podľa obrázku l s pootočenými konštrukčnými dielcarni 12. Obrázok 3 zvýrazňuje pomery. Ak je šírka prvej oblasti a druhej oblasti rozdielna, potom sa potláčací priečny nosník 20 prestaví v smere šípky C tak, aby podľa obrázku l a obrázku 2 bola rovnaká vzdialenosť medzi rozprašovacími dýzami a príslušným potláčaným povrchom konštrukčných dielcov.Následne sa základňa 10 pohybuje späť, takže sa v druhom kroku Il potlače potlačia druhé oblasti 18 a prinajmenšom časť prechodových oblastí 16 vychádzajúc od zadných koncov 28 konštrukčných dielcov 12 smerom k predným koncom 26.Je samozrejme, že vzor nanášaný na konštrukčné dielce je uložený stakým skreslením,ktoré sa pri potlačení na trojrozmemú prechodovú oblast z dvojrozmeme usporiadaných rozprašovacích dýz zobrazí bez skreslenia. Ďalej sa prechodová oblasť potlačí v príslušnom procese potlače výhodnejšie len do takej miery, aby kvapky kvapaliny dávkované z rozprašovacích dýz dopadali na prechodovú oblasť pod dostatočne veľkým uhlom a neodstrekovali sa od neho alebo sa silno nedeformovali. Napríklad sa v príslušnom procese potlače nepotlačí časť prechodovej oblasti,ktorá je naklonená k smeru odstrekovania rozprašovacích dýz menej ako 30 stupňov. Včasti prechodovej oblasti potlačenej v obidvoch krokoch I a II potlače (sklon medzi 30 stupňami a 60 stupňami) sa reguluje množstvo striekanej farbiacej kvapaliny tak, aby sa celkové množstvo farbiacej kvapaliny nastriekanej v obidvoch procesoch potlače na jednotku povrchu neodlišovalo od množstva, ktoréje nadávkované na rovinné oblasti.Opísané zariadenie je možné obmieňať rôznymi spôsobmi. Napríklad konštrukčné dielce 12 nemusia byť nevyhnutne stvárnené s rovnakým prierezom pozdlž ich dlžky. Ak zakaždým príslušné potláčané povrchové oblasti nie sú paralelné s povrchom základne 10, môže sa potláčací priečny nosník 20 počas pohybu základne 10 pohybovať V smere obojstrannej šípky C, takže sa zakaždým docieli konštantná vzdialenosť medzi rozprašovacími dýzami a potláčaným povrchom (s výnimkou prechodovej oblasti). Ďalej môže byť uhol, ktorý vzájomne zviera prvá oblasť 14 a druhá oblasť 18,odlišný o 90 stupňov. Ďalej je možné, pretože poloha jednotlivých konštrukčných dielcov relatívne kpotláčaciemu priečnemu nosníku prípadne rozprašovacími dýzam je vriadiacej jednotke 24 použitím východískových signálov vhodných snímačov známa, potláčať konštrukčné dielce 12,napriek ich súčasnému potláčaniu, rôznymi vzormi. Konštrukčná dielce 12 nemusia nevyhnutne byť vzájomne rovnaké. Mali by byť len v obidvoch stavoch pootočenia podľa obrázku 1 a obrázku 2 rovnako odsadené svojimi potláčanýmj povrchmi od potláčacieho priečneho nosníku 20. Napríklad môžu byt bočné okraje konštrukčných dielcov stvámené s rôzne vytvarovanými vybraniamí. Tvar konštrukčných dielcov je uložený V riadiacej jednotke 24, takže jednotlivé povrchy môžu byť aj vprípadne vzájomnej odlišnosti cielene potláčané vopred defmovanými vzormi, ktoré sa taktiež môžu vzájomne líšiť.Obrázok 4 v schematickom pohľade spredu na zariadenie podľa obrázku 1 zobrazuje exemplámu formu uskutočnenia otáčacieho prípadne výkyvného zariadenia na pootočenie konštrukčných dielcov 12. Na každej čelnej strane základne 10 (viditeľná len predná strana základne 10) je otočne okolo osíek, ktore sa rozprestierajú v smere pohyblivosti základne a sú pevne spojené so základňou, uložený väčší počet ozubených kolies 32 svonkajším ozubením asú vzájomne neotočne spojené prostredníctvom profilov 34, ktoré sú v zobrazenom príklade zalomené. Profily 34 slúžia ako dosadové plochy prípadne upnutia pre konštrukčné dielce 12. Na prednej strane základne 10 je upevnený elektromotor 36, ktorý poháňa hriadeľ 38, ktorý sa rozprestrie priečne cez čelnú plochu základne 10 a je stvámený so závitovým ozubením 40, ktoré zaberá svonkajšími ozubeniami ozubených kolies 32. Ako je zobrázkov bezprostredne zrejmé, môžu ozubené kolesá 32 aprostredníctvom nich profily 34 príslušným ovládaním elektromotora 36

MPK / Značky

MPK: B41J 11/00, B41J 3/407

Značky: potlače, spôsobu, dielca, digitálneho, zariadenie, konštrukčného, prostredníctvom, potláčanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e16289-zariadenie-na-potlacanie-konstrukcneho-dielca-prostrednictvom-digitalneho-sposobu-potlace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na potláčanie konštrukčného dielca prostredníctvom digitálneho spôsobu potlače</a>

Podobne patenty