Vodný roztok na uchovávanie tkanív a orgánov

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka vodného roztoku na uchovávanie tkanív a orgánov na ich použitie, konkrétne na uchovávanie marginálnych orgánov a spôsobov uchovávanie tkanív a orgánov.0002 Transplantácia orgánovje možnosťou liečenia pacientov v konečnom štádiu chronických ochorení. Napriek vývoju vdepšení transplantačných techník, poškodenie transplantátu, ktoré sa vyskytuje počas ischemickej periódy, a následná reperfúzia sú stále nevyriešeným problemom v klinickej praxi.0003 Po odňatl od darcu a pred transplantáciou transplantatu prijímateľovi sú orgány a tkanivá podrobené prirodzenému obdobiu ischémie. Preto musia kvapalné roztoky používané na uchovávanie tkanív a orgánov spĺňat určité požiadavky odstrániť krv darcu, rýchle ochladit orgán, zabezpečiť efektívnu prevenciu a ochranu pred poškodeniami spôsobenými ischémiou.0004 Statické hypotermické uchovávanie je efektívny spôsob uchovávania orgánov počas krátkej doby ischémie. Avšak predĺžené obdobia ischémie sú spojené s primárnou nefunkčnosťou transplantátu pri trans Iantáciách pečene a s dysfunkciou transplantátu pri ľadvinových transplantáciách. Okrem potreby pred ženia obdobia ischémie. obmedzený súbor darcov a následný nárast v zozname čakajúcich na transplantáciu orgánov vedie k akceptácii marginálnych orgánov, ktoré zle tolerujú poškodenie spôsobené trvalou íschémiou. V prípade transplantácie pečene je použitie marginálnych orgánov, ako sú steatotické transplantáty spojené so zvýšeným rizikom primárnej nefunkčnosti alebo dysfunkcie transplantátu po transplantácii pri porovnaní s transplantátrni, ktoré nie sú steatotické. Okrem toho niektoré steatotické pečené sú považované za nevhodne na transplantáciu. čo znovu spôsobuje nedostatok orgánov na transplantáciu. Je dobre známe, že väčšina poškodení ukázaná na marginálnych orgánoch počas transplantácie sa týka obdobia hypotermlckého uchovávania. Tieto pozorovania indikujú, že uchovávanie orgánov sa musí optimalizovať. Preto je hlavným cieľom pri uchovávaní orgánov sa pokúsiť o predĺženie tolerancie orgánov voči ischémii. 0005 Existuje dôkaz o tom, že zloženie uchovávacích roztokovje kritickým faktorom pre kvalitu orgánov,ktoré sú držané počas predĺženeho obdobia ischémie. Roztok na uchovávanie Mskonsinskej univerzity (UVV) je považovaný za štandardný roztok na uchovávanie pečene, pretože sa ukázal byt účinný pri znížení poškodenia spčsobeného studenou ischémiou a má predĺžené časové hranice uchovávania. Tento roztok na uchovávanie obsahuje rozne zložky určené na zlepšenie uchovávania orgánov vrátane koloidneho hydroxyetylového škrobu na prevenciu bunkového edému, adenozínu ako zdroja ATP na reperfúziu,allopurinolu a glutatiónu s antioxidačnýml účinkami a bunkovo membránovo-nepriepustných činidiel ako je Iaktobionická kyselina a rafinoza. Avšak tento roztok na uchovávanie. UW. má obmedzenia týkajúce sa účinnosti, pretože boli pozorované nevratne poškodenia v transplantovaných orgánoch pri predĺžení obdobia studenej ischémie (16-24 hod.).0006 Takrolimus (TCR) je makrolidová zlúčenina s účinnou imuncsupreslvnou aktivitou. antimikrobiálnou aktivitou a dalšími farmakologickými aktivitami a je hodnotná pri prevencii reakcii odmietnutia transplantácie orgánov atkanlv ako aj autoimunitných porúch ainfekčných ochorení. Je známe, že jej pridanie do uchovávacích roztokov môže ochrániť pred reperfúznym poškodením. Uchovávací roztok UW obsahujúci takrolimus bol opísaný v literatúre (K. G. Rajesh a kol., Mitochondrial Permeability transition-pore inhibition enhances functional recovery after long-time hypothermic heart preseNatlon, Transplantation, 2003, zväzok 76 (9), str. 1314-20). Testovaný bol jeho účinok na uchovávanie sŕdc. Napriek tomu bol urobený záver, že takrolimus nemal na uchovávanie žiadny účinok.0007 Karvedilol (CVD) je Iipotilný neselektívny Bvadrenergický blokátor s vazodilatačným účinkom uplatnený primárne cez selektívnu u 1 receptorovú blokádu a so silným antioxidačným účinkom. Kapacita karvedilolu inhibovat Iipidovú peroxidáciu je omnoho vyššia než u ostatných B-adrenergických blokátorov. čo môže vysvetľovať jeho skvelé ochranné účinky v modeloch ischémia/reperfúzia. Hoci pridanie antioxidantov ako je karvedilol do uchovávaclch roztokov bolo navrhnuté vliteratúre (cf. B. Yard a kol Prevention of coldpreservation injury of cultured endothelial cells by catecholamines andrelated compounds, American Joumal of transplantation, 2004, zväzok 4, str. 22-30), ešte neboli opísané žiadne špeciálne uchovávacie roztoky s obsahom karvedilolu.0008 Nedávna práca naznačuje, že pridanie trimetazidlnu (T MZ) do uchovávacieho roztoku UW zlepšilo kapacitu tohto štandardného uchovávacieho roztoku na ochranu aj u ne-steatotických a najma u steatotických pečení, ktoré sú vystavené predĺženým ischemickým periódam (cf. l. Ben Mosbah a kol. Trimetazidinez ls it a promlsing drug for use in steatotic grafts, World J Gastroenterol, 2006, zväzok 12(6), str. 90914).0009 Napriek tomu niektoré z vlastnosti roztoku UW, ako je vysoká koncentrácia draslíka (vyžadovaná na prepláchnutie orgánov pred reperfúziou transplantátu u prijímateľa) a prítomnost hydroxyetylového škrobu(HES) ako onkotická podpora (ktorý môže byt zodpovedný za zhlukovanie červených krviniek) nie sú pre uchovávanie orgánov priaznivé. Nedávne štúdie preukázali, že obidva transplantáty pečene (steatotioké a nesteatotické transplantáty) sú lepšie zachované v modifikovaných uchovávacích roztokoch UW (nazývané IGL 1), ktoré sa vyznačujú obrátenlm koncentrácii K a Na a náhradou HES polyetylénglykolom (PEG) v pôvodnom UW roztoku (cf. l. Ben Mosbah a kol., Preservation of steatotic livers in lGL-1 solution, Liver Transpl, 2006, vol. 12 (8), pp. 1215-23). Na druhej strane, napriek zlepšeniam ponúknutými roztokom lGL-1,škodlivé účinky ischémie-reperfúzie (UR) zostávajú nevyriešené.0010 Stále existuje potreba nájdenia uchovávacich roztokov, ktoré umožňujú predĺženie tolerancie orgánov voči ischémii a minimalizujú sprievodné riziko marginálnych orgánov na transplantáciu.0011 Hoci uchovávacie roztoky obsahujúce takrolimus, karvedilol aleo trimetazidin sú buď známe, alebo v stave techniky odporúčané, vodný roztok na uchovávanie tkaniv a orgánov obsahujúci kombináciu týchto troch aktívnych farrnaoeutických zložiek nebol nikdy navrhnutý. Vynálezcovia prekvapivo zistili, že uchovávacl roztok obsahujúci kombináciu takrolimusu, karvedilolu a trimetazidlnu synergicky zlepšuje uchovávaciu kapacitu tkaniv a orgánov vystavených predĺženej ischemickej perióda. Špeciálne je tento synergický účinok evidentný najmä u marginálnych orgánov ako steatotické pečene, čím sa toto riešenie stáva obzvlášť výhodným, kedže by zlepšilo počiatočné podmienky marginálnych orgánov, ktoré sú k dispozicii na transplantáciu ale s deticitnými pooperaćnými výsledkami, a môže taktiež zvýšiť použitie orgánov, ktoré sú v súčasnosti vyradené pre transplantáclu a tým aj zvýšiť množstvo dostupných orgánov na transplantáciu. 0012 Tak jeden aspekt tohto vynálezu sa týka vodného uchovávacieho roztoku na uchovávanie tkaniv a orgánov, ktorý obsahuje účinné množstvo karvedilolu, účinné množstvo takrolimusu a účinné množstvo trimetazidinu.0013 Vodný uchovávacl roztok podľa tohto vynálezu dovoľuje udržiavanie tkaniv alebo orgánov po mnoho času, ktorý je dlhšl, než sa dosahuje s inými známymi uchovávaclmi roztokmi. Ďalšou výhodou uchovávacieho roztoku podľa vynálezu je. že dovoľuje predĺženie času, v ktorom tkanivo alebo orgán funguje správne,a v ktorom je užitočný na transplantáciu pri porovnaní s tým, čo by sa dosiahlo s inými uchovávacími roztokmi. 0014 Druhý aspekt tohto vynálezu sa týka použitia vodného roztoku podla tohto vynálezu na uchovávanie tkaniv a orgánov. Roztok môže byt aplikovaný na tkanivá alebo orgány cicavcov vrátane ľudí. Príkladmi takýchto tkaniv sú žily a cievy.0015 Tiež časť tohto vynálezu tvorí spôsob uchovávania tkaniv a orgánov obsahujúci udržiavanie uvedených tkaniv alebo orgánov vo vodnom roztoku podľa tohto vynálezu pri teplote medzi 2 - 10 °C. Ponorenlm tkaniva alebo orgánu vo vodnom uchovávaoom roztoku podľa tohto vynálezu sa predchádza reperfúznemu poškodeniu spojenému s implantáciou a odmietnutiu transplantátu.0016 Tu použitý výraz účinná koncentrácia aktívnej zložky je množstvo aktívnej zložky, ktoré je užitočné na ochranu tkaniv alebo orgánov.0017 Akýkoľvek tu daný rozsah môže byť rozšírený alebo zmenený bez straty požadovaných účinkov,ako bude pre odbornlka zjavné. Takže dané rozsahy ako koncentrácie a podobne by mali byť chápané približne, pokiaľ nie sú špeciálne určené.0018 V opise a nárokoch slovo obsahuje a jeho variácie nie sú určené na vylúčenie ostatných technických vlastnosti, prlsad, zložiek alebo krokov.0019 Obrázky (1 - 10) ilustrujú účinok pridania takrolimusu (TCR), karvedilolu (CVD) a trimetazidlnu (TMZ) do niektorých známych uchovávaclch roztokov a účinky uchovávacieho roztoku podľa prikladu 1 (F 1), kedy steatotické (S) a nesteatotické (NS) pečene boli vystavené predĺženej ischemickej perióde. Na obrázkoch P znamená percento ochrany.Obr. 1 ilustruje percento ochrany voči uchovávaciemu roztoku UW, kde boli vyhodnotené ALT hodnoty na konci ischemickej periódy (O min.).Obr. 2 ilustruje percento ochrany voči uchovávaciemu roztoku UW, kde boli vyhodnotené ALT hodnoty na konci reperfúzie (120 min.).Obr. 3 ilustruje percento ochrany voči uchovávaciemu roztoku UW, kde produkcia žlče bola vyhodnotená na konci reperfúzie (120 min.).Obr. 4 ilustruje percento ochrany voči uchovávaciemu roztoku UW, kde BSP pečeňový klirens bol vyhodnotený počas reperfúzie.Obr. 5 ilustruje percento ochrany voči uchovávaciemu roztoku UW, kde boli vyhodnotené ATP hladiny na konci reperfúzie (120 min.).Obr. 6 ilustruje percento ochrany voči uchovávaciemu roztoku IGL-1, kde boli vyhodnotené ALT hodnoty na konci ischemickej periódy (0 min.).Obr. 7 ilustruje percento ochrany voči uchovávaciemu roztoku IGL-1, kde boli vyhodnotené ALT hodnoty na konci reperfúzie (120 min.).Obr. 8 ilustruje percento ochrany voči uchovávaciemu roztoku lGL-1. kde produkcia žlče bola vyhodnotená na konci reperfúzie (120 min.).Obr. 9 ilustruje percento ochrany voči uchovávaciemu roztoku IGL-1, kde BSP pečeňovl klirens bol vyhodnotený počas reperfúzie.Obr. 10 ilustruje percento ochrany voči uchovávaciemu roztoku IGL-1, kde boli vyhodnotené ATP hladiny na konci reperfúzie (120 min.).0020 Vodný roztok podľa tohto vynálezu sa može aplikovať na tkanivá alebo orgány v čase ich odňatia od darcu a počas ich skladovania, prevozu a eventuálnej lmplantácie prijímateľovi. Môže sa použiť na krátke a najmä na predĺžené ischemicke periódy.0021 Podľa výhodného uskutočnenia vodného roztoku tohto vynálezu, koncentrácia karvedilolu je od 5 do 10 mikroM, koncentrácia takrolimusu je od 5 do 10 mikroM a koncentrácia trimetazidlnu je od 0.01 mikroM do 10 mikroM.0022 Aby sa predišlo tvorbe bunkového a tkanivového edému, vodný roztok podľa tohto vynálezu obsahuje polyetylénglykol (PEG), ktorý má molekulovú hmotnosť nad 15.000, ktorý umožňuje garanciu onkotickeho tlaku. Výhodne použitým PEG je PEG s molekulovou hmotnosťou 35.000. Ešte výhodnejšie je PEG nelineárny čistený PEG, ktorým je PEG syntetizovaný z molekúl PEG s nlzkou molekulovou hmotnosťou.0023 Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia má vodný roztok podľa tohto vynálezu pH od 6.5 do 8 a osmo Iaritu od 290 do 320 milimólovlkg a dalej obsahuje PEG majúci molekulovú hmotnosť nad 15.000 v koncentrácii od 0,01 do 5 mM. ratinózu v koncentrácii od 20 do 40 mM, M 9304 v koncentrácii od 1 do 10 mM, H 2 PO 4- vkoncentrácii od 10 do 40 mM, draselné ióny vkoncentrácii od 30 do 50 mM, scdné ióny v koncentrácii od 110 do 160 mM a laktobionickú kyselinu v koncentrácii od 70 do 140 mM.0024 V ešte výhodnejšom uskutočnení má vodný roztok podľa tohto vynálezu pH 7,4, osmolaritu 320 milimóIov/kg a koncentrácia PEG majúceho molekulovú hmotnost nad 15.000 je 0.03 mM, koncentrácia rañnózy je 30 mM, koncentrácia M 9504 je 5 mM, koncentrácia HzP 04- je 25 mM, koncentrácia draselných iónov je 40 mM, koncentrácia sodných iónovje 120 mM, koncentrácia kyseliny laktobionickej 100 mM. Koncentrácia takrolimusu je 5 mikroM. koncentrácia karvedilolu je 10 mikroM a koncentrácia trimetazidlnu je 1 mikroM. Výhodne má PEG molekulovú hmotnosť okolo 35000.0025 Je dobre známe. že hlavným dôvodom vyradených orgánov na transplantáciu je steatóza. Vyššie uvedené výhodné uskutočnenia uchovávacieho roztoku podľa vynálezu umožňuje zvýšiť toleranciu steatotickej pečene voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu spojenému s transplantáciou pečene. Tento fakt dovoľuje zlepšit posttransplantačnú funkciu steatotického transplantátu a zvýšiť dostupnosť vhodných orgánov na transplantáciu.0026 Zvlášť výhodný vodný roztok podľa tohto vynálezu pozostáva z nasledujúcich zložiek- polyetylenglykol majúci molekulovú hmotnosť okolo 35000 v koncentrácii 0,03 M,- trimetazidln v koncentrácii 1 mikroM a má pH 7,4 a osmolaritu 320 milimólov/kg. 0027 výhodnejšie, tento uchovávací roztok dalej obsahuje dexametazón v koncentrácii 16 g/I a penicilln v koncentrácii 200.000 U/L. 0028 Tieto dve výhodné uskutočnenia uchovávacieho roztoku podľa vynálezu neobsahujú určité liečivá ako GSH, HES, inzulin, allopurinol a adenozin, ktoré sú zahrnuté v iných už známych uchovávacich roztokoch (akouchovávacie roztoky UW a/alebo lGL-1), a ktoré boli preukázané ako neúčinné alebo majú na uchovávaný orgán škodlivý účinok. Zvlášť relevantná synergia bolo pozorovaná u týchto výhodných uchovávacich roztokov, pretože poskytujú ochranu obom steatotidým aj nesteatotickým pečeniam pri porovnaní s výsledkami zlskanými pre iné uohovávacie roztoky.0029 Ako je vyššie spomenuté, prídavný aspekt tohto vynálezu sa týka použitia vodného roztoku ako je tu opísané a nárokované na uchovávanie tkanív alebo orgánov. Podľa výhodného uskutočnenia je orgánom brušný orgán akoje pečeň. ľadviny a pankreas. Výhodne je orgánom marginálny orgán a ešte njhodnejšieje steatotická pečeň.0030 Uchovávacl roztok podľa tohto vynálezu sa aplikuje na statické hypotermické uchovanie a používa sa pri teplote medzi 2 a 10 °C. výhodne medzi 3 a 5 °C a výhodnejšie pri 4 °C.0031 Ďalej tento vynález pokrýva všetky možné kombinácie jednotlivých a výhodných skupín vyššie oplsaných.0032 Nasledujúce príklady a obrázky sú poskytnuté ako ilustrácie.PRIKLAD 1 Príprava vodného uchovávacieho roztoku 0033 Vodný roztok. ktorého zloženie je zobrazené v tabulka 1. bol pripravený nižšie uvedeným sposobom.IMEĚIZIIIIIIIIIIII IEWEĚEIIIIIIIIII 30 JHHEEEQNIIIIIIII IMEEŇMHEEIIIIIII Iäühääüñllllllll 120 510 1010 1100034 Do roztoku obsahujúceho 1 g dialyzovaného polyetylénglykolu (PEG 35.000) sa pridalo 4,11 mg takrolimusu (TCR) a miešalo na vytvorenie prvého roztoku.0035 35,83 g kyseliny Iaktobionickej sa pridalo do jednolítrovej nádoby obsahujúcej 800 ml vody (destilovanej a neionizovanej) pri teplote miestnosti a miešala sa až do rozpustenia. Potom sa pridalo 0.60 g M 9804 , 22.5 ml 5 N NaOH. 6 ml 5 N KOH. 3.4 g KH 2 PO 4 a 17,83 g ratinózy na vytvorenie druhého roztoku. Do tohto druhého roztoku sa následne pridal 1 ml roztoku obsahujúceho TMZ zo zásobného roztoku (zásobný roztok 2,66 mg TMZ rozpusteného v 10 ml vody) a 10 ml CVD zo zásobného roztoku (zásobný roztok 6.5 mg karvedilolu v 8 ml kyseliny vinnej a 8 ml vody).0036 Roztok pripravený v kroku 1 sa zmiešal s roztokom piipraveným v kroku 2 a potom sa pridal 5 N NaOH podľa potreby na nastavenie pH na 7.4 1 0.1.0037 Napokon sa do nádoby pridala voda na doplnenie objemu na 1 liter a potom sa roztok tiltroval a sterilizoval. Získal sa roztok majúci osmolaritu 320 t 10 mOsm/I. Pred použitím sa pridali dexametazón 16 g/I a penlcilln (200.000 U/I).0038 Vtomto príklade bol porovnaný účinok vodného roztoku podľa tohto vynálezu na pečeň v porovnaní s účinkom zlskaným pri použití uchovávacich roztokov UW a lGL-1.0039 Poškodenie a funkcia pečene boli vyhodnotené meraním transamináz. produkcie žlče, pečeňového kllrens (°/o BSP) a obsahu ATP.0040 Na vykonanie štúdie sa použili homozygótne (obézne. Ob) a heterozygotne (chudé, Ln) Zuckerove potkany vo veku 16 až 18 týždňov zakúpené od lffa-Credo (LAbresle. France). lzolovaná perfúzovaná pečeň bola použitá na vyhodnotenie poškodenia a funkcie pečene bez vplyvu ostatných orgánov. zložiek plazmy a neuronových /hormonálnych účinkov. V tomto experimentálnom modeli boli zachované stavba pečene. mikrocirkulácia a produkcia žlče. Tento použitý experimentálny model je v literatúre uvádzaný ako vhodný na testovanie účinnosti rôznych uchovávaclch roztokov na transplantáciu. Všetky procedúry boli vykonávané pri anestézii ínhaláciou izofluránu. Štúdia rešpektovala nariadenia Európskej únie (nariadenie 86/609/CEE) pre experimenty so zvieratami.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/495, A61K 31/453, A01N 1/02, A61K 31/403

Značky: vodný, uchovávanie, roztok, orgánov, tkanív

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e13342-vodny-roztok-na-uchovavanie-tkaniv-a-organov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodný roztok na uchovávanie tkanív a orgánov</a>

Podobne patenty