Termoplastické hmoty obsahujúce spojivá na výrobu kovových tvarovaných výrobkov

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Termoplastické hmoty obsahujúce spojivá na výrobu kovových tvarovaných výrobkovPredložený vynález sa týka spojív práškových kovov alebo práškových zliatin kovov, termoplastických hmôt obsahujúcich tieto spojivá na výrobu kovových tvarovaných výrobkov, ich použitia a spôsobu výroby tvarovaných výrobkov z nich.Kovové tvarované výrobky je možné vyrobiť vstrekovaním termoplastických hmôt, ktoré okrem kovových práškov obsahujú organické spojivo. Tu ide o vysoko plnené polymérne tvarovacie hmoty. Po vstrekovaní, extrudovani alebo Iisovaní surového tvarovaného výrobku sa organické spojivo odstráni aziskaný surový tvarovaný výrobok sa po vybraní z formy speká.EP-A 0 465 940 sa týka takýchto termoplastických hmôt na výrobu kovových tvarovaných výrobkov, ktoré okrem spekatelného práškového kovu alebo práškovej zliatiny kovov alebo ich zmesí obsahujú polyoxymetylénhomo- alebo kopolymerizáty a jeden polymerizát nemiešatelný s týmito ako spojivo. Ako dodatočné polymerizáty prichádzajú do úvahy polyolefíny. predovšetkým polyetylén a polypropylén, ako aj polymerizáty esterov kyseliny metakrylovej ako je PMMA. Vybranie z formy sa môže vykonať spracovaním v plynnej atmosfére s obsahom kyseliny pri zvýšenej teplote,pričom polyoxymetylénhomo- alebo kopolymerizáty sa depolymerizujú následným tepelným uvolnením zvyškov nemiešatelného polymerizátu.DE 100 19 447 A 1 opisuje spojivo pre anorganické kovové prášky na výrobu kovových a keramických tvarovaných výrobkov, pričom tieto spojivá obsahujú zmes polyoxymetylénhomo- alebo kopolymerizátov a polymérny systém pozostávajúci z polytetrahydrofuránu a prinajmenšom jedného polyméru zvoleného spomedzi Cza-olefinov, vinylaromatických monomérov, vinylesterov alifatických Cm-karboxylových kyselín, vinyI-C 1-3-alkyléterov alebo 01-1 z-alkyl(met)akrylátov.DE-A 40 00 278 sa týka spôsobu výroby anorganíckého spekaného tvarovaného výrobku. Na tento účel sa vytvaruje zmes spekatelného anorganíckého prášku a polyoxymetylénu ako spojiva za vzniku surového tvarovaného výrobku. Spojivo sa odstráni úpravou surového tvarovaného výrobku s plynnou atmosférou obsahujúcou fluorid bóritý. Následne sa takto upravený surový tvarovaný výrobokspeká. Príklady pre spekatelné plátky sú oxidové keramické prášky AI 2 O 3, ZrOg,V 203, ako aj neoxidové keramické prášky ako SiC, Si 3 N 4.Pri výrobe kovových tvarovaných výrobkov za použitia spojív známych zo stavu techniky často vznikajú problémy s odlučovaním zo zmesí, predovšetkým v blizkosti miesta vlievania, ktoré je potrebné následne vyleštiť.Ďalej môže dochádzať kvzniku napäťových trhlín, ktoré sú viditeľné až po spekaní a predstavujú defekty v tvarovaných výrobkoch.Ďalšia nevýhoda známych spojív môže byť v ich stále ešte nepostačujúcej tekutosti, ak majú byt spracované vysoko plnené termoplastické hmoty. Najmä pri komplexných vstrekovaním odlievaných dieloch môže v dôsledku tohto za určitých okolnosti dochádzať k nedostatočnému vyplneniu formy.Úlohou predloženého vynálezu bolo preto pripravenie zlepšeného spojiva pre práškové kovové prášky, ktoré zamedzí nevýhodám známych spojív. Tvarová stabilita konštrukčných dielov po vybraní z formy má zostať zachovaná. Okrem tohomá byt aj ďalej zaistená vysoká rýchlosť po uvolnení z formy.Úloha bola podľa vynálezu vyriešená spojivom B) pre práškové kovy alebo zliatiny kovov alebo ich zmesi, obsahujúcim zmes zB 1) od 50 do 96 hmotn. jedného alebo viacerých polyoxymetylénhomo- aleboB 2) od 2 do 35 hmotn. jedného alebo viacerých polyoleflnov B 3) od 2 do 40 hmotn. poly-1,3-dioxepánu alebo poly-1,3-dioxolánu alebo ichzmesi,pričom súčet hmotnostných dielov zložiek B 1, B 2 a B je rovný 100 .Podla vynálezu bolo nájdené, že použitím troch zložiek spojiva B 1), B 2) a B 3) vykazuje toto spojivo zlepšenú schopnosť tečenia a pri uvolňovaní z formy je možné ho odstrániť bezo zvyšku. Takto je možné bez problémov vyrobit a uvolnit z formy predovšetkým komplexne vytvarované vstrekovaním odlievané telesá.V nasledujúcom budú bližšie opísané jednotlivé zložky spojiva B).Ako zložka B 1) sa použijú polyoxymetylénhomo- alebo -kopolymerizáty v množstve od 50 do 96 hmotn., výhodnejšie od 60 do 90 hmotn., zvlášť výhodnejšie od 70 do 85 hmotn., vztiahnuté na celkové množstvo spojiva B.Polyoxymetylénové kopolyméry (POM) sú ako také známe a komerčne dostupné, vyrábajú sa zvyčajne polymerizáciou trioxánu ako hlavného monoméru okrem toho sa súčasne používajú komonoméry. Preferované sú hlavné monoméry zvolené spomedzi trioxánu a iných cyklických alebo lineárnych formalov pripadne ichOznačenie hlavné monoméry má vyjadrovať, že podiel týchto monomérov na celkovej koncentrácii monomérov, teda sume hlavných monomérov akomonomérov, je vyšší ako podiel komonomérov na celkovej koncentráciiÚplne všeobecne vykazujú takéto POM-polyméry prinajmenšom 50 mol. opakujúcich sa jednotiek -CH 2 O- v hlavnom reťazci polyméru. Vhodné polyoxymetylénové kopolyméry sú predovšetkým také, ktoré okrem opakujúcich sa jednotiek -CH 2 O- obsahujú ešte aj do 50, výhodnejšie od 0,01 do 20 moI., zvlášť výhodnejšie od 0,1 do 10 mol. a najvýhodnejšie od 0,5 do 6 mol. opakujúcich sa jednotiekpričom R až R znamenajú navzájom nezávisle atóm vodíka, C 1- až Cą-alkylovú skupinu alebo halogénmi substituovanú alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a R 5 znamená -CH 2-, -CHgO-. C 1- až C 4-aIkylovú alebo C 1- až Cchaloalkylom substituovanú metylénovú skupinu alebo zodpovedajúcu oxymetylénovú skupinu a n má hodnotu vrozsahu od 0 do 3. výhodnejšie je možné tieto skupiny zaviesť do kopolymérov otvorením kruhu cyklických éterov. Výhodné cyklické étery vykazujú vzorecpričom R až R 5 a n majú vyššie uvedené významy. Len exemplárne je možné ako cyklické étery uviesť etylénoxid. 1,2-propy|énoxid, 1,2-butyIénoxid, 1,3-butylénoxid,1,3-dioxán, 1,3-dioxolán a 1,3-dioxepán ako aj ako komonoméry lineárne oligo- alebo polyformaly ako sú polydioxolán alebo polydioxepán. 1,3-Dioxolán a 1,3-dioxepán sú mimoriadne vhodné komonoméry. Najvýhodnejší je 1,3-dioxepán.Rovnako vhodné sú oxymetylénterpolymerizáty, ktoré sú napriklad vyrobené reakciou trioxánu, jedného z vyššie opísaných cykIických éterov s tretím monomérom, napríklad bifunkčnou zlúčeninou vzorcapričom Z znamená chemickú väzbu, -O-, -ORO- (R je rovné C 1- až Cg-alkylén alebo C 3- až Ca-cykloalkylén), ako je opísané v EP-A 0 465 940.Výhodné monoméry tohto typu sú etyléndiglycid, diglycidylétery a diétery z glycidylénu a formaldehydu, dioxánu alebo trioxánu v mólovom pomere 21 ako aj diétery z 2 mol glycidylovej zlúčeniny a 1 mol alifatického diolu s 2 až 8 atómami uhlíka ako napriklad diglycidyléter odvodený z etylénglykolu, 1,4-butándioIu,1,3-butándioIu, cykIobután-1,3-dioIu, 1,2-propándioIu a cyklohexán-1,4-diolu, pričom je uvedených len niekolko príkladov.Zvlášť výhodné sú polyoxymetylénové polymerizáty so stabilizovanou koncovou skupinou. ktoré na konci reťazcov prevažne obsahujú C-C- alebo -O-CH 3

MPK / Značky

MPK: B22F 1/00, C08L 59/00, B22F 3/10

Značky: kovových, hmoty, výrobkov, spojiva, výrobu, tvarovaných, obsahujúce, termoplastické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e12071-termoplasticke-hmoty-obsahujuce-spojiva-na-vyrobu-kovovych-tvarovanych-vyrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Termoplastické hmoty obsahujúce spojivá na výrobu kovových tvarovaných výrobkov</a>

Podobne patenty