Stavebnicová konštrukcia

Číslo patentu: E 12044

Dátum: 28.01.2010

Autor: Ravoyard Eric

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka konštrukcie zloženej z tuhého rámu tvoreného najmenej dvomi vertikálnymi stĺpmi nesúcimi na svojej homej častí aspoň dva zodpovedajúce priečniky, vzájomne rovnobežne a spojené najmenej dvomi priečnymí väznicami, kolmýmina tieto priečniky, pričom na týchto väzniciach sú umiestnené prvky zastrešenia. 0002 Realizácia takých konštrukcií v oblasti prístreškov proti krupobitiu je už známa.0003 Prihlasovateľka totiž už vo svojich francúzskych patentoch č. 2 754 835 a č. 2 806 748 opísala konštrukciu tohto typu skladajúcu sa z tuhého rámu tvoreného dvomi vertikálnymi stĺpmi nesúcimi na svojej homej časti aspoň dva priečniky, vzájomne spojené najmenej dvomi priečnymí väznicami, na ktorých je umiestnené zastrešenie majúceprelamovanú štruktúru určenú na ochranu priestoru na zemi proti krúpam.0004 Patent č. 2 754 835 opisuje presnejšie ochrarmé zariadenie obsahujúce aspoň jeden prvok elastického zastrešenia podopreného tuhým rámom, pričom tento prvok zastrešenia má prelamovanú kovovú štruktúru, uvedený rám obsahuje väznice, priečne spojené pomocou horizontálnych trámikov a prvok zastrešenia je umiestnený medzi každou dvojicou väzníc aprepletený medzi jednotlivými oddeľujúcimi horízontálnymi trámikmi.0005 Tradične sú jednotlivé prvky tvoriace tento typ konštrukcií vyrábané v dielni a nastavenisko privážané v oddelených kusoch na montáž, ktorá sa celá uskutočňuje na mieste.0006 To samozrejme zahrnuje špeciálne balenie dielov, ťažkosti pri doprave apredovšetkým to predpokladá dlhú a únavnú manipuláciu od chvíle, kedy je na stavenisku, ato bez ohľadu na klimatické podmienky.0007 Podľa prvej fázy tvorivej koncepcie sa hľadali cesty, ako racionalizovať výrobné amontážne operácie takých konštrukcií.0008 Na ten účel sa vynález týka konštrukcie, zloženej z tuhého rámu tvoreného najmenej dvomi vertikálnymi stĺpmi nesúcimi na svojej hornej časti aspoň dva zodpovedajúce priečniky, vzájomne rovnobežne a spojené najmenej dvomi priečnymí väznicami, kolmými natieto priečniky, pričom na týchto väzniciach sú umiestnené prvky zastrešenia, charakterizovaná tým, že táto konštrukcia je vyhotovená z vopred zmontovaných modulov, tvorených- dvomi vzájomne rovnobežnými priečnikmi, medzi ktorými sú kolmo a napevno- dve pozdĺžne väznice s bočnými koncami a stredná pozdĺžna Väznica, vymedzujúce medzi sebou dve medzery,- dvomi prvkami zastrešenia umiestnenými napevno vtýchto medzeráchvymedzených väznicami, pričom takto realizovaný modul je určený na položenie a pripevnenie ako jeden celok na koniec aspoň dvoch vertikálnych stĺpov vopred upevnených na podklade, a to v pozdĺžnej osi modulu.0009 Rozumíe sa, že týmto spôsobom sú montážne operácie na stavenisku zjednodušene a urýchlene, pretože jedinými prvkami, ktoré sa pokladajú a montujú, sú stĺpy a potom vyššie0010 Tieto prvky zastrešenia môžu byť samozrejme tvorené prvkami proti krupobitiu, aletaktiež aj prvkami fotovoltaického zastrešenia.0011 Vynález sa týka aj charakteristík, ktoré vyplynú počas opisu, ktorý bude nasledovať, aktoré by mali byť posudzované izolovane aj podľa ich všetkých možných technickýchkombinácií. 0012 Tento opis, uvedený ako nevyčerpávajúci priklad, lepšie objasní, ako môže byť vynález uskutočnený, a to s odkazom na priložené obrázky, na ktorýchObr. l predstavuje perspektívny pohľad na kompletný modul podľa vynálezu, pripravený na montáž na dva stĺpy umiestnené pozdĺž pozdĺžnej osi tohto modulu, na konštrukciuObr. 2 predstavuje pohľad ako na obr. 1 pred položením prvkov zastrešenia na lepšiepochopenie konštrukcie modulu. Obr. 3 predstavuje pohľad na modul pozdĺž rezu III - III z obr. l.Obr. 4 predstavuje prvý príklad vyhotovenia konštrukcie v tvare T podľa vynálezu.Obr. 5 až 9 predstavujú jednotlivé etapy montáže podľa druhého príkladu uskutočneniaštvorhrannej konštrukcie podľa vynálezu.Obr. 10 predstavuje vo zväčšenom meradle montážny detail A medzi dvomi na sebanadväzujúcimi modulmi podľa obr. 4 alebo 7.Obr. 11 predstavuje vo zväčšenom meradle montážny detail B modulu na stĺpochObr. 12 predstavuje perspektívny pohľad vo zväčšenom meradle na relatívne polohyObr. 13 predstavuje perspektívny pohľad na príklad uskutočnenia modulovej konštrukciefotovoltaického zastrešenia. Obr. 14 je pohľad z boku podľa obr. 13. Obr. 15 je perspektívny pohľad zospodu. na zastrešenie podľa obr. 13 a 14.Obr. 16, 17, 18 predstavujú perspektívne pohľady na jednotlivé etapy výrobyfotovoltaického modulu podľa vynálezu na realizáciu konštrukcie podľa obr. 13 až 15. Obr. 19 je pohľad v priečnom reze pozdĺž línie VII- VII na modul podľa obr. 18.Obr. 20 je pohľad vo zväčšenom meradle na detaily A podľa obr. 19.0013 Podľa tohto príkladu sa konštrukcia skladá z tuhého rámu tvoreného najmenej dvomivertikálnymi stĺpmi 1,2-3,4 nesúcimi na svojej hornej časti aspoň dva zodpovedajúcepriečniky 5, 6, vzájomne rovnobežne a spojené najmenej dvomi priečnymi väznicami 7, 8, kolmými na tieto priečniky 5, 6, pričom na týchto väzniciach sú umiestnené prvky 90014 Táto konštrukcia je vyhotovená na základe vopred zmontovaných modulov 10, viditeľných na obr. 1, 2 a 3, tvorených- dvomi vzájomne rovnobežnými priečnikmi 5, 6, medzi ktorými sú kolmo a- dve pozdĺžne väznice 7, 8 sbočnými koncami a stredná pozdĺžna Väznica 11vymedzujúce medzi sebou dve medzery 12 a 13,- dvomi prvkami 9 zastrešenia umiestnenými napevno v týchto medzerách 12, 13vymedzených väznicami 7, 8 a 11, pričom takto realizovaný modul 10 je určený na položenie a pripevnenie ako jeden celok na koniec aspoň dvoch vertikálnych stĺpov 1,2-3,4 vopred upevnených vpodklade, a to vpozdĺžnej osi modulu 10. 0015 Väznice 7, 8 a ll sú spojené s priečníkmí 5, 6 pomocou podpier 14.0016 Podľa pr 1 kladu uskutočnenia z obr. 4 je stredný modul 10 nesený v pozdĺžnom smere dvomi stĺpmi 1,2 a je vybavený na svojej jednej aj druhej bočnej strane druhým a tretímmodulom 10 A, l 0 B vyváženým spôsobom. 0017 To umožňuje dospieť k uskutočneniu usporiadania v tvare T.0018 Konštrukcia podľa vynálezu obsahuje dva ďalšie stĺpy 3,4 Luniestnené rovnobežne s dvomi prvými stĺpmi, tiež v pozdĺžnom smere modulov 10 tak, aby medzi nimi utvoríli štvoruholník, pričom každý rad dvoch stĺpov 1,2 - 3,4 je pokrytý modulom 10 položeným tesne vedľa modulu 10 ďalšieho radu dvoch stĺpov 1,2 a prípevneným na neho bočne a priamo, alebo prostrednictvom ďalších doplnkových modulov 10 C, IOD, podľa obsahu konštrukcie, ktorý má byť dosiahnutý.0019 Prvky 9 zastrešenia modulu/modulov 10 sú tvorené prelamovanou štruktúrou, mäkkou alebo tuhou, určenou na ochranu priestoru pri zemi proti krúpam. Prvky 9 zastrešenia súprepletené medzi horizontálnymi trámikmí 15.0020 Prvky 9 zastrešenia modulu/modulov 10 môžu byť tvorené aj prvkami solámeho0021 Vtakom prípade je konštrukcia vyhotovená na základe vopred zmontovanýchmodulov 10, viditeľných detailne na obr. 18, 19 a 20 a tvorených- dvomi vzájomne rovnobežnými priečníkmí 5, 6, upevnenými kolmo na svojich- dvoch pozdĺžnych väzníc 7, 8 s bočnými koncami vymedzujúcimi medzi sebou- tesniacim ochranným prvkom 16 prípevneným na homých stranách priečníkov 5, 6 a vedúcim až k ich koncom umíestneným vnútri väzníc 7, 8,

MPK / Značky

MPK: E04B 7/20, E04H 6/02, F24J 2/04, E04B 7/02

Značky: konštrukcia, stavebnicová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e12044-stavebnicova-konstrukcia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stavebnicová konštrukcia</a>

Podobne patenty