Spôsob upevnenia zasklenia k jeho rámu lepením a prostriedky na uskutočňovanie tohto spôsobu

Číslo patentu: E 11384

Dátum: 14.02.2008

Autori: De Paoli Martial, Lamoureux Laurent, Jeangeorges Fabrice

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu upevnenia automobilového zasklenia kjeho rámu lepením, prostriedkov na uskutočňovanie tohto spôsobu, zasklenia určeného k prilepeniu a vozidla vybaveného aspoň jedným zasklením tohto typu.0002 Zasklením je pevné zasklenie motorového vozidla, hlavne čelné sklo alebo zadné okno a zvlášť ohýbané sklo.0003 Zasklenie, napriklad čelné sklo, vlepené svojim obvodom do drážky tvorenej karosériou motorového vozidla prispieva kjeho pevnosti. Zlepenie dvoch dielov tvorí konštrukčný spoj, ktorý je veľmi dôležitý, lebo je nutné, aby bolo čelné sklo dobre pripevnené a aby bola dosiahnutá a trvalo udržaná tesnosť medzi čelným sklom a karosériou.0004 Čelné sklá vozidiel majú vsúčasnej dobe stále zložitejšie tvary,hlavne s časťami so spätným zakrivením na stranách vozidla, ktoré rozširujú zorné pole. Tieto zložité tvary však vedú k tomu, že pri vlepovaní čelného skla do drážky karosérie nie je orientácia okrajov čelného skla komplementárna s orientáciou drážky a pás lepidla nanesený na obvode čelného skla neprilahne dostatočným spôsobom do drážky a pri umiestñovaní čelného skla je vystavený značnému namáhaniu strihom, čo má za následok zhoršenie mechanických vlastností Iepeného spoja aj tesnosti Iepeného spoja. Problém bol vyššie vysvetlený na príklade čelného skla, ale rovnaký problém vzniká aj u ďalších zasklení, hlavne u zadného okna.0005 Tento problém je zvlášť závažný u ohýbaných zasklení, ktoré pri svojom vkladaní do okenného otvoru nemôžu byť dostatočne zdeformované. hlavne u vrstvených zasklení.0006 To je znázornené na obr. 1 a 2 v priložených výkresoch.0007 Obr. 1 znázorňuje zasklenie 1 tvorené velmi zakriveným vrstveným čelným sklom, na ktorého obvode je nanesený pás 2 lepidla. Smer vkladania zasklenia do drážky 3 je naznačený šípkou F a je vidieť, že v znázornenom príklade je uhol, ktorý zviera os smeru vkladania s osou pásu lepidla, o dosťväčší než 35 °, pričom 35 ° je medza, ktorá je pre tento uhol ešte prijateľné, ako bude vysvetlené nižšie. Obr. 2 A, 2 B a 2 C znázorňujú neprijateľný strih lepidla pri vkladaní čelného skla do drážky 3.0008 Na zaistenie uspokojivej tesnosti a uspokojivého pripevnenia nesmie byť totiž pás lepidla ani zdeformovaný, ani ustrihnutý, ani skrútený, ale len sploštený. Inými slovami, pás lepidla nanesený na zasklenie musí priľahnúť v podstate kolmo k ploche drážky, t.j. musi byť umiestnený na ploche, ktorá je orientovaná v podstate rovnobežne s drážkou 3.0009 Zdoterajšieho stavu techniky je vtejto súvislosti známa európska patentová prihláška EP 429 178, ktorá predstavuje spoj na zasklenie, ktorého dráha lepenia s karosériou je v určitých častiach spoja orientovaná v inom než nulovom uhle. V týchto častiach teda nie je dráha lepenia rovnobežná so všeobecnou rovinou zasklenia v jej susedstve.0010 Dokument EP 0 426178 A 2 opisuje spôsob pripájania čelného skla ku karosérii vozidla lepením, v ktorom sa nanesie pás lepidla na obvodovú časť zasklenia, ktorá má byť vlepenà do prijímacej drážky tvorenej uvedeným rámom, uvedené zasklenie sa priblíži v podstate kolmo kjeho strednej rovine,oproti drážke a zatlačl sa s cieľom uskutočniť lepenie, pričom v tomto spôsobe sa pred nanesením pásu lepidla na obvod zasklenia na neho umiestni kompenzačná vložka, ktorá prijme pás lepidla, pričom kompenzačné vložka má aspoň základňovú plochu usporiadanú oproti vnútornej ploche zasklenia a šikmú plochu, ktorá so základňovou plochou zviera uhol 3, ktorý je premenlivý a jeho velkosť sa meni po dĺžke kompenzačnej vložky.0011 Toto riešenie môže byť uspokojivé pre malé uhly medzi drážkou karosérie a všeobecnou rovinou zasklenia, ale naráža na svoje medze,akonáhle tento uhol vzrastie na viac než 10 °, hlavne zdôvodu obtiažneho lisovania, a predovšetkým vyberania z formy, zasklenie, ktorého spoj má dráhu lepenia, ktorá so všeobecnou rovinou zasklenia vjej susedstve zviera velký uhol.0012 Na vyriešenie tohto problému hľadali prihlasovatelia tohto vynálezu prostriedok, ktorý umožní zaistiť správne prilahnutie zasklenia k drážke. Riešenie navrhované týmto vynálezom spočíva v úprave uhla dráhy lepeniapásu lepidla zasklenia v oblastiach, kde orientácia zasklenia nie je komplementárna sorientáciou drážky, pomocou zariadenia vloženého medzi zasklenie a drážku. Toto zariadenie je tvorené aspoň jednou kompenzačnou vložkou, ktorá plní dve funkcie zaistenie mechanického spojenia medzi zaskiením s rámom a zaistenie tesnosti spoja medzi zaskiením a rámom.0013 Predmetom tohto vynálezu je za prvé spôsob pripájania automobilového zasklenia krámu, hlavne čelného skla ku karosérii vozidla,lepením podľa nároku 1. Ďalej je predmetom vynálezu kompenzačná vložka podľa nároku 8, zasklenie podla nároku 17 a vozidlo podľa nároku 23. Závislé nároky vymedzujú výhodné varianty týchto predmetov vynálezu.0014 V spôsobe podla vynálezu sa nanesie pás lepidla na obvodovú časť zasklenia, ktorá má byť vlepená do prijímacej drážky tvorenej rámom, zasklenie sa priblíži vpodstate kolmo kjeho strednej rovine oproti uvedenej drážke a zatlačl sa s cielom uskutočniť lepenie. pričom tento spôsob sa vyznačuje tým,že sa pred nanesením pásu lepidla na obvod zasklenia na neho prilepí kompenzačná vložka, ktorá prijme pás lepidla, pričom uvedená kompenzačná vložka má aspoň základňovú plochu usporiadanú oproti vnútornej ploche zasklenia a šikmú plochu, ktorá so základňovou plochou zviera nenulový uhol 3,ktorý je premenlivý a jeho veľkosť sa po dĺžke kompenzačnej vložky mení od hodnoty blízkej 0 ° na prvom konci vložky až k hodnote j 3 m, pričom na druhom konci vložky, ktorý leží oproti prvému koncu v smere dĺžky kompenzačnej vložky, dosahuje opäť hodnoty blízke 0 °.0015 Konkrétne sa môže umiestniť jedna alebo viac kompenzačných vložiek, ktorých šikmá plocha, ležiaca oproti ploche, ktorá je prilepená na zasklenie je orientovaná tak, aby prilahla k drážke rovnobežne alebo v podstate rovnobežne s ňou.0016 V prvom uskutočnení vynálezu sa umiestni kompenzačná vložka na celý okraj zasklenia, ktorýje určený k priloženiu proti drážke.0017 Vdruhom uskutočnení sa umiestni jedna či viac kompenzačných vložiek, pričom každá z nich sa umiestni do oblasti okraja zasklenia, kde jes ohladom na tvar zasklenia kompenzácia nutná.0018 Podľa zvláštneho znaku vynálezu sa použije jedna či viac kompenzačných vložiek, ktorých základňová plocha určená na to, aby prišla do kontaktu so zasklením, má aspoň jedno rebro alebo zosilnené miesto alebo podobne tvoriaci oporný bod pre kontakt so zasklením a vymedzujúci minimálnu výšku lepidla pre spoj zasklenie-vložka.0019 Podľa ďalšieho zvláštneho znaku vynálezu je uhol o medzi vnútornou plochou zasklenia a smerom približovania zasklenia aspoň na časti zasklenia obsahujúci kompenzačnú vložku väčšiu než 35 °.0020 Predmetom vynálezu je tiež kompenzačné vložka na uskutočňovanie vyššie vymedzeného spôsobu, ktorá má aspoň základňovú plochu určenú k usporiadaniu oproti vnútornej ploche zasklenia a šikmú plochu, ktorá so základňovou plochou zviera nenulový uhol B, pričom velkosť tohto uhla 3 medzi základňovou plochou a šikmou plochou kompenzačnej vložky sa po dĺžke kompenzačnej vložky meni od hodnoty blízkej 0 ° na prvom konci vložky až k hodnote Bm, pričom na druhom konci vložky, ktorý leží oproti prvému koncu v smere dĺžky kompenzačnej vložky, dosahuje opäť hodnoty blízke 0 °. vložka môže samozrejme obsahovať aj ďalšie plochy než vyššie uvedené dve plochy,hlavne aspoň jednu ďalšiu plochu, ktorá spája základňovú plochu so šikmou plochou.0021 Uhol 3 medzi základňovou plochou a šikmou plochou sa teda pohybuje medzi 0 ° a 180 ° svýnimkou týchto hodnôt, aby sa kompenzačná vložka mohla prispôsobiť rozdielu v orientácii medzi vnútornou plochou zasklenia a plochou drážky. Predchádzajúcej vete je treba rozumieť tak, že uhol B medzi základňovou plochou a šikmou plochou skutočne nameraný na vložke môže byť aj 0 ° alebo 180 °, ale v prípade týchto hodnôt sa nejedná o kompenzáciu vo vlastnom slova zmysle.0022 Pre všetky hodnoty uhla B 2 90 ° možno navrhnúť, aby drážka nebola orientovaná smerom von z vozidla. ale smerom dovnútra.0023 Maximálna hodnota uhla B (Bm) je podla vynálezu zreteľne väčšia než 0 ° a konkrétne aspoň 10 °. alebo dokonca aspoň 20 ° a spravidla približne 30 ° alebo 35 °.

MPK / Značky

MPK: B62D 65/06, B60J 1/02

Značky: spôsobu, uskutočňovanie, lepením, spôsob, zasklenia, tohto, rámu, prostriedky, upevnenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e11384-sposob-upevnenia-zasklenia-k-jeho-ramu-lepenim-a-prostriedky-na-uskutocnovanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob upevnenia zasklenia k jeho rámu lepením a prostriedky na uskutočňovanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty