Blokovacia zostava na rotor veternej turbíny

Číslo patentu: E 11307

Dátum: 23.07.2009

Autori: Pabst Otto, Gelmini Emmanuele, Casazza Matteo

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Blokovacia zostava na rotor vetemej turbíny0001 Predložený vynález sa týka veternej turbíny.0002 Konkrétnejšie sa predložený vynález týka vetemej turbíny takého typu, ktorý má gondolu zvyčajne namontovanú na vrchnej časti stožiara v gondole je uložený generátor elektrického prúdu, skladajúci sa z rotora a statora zostava lopatiek je upevnená v gondole tak,aby mohla rotovať a je zložená z náboja, z hriadeľa upevneného priamo na náboj a rotor0003 Vtakzvaných veterných turbínach vyššie uvedeného typu, t. j. bez redukcie medzi zostavou lopatiek arotorom, jednou zo súčiastok vyžadujúcich najčastejšie údržbu a/alebo výmenu sú ložiská, ktoré sa zvyčajne skladajú z jedného alebo viacerých ložísk s pomerneveľkým priemerom vložených medzi hriadeľ zostavy lopatiek a stator generátora elektrického0004 S cieľom zjednodušiť údržbu a/alebo výmenu boli navrhnuté vetemé turbíny vyššie uvedeného typu, v ktorých sa môže pracovať na ložiskách vnútri gondoly po odpojení hríadeľaod náboja zostavy lopatiek bez toho, aby sa musela zostava lopatiek odpojíť a spustiť na zem.0005 V známych veterných turbínach tohto typu je samozrejme možné odpojíť hriadeľ aložiská iba potom, ako sa zostava lopatiek zablokuje vzhľadom na stator pod určitým uhlom.0006 V známych veterných turbínach vyššie uvedeného typu zvyčajne zahŕňa uhlové zablokovanie zostavy lopatiek najprv nastavenie zostavy lopatiek v určitom uhle vzhľadom na stator, pričom sa zvyčajne môže dosiahnuť zablokovanie selektívnym nastavením zostavy lopatiek na daný počet uhlových polôh vzhľadom na gondolu tak, ako sa zverejňuje v patente EP l 772 624 A.0007 Vzhľadom na veľkosť zostáv používaných lopatiek a ich citlivosť na vonkajšie činitele je nastavenie zostavy lopatiek do daných uhlových polôh vzhľadom na gondolu ibazriedkakedy rýchle alebo jednoduché.0008 Predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť vetemú turbínu vyššie uvedeného typu, ktorá je skonštruovaná tak, aby sa v podstate odstránili vyššie uvedené nedostatky.0009 Konkrétnejšie, predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť vetemú turbínu vyššie uvedeného typu, v ktorej sa môže zostava lopatiek zablokovať vzhľadom na stator generátoraelektrického prúdu bez ohľadu na uhlovú polohu zostavy lopatiek vzhľadom na stator.0010 Podľa predloženého vynálezu sa poskytuje veterná turbína ako sa uplatňuje v nároku 1 avýhodne v niektorom z nasledujúcich nárokov priamo alebo nepriamo závislých od nároku l.0011 Niekoľko neobmedzujúcich uskutočnení predloženého vynálezu sa opiše na príklade s odkazom na pripojené výkresy, kdeobrázok l znázorňuje bočný pohľad na prvé uskutočnenie veternej turbíny podla predloženého vynálezu niektoré časti sú v záujme zrozumíteľnosti odstránenéobrázok 2 znázorňuje čiastočný osový rez detailu na obrázku l vo zväčšenom meradle obrázok 3 znázorňuje čiastočne zvýraznenú polovicu osového rezu detailu na obrázku 2 vo zväčšenom meradleobrázok 4 znázorňuje zvýraznený pohľad na detail z obrázka 3obrázok 5 znázorňuje schematický perspektívny pohľad na detail z obrázkov 3 a 4 obrázok 6 znázorňuje polovicu osového rezu detailu druhého uskutočnenia vetemej turbíny podľa predloženého vynálezu vo zväčšenom meradleobrázok 7 znázorňuje osový rez tretieho uskutočnenia veternej turbíny podľa predloženého vynálezu vo zväčšenom meradleobrázok 8 znázorňuje polovicu osového rezu variantu z obrázka 7.0012 Číslica l na obrázku 1 označuje vetemú turbínu ako celok s gondolou 2 namontovanouna vrchole stožiara 3, ktorá umožňuje rotáciu zostavy 4 lopatiek uloženej s osou 5 v podstate v0013 Ako je vidiet na obrázku 2, zostava 4 lopatiek obsahuje niekoľko lopatiek 6 v podstate radiálnych vzhľadom na os 5 a uložených v náboji 7, ktorý je spredu tvarovaný do gotického oblúka 8 a jeho zadná časť sa zužuje a spája sa čelným spojom 9 s vonkajším koncom0014 Koniec gondoly 2 smerujúci k zostave 4 lopatiek spojený hriadeľom 10 je definovaný generátorom ll elektrického prúdu zloženým z trubicového vonkajšieho statora 12, ktorý je koaxiálny s osou 5, má vonkajšie chladiace rebrá 13 a na strane smerujúcej k zostave 4 lopatiekje zakončený vnútomou prstencovitou prírubou 14, ktorá má v podstate lichobežnikový prierezzužujúci sa smerom von, a jej hlavnou spodnou časťou smerujúcou na os 5. Generátor 11 elektrického prúdu obsahuje aj trubicový rotor 15, ktorý je koaxiálny s osou 5 a so statorom 12,je umiestnený vo vnútri statora 12 a je uhlovo pripojený na vnútomý koniec hriadeľa 10 spojovacím zariadením 16, a obsahuje vnútomú valcovitú stenu 17, ktorá vo vnútri gondoly 2 ohraničuje komoru 18, do ktorej je zvonku prístup spôsobom, ktorý nie je znázomený, aby saumožnila údržba a/alebo práca na výmene vo vnútri komory 18, ako sa podrobne opisuje ďalej.0015 Ako je zreteľnejšie znázomené na obrázkoch 3 a 4, hriadeľ 10 má vnútornú prstencovú prírubu 19 na konci smerom k náboju 7 a vonkajšiu prstencovú prírubu 20 na opačnom konci náboj 7 má na strane smerom k hriadeľu 10 vnútomú prstencovú prírubu 21 smerom k prirube 19 hriadeľa 10, a zrezaný kónický vonkajší povrch 22, ktorý tvorí zhruba 45 ° uhol s osou 5, zužuje sa smerom k hriadeľa 10 a je umiestnený smerom von z príruby 21.0016 Príruby 19 a 21 tvoria časť čelného spoja 9, ktorý obsahuje aj kruhovú platňu 23 vloženú medzi prírubami 19 a 21 a sadu skrutiek 24, z ktorých je každá uložená vnútri príslušnej axiálnej priechodnej diery v hriadeli 10 av príslušnej priechodnej diere v kmhovejplatni 23 a zapadá do príslušnej závitovej diery 25 v prírube 21.0017 Kruhová platňa 23 má prstencovú vonkajšiu časť, ktorá vyčnieva smerom von z valcovitého vonkajšieho povrchu hriadeľa 10 a na strane obrátenej k prírube 20 je vyrovnaná podložkami, na vytvorenie polohovacieho prostriedku pre kruhovú platňu 23 na hriadeli 10, a spolu s vonkajším povrchom hriadeľa 10 a prírubou 20 ohraníčuje valcovú komoru na uloženie a zablokovanie na hriadeli 10 vnútomého krúžku kužeľovitého valčekového ložiska 26 vloženého medzi hriadeľom 10 a statorom 12, a obsahuje vonkajší krúžok upevnený navnútornom okraji príruby 14 statora 12, ako sa opisuje ďalej.0018 Ako je znázomené na obrázkoch 3 a 4, príruba 14 je na strane smerom k hríadeľu 10 ohraničená valcovítým povrchom, z ktorého vyčnieva dovnútra prstencové rebro 27 ohraničujúce prstencové vonkajšie bočné nosné rameno pre vonkajší krúžok ložiska 26. Na strane obrátenej k vnútornej komore 18 je vonkajší krúžok ložiska 26 osadený prstencovým telesom 28, ktoré je na prírubu 14 axiálne pripevnené pomocou sady závrtných skrutiek 29,z ktorých každá zapadá do príslušnej axíálnej závitovej diery V rebre 27, príslušnej priechodnej diery vprstencovom telese 28, príslušnej priechodnej diery vo vonkajšom krúžku ložiska 26a príslušnej matky 30 na pripevnenie prstencového telesa 28 na vonkajší krúžok ložiska 26.0019 Na prednej strane rebra 27 má príruba 14 kónický povrch 31, ktorý sa zužuje smerom k vnútomej komore 18 a lícuje so skoseným kónickým povrchom 22 náboja 7. Každá tvoriaca čiara skoseného kónického povrchu 31 je rovnobežná s príslušnou tvoriacou čiarou skoseného0020 Prstencová príruba vyčnieva smerom dovnútra z konca steny 17 rotora 15, má v podstate prierez v tvare písmena T, je obrátená k axíálnemu vnútornému prstencovému povrchu príruby 14, a má na svojom vnútomom okraji krúžok 32 obrátený k vonkajšiemu okraju príruby 20 hriadeľa 10. Krúžok 32 je na strane obrátenej k prírube 20 spojený skoseným kónickým povrchom 33, ktorý s bočným povrchom príruby 20 v podstate valcovitého tvaru vymedzuje prstencovú drážku 34 v podstate s trojuholníkovým prierezom otvoreným na strane smerom ku komore 18. Prstencová časť krúžku 32 spája prstencovú dutinu 35 vytvorenú v prírube 14. Konkrétnejšie, krúžok 32 je na strane obrátenej k stene 17 rotora 15 spojený skoseným kónickým povrchom 36, ktorý sa zužuje smerom k lopatkám 6 a je obrátený a lícuje s podobne skoseným kónickým povrchom 37 prstencovej dutiny 35. Každá tvoriaca čiara skoseného kónického povrchu 36 je rovnobežná so zodpovedajúcou tvoriacou čiarou skoseného kónického0021 Príruba 20 hriadeľa 10 a krúžok 32 sú v jednej rovine a sú integrálne spojené spojovacím zariadením 16, ktoré je zalisované spojovacie zariadenie a obsahuje kruhovú platňu 38 umiestnenú tak, aby sa dotýkala prstencového axiálneho konca povrchu príruby 20. Vonkajší okraj kruhovej platne 38 vyčnieva radiálne smerom von z príruby 20 alícuje s axiálnym prstencovým rebrom 39, ktoré má v podstate lichobežníkový prierez a ktoré sa zatlačí do prstencovej drážky 34, aby prírubu 20 a krúžok 32 navzájom zablokovalo. Prstencové rebro 39 je vo vnútri prstencovej drážky 34 udržiavané sadou skrutiek 40, z ktorých každá prechádza cez príslušnú axiálnu priechodnú dieru vytvorenú v kruhovej platni 38 a v prstencovom rebre 39a zapadá do príslušnej závitovej diery 41 vytvorenej axiálne v krúžku 32.0022 Prstencová drážka 42 je vytvorená na prednom prstencovom povrchu prstencového celku definovaného prírubou 20 a krúžkom 32, ktoré sú navzájom integrálne spojené spojovacím zariadením 16, je umiestnená oproti prstencovému telesu 28 a komunikuje s komorou 18 prostredníctvom niekoľkých axiálnych dier 43, z ktorých každá je vytvorená cez prírubu 20 a kruhovú platňu 38, je koaxiálna s príslušnou skrutkou 29 a umožňuje mechanikoviv komore 18, aby so skrutkou 29 pracoval.

MPK / Značky

MPK: F03D 11/00

Značky: veternej, blokovacia, zostava, rotor, turbiny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e11307-blokovacia-zostava-na-rotor-veternej-turbiny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Blokovacia zostava na rotor veternej turbíny</a>

Podobne patenty