Soľný roztok na vyprázdnenie hrubého čreva

Číslo patentu: E 10922

Dátum: 28.04.2003

Autori: Cleveland Mark, Fordtran John

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Soľný roztok na vyprázdnenie hrubého črevaVyvínulí sme novú, zlepšenú koncentrovanú formuláciu na vyprázdnenie hrubého čreva na báze kombinácie anorganických solí a polyetylenglykolu (PEG) v malom objemu vody. Táto formulácia je účinná pri vyprázdňovaní hrubého čreva V rámci jeho prípravy na chirurgické nebo diagnostické zákroky a prekvapivo nevyvoláva klinicky významné zmeny v rovnováhePri sigmoidoskopii, kolonoskopií, rádiograñckom vyšetrení, príprave pacientov podstupujúcich intestinálne operácie a iné liečebné alebo diagnostické zákroky na hrubom čreve je dôležité, aby črevo bolo dôkladne vyprázdnené a vyčistené. Najmä je nutné odstrániť čo možno najviac stolicu, aby sa dosiahla odpovedajúca vizualizácia črevnej sliznice. To je dôležité napriklad pred diagnostickými procedúrami, ako je flexibilné sigmoidoskopia alebo kolonoskopia, diagnostickými vyšetreniami, ktoré sa vo veľkej miere uskutočňujú pri plošnom vyšetrovaní ochorenia hrubého čreva u pacientov. Okrem toho je dôkladné vyprázdnenie čreva dôležitou podmienkou úspešného rádiograñckého vyšetrenia hrubého čreva. Rovnaká podmienka tiež platí, ak je hrubé črevo pripravované na chirurgický zákrok,keď má odstránenie stolice rozhodujúci význam pre bezpečnost pacienta.Pre použitie ako gastrointestinálnej laváže pre diagnostické účely alebo pre použitie ako purgatívne laxancia boli vyvinuté kompozície podávané perorálne vo veľkom objeme. Také perorálne podávané prípravky sú obvykle formulované ako zriedené alebo izotonické roztokyhorečnatého. Tieto perorálne podávané kompozicie sú užitočné pri rýchlom vyprazdňovaní hrubého čreva uskutočňovanom pre diagnostické účely. Tieto formulácíe môžu obsahovat iné činidlá ako polyetylénglykol. Tieto formulácíe sa obecne podávajú v množstve asi štyroch litrov ako ízotonické roztoky. Ako jeden príklad kompozície je možné uviesť prípravok GoLYTELY® formulovaný takto polyetylénglykol S 9 g, síran sodný 5,68 g,hydrogénuhličitan sodný 1,69 g, chlorid sodný 1,46 g, chlorid draselný 0,745 g a voda do objemu 1 liter (Davis et al. Gastroenterology 19807899 l-995).Výrobky, ktoré sú dostupné na trhu a predstavujú uskutočnenie týchto formulácií, často obsahujú polyetylénglykol, neabsorbovateľné osmotické činidlo a izotonickú zmes pre doplnenie elektrolytov, takže nedochádza kdehydratácii pacienta alebo klinícky významným zmenám v rovnováhe elektrolytov. Pretože sú tieto roztoky izotonické, efektívne vyprázdnenie vyžaduje, aby pacienti vypilí značný objem týchto roztokov, až jeden približne dvojdecový pohár každých desat minút do celkového objemu približne štyroch litrovAko laxancia sa používajú tiež síran sodný a fosforečné soli vo forme koncentrovaného roztoku nariedeného malým objemom (približne 300 m 1), ktorý je podávaný denne v objeme čajovej lyžičky (lSml). Ako príklad je možné uviesť Glauberovu soľ (síran sodný). Pretože je objem týchto prípravkov malý, nedosiahne sa touto metódou dostatočného vyprázdnenia hrubého čreva, aké je vyžadované pri diagnostických alebo chirurgických procedúrach. Tieto maloobjemové prípravky tiež nedosahujú polyetylénglykol. Síran sodný v kombinácii s polyetylénglykolom a rôznymi inými soľami pri podávaní vo veľkých objemoch (približne 4 litre) behom krátkej doby predstavuje účinnú gastrointestinálnu laváž, pomocou ktorej sa dosiahne vyprázdnenia hrubého čreva pred kolonoskopiou alebo vyššie opísanýmiVeľký objem nevyhnutný pri efektívnom použití formulácíe tohto typu ako laváže je často spojený s dispenziou, nauzeou, zvracaním a značným diskomfortom pacienta. I keď sú tedatieto formulácíe obecne účinné, nie sú dobre tolerované.Ďalšou nevýhodou týchto prípravkov podľa doterajšieho stavu techniky je nepríjemná horkoslaná chuť, ktorá môže u citlivých pacientov vyvolávať nauzeu a zvracanie, a tak brániťprehltnutiu, Túto nepríjemnú chuť je obťažné prekonať a i najobvyklejšie prírodné sladidlzi, ako glukóza, fruktóza, sacharóza a sorbitol môžu menit osmolaritu týchto perorálnepodávaných roztokov a viesť k potenciálne nebezpečnej rovnováhe elektrolytov.Pri pokusoch vyhnúť sa problémom súvisiacim s veľkoobjemovými typmi týchto prípravkov iní vynálezcovia používajú poživateľné prípravky, ktoré sú tvorené vodnými roztokmi koncentrovaných fosforečnanových solí. Vodný koncentrát fosforečnanových solí má obrovský osmotický účinok na intraluminálny obsah čreva a dochádza teda k evakuácii čreva s masívnym transportom vody a elektrolytov z celého organizmu do čreva. Tieto prípravky na báze fosforečnanových solí boli vyvinuté s cieľom znížiť objem potrebný pre vyprázdnenie čreva. Jeden taký prípravok v podstate obsahuje dihydrogénfosforcčnan sodný vmnožstve 480 g na liter a mnohohydrogénfosforečnan sodný v množstve 180 g na liter v stabilizovanom pufrovanom roztoku a je na trhu pod chráneným názvom Fleets Phospho-Soda TM. Patiens typicky majú brať dve (2) trojuncové dávky tohto prípravku - celkom teda 6 uncí (180 ml),pričom medzi aplikáciami je 3 až 12 hodinový interval, čo je vporovnaní s približne 4 litrovými objemami u velkoobjemových prípravkov značné zníženie. Okrem toho sa používa nevodných tabletových alebo tobolkových formulácií fosforečnanov sodných a síranov (US patenty č. 5 997 906, 6 162 464 a 5 616 346).Ukázalo sa, že tieto maloobjemové síranové/fosforečnanové roztoky a nevodné formulácie vyvolávajú masívny posun vrovnováhe elektrolytov a kvapalín, ktorý je pre pacienta klinicky významný (US Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research, September 17, 2001 2002 Physícians Desk Reference, proskripčná informácia pre Fleeťs Phospho Soda od Fleet a Visicol ® od Online Pharmaceutical). Pod pojmom klinicky významný sa V tomto texte rozumie spojený s chemickými zmenami v krvi, ktoré sú nad homým alebo pod dolným limitom normálneho rozmedzia, alebo inými nežiadúcími účinkami. Tieto roztoky sú hyperosmotické, tzn. koncentrácia elektrolytov vroztoku je o veľa vyššia než koncentrácia elektrolytov v ľudskom organizme. Ako prípravky elektrolytov s malým objemom je možné uviest dostupné produkty, ako Phospho-Soda od Fleet a tuhé liekové formy, ako tablety Visicol (fosforečnany sodné). O všetkých týchto produktoch sa má za to, že pri podávaní pacientom vyvolávajú klinicky významné poruchy elektrolytov a zmeny vrovnováhe kvapalín a poruchy srdcových a renálnych funkcií (USFood and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research, 17. september,2001).S cieľom prekonať rizika a poruchy v rovnováhe elektrolytov, ktoré sa vyskytujú u maloobjemových laxancií, boli vyvinuté izotonické veľkoobjemové purgatívne roztoky. Príprava pacienta na chirurgický alebo diagnostický zákrok v hrubom čreve pomocou takej izotonickej laváže by viedol k len minimálnemu posunu V rovnováhe kvapalín a elektrolytov. Ako príklady takých veľkoobjemových laváží je možné uviest prípravky GoLytely®,NuLytely® a CoLyte®. Pretože sú tieto laváže izotonické, u pacienta po podaní dochádza iba k minimálnym, pokiaľ vôbec nejakým, zmenám v rovnováhe kvapalín a elektrolytov, ktoré súZ výše uvedeného je zrejmé, že oba spôsoby laváže hrubého čreva majú značné nevýhody,ktoré dosiaľ neboli vyriešené. I ked izotonické roztoky nevyvolávajú klinicky významné posuny v rovnováhe kvapalín a elektrolytov, nutne majú veľký objem, ktorý je pacientami ťažko prijímaný. Hypertonické roztoky alebo koncentrované nevodné formulácie často pri príprave hrubého čreva nepostačujú, a čo je dôležitejšie, môžu vyvolávať klinicky významné posuny v rovnováhe elektrolytov a kvapalín, o ktorých je známe, že V minulosti viedli k smrti. Bolo by teda žiaduce vyvinúť maloobjemovú perorálne podávanú fonnuláciu na vyprázdnenie hrubého čreva, ktorú by bolo možné ľahko a pohodlne podávať a ktorá by nevyvolávala klinicky významné problémy a nemala nepríjemnú chuť ako známe formulácie. Tiež by bolo treba mať kdispozícii purgatívnu fomiuláciu, ktorú by bolo možné podávať bez veľkých objemov, ktoré sú nutné u obvyklých forrnulácií a ktorá by neobsahovala dráždivé chemické látky alebo chemické látky ovplyvňujúce osmolalitu. Behom takmer 20 let od objavenia roztokov na velkoobjemovú laváž hrubého čreva nebol vývoj účinných maloobjemových purgatívnych prípravkov na gastrointestinálny trakt, ktoré by minimalizovali posun v rovnováhe kvapalín alebo elektrolytov, úspešný. Skoncentrovaním veľkoobjemových laváží na menší objem sa nedosiahne rovnakej účinnosti a laváž nie je taká bezpečná. Dôvodom je,že zložky nemusia byť rozpustné v malých objemoch a môžu vznikať koncentrácie, ktoré sú nebezpečné z hľadiska posunu rovnováhy elektrolytov. Jedným úkolom vynálezu je vyvinúť bezpečný, účinný a dobre tolerovaný maloobjemový roztok s vysokou koncentráciou zle absorbovateľných solí, ktorý by po peronálnom podaní viedol k purgatívnemu vyprázdneniu hrubého čreva, ani by u recipienta došlo ku klinicky významnej zmene vkoncentrácii a rovnováhe sodíku, chloridov, hydrogénuhličitanov, draslíka, vápnika a fosforečnanov alebo

MPK / Značky

MPK: A61K 31/765, A61K 33/06, A61K 33/14, A61P 1/10, A61K 33/04, A61K 33/42

Značky: solný, hrubého, vyprázdnenie, roztok, čreva

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e10922-solny-roztok-na-vyprazdnenie-hrubeho-creva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Soľný roztok na vyprázdnenie hrubého čreva</a>

Podobne patenty