Pevné tvarované telieska obsahujúce účinnú látku na vonkajšie použitie proti parazitom u zvierat

Číslo patentu: E 10911

Dátum: 16.06.2005

Autori: Sirinyan Kirkor, Löhr Reinhold

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka tvarovaných telies obsahujúcich účinnú látku na vonkajšiepoužitie proti parazitom u zvierat.Tvarované telesá obsahujúce účinnú látku na hubenie parazitov u zvierat sú známe už dlho. Tvarovane telesá tohto druhu sa opisujú napríklad vo W 0 2002/78 443, EP-A 539 295, EP-A 763 325, EP-A 1 289 363, EP-A 211 207, EP-A 124 404, EP-A 979 605, FR 2 729 833, US 5 620 696, EP-A 576 267, EP-A 569 791, EP-A 542 078, EP-A 470 467, EP-A 251472,EP-A 50 782, US 5 858 387 a EP-A 542 080. Nevýhoda doteraz opísaných spôsobov, ako aj zmesí na výrobu tvarovaných telies obsahujúcich účinnú látku spočíva v tom, že pri používaní konvenčných polyolefínových alebo vinylových živícových matríc sa vyžaduje dodatočné pridanie esterov kyseliny ftalovej, ako je dimetylftalát a dioktylñalát (pozri napríklad W 0 01/787 065, EP-A-O 211 207 a EP-A-O 569 791). Ako je známe, ñaláty, ktoré sa používajú na tento účel, a ktoré sú použiteľné z technologického hľadiska, nie sú toxikologicky úplne neškodné. Pri neopatrnej manipulácii môžu byt výroba tvarovaných telies a ich použitierizikové a okrem toho existuje nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia.Z tohoto dôvodu je žiaduce nahradiť uvedené ftaláty menej toxickými vsádzkovými surovinami, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Výhodne by tieto nové vsádzkove suroviny mali zvyšovať migráciu účinnej látky z polymémej matrice a tým zlepšovať účinnost(reziduálne a knock-down účinky) tvarovaných telies bez toho, aby negatívne ovplyvňovaliTeraz sa prekvapivo zistilo, že tento cieľ sa môže dosiahnuť použitím určitých esterov mastných kyselín viacmocných alkoholov (napr. diglyceridy a triglyceridy alebo estery propylénglykolu).Na základe svojej fyzikálno-chemickej stavby sú takéto estery mastných kyselín polárnymi zlúčeninami, zatiaľ čo uvedené polyolefíny a vinylové živice sú relatívne nepolámymi plastickými materiálmi. Odbomík by očakával, že poláme zlúčeniny a nepoláme plastické materiály budú nekompatibilné. Takéto kombinácie v mnohých prípadoch vedú k oddeleniu zmesi na zložky/oddeleniu fáz, čo opäť vedie k Avýznamnému zhoršeniu fyzikálno-chemických vlastností polymémej matrice, ako je modul pružnosti (E-modul), ťažnosť, relatívne predĺženie v ťahu, schopnosť odlúčiť sa z príslušnej tvárniacej hmoty, ako aj k spon 2 tármej migrácii účinnej látky zmatrice zplastického materiálu a tým k významnému zhoršeniu dlhodobej účinnosti. Preto bolo prekvapivé, že použitie uvedených polárnych esterov mastných kyselín viacmocných alkoholov negatívne neovplyvnilo ani fyzikálne-chemické vlastnosti, ani dlhodobú účinnosť tvarovaných telies. V protiklade s názorom odborníkov sa mnohých prípadoch dokonca pozorovalo zlepšenie spracovateľnostiPevných tvarovaných telies na vonkajšie použitie proti parazitom u zvierat na bázetriglycerid kyseliny kaprylovej/kaprínovej a/alebo dikaprylát/díkaprát propylénglykolu,jednu alebo viacero účinných látok, a prípadne ďalšie pomocné a prídavné látky.Tieto glycerínové, prípadne propylénglykolové estery kyseliny kaprylovej/kaprínovej majú rozsahom viskozity (teplota 20 °C) od 5 do 40, výhodne od 8 do 35, obzvlášť výhodne od 9 do 13 mPa.s. Tieto estery sa dajú získat od firmy Sasol Germany GmbH/Witten pod obchodným názvom Miglyol 840 (oktanoátdekanoát propylénglykolu, CAS č. 68583-51-7) a Miglyol 812 (triglyceridy kyseliny kaprylovej/ kaprínovej, CAS č. 73398-6 l~ 5).Tvarované telesá podľa predkladaného vynálezu obsahujú estery mastných kyselín V podiele od l do 25 hmotn., výhodne od 5 do 17,5 hmotn., obzvlášť výhodne od 5 do 12,5hmotn. (vzťahované na príslušné celkové množstvo zmesi).Medzi pevné tvarované telesá podľa predkladaného vynálezu patria napr. obojky, prívesky na obojky (medailóny), známky na uši, pásy na upevnenie na končatiny alebo časti tela, lepiacepásy a fólie alebo snímateľné fólie. Obzvlášť výhodné sú medailóny a predovšetkým obojky.Ako nosné látky alebo podklad pre tvarované telesá prichádzajú do úvahy termoplastické aflexibilné termoplasticke polyolefíny a elastoméry. Medzi ne patria polyvinylové živice,EPDM (terpolymér etyléndiénu/propyléndiénu), polyetylén (napr. HDPE alebo LLDPE) apolypropylén, ktoré sú s účinnými látkami uvedenými vyššie dostatočne kompatibilné.3 Polyméry musia mať dostatočnú pevnosť a ohybnosť, aby pri tvarovaní nedošlo k ich praskaniu alebo aby neboli príliš krehké. Musia mať dostatočnú odolnosť, aby boli odolnéproti bežnému opotrebovaníu. Okrem toho sa musia polyméry vyznačovať dostatočnoumigráciou účinnej látky na povrch tvarovaných telies.K polyvinylovým živiciam patria polyvinylhalogenidy, ako je polyvinylchlorid, polyvinylchlorid-vinylacetát a polyvinylfluorid polyvinylbenzény, ako je polystyrén a polyvinyltoluén.Ďalšími plastickými materiálmi, ktoré sú vhodné ako matrice pre tvarované telesá podľa predkladaného vynálezu, sú termoplastické elastoméry. Ide o materiály, ktoré obsahujú elastomérne fázy buď fyzikálne primiešané alebo chemicky viazané v termoplasticky spracovateľných polyméroch. Rozlišujú sa polyméme zmesi, V ktorých sú elastoméme fázy súčasťou polymérnej kostry. Na základe stavby termoplastických elastomérov sa vyskytujú vedľa seba tvrde a mäkké oblasti. Tvrdé oblasti pritom tvoria kryštalickú sieťovanú štruktúru alebo kontinuálnu fázu, medzery ktorej sú vyplnené elastomérnymi segmentmi. Na základe tejto stavby majú tieto materiály vlastnosti podobné kaučuku. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na termoplastické polyoleñny (TPO) a na styrénové blokové kopolyméry (pozri napríklad EP 542 078).Podľa predkladaného vynálezu sú výhodne polyvinylchlorid, polypropylén, polyetylén a EPDM najvýhodnejší je polyvinylchlorid.Na výrobu tvarovaných telies na báze polyolefínov, predovšetkým na báze polyvinylových živíc, sa v zvláštnych prípadoch môžu použiť bežné zmäkčovadla, ktoré sa obvykle používajú na zmäkčovanie tuhých vínylových živíc. Použitie konkrétneho zmäkčovadla závisí od danej živice a od jej kompatibility s týmto zmäkčovadlom. Medzi vhodné prídavné zmäkčovadla patria napríklad estery kyseliny fosforečnej, estery kyseliny adipovej, ako napr. diizoadípát a n-butyladipát. Ďalej sa môžu použiť ďalšie estery, ako sú estery kyseliny azelaínovej,kyseliny maleínovej, kyseliny ricinolejovej, kyseliny myristovej, kyseliny palmitovej,kyseliny olejovej, kyseliny sebacínovej, kyseliny stearovej a kyseliny trimelitovej, ako ajPrídavné zmäkčovadla sa prípadne používajú V množstve od asi 5 do 50 hmotn., výhodneTvarované telesá môžu obsahovať ešte ďalšie zvyčajne zložky, ako sú stabilizátory, mazivá,prostriedky na oddelenie z formy, plnivá a farbivá spravidla sa nimi základné vlastnostiMedzi vhodné stabilizátory patria antioxidanty a prostriedky, ktoré chránia proti ultrafialovému žiareniu a proti nežiaducemu rozkladu počas spracovania, ako je vytláčanie. Niektoré stabilizátory, ako sú epoxidované sójové oleje, okrem toho slúžia ako sekundárneAko mazivá sa môžu použiť napríklad stearáty, kyselina stearová a polyetylény s nízkou molekulovou hmotnosťou. Tieto zložky sa obvykle používajú v koncentrácii až asi 5 hmotn.Pri výrobe tvarovaných telies sa rôzne zložky najskôr zmiešajú v súlade so známymispôsobmi a potom sa lisujú do formy pomocou vytláčania alebo vstrekovania.Výber spôsobu spracovania pri výrobe tvarovaných telies technicky závisí v podstate od reologických vlastností polymérneho materiálu nosiča a formy požadovaného tvarovaného telesa. Spôsoby spracovania sa môžu klasiñkovať vzávislosti od technológie spracovania alebo V závislosti od spôsobu tvarovania. Z hľadiska technológie spracovania sa môžu spôsoby ďalej deliť v závislosti od reologických stavov, ktoré pri týchto spôsoboch prebiehajú. V súlade s tým pre viskózne polymérne materiály nosiča prichádzajú do úvahy odlievanie,lisovanie, vstrekovanie a nanášanie a pre viskoelastické polyméry vstrekovanie, vytláčanie(extrudovanie), kalandrovanie, valcovanie aprípadne hnietenie. Z hľadiska spôsobu tvarovania sa môžu tvarované telesá podľa predkladaného vynálezu vyrábať odlievaním,namáčaním, lisovanim, vstrekovaním, extrudovaním, kalandrovaním, razením, ohýbaním, hlbokým ťahaním atď. Do úvahy prichádza aj nanášanie vrstiev pevných základných nosičov.Tieto spôsoby spracovania sú samé o sebe známe a nie je potrebné bližšie ich vysvetľovať. Pre iné typy polymérov platia V podstate rovnaké postupy, ako sa uviedli vyššie priPevné tvarované telesá podľa predkladaného vynálezu sú pre nízku toxicitu pre teplokrvné živočíchy vhodné na hubenie parazitov, ktoré sa vyskytujú pri chove a šľachtení zvierat tak u domácich a úžitkových zvierat, ako aj u zvierat chovaných v zoologických záhradách, labora tórnych a pokusných zvierat a zvierat chovaných na zábavu. Sú účinné proti bežne citlivým a

MPK / Značky

MPK: A01N 25/34, A01N 47/22, A01N 53/00, A01N 51/00

Značky: látku, zvierat, telieska, proti, obsahujúce, účinnú, vonkajšie, parazitom, pevně, tvarované, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e10911-pevne-tvarovane-telieska-obsahujuce-ucinnu-latku-na-vonkajsie-pouzitie-proti-parazitom-u-zvierat.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pevné tvarované telieska obsahujúce účinnú látku na vonkajšie použitie proti parazitom u zvierat</a>

Podobne patenty