Fungicídna kompozícia obsahujúca potencializačnú zlúčeninu, elicitujúcu zlúčeninu vyvolávajúcu ochranu rastlín a fungicídnu zlúčeninu

Číslo patentu: E 1013

Dátum: 29.04.2003

Autori: Latorse Marie-pascale, Labourdette Gilbert

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predmetom vynálezu je nová fungicídna kompozícia obsahujúcaaspoň jednu potencializačnú zlúčeninu, elicitujúcu zlúčeninu vy volávajúcu prirodzenú ochranu rastlín a fungicídnu zlúčeninu,ako aj spôsob ošetrenia rastlín proti fytopatogénnym chorobám, pri ktorom sa používa táto kompozícia.Patentová prihláška WO 97/01277 uvádza Synergická fungicídne kompozície na báze acibenzolar-S-metylu (alebo derivátov) a fungicídne zlúčeniny zvolené z obmedzeného zoznamu zlúčenín. Táto kompozícia je opísaná ako kompozícia pôsobiaca ako činidlo aktivujúce ochranu rastlín alětiež ako činidlo pôsobiace priamo na huby. Kyselina fosforitá alebo niektorý z ich derivátov nie súPatentová prihláška W 0 98/46078 uvádza kombináciu dvoch spôsobov kontroly fytopatogénnych chorôb spôsob priameho pôsobenia na hubu samotnú a spôsob aktivácie prirodzenej ochrany rastlín. Táto kombinácia účinkov sa dosiahne zmesou kyseliny DL-3-aminomaslovej alebo niektorého z ich N-benzoyloktylesterových derivátov s jednou alebo niekoľkými fungicídnymi zlúčeninami, medziktorými je uvedený fosetyl-A 1. Kompozície opísané v tomto doku mente sú binárnymi kompozíciami.Patentová prihláška W 0 98/29537 uvádza synergický účinok na odolnost rastliny voči chorobám, dosiahnutý aplikáciou mikrobicídu označeného ako SAR-on (alebo Systemic Acquired Resistance-on) na rastlinu, pričom taká rastlina môže byt medzi iným získaná aplikáciou elicitačnej zlúčeniny (alebo mikrobicídu aktivujúceho rastlinu). Táto patentová prihláška teda uvádza spôsob ochrany rastlín aplikáciou elicitačných zlúčenín (alebo mikrobicídov aktivujúcich rastlinu), akými sú napríklad S-metylester kyseliny benzo(1,2,3)tiadiazol-7-karbotioovej označovaný tiež ako BHT, kyselina 2,6-dichlórizonikotínová označovanátiež ako INA a kyselina salicylová označovaná tiež ako SA, akonvenčnêho mikrobicídu, akým je fosetyl-A 1. Zmesi podľa vyná lezu nie sú tu uvedené.Patentová prihláška WO 99/53761 opisuje potencializačnú(zosilňovaciu) úlohu realizovanú. fosetylom-Al v prípade, že je združený s elicitačným činidlom vyvolávajúcim ochranu rastlín,ako aj synergické fungicídne kompozície nadvàzujúce na tentovynález. Uvedené sú tu len binárne kompozície.Fungicídne kompozície opísané v skôr uvedených dokumentoch sú zamerané na zlepšenie účinnosti fungicídnej zlúčeniny na liečenie chorôb, u ktorých bolo už známe, že použitie fungicídnej zlúčeniny je dostatočne účinné na to, aby ich mohol použitI z V ~ I A z v I polnohospodar. Avsak je V polnohospodarstve neustale ziaduce zlepšit spektrum účinnosti fungicídu rozšírením jeho použitia tiež na choroby, pri ktorých jeho účinnost doteraz neumožňovalaTeraz sa zistilo, že zlúčeniny podľa vynálezu celkom neočakávane umožňujú rozšírit spektrum účinnosti fungicídov na choroby, pri ktorých ich účinnost nedovoľovala ich použitie poľnohospodárom. V skutočnosti sa zistilo, že zlúčeniny obsahujúce aspoň jednu potencializačnú zlúčeninu a aspoň jednu elicitačnú zlúčeninu vyvolávajúcu prirodzenú ochranu rastlín umožňujú zlepšenie účinnosti fungicídov, ku ktorým sú pridružené a že umožňujú použitie týchto fungicídov poľnohospodárom na liečenie fytopatogénnych chorôb, na liečenie ktorých bola ich vlastná účinnostPredmetom vynálezu je fungicídna kompozícia obsahujúca- potencializačnú zlúčeninu A zvolenú z množiny zahŕňajúcej kyselinu fosforitú jej soli alkalických kovov a kovov alkalických zemín a jej deriváty- elicitačnú zlúčeninu B vyvolávajúcu prirodzenú ochranu rastlín zvolenú z množiny zahŕňajúcej proteíny, oligosacharidy,polysacharidy, lipidy, glykolipidy, glykoproteíny, peptidy, extrakty stien pochádzajúcich z rastlinného materiálu alebo/ahúb, huby, acibenzolar-S-metyl alebo niektorý 2 jeho analógov, kyselinu 2,6-dichlórizonikotínovú (označovanú tiež ako INA), kyselinu B-aminomaslovú (označovanú tiež ako BABA), extrakty z kvasníc, kyselinu salicylovú alebo niektorý z jej esterov,kyselinu jasmónovú alebo niektorý z jej esterov a extrakt z rias a- fungicídnu zlúčeninu C zvolenú z množiny zahŕňajúcej zlúčeniny schopné inhibovat transport elektrónov respiračného reťazca mitochondriálnej ubikvinolfericytochróm-c-oxidoreduktázy fytopatogénnych. fungálnych organizmov, zlúčeniny schopné inhibovat biosyntézu ergosterolu, zlúčeniny schopné inhibovat biosyntézu melanínu, zlúčeniny schopné inhibovat biosyntézu metioninu a zlúčeniny schopné inhibovat klíčenie spór mechanizmom pôsobe nia na niekoľko metabolických ciest.Výrazom potencializačná zlúčenina sa v rámci vynálezu rozumie každá zlúčenina schopná zosilnit prirodzenú obrannú reak ciu rastliny iniciovanú elicitačnou zlúčeninou.Zlúčeniny schopné inhibovat transport elektrónov respiračného retazca mitochondriálnej ubikvinolfericytochróm-c-oxidoreduktázy fytopatogénnych fungálnych organizmov sú tiež uvádzanéV rámci vynálezu ako inhibítory komplexu III.Zlúčeniny schopné inhibovat klíčenie spór mechanizmom pôsobenia na niekoľko metabolických ciest sú v rámci vynálezuuvádzané tiež ako viacmiestne inhibítory klíčenia spór.Potencializačná zlúčenina A podľa vynálezu je zvolená z množiny zahŕňajúcej kyselinu fosforitü, jej soli alkalických kovovalebo kovov alkalických zemín a jej deriváty.Výhodnými potencializačnými zlúčeninami A sú kyselina fosforitá, niektoré z ich derivátov, akými sú napríklad fosfity ko vov. Výhodnými fosfitmi kovov sú zasa fosetyl-Al a fosetyl-Na.Elicitacna zlúčenina B vyvolávajúca ochranu rastlín podľavynálezu je zvolená z množiny zahŕňajúcej proteíny, oligosacharidy, polysacharidy, lipidy, glykolipidy, glykoproteíny, peptidy, extrakty zo stien pochádzajúcich z rastlinného materiálu a/alebo húb, huby, acibenzolar-S-metyl alebo niektorý z jeho analógov, extrakty z kvasníc, kyselinu salicylovú alebo niektorýVýhodnými elicitačnými zlúčeninami B sú polysacharidovê zlú čeniny. Z týchto je zasa výhodný produkt Elexa.Oligosacharidové zlúčeniny sú tiež výhodne použiteľné ako elicitačné zlúčeniny B. Z týchto zlúčenín je zasa výhodný lami narine.Extrakty z rias sú tiež zlúčeninami výhodne použiteľnými ako elicitačné zlúčeniny B. Z týchto zlúčenín sú zasa výhodné pro dukty B 1-3(1-6)glukán, Agrocean, Agrimer 540 a Agrotonic.Fungicídna zlúčenina C použitelná v rámci vynálezu je zvolená z množiny zahŕňajúcej zlúčeniny schopné inhibovat transport elektrónov respiračného reťazca mitochondriálnej ubikvinolfericytochröm-c-oxidoreduktázy fytopatogénnych fungálnych organizmov, zlúčeniny schopné inhibovat biosyntézu ergosterolu,zlúčeniny schopné inhibovat biosyntézu melanínu, zlúčeniny schopné inhibovat biosyntézu metionĺnu a zlúčeniny schopné inhi~ bovat klíčenie spór mechanizmom pôsobenia na niekoľko metabolic kých ciest.Zo zlúčenín pôsobiacich ako inhibítor komplexu III sú výhodné zlúčeniny patriace do skupiny derivátov strobilurínu alebo tiež fenamidone alebo famoxadone. V rámci vynálezu je obzvlášťZlúčeniny prináležiace ku skupine derivátov strobilurínu sú v rámci vynálezu tiež výhodné. Zo zlúčenín. prináležiacich do skupiny derivátov strobilurínu je nmžné ako neobmedzujúce prí klady uviesć azoxystrobín, dimoxystrobín, fluoxastrobín, kres

MPK / Značky

MPK: A01N 57/00, A01N 65/00

Značky: zlúčeninu, vyvolávajúcu, elicitujúcu, ochranu, rastlín, fungicídnu, potencializačnú, obsahujúca, fungicídna, kompozícia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e1013-fungicidna-kompozicia-obsahujuca-potencializacnu-zluceninu-elicitujucu-zluceninu-vyvolavajucu-ochranu-rastlin-a-fungicidnu-zluceninu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fungicídna kompozícia obsahujúca potencializačnú zlúčeninu, elicitujúcu zlúčeninu vyvolávajúcu ochranu rastlín a fungicídnu zlúčeninu</a>

Podobne patenty