Optická vsuvka na krátke spojenie a zástrčka na krátke spojenie

Číslo patentu: E 10068

Dátum: 27.08.2003

Autori: Hahn Joachim, Kopf Pia, Seidenfaden Miquel, Kunstmann Rudolf

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Prihlasovaný. vynález sa Vzťahuje na Vsuvku na spojenie nakrátko a zástrčku na spojenie nakrátko a konkrétnejšie na zariadenie na spojenie nakrátko na diagnostické rozhranie alebo umiestňovaci držiak zariadenia0002 Systémy prípojníc sa vzostupne používajú namiesto elektroinštalačných pásov na pripájanie rôznych komponentov alebo zariadení v motorovom vozidle. Istý počet komponentov sa typicky pripája k sebe v tom, čo je známe ako kruhová prípojnica. Jednotlivé komponenty pripojené k sebe v kruhovej podobe si vzájomne vymieňajú svoje dáta prostredníctvom elektroinštalačných vodičov alebo optických vláken. Diagnostické rozhranie je poskytnuté V typickej kruhovej pripojnici, aby umožnilo rutinné testovanie určené na úkony ako je kontrola funkcií komponentov, ako aj vyhľadávanie chybných komponentov v optickej kruhovej prípojnici. V priebehu normálnej činnosti sa premosťovacia zástrčka vsúva do tohto rozhrania, aby premostila alebo spojila nakrátko dané rozhranie a tým skompletizovala kruh kruhovej pripojnice. Premosťovacia zástrčka sa odstraňuje na diagnostické účely,ćiniac tak diagnostické rozhranie prístupným na pripojenie k diagnostickému alebo testovaciemu zariadeniu.0003 Známe optické zástrčky na spojenie nakrátko sú opísané napríklad V DE 35 44 137 Al, v US 4,982,083 IX a v US 5,076,688 A. Optická zástrčka na spojenie nakrátko, poskytnutá V DE 44 28 855 Al na spojenie nakrátko dvoch optických jednotiek, obsahuje optické vlákno na spojenie nakrátko,ktorého každý koniec je prijimaný kontaktným kolikom naposkytnuté ako osobitné súčasti a sú zabalené v puzdre z elastického materiálu. Puzdro sa počas montovania kolika deformuje, aby sa vyvíjala stanovená aplikačná sila a zabezpečovala tolerančná kompenzácia.0004 Konečne optická konektorová zástrčka je poskytnutá V DE 199 51 257 Al na premosťovanie otvoreného alebo prerušeného zástrčkového spojenia V optickom pripojnicovom systéme. Optická konektorová zástrčka má zástrčkový kryt so zástrčkovou oblasťou, pomocou ktorej sa konektorová zástrčka môže zasúvať na zástrčkovom konci. Drážka sa tvaruje do zástrčkového krytu, kde sa do tejto drážky optické vlákno vkladá s pripojenými vláknovými koncovými puzdrami.0005 Stále však existuje potreba kompaktnej zásuvky na spojenie nakrátko a zodpovedajúcej zástrčky na spojenie nakrátko. Tento cieľ sa dosahuje prihlasovaným vynálezom, ako0006 Diagnostické rozhranie optického dátového systému pripojnic je typicky usporiadané v kruhovej štruktúre. Tá má zástrčku tohto zariadenia s dvoma otvorenými koncami optických vláken. Tieto konce vláken sú pripojené k zástrčke na spojenie nakrátko pre normálnu činnosť optického systému prípojníc podľa jedného vyhotovenia tohto vynálezu. Konce vláken sa striedavo pripájajú k diagnostickej zástrčke diagnostického alebo testovacieho zariadenia na kontrolu optického dátového systému prípojníc. Prídavná optická pripájacia poloha(diagnostické rozhranie) na pripájanie diagnostického alebo testovacieho zariadenia vnútri optickej kruhovej štruktúry umožňuje rýchle diagnostikovanie komponentov vzájomne prepojených V kruhovej štruktúre a optických. vláken kruhovej štruktúry ako takých, bez toho, aby sa vyžadovalo fyzickéodpájanie komponentu od dátovej prípojnice. V pracovnom stavedátového systému prípojníc (normálnej činnosti) sa zástrčka na spojenie nakrátko zasúva do optickej pripájacej polohy, aby sa kruhová štruktúra uzavrela. Zástrčka na spojenie nakrátko je manuálne odnímateľná.0007 Príklad optickej zástrčky na spojenie nakrátko podľa tohto vynálezu má optickú vláknovú časť zakrivenú do oblúka 180 stupňov vnútri plastového puzdra. Optické vlákno je vytvarované do tvaru otvoreného U s dvoma nožičkami vybiehajúcimi navzájom rovnobežne. Je dôležité, že pri zavádzaní zástrčky na spojenie nakrátko sa utlmenie kruhovej prípojnice nezvyšuje významne.0008 V závislosti od štruktúry optickej kruhovej prípojnice môže byť viaczložkové sklo vhodné na optické vlákno. Viaczložkové sklo sa plasticky deformuje účinkom tepla a tvaruje sa do požadovaného 180-stupňového ohnutia. Je to kompaktný sklený komponent, ktorý, ak je to náležite, môže tiež obsahovať povlak s nižším indexom lomu. V prípade povlečeného komponentu je utlmenie pri 180-stupňovom. ohnutí nižšie ako v prípade nepovlečeného komponentu. Alternatívne sa môže používať viacjadrove sklené vlákno, ktoré sa skladá z kombinovaného vláknového zväzku. Pre optické vlákno je dôležité, aby malo to, čo sa nazýva opancierovanie (napr. vonkajšiu vrstvu alebo vonkajšie opláštenie skladajúce sa zo skla, ktoré má nižší index lomu ako jadro). V prípade viacjadrového skleného vlákna je každé jednotlivé vlákno vybavené opláštením alebo plášťovou vrstvou. Optické vlákno majúce sklo s opancierovaním vyžaduje minimálny polomer ohnutia približne 2 mm. Odrazové vlastnosti v optickom vlákne sa narušujú, ak polomery sú menšie ako minimálny polomer ohnutia. Optická zástrčka na spojenie nakrátko s polomerom ohnutia menším ako 5 mm je pomerne kompaktná a môže sa preto umiestňovať bez problémov do temer každej požadovanej polohy, napríklad v motorovom vozidle.Prehľad obrázkov na výkrese0009 Vynález je vysvetlený podrobnejšie V nasledujúcom texte s využitím odkazov na vyhotovenia vzťahujúce sa na pripojené vyobrazenia, na ktorýchObr. 1 A znázorňuje bokorys vsuvky na spojenie nakrátko podľa jedného vyhotovenia tohto vynálezuObr. lB znázorňuje pôdorys vsuvky na spojenie nakrátko z obr. 1 AObr. 2 znázorňuje perspektívny nákres vsuvky na spojenie nakrátko z obr. 1 A a 18Obr. 3 je pôdorys v priečnom reze znázorňujúci vsuvku na spojenie nakrátko z obr. lA, 1 B a 2 znázorňujúci optické vlákno zabudované v nosnej súčasti vsuvky na spojenie nakrátkoObr. 4 a 5 sú podľa príslušnosti bokorys a pôdorys zástrčky po spojení nakrátko so vsuvkou na spojenie nakrátko vtlačenú do puzdra obaľujúceho zástrćku podľa jedného vyhotovenia tohto vynálezuObr. 6 znázorňuje perspektívny nákres vsuvky na spojenie nakrátko vtlačenej do puzdra obaľujúceho zástrčkuObr. 7 je perspektívny nákres zástrčky z obr. 4 a 6 znázorňujúci západkovú vložku na upevnenie vsuvky na spojenie nakrátko V puzdre obaľujúcom zástrčkuObr. 8 až 10 sú bokorys, pôdorys sa perspektívny nákres podľa príslušnosti znázorňujúce vsuvku na spojenie nakrátko pripojenej k medzivloženej súčasti aObr. 11 až 13 sú bokorys, pôdorys a perspektívny nákres podľa príslušnosti znázorňujúce vsuvku na spojenie nakrátko vtlačenú do alternatívneho puzdra obaľujúceho zástrčku podľaďalšieho vyhotovenia tohto vynálezu.

MPK / Značky

MPK: G02B 6/38

Značky: zástrčka, vsuvka, krátké, optická, spojenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-e10068-opticka-vsuvka-na-kratke-spojenie-a-zastrcka-na-kratke-spojenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Optická vsuvka na krátke spojenie a zástrčka na krátke spojenie</a>

Podobne patenty