Baktéria patriaca do rodu Escherichia a spôsob výroby L-treonínu alebo L-izoleucínu

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Treonín a izoleucín sa produkuje kultiváciou baktérie patriacej do rodu Escherichia, ktorá má schopnosť produkovať L-treonín alebo L-izoleucín a v ktorej je zvýšená vnútrobunková aktivita fosfoenolpyruvátkarboxylázy a transhydrogenázy, v médiu, čím sa v tomto médiu produkuje a akumuluje treonín alebo izoleucín, a zozbieranie treonínu alebo izoleucínu z tohto média.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu používaného vo fermentačnom priemysle, a týka sa baktérie patriacej do rodu Escherichía, ktorá produkuje L-treonín alebo L-izoleucín a spôsobu výroby L-treonínu a L-izoleucinu s použitím tejto baktérie.Doteraj ší stav technikyPriemyselná výroba L-aminokyselín, ako sú L-treonín a L-ízoleucín, sa obvykle dosahuje spôsobom fermentácie s použitím mikroorganízmov, ako sú koryneformné baktérie a baktérie, patriace do rodu Escheríchía, ktoré majú schopnosť tvoriť takéto L-arninokyseliny. Ako baktérie, ktoré produkujú takéto aminokyseliny, sa používajú kmene izolované z prírody, z nich vyklonované mutantné kmene alebo rekombinantné kmene, v ktorých sú zosilnené enzýmy biosyntézy L-aminokyselín genetickou rekombináciou, aby sa dosiahla lepšia produktivita.Konkrétne, ako spôsoby výroby L-treonínu sa opisujú spôsoby, využívajúce mutantný kmeň baktérie, patriacej do rodu Escherichia, vo zverejnenej japonskej patentovej prihláške (Kokai), č. 5-304969, spôsoby, využívajúce rekombinantné kmene Escherĺchĺa coli v japonskej patentovej prihláške č. 1-29559, 2-109985, 56-15696 a v medzinárodnej patentovej prihláške v japončine (Kohyo) č. 3-501682, a spôsob, využívajúci mutantný kmeň baktérie Carynebacteríum v japonskej zverejnenej patentovej prihláške č. 62-239996, a spôsob,využívajúci mutantný kmeň baktérie Corynebacteríum, je uvedený v japonskej zverejnenej patentovej publikácii č. 61-195695. Ďalej, spôsoby výroby L-treonínu s využitím kmeňov, transformovaných rekombinantnýrni plazmidmi, obsahujúcimi treonínový operon, sa opisujú v japonských zverejnených patentových prihláškach č. 55-131397, 59-31691, 56-15696 a v medzinárodnej patentovej prihláške V japončine č. 3-501682.Ďalej, ako spôsoby tvorby L-izoleucínu sa opisujú spôsoby, využívajúce Escheríchía coli, v japonskej patentovej zverejnenej prihláške č. 5-130882, spôsob, využívajúci rekombinantný kmeň Escheríchia coli, V japonskej patentovej zverejnenej prihláške č. 2-458, spôsob, využívajúci mutantný kmeň baktérie Cotynebacterium, v japonskej patentovej prihláške č. 3-62395, a spôsob, využívajúci rekombinantný kmeň baktérie Corynebacterium, v japonskej patentovej prihláške (Kokoku), č. 5-47196. Tiež je známe, že schopnosť produkovať L-ízoleucín sa môže preniesť zavedením thrABC operonu, obsahujúceho thrA gén, kódujúci aspartokináza-I homoserindehydrogenázu I, pochádzajúcu z Escherichía coli, ktorej inhibícia L-treonínom je podstatne desenzibilizovaná, a ilvGMEDA operonu, obsahujúceho zlvA gén, kódujúci treonín-deaminázu, ktorej inhibícia L-izoleucínom je podstatne desenzibilizovaná, a z ktorého je odstránená oblasť, potrebná na útlm (pozri japonskú patentovú zverejnenú prihlášku č. 8-47397).Medzičasom je známa sekvencia génu fosfoenolpyruvátkarboxylázy Esche-ríchĺa calí (Fujita, N., Miwa,T., Ishijíma, S., Izui, K. a Katsuki H., J. Biochem. 25, 909-916, 1984), a opisuje sa fosfoenolpyruvátkarboxyláza, ktorej spätnoväzbová inhibícia kyselinou asparágovou je podstatne desenzibilizovaná, a spôsob využitia jej génu (W 0 95/06114). Ďalej je tiež známy príklad zosilnenia génu fosfoenol-pyruvátkarboxylázy na účely zvýšenia schopnosti koryneformných baktérií produkovať kyselinu L-glutámovú (japonská zverejnená patentová prihláška č. 60-87788). Ďalej sa tiež opisujú techniky zvýšenia schopnosti tvorby aminokyselín zosilnenim génu fosfoenolpyruvátkarboxylázy spolu s ďalšími enzýmovýrni génmi. Napríklad sa uvádza príklad, v ktorom sa schopnosť produkovať kyselinu L-glutámovú zvýšila zosilnením génu glutamátdehydrogenázy,génu citrátsyntetázy a génu fosfoenolpyruvátkarboxylázy V koryneformných baktériách, v ktorých sa odstránil gén oL-ketoglutarátdehydrogenázy (W 0 96/06180). Čo sa týka Escherichía colí, opisuje sa, že schopnosť produkovať L-treonín sa výrazne nezvýšila, ani keď sa zaviedol štandardný gén fosfoenolpyruvátkarboxylázy do kmeňa Escheríchia coli, B-3996, produkujúceho L-treonín, ktorý sa transformoval rekombínantným plazmidom, obsahujúcim treonínový operon (W 0 95/06114).Ďalej sa tiež opisuje, že schopnosť tvoriť látky, ako sú aminokyseliny, sa dá zlepšiť zvýšením enzyrnatíckej aktivity nikotínarnidnukleotidtranshydrogenázy (ďalej tiež nazývanej transhydrogenáza) v mikrobiálnych bunkách a zvýšením schopnosti produkovať redukovaný typ nikotínamidadeníndinukleotidfosfátu (W 0 95/ 1 1985). V tomto odkaze sa tiež uvádza príklad zlepšenia schopnosti produkovať L-treonin zosilnením génu transhydrogenázy v Escherichia coli, transformovanej rekombinantným plazmidom, obsahujúcim treonínový operon. Ako aminokyselina, ktorej produkcia sa zlepší zvýšením aktivity transhydrogenázy, sa uviedol L-izoleucín.Cieľom tohto vynálezu je zlepšiť schopnosť baktérií, patriacich do rodu Escheríchia, produkovať L-treonín alebo L-izoleucín.Zistilo sa, že schopnosť produkovať L-treonín alebo L-izoleucín sa výrazne zvýšila zvýšením aktivity fosfoenolpyruvátkarboxylázy a aktivity transhydrogenázy, a ďalej sa zistilo, že táto produkčná schopnost sa ďalej zlepšila zvýšením aktivity aspartázy.Podstatou vynálczu je baktéria, patriaca do rodu Escherichia, ktorá má schopnosť produkovať L-ureonín alebo L-izoleucín, a v ktorej aktivita fosfoenol-pyruvátkarboxylázy a aktivita transhydrogenázy sú zvýšené.Vo výhodnom uskutočnení vynález poskytuje baktériu, patriacu do rodu Escheríchía, V ktorej aktivita enzýmu alebo enzýmov, kódovaných treonínovým operonom alebo jeho časťou, je zvýšená a ktorá má schopnost produkovať L-treonín.V ďalšom uskutočnení vynález poskytuje baktériu, patriacu do rodu Escherichia, kde treonínový operon pozostáva z thrABC.V inom uskutočnení vynález poskytuje baktériu, patriacu do rodu Escherichía, V ktorej aktivita enzýmu alebo enzýmov, kódovaných ilv operonom alebo jeho časťou, je zvýšená a ktorá má schopnosť produkovať L-izoleucín.Ďalej vo výhodnom uskutočnení vynález poskytuje baktériu, patriacu do rodu Escherichia uvedenú skôr,kde je zvýšená aktivita aspartázy.Ďalej vo výhodnom uskutočnení vynález poskytuje baktériu, patriaca do rodu Escherichia uvedenú skôr,kde aktivita každého enzýmu je zvýšená zvýšením množstva kópií génu alebo operonu, kódujúcich každý enzým, alebo modifikáciou sekvencie regulujúcej expresiu tak, aby sa zvýšila expresia génu alebo operonu.V inom výhodnom uskutočnení vynález sa týka baktérie, patriacej do rodu Escherichía, kde gén pochádza z baktérie, patriacej do rodu Escheríchía.Vynález ďalej poskytuje spôsob výroby L-treonínu alebo L-izoleucínu, ktorý zahmuje kultivovanie baktérie, patriacej do rodu Escherichia, v médiu, čím sa produkuje a akumuluje L-treonín alebo L-izoleucín, a zozbieranie L-trconínu alebo L-izoleucínu z tohto média.Podľa tohto vynálezu sa môže zlepšiť schopnosť baktérie, patriacej do rodu Escherichia, produkovať L-treonín alebo L-izoleucín.V ďalšom tento vynález podrobne vysvetlíme.Baktéría, patriaca do rodu Escheríchia podľa tohto vynálezu, je baktéria, patriaca do rodu Escheríchia,ktorá má schopnosť produkovať L-treonín alebo L-izoleucín a má zvýšenú aktivitu vnútrobunkovej fosfoenolpyruvátkarboxylázy (tiež ďalej skrátená na PEPC) a aktivitu transhydrogenázy (tiež ďalej skrátené na THY).Ako baktérie, patriace do rodu Escheríchia, sa môžu použit špecificky tie, ktoré sú uvedené v práci Neídhardta a ďalších, (Neidhardt, F. C. a ďalší, Escheri-chía coli a Salmanella typhimurium, American Society for Microbiology, Washington D.C., 1208, Table l). Napríklad sa môže uviesť Escherichía colí.Tu použitý výraz má schopnosť produkovať L-treonín alebo L-izoleucín znamená, že ak sa príslušná baktéria kultivuje v médiu, vykazuje schopnosť akumulovať L-treonín alebo L-izoleucín v tomto médiu. Táto schopnosť produkovať L-treonín alebo L-izoleucín môže byť vlastnosťou, ktorú má štandardný kmeň, alebo vlastnosťou vnesenou alebo zvýšenou kultivácíou.V baktérií, patriacej do rodu Escherichia podľa tohto vynálezu, sa môže ďalej zvýšiť aktivita vnútrobunkovej aspartázy (L-aspartátamóniurrllyáza, tiež ďalej označované ako AspA).Na účely zvýšenia aktivity PEPC, THY alebo AspA v baktérií, patriacej do rodu Escherichia, sa môže klonovať gén, kódujúci PEPC, THY alebo AspA, vo vhodnom plazmíde, a baktéria, patriaca do rodu Escherichía, ktorá slúži ako hostiteľ, sa môže transformovať získaným plazmídom. To zvyšuje počet kópií génu,kódujúceho PEPC, THY alebo AspA (ďalej skrátené ako ppc gén, ,pntAB gén a aspA gén V tomto poradí), v transformovanej bunke a výsledkom je zvýšenie aktivity PEPC, THY alebo AspA.ppc gén, pntAB gén a aspA gén sa vložia do baktérie, patriacej do rodu Escherichia, ako kombinácia ppc génu a pntAB génu, alebo kombinácia týchto génov a aspA génu. Tieto gény sa môžu vložiť do hostiteľa ako jeden druh plazmidu, v ktorom sa dva alebo tri tieto gény naklonujú, alebo dva alebo tri druhy plazmidov,ktoré môžu koexistovať, v ktorých sa tieto gény naklonujú.Zvýšenie aktivity PEPC, THY alebo AspA sa tiež dá dosiahnuť tým, že sa umožní existencia mnohonásobných kópií ppc génu, pntAB gén alebo aspA génu v chromozorrtálnej DNA pôvodného materského kmeňa,ktorý slúži ako hostiteľ. Aby sa zaviedli nmohonásobné kópie ppc génu, pntAB génu alebo aspA génu do chromozomálnej DNA baktérie, patríacej do rodu Escherichia, môže sa použiť sekvencia, ktorej mnohonásobné kópie existujú v chromozomálnej DNA, napríklad repetitívna DNA, obrátené repetícíe, existujúca na konci transpozónu atď. Alternatívne je tiež možné včleniť ppc gén, pntAB gén alebo aSpA gén do transpozónu, a umožniť jeho prenos, aby sa vložili mnohonásobné kópie každého génu do chromozomálnej DNA. Ktorýrnkoľvek z týchto spôsobov sa počet kópií ppc génu, pntAB génu alebo aspA génu vnútri buniek transformovaného kmeňa zvýši a v dôsledku toho sa zvýši aktivita PEPC, THY alebo AspA.Zvýšenie aktivity PEPC, THY alebo AspA sa okrem toho, ktoré sa zakladá na už uvedenom zosilnení génu, tiež dá dosiahnuť nahradením expresiu regulujúcej sekvencie ppc génu, pntAB génu alebo aspA génu ako promótora silnejším promótorom (pozri japonskú zverejnenú patentovú prihlášku č. 1-215280). Napríklad lac promótor, trp promótor, trc promótor, ta promótor, PR promótor a PL promótor larnbda fágu, tet promótor, 10amyE promótor, spac promótor, a tak ďalej sú známe ako silné promótory. substitúcia týchto promótorov zosilňuje expresiu ppc génu, pntAB génu alebo aspA génu, a teda zvyšuje aktivitu ppc gćnu, pntAB génu alebo aspA génu. Zosilnenie sekvencie regulujúcej expresiu sa môže kombinovať so zvýšením počtu kópií ppc génu, pntAB génu alebo aspA génu.Organízmom ako zdrojom ppc génu, pntAB génu alebo aspA génu môže byť akýkoľvek organizmus, vykazujúci PEPC, TI-IY alebo AspA aktivitu. Zvlášť výhodné sú baktérie, ktoré sú prokaryoty, napríklad baktérie, patriace do rodu Enterobacter, Klebsiella, Erwínía, Serratia, Escherichia, Carynebacteríum, Brevibacteríum alebo Bacillus. Ako špecifický príklad možno uviesť Escheríchia colí. ppc gén, pntAB gén alebo aspA gén sa môže získať z chromozoinálnej DNA takých organizmov, aké sme uviedli.ppc gén Escheríchia cali sa dá získať z plazmidu, obsahujúceho tento gén, plazmidu pS 2 (Sabe a ďalší,Gene 31, 279, 1984) alebo pT 2 . Natrávením pS 2 pomocou AatII a A fZII sa môže získať DNA fragment, obsahujúci ppc gén. DNA fragment, obsahujúci ppc gén, sa tiež môže získať natrávením pT 2 pomocou SmaI a Seal. Kmeň E. colí F 15 (AJ 12873), uchovávajúci pTZ, sa uložil 15. júla 1993 V National Institute of Bioscience and Human-Technology, Agency of Industrial Science and Technology (1-3, Higashi l-chome, Tsukuba-shí, Ibaraki-ken, Japonsko, poštový kód 305-8566) (v súčasnosti nezávislá administratívna spoločnosť,National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, International Patent Organism Depositary(Chuo Dai-6, 1-1 Higashi l-chome, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, Japonsko, poštový kód 305-5466), a dostal pridelené číslo F ERM P-13752. Potom sa preniesol do medzinárodného depozitu na základe Budapeštianskej zmluvy 11. júla 1994 a dostal pridelené prístupové číslo FERM BP-4732.pntAB gén sa môže získať natrávením plazmidu pMWTHY (WO 95/ 1 198 S), obsahujúceho gén s SmaI a Híndlll. Kmeň Escheríchia coli AJ 12929, uchovávajúci pMWTHY, sa uložil v National Institute of Bioscience and Human-Technology, Agency of Industrial Science and Technology, Ministry of Intemational Trade and Industry (poštový kód 305-8566, 1-3, Higashi l-chome, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, Japonsko) 4. októbra 1993 a dostal pridelené prístupové číslo FERM P-13 S 90. Potom sa preniesol z uvedeného pôvodného depozitu do medzinárodného depozitu na základe Budapeštianskej zmluvy 14. septembra 1994 a dostal pridelené prístupové číslo FERM BP-4798. Transhydrogenáza Escheríchía coli pozostáva z dvoch podjednotiek,ktore sú kódované pntA a pntB.Zatiaľ čo baktéria, patriaca do rodu Escherichía podľa tohto vynálezu, nie je zvlášť limitovaná, pokiaľ má schopnosť produkovať L-treonin alebo L-izoleucín, jej špecifické príklady zahrnujú napriklad baktérie, patriace do rodu Escheríchia, ktorým sa dodala schopnosť produkovať L-treonin zvýšením aktivity enzýmu, kódovaného treonínovým operonom alebo jeho časťou, a navyše baktérie, patriace do rodu Escheríchia, ktorým sa dodala schopnosť produkovať L-izoleucín zvýšením aktivity enzýmu, kódovaného ílv operonom alebo jeho časťou.Treonínovým operonom alebo jeho časťou môže byť napriklad thrABC alebo jeho časť. ílv operonom alebo jeho časťou môže byť napríklad ílvGMEDA alebo jeho časť.Ako Escherichía colí so schopnosťou produkovať L-treonin môžeme špecificky uviesť Escheríchia colí VKPM B-3996 (uložený 19. novembra 1987 vo Všezväzovom vedeckom centre antibiotík, Nagatinskaja ulica 3-A, 113105, Moskva, Ruská federácia, s registračným číslom RIA 1867, pozri U.S patent č. 5 175 107),Escherichia colí AJ 1 1335 (japonská zverejnená patentová prihláška č. 55-131397), a tak ďalej. Kmeň VKPM B-3996 uchováva plazrnid pVIC 40 (Medzinárodná patentová prihláška W 0 90/0463 6), ktorý sa ziskal inzercíou génu pre treonínový biosyntetický systém (treonínový operon thrABC) do plazmídového vektora so širokým hostiteľskýrn pásmom, obsahujúceho marker rezistencie na streptomycín, pAYC 32 (pozri Chistorerdov, A. Y., Tsygankov, Y. D., Plasrnid Q, 161-167, 1986). Spätnoväzbová inhibícia L-treonínom aspartátkináza-I homoserindehydrogenázy I, kódovanej thrA V tomto operone, je desenzibilizovaná.Ako baktérie, patriace do rodu Escherichía, so schopnosťou produkovať L-izoleucín, možno uviesť Escherichía coli KX 141 (VKPM B-4781, pozri Európska patentová zverejnená prihláška č. 519 113) a Escherichia colí AJ 12919 (japonská zverejnená patentová prihláška č. 8-47397). Kmeň VKPM B-3996, v ktorom je zosilnený ilv operon, je tiež výhodnou baktériou, produkujúcou L-izoleucín.Treonínový operon obsahuje thrA, thrB a thrC gény a tie kódujú aspartátkináza-I homoseríndehydrogenázu I, homoserínkinázu a treonínsyntázu, v tomto poradí. Pre tieto enzýmy je výhodné, keď sa inhibicia aspartátkináza-I homoserindehydrogenázy L-treonínom môže podstatne desenzibilizovať.ílvGMEDA operon obsahuje ilvG, ílvM, ilvE, ílvD a ilvA gény a tie kódujú veľkú podjednotku, malú podjednotku, transaminázu, dehydratázu diłiydrokyselín a treonínovú deaminázu izozýmu II syntázy aeetohydroxykyselín, v tomto poradí. Pretože ílvGMEDA operon je pod kontrolou (zoslabený) expresie operonu L-valínom a/alebo L-izoleucinom a/alebo L-leucinom, oblasť, ktorá potrebuje zoslabenie, sa môže odstrániť alebo mutovať v baktérií, produkujúcej L-izoleucín, aby sa desenzibilizovalo potlačenie expresie tvoriacim sa L-izoleucinom. Ako ílvGMEDA operony možno uviesť tie, ktoré pochádzajú z baktérií, patriacich do rodu Escheríchía, najmä ilvGMEDA operon, pochádzajúci z E. cali. iIvGMEDA operon je podrobne opísaný vo W 0 96/26289. Pre ílvGMEDA operon je výhodné, ked sa oblasť, potrebná na zoslabenie, odstráni a me 10dzi enzýmamí, kódovanýrni týmto operonom, by sa inhibícia treoníndeamínázy L-izoleucínom mala podstatne desenzibilizovať (pozri japonskú zverejnenú patentovú publikáciu č. 8-47397).Zvýšenie aktivity enzýmov, kódovaných treonínovým operonom alebo iIv operonmi alebo ich časťami, sa môže dosiahnuť rovnakým spôsobom ako pre PEPC, THY alebo AspA.V mikroorganizme, použitom v tomto vynáleze, sa môže ďalej zvýšiť schopnosť produkovať L-arninokyseliny, ak sa zosilní gén pre enzým, dôležitý pre biochemickú dráhu, zahmutú v biosyntéze cieľovej aminokyseliny, alebo ak sa zavedie gén alebo operon, kódujúci desenzibilizovaný typ (inhibične desenzibilizovaný typ) enzýmu, ktorý pripúšťa ínhibiciu spätnou väzbou.Treonín alebo ízoleucín sa môže vyrobiť kultiváciou baktérie, patriacej do rodu Escherichia, v ktorej sú,ak je to potrebné, zosilnené PEPC, THY, ako aj AspA, ako je opísané, a ktorá má schopnosť produkovať L-treonín alebo L-izoleucín v médiu, čim sa produkuje a akumuluje treonín alebo ízoleucín v tomto médiu, a zozbieranie treonínu alebo ízoleucínu z média.Médiom, použitým na kultiváciu, môže byť bežné médium, obsahujúce zdroj uhlíka, zdroj dusíka, anorganické ióny a ďalšie organické súčasti podľa potreby.Ako zdroj uhlíka sa dajú použiť cukry, ako sú glukóza, laktóza, galaktóza, fruktóza a škrobový hydrolyzát alkoholy, ako sú glycerol a sorbitol alebo organické kyseliny, ako sú kyselina fumarová, kyselina citrónová a kyselina jantárová.Ako zdroj dusíka sa dajú použit anorganické soli amoniaku, ako sú síran amónny, chlorid amónny a fosforečnan amónny organický dusík, ako je sójový hydrolyzát plyrmý amoniak alebo vodný roztok amoniaku.Čo sa týka organických stopových výživných zložiek, je žiaduce pridať požadované látky, ako sú vitamín B 1, kvasnicový extrakt a tak ďalej vo vhodnom množstve. Okrem týchto sa pridajú malé množstvá fosforečnanu draselného, síranu horečnatého, iónov železa, iónov horčíka a tak ďalej.Kultivácia sa výhodne uskutočňuje 16 až 72 hodin pri aeróbnyeh podmienkach. Teplota kultúry sa kontroluje, aby bola od 25 °C do 45 °C, a pH sa kontroluje, aby bolo od 5 do 8 počas kultívácie. Na nastavenie pH sa môžu použiť anorganieké alebo organické, kyslé alebo zásadité látky, ako je plyrmý amoniak a tak ďalej.Zozbieranie L-treonínu alebo L-izoleucínu z fermentovaného roztoku sa obvykle uskutočňuje kombináciou metódy ionomeničovej živice, precipitácie a ďalších známych metód.Tento vynález ďalej špecificky vysvetlíme s odkazom na nasledujúce príklady.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l znázorňuje konštrukciu plazmidu pMWl l 8 aspA, obsahujúceho aspA gén. Obr. 2 znázorňuje konštrukciu plazmidu, obsahujúceho pntAB gén a ppc gén (pPTS). Obr. 3 znázorňuje konštrukciu plazmidu, obsahujúceho aspA gén a ppc gén (pAPW). Obr. 4 znázorňuje konštrukciu plazmidu, obsahujúceho aspA gén, pntAB gén a ppc gén (pAPT). Obr. 5 znázorňuje konštrukciu plazmidu pHSGSK. Vysvetlivky k obrázkuP - promótor Obr. 6 znázorňuje konštrukciu plazmidu pdGMl. Vysvetlivky k obrázkuP - promótor Obr. 7 znázorňuje konštrukciu plazmidu pMWGMA 2.

MPK / Značky

MPK: C12N 9/18, C12P 13/00, C12N 9/88, C12N 15/09, C12N 9/02, C12N 1/21

Značky: l-treonínu, baktéria, escherichia, l-izoleucínu, výroby, patriaca, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-287403-bakteria-patriaca-do-rodu-escherichia-a-sposob-vyroby-l-treoninu-alebo-l-izoleucinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Baktéria patriaca do rodu Escherichia a spôsob výroby L-treonínu alebo L-izoleucínu</a>

Podobne patenty