Mikrokapsula, spôsob prípravy mikrokapsúl, vodná suspenzia, kompozícia alebo kombinované balenie s ich obsahom a spôsob potlačovania škodcov

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Mikrokapsula, ktorá je tvorená aminoplastovým plášťom a zapuzdrenou zložkou alebo zložkami, kde materiál plášťa obsahuje esterovú skupinu všeobecného vzorca jadro [(A1-X)tCH2N<]t´[(A2-X)uCH2N<]u´…[(An-X)yCH2N<]y´. Opísaný je spôsob prípravy týchto mikrokapsúl, vodná suspenzia, kompozícia alebo kombinované balenie s ich obsahom, taktiež spôsob potlačovania škodcov aplikáciou kompozície obsahujúcej mikrokapsuly so zapuzdreným pesticídom.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka mikrokapsuly, spôsobu prípravy mikrokapsúl, vodnej suspenzie, kompozície alebo kombinovaného balenia s ich obsahom a spôsobu potlačovania škodcov aplikáciou kompozície obsahujúcej mikrokapsuly, V ktorých zapuzdrená zložka obsahuje pesticíd. Mikrokapsuly podľa vynálezu obsahujú zosieťovaný aminoplastový plášť s esterovýrni jednotkami cítlivýrni na pôsobenie zásady, ktore sú zodpovedné za uvoľňovanie obsahu kapsúl do okolitého prostredia.Mikrokapsuly podľa predpokladaného vynálezu sú najmä vhodné na výrobu enkapsulovaných pesticídových prípravkov na použitie v poľnohospodárstve a inde. Sú tiež vhodné na výrobu enkapsulovaných prípravkov nepesticídnych poľnohospodárskych chemikálií, ako sú regulatory rastlinného rastu, regulátory rastu hmyzu, fertilizačné činidlá a iné poľnohospodársky dôležité materiály. Ďalej sú vhodné na enkapsuláciu materiálov z iných odborov, ako je poľnohospodárstvo, napríklad na enkapsuláciu detergentných práškov.V mnohých prípadoch, najmä v poľnohospodárstve, je cieľ výroby mikrokapsulových prípravkov dosiahnutie riadeného uvoľňovania aktívnej zložky obsiahnutej v mikrokapsuliach, a najmä dosiahnutie uvoľňovania pre dlhšiu dobu účinnosti tak, aby bola aktívna zložka uvoľňovaná počas určitého obdobia a bola dostupná počas tohto obdobia. Toto je najmä dôležité pre pesticídy alebo iné látky, ktoré sú degradované alebo rozkladané počas relatívne krátkej doby za určitých podmienok.Použitie mikrokapsulových prípravkov v takýchto situáciách umožňuje dosiahnutie účinnej aktivity zložky obsiahnutej v mikrokapsuliach po dlhšiu dobu, pretože aktívna zložka je uvoľňovaná do prostredia v potrebných dávkach namiesto jednej vysokej počiatočnej dávky.V súčasnosti sú mikrokapsulové pesticídne prípravky používané primárne ako preventívne pesticídy, to značí, že sú aplikované na pôdu pred objavením sa vegetácie alebo pred výskytom hmyzu, takže môžu zabíjať alebo kontrolovať novo sa objavujúcu burinu alebo hmyz v larválnom štádiu. V týchto použitiach je opäť žiaduce relatívne ponralé uvoľňovanie pesticídu tak, aby bol pesticíd uvoľňovaný do prostredia po určité časové obdobie, zvyčajne počas aspoň niekoľkých týždňov.Mikrokapsulové prípravky na rýchle uvoľňovanie sú známe z mnohých iných použití, ako je tlačiarenský alebo Xerografický priemysel, kde sú materiály ako atrament, pigmenty, tonerové častice atď., mikroenlçapsulované a uvoľňujú sa rýchlo pôsobením fyzikálnej sily alebo tepla. Mikrokapsuly so zrovnateľne rýchlym uvoľňovaním sú v poľnohospodárstve použiteľné v situáciách, v ktorých nie je riadené uvoľňovanie žiaduce,ale obsiahnutie aktívnej zložky V mikrokapsule je vhodne z rôznych dôvodov. Napríklad môže byť použitie rnikrokapsuly vhodné na ochranu pred nežiaducirni účinkami pesticídov na pokožku pri spracovaní (napríklad výrobe, skladovaní alebo plnení do postrekovačov). Ale, zrovnateľne rýchle uvoľňovanie pesticídov môže byť vhodné na dosiahnutie rýchlej dostupnosti pesticídu pre kontrolu škodcov, ako je to zvyčajne v prípade neenkapsulovaných prípravkov alebo prípravkov bez riadeného uvoľňovania, ako sú roztoky, emulzie, prášky, granuly atď. Iným príkladom, kde je žiaduce použitie mikrokapsúl s rýchlym uvoľňovaním pesticídu, je výroba pesticídnych prípravkov obsahujúcich dve aktívne zložky, ktoré môžu byť reaktívne medzi sebou alebo inak inkompatibílne v jedinom systéme.Použitie mikrokapsúl obsahujúcich pesticídy môže zvýšiť bezpečnosť práce s pesticídmi, pretože polymerová stena mikrokapsuly rninimalízuje kontakt pracovníka s aktívnym pesticídorn, najmä, ak je pesticíd vo forme suspenzie mikrokapsúl. Mikrokapsulové prípravky s rýchlym uvoľňovaním pesticídu môžu rninimalizovat kontakt pracovníka s aktívnym pesticídom a súčasne umožňujú dosiahnutie rýchleho uvoľnenia aktívnej zložky pri aplikácii na rastliny, na ktorých je škodca už prítomný alebo ktoré práve napáda. Ďalej, takéto prípravky obsiahnuté V mikrokapsuliach obsahujúce pyretroidy môžu byť použité ako priemyselné, komerčné alebo bytové prostriedky na kontrolu škodcov.Európska patentová prihláška č. 0823993 opisuje rnikrokapsuly citlivé na pôsobenie zásady, ktoré obsahujú aktívnu zložku nemiešateľnú s vodou v plášti, kde uvedený plášť obsahuje voľné karboxylové skupiny(pozri str. 2, riadky 48-50). Mikrokapsuly podľa EP-A-O 823993 sa líšia od mikrokapsúl podľa predkladaného vynálezu v tom, že neobsahujú esterové skupiny. US patent č. 53 3 2584 opisuje prípravu mikrokapsúl so stenou zo zosietenej amino-živice, ktorá je tvorená eterifikovaným močovinovým-forrnaldehydovým prepolyrnérom nemiešateľným s vodou. Ale, milo-okapsuly pripravené podľa tohto vynálezu nie sú citlivé na pH. Patent uvádza, že je výhodné zvýšiť pH vodného Inikrokapsulového prípravku na vytvorenie plášťa pridaním akejkoľvek báze rozpusmej vo vode (pozri odsek 10, riadky 47-51). Preto ani EP-A-0823933, ani US 5332584, neopisujú ani nenaznačujú predmety predkladaného vynálezu.Predkladaný vynález poskytuje mikrokapsuly, ktoré spĺňajú uvedené požiadavky. Predmetom vynálezu je mikrokapsula, ktorá je tvorená aminoplastovým plášťom a zapuzdrenou zložkou alebo zložkami, kde materiál plášťa obsahuje esterovú skupinu všeobecného vzorca (IV)jadro(A 1-X)tCH 2 N,r(A 2-X)CH 2 Nr . . . (A-X)y CH 2 Ny (IV), kde jadro predstavuje štruktúru odvodenú od multiñinkčnćho Cl-Czo alifatického alebo cykloalifatického alkoholu obsahujúceho aspoň dve funkčné skupiny schopné esteriñkácie každá zo štruktúr (A 1-X),v, (A 2-X)v,(An-X), tvorí aspoň jeden náhodne oligomerovaný ester 2-hydroxy-substituovanej Cg-Cőalkanovej kyseliny a/alebo 2-tiol-substituovanej Cz-Cőalkánovej kyseliny, kde X znamená kyslík alebo síru -CH 2 N znamená trivalentný dusíkový fragrnent aminoformaldehydového prepolyméru n je počet funkčných skupín na jadre reaktivnych s derivátrni 2-hydroxy- a/alebo 2-tiol-C 2-C 5 substituovaných alkánových kyselín, indexy t, u . . . y majú nezávisle hodnotu 1 až 20, pričom platí, že 2 tu . . . ysn.Predmetom vynálezu je aj vodná suspenzia definovaných mikrokapsúl kompozícia alebo kombinované balenie obsahujúce takéto mjkrokapsuly a zásaditú látku.Ďalej je predmetom vynálezu spôsob potlačovania škodcov, ktorý zahŕňa aplikáciu pesticídne účinného množstva kompozície obsahujúcej uvedené mikrokapsuly, v ktorých zapuzdrená zložka obsahuje pesticíd, na škodcov, miesto výskytu škodcov alebo do oblasti, kde by sa škodcovia mohli vyskytnúť.Konečne je predmetom vynálezu aj spôsob prípravy mikrokapsúl tvorených aminoplastovým plášťom a obsahujúcich zapuzdrenú zložku alebo zložky, pri ktorom sa i) pripravia emulzie typu olej vo vode, kde olejová fáza obsahuje zložku alebo zložky, eteriñkovaný arninoživicový prepolymér a zosieťovacie činidlo a ii) in situ sa vyvolá kondenzácia medzi žívicou a zosieťovacím činidlom na vytvrdenie výsledného polyméru, pričom v stene plášťa je zabudovaná esterová skupina vzorca (I).ladľ°(AlX)tlt(A 2 X)uHu- - - (AnX)yHy (I), kde jadro predstavuje štruktúru odvodenú od multifunkčného C 1 C 20 alifatickćho alebo cykloalifatického alkoholu obsahujúceho aspoň dve funkčné skupiny schopné esteriñkácie každá zo štruktúr A 1-X-, A 2-X-, . . . An-X- tvorí aspoň jeden náhodne oligomerovaný ester Z-hydroxy-substituovanej Cz-Cóalkánovej kyseliny a/alebo Z-tíol-substituovanej Cg-Cóalkánovej kyseliny, kde XH znamená terrninálny hydroxyl alebo sulthydryl reaktívny s amino-forrnaldehydovým prepolymérom n je počet funkčných skupín na jadre reaktivnych s derivátrni 2-hydroxy- a/alebo 2-tio 1-C 2-C 6 substituovaných alkánových kyselín, indexy t, u y majú nezávisle hodnotu l až 20, pričom platí, že 2 St u . . ySn. Tento spôsob zahŕňa nasledujúce krokya) pripravu organického roztoku obsahujúceho látku, ktorá má byť zapuzdrená, éteriñkovaný arninoživicový prepolymér a zosíeťovacie činidlo vzorca (I)b) prípravu emulzie organického roztoku v spojitej fáze vodného roztoku obsahujúceho vodu a povrchovo aktívne činidlo ac) zahrievanie emulzie na teplotu 20 až 100 °C za podmienok postačujúcich na in situ kondenzáciu aminoživicového prepolyméru a zosieťovacíeho činidla za vzniku aminoplastového plášťa obklopujúceho zapuzdrenú zložku.V jednom aspekte vynález poskytuje mikrokapsuly tvorené aminoplastovým plášťom a zložkou alebo zložkami obsiahnutými v plášti, kde plášť je pripravený spôsobom zahŕňajúcim reakciu prepolymérovej amino-živice so zlúčeninou obsahujúcou jednu alebo viacej esterových alebo tioesterových skupín, ktoré sa štiepia za bazických podmienok a dve alebo viacej iných ñmkčných skupín reaktivnych so žívicou.Výhodne je touto zlúčeninou zosieťovacie činidlo produkované reakciou multifunkčného Cl-Czo alifatického alebo cykloalifatického alkoholu obsahujúceho aspoň dve, lepšie aspoň tri funkčne skupiny, ktoré umožňujú esteriñkáciu, ako je pentaerytritol, dipentaerytritol, tripentaerytritol, trimetylolpropán, glycerol,merkaptoetanol, 3-merkaptopropán-diol, 1,2,4-butántriol, l,3,5-cyklohexántriol, l,2,3-heptántriol, sorbitol alebo 2,3-dimerkapto-1-propanol, s jednou alebo viacej Cz-Cő alkánovými kyselinami substituovanými 2-hydroxy alebo tiolovýrni skupinami.V inom aspekte predkladaný vynález poskytuje spôsob prípravy takých mikrokapsúl zahŕňajúcich reakciu prepolymérovej amino-živice so zlúčeninou obsahujúcou jednu alebo viacej esterových alebo tioesterových skupín, ktoré sa štiepia za bázických podmienok a dve alebo viacej iných funkčných skupín reaktivnych so zivicou.Výhodne je touto zlúčeninou zosieťovacie činidlo produkované reakciou multifunkčného Cl-Cgg alifatického alebo cykloalifatickćho alkoholu obsahujúceho aspoň dve, lepšie aspoň tri funkčné skupiny, ktore umožňujú esteriñkáciu, ako je pentaerytritol, dipentaeryuitol, tripentaerytritol, trimetylolpropán, glycerol, 10merkaptoetanol, 3-merkaptopropán-diol, l,2,4-butántriol, l,3,5-cyklohexántriol, l,2,3-heptántriol, sorbitol alebo 2,3-dimerkapto-1-propanol, s jednou alebo viacej C 2 c 6 alkánovými kyselinami substituovanými 2-hydroxy alebo tiolovými skupinami.Nasleduje podrobnejší opis vynálezu.Predkladaný vynález sa týka mikrokapsúl obsahujúcich aktívnu zložku, ktoré sa štiepia za prítomnosti zásady a ktoré môžu byť navrhnuté tak, aby sa rozpadali relatívne rýchlo za bázických podmienok a tak uvoľňovali obsiahnutú zložku do okolitého prostredia. Mikrokapsuly sú výhodne stabilne za neutrálnych alebo mieme kyslých podmienok.Mikrokapsuly sú charakterizované tým, že majú aminoplastový plášť, ktorý je pripravený spôsobom zahŕňajúcim reakciu prepolymérovej amino-živice so zlúčeninou obsahujúcou jednu alebo viacej esterových alebo tioesterových skupín, ktoré sa štíepia za bazických podmienok a dve alebo viacej iných funkčných skupín reaktívnych so živicou.Výhodne je touto zlúčeninou zosieťovacie činidlo produkované reakciou multifunkčného Cl-Czo alifatického alebo cykloalífatického alkoholu obsahujúceho aspoň dve, lepšie aspoň tri funkčné skupiny, ktoré umožňujú esterifikáciu, ako je pentaerytritol, dipentaerytrítol, tripentaerytritol, trimetylolpropán, glycerol,merkaptoetanol, B-merkaptopropándiol, l,2,4-butántriol, 1,3,5-cyklohexántriol, 1,2,3-heptàntriol, sorbitol alebo 2,3-dirnerkapto-l-propanol, s jednou alebo viacej C 2 C 5 alkánovými kyselinami substituovanými 2-hydroxy alebo tiolovými skupinami. Pokial kapsuly nie sú v zásaditom prostredí, tak ako zvyčajne mikrokapsuly s uvoľňovaním riadeným difúziou, ktoré uvoľňujú obsiahnutú zložku do okolia riadeným spôsobom,ktorý je primárne určený charakteristikami steny, ako je hrúbka steny, veľkost kapsule, permeabilita atď. Ked sa kapsula urniestni do zásaditého prostredia, výhodne s pH medzi približne 8 a 13, lepšie medzi 9 a ll,tak sa zosieťovacie skupiny v stene kapsuly štiepia, takže spúšťajú alebo iniciujú rozpad steny kapsuly. Podľa podmienok v prostredí a štruktúry kapsuly môže rozpad steny prebiehať relatívne rýchlo alebo relatívne pomaly. Relativne rýchly rozpad umožňuje relatívne rýchle (ako protiklad k riadenému) uvoľňovanie substancie obsiahnutej v kapsuliach do prostredia. Kapsuly môžu byť navrhnuté pre relatívne rýchly alebo relatívne pomalý rozpad napríklad výberom zosieťovacieho činidla alebo použitého množstva vzhľadom na množstvo živice tvoriacej stenu.Materiál obsiahnutý v kapsuliach môže byť materiál akéhokoľvek typu, pre ktorý sú kapsule tohto typu vhodné. Výhodným materiálom obsiahnutým v kapsuliach je kvapalina to značí, že materiál môže byť sám o sebe vo forme kvapaliny alebo môže byt vo forme pevnej látky suspendovanej alebo rozpustenej V kvapaline, alebo môže byť vo forme zmesi kvapalín, ktoré sú navzájom rozpustené, alebo I vo forme kvapalných emulzií. Na účely predkladaného vynálezu je prípravok opisovaný v súvislosti s enkapsuláciou poľnohospodárskych alebo nepoľnohospodárskych pesticídov. Ale, vynález nie je takto obmedzený a - ako bolo uvedené- môže byť použitý na enkapsuláciu rôznych vhodných materiálov na rôzne účely.Ak je materiál pesticíd, tak to môže byť kvapalný pesticíd, pevný pesticíd alebo suspendovaný v kvapalíne (kde kvapalina môže byť inertný materiál alebo iný pesticíd v kvapalnej forme), alebo zmes kvapalín rozpustených navzájom, alebo emulzie. Materiál obsialmutý V kapsuliach môže tiež obsahovať iné substancie,ako sú surfaktanty, disperzné činidlá a podobne. Ak je akýkoľvek materiál, najmä pesticíd, citlivý na ultrafialové žiarenie, potom môže enkapsulovaný kvapalný materiál obsahovať tiež protektívne činidlo, napríklad suspendované protektívne činidlo proti ultrafialovému žiareniu, ako je oxid titaničitý alebo zinočnatý, ako sú opísané v PCT prihláške WO/RIA 37824 A. Termín pesticídy, ako je tu použitý, zahŕňa nielen typické pesticídy, ako sú insekticídy, herbicídy, fungicídy, acaricídy, miticídy, rodenticidy a iné materiály, ktoré sú toxické alebo jedovaté pre škodcov, ale tiež chemikálie s biologickou aktivitou pre škodcov, ako sú činidlá regxlujúce rast rastlín alebo hmyzu.Zosieťovacie činidlá majú všeobecný vzorecJadľ 0(A 1-X)H(A 2-X)uH - - ~ (A-X)yH (ľ), kde jadro predstavuje štruktúru odvodenú od multiñkačného alkoholu obsahujúceho aspoň dve, a najlepšie aspoň tri, funkčné skupiny schopné esterifikácie (ako je pentaerytritol, trimetylolpropán, glycerol atdí A,-X-, A 2-X-, . . . An-X- každý tvorí jeden alebo viacej náhodne oligomerizovaných esterov Z-hydroxy-Cz-Có alkanovej kyseliny alebo Z-tiol-hydroxy C 2 C 6 alkánovej kyseliny, kde XH predstavuje terminálny alkohol alebo sulfhydryl reaktívny s amino-formaldehydovým prepolymérom a n je počet funkčných skupín na jadre reaktívnych s derivátmi Z-hydroxy- alebo 2 ti 01 C 2 C 6 alkánových kyselín.Náhodná oligomerizácia v skupinách (A 1-X),-H atď. prebieha vtedy, keď zmes dvoch alebo viacej takých kyselín reaguje s alkoholom.Výhodné zosíeťovacie činidlá sú pripravené z pentaerytritolu alebo dipentaerytritolu. Ak je reaktantom pentaerytritol, tak majú všeobecný vzorecCCH 2 OHaCHgO(COCHR-X)m-HbCH 2 O(COCHR-X)-HCH 2 O(COCHR-Xp)-Hd-CH 2 O(COCHRX)qHe (H), kde R značí H alebo C 1-C 4 alkylová skupina, ktoré sa môžu náhodne striedať X značí kyslík alebo síra, ktoré sa môžu náhodne stñedať a s 2 a b, c, d, e sú nula alebo číslo od l do 4, kde abcde 4 a m, n, p a q sú nezávisle 1 až 20.Ak je reaktantom dipentaerytritol, tak majú zosieťovacie činidlá všeobecný vzorceH-(XCHR-C 0)p 0 CH 2 dl H-(X-CHR-CO)OCH 2 H-(X-CHR-CO),OCH 2 HOCHgLjC-CHZOCHZC CHZOHaCH 2 O(COCHR-X)m-HbCH 2 O(COCHR-X)-HCH 2 O(COCHR-X)P-Hd, kde R značí H alebo C 1-C 4 alkylová skupina, ktoré sa môžu náhodne striedať X značí kyslík alebo síra, ktoré sa môžu náhodne striedať a, a s 2 a b, b, c, c, d a d sú nula alebo číslo od l do 3, kde abcdabcd 6 a m, m, n, n, p a p sú nezávisle 1 až 20.Zosieťovacie činidlá sú estery, ktoré majú jednu alebo viacej esterových alebo tioesterových skupín, ktoré sú odštiepiteľné za bázických podmienok, ako sú opisané ďalej.Zosieťovacie činidlo obsahujúce ester podľa predkladaného vynálezu môže byť pripravené známymi spôsobmi zahŕňajúcimi kondenzáciu karboxylovej kyseliny alebo derivátu karboxylovej kyseliny s alkoholom ako je pentaerytritol. Na ilustráciuZvyčajný význam pre Z je hydroxylová alebo metoxylová skupina, keď V príslušnom poradí, bude odstránená voda (Z -OH) alebo metanol (Z -CH 3). Výťažky sa zvýšia odstránením vody alebo skupiny HZ tvorenej pri kondenzačnej reakcii takými metódami, ako je azeotropická destilácia alebo zahrievanie zmesi pri teplote vyššej, ako je teplota varu HZ.Vhodnými karboxylovými kyselinarni sú kyselina tioglykolová a kyselina glykolová. Vhodnými derivátmi karboxylovej kyseliny sú metyl-Z-merkaptoacetát a tiež môže byť použitý metyl-glykolát. Tieto zlúčeniny obsahujú alkoholovú alebo tiolovú skupinu, ktoré môžu reagovať so živicou za vzniku mikrokapsúl. Ale, odborníkom v odbore bude známe, že za podmienok prípravy alkoholových alebo tiolových skupín môžu prebiehat samokondenzačné polymerizačné reakcie s karboxylovýrni skupinami za vzniku reťazcov obsahujúcich esterove alebo tioesterové väzbyNapríklad, reakcia pentaerytritolu s kyselinou tioglykolovou a glykolovou za prítomnosti katalyzátora ako je kyselina paratoluénsulfonová, vedie ku vzniku štvorramennej štruktúry vzorcaCCH 2 OH,CH 2 O(COCH 2 X)m-HbCH 2 O(COCHZX)-HcCHgO(COCH 2 X)p-Hd-CH 2 O(COCH 2 X)q-He, kde X značí 0 alebo S, ktoré sa môžu náhodne striedať abcde 4 a m, n, p a q sú nezávisle l až 20. Dlžka a zloženie každého ramena môžu byt rôzne a sú určené podmienkami reakcie a molámymi pomermi troch činidiel použitých pri príprave.Citlivosť tiolov na oxidačnú kopuláciu vyžaduje, aby boli reakcie pri zvýšenej teplote uskutočnené bez prítomnosti vzduchu, napríklad vo vákuu alebo v atmosfére dusíku.V jednom spôsobe prípravy esterov alebo tioesterov obsahujúcich materiály podľa predkladaného vynálezu sa zmes pentaerytritolu, kyseliny tioglykolovej a kyseliny glykolovej v toluénu alebo Xylénu azeotropicky destiluje za prítomnosti katalyzátora, ako je kyselina paratoluénsulfonová, na odstránenie vyrátaného množstva vody na požadovanú konverziu.V inom spôsobe prípravy esterov alebo tioesterov obsahujúcich materiály podľa predkladaného vynálezu sa zmes pentaerytritolu, kyseliny tioglykolovej a kyseliny glykolovej zahrieva pn teplote spätného toku (približne 160 °C) za prítomnosti katalyzátora, ako je kyselina paratoluénsulfonová. Po danej dobe sa reakčná nádoba ochladí na teplotu približne 100 °C a relluxná hlavica sa prestaví na destiláciu na odstránenie vody. Voľba destilačných podmienok musí odrážať rovnováhu medzi(i) možnou stratou činidiel, ako je kyselina tioglykolová,(ii) stabilitou produktu pri teplote destilácie a (iii) potenciálom pre tvorbu disulñdov na vzduchu.Je jasné, že rozpustnosť pentaerytritolových derivátov uvedeného typu vo vode alebo v organických rozpúšťadlách bude závisíeť od presného zloženia a od dlžky reťazca ramena, t. j. od hodnôt m, n, p a q. Napríklad, štruktúry neobsahujúce tioglykolát (t. j. n a p 0) s nízkou MW (napríklad m q 4) bývajú veľmi dobre rozpustné vo vode.

MPK / Značky

MPK: A01N 25/04, A01N 53/00, A01N 57/00, A01N 25/26, B01J 13/06

Značky: balenie, suspenzia, obsahom, vodná, potlačovania, kompozícia, mikrokapsula, mikrokapsúl, kombinované, přípravy, škodcov, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-287394-mikrokapsula-sposob-pripravy-mikrokapsul-vodna-suspenzia-kompozicia-alebo-kombinovane-balenie-s-ich-obsahom-a-sposob-potlacovania-skodcov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mikrokapsula, spôsob prípravy mikrokapsúl, vodná suspenzia, kompozícia alebo kombinované balenie s ich obsahom a spôsob potlačovania škodcov</a>

Podobne patenty