Kódovaný mikronosič a spôsob jeho výroby, spôsob jeho čítania, spôsob detekcie prítomnosti analytov vo vzorke a chemická knižnica

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kódovaný mikronosič, ktorý je kódovaný zachovaným kódom zapísaným na povrchu mikronosiča alebo v hĺbke vnútri mikronosiča, pričom mikronosič obsahuje jeden alebo viac ligandov, ktoré sú k nemu viazané. Spôsob jeho výroby, ktorý zahŕňa zapisovanie zachovaného kódu na povrch mikronosiča alebo do hĺbky vnútri mikronosiča. Spôsob jeho čítania konfokálnym mikroskopom. Spôsob detekcie prítomnosti analytov vo vzorke, ktorý zahŕňa výber ligandov reagujúcich s analytmi, ich naviazanie na kódované mikronosiče, koreláciu ich identity s kódmi, kontaktovanie analytov s mikronosičmi s naviazanými ligandami, pozorovanie mikronosičov s naviazanými ligandmi, pozorovanie mikronosičov s naviazným analytom a čítanie kódov na mikronosičoch na identifikáciu zreagovaných ligandov. Chemická knižnica, ktorej členy sú naviazané na množinu kódovaných mikronosičov.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka kódovaných milcronosičov a hlavne mikronosičov, na ktorých sú zapísané kódy. Akýkoľvek odkaz v tejto publikácii na kódy zapísané na mikronosičoch zahŕňa kódy zapísané na povrchu mikronosičov a taktiež kódy zapísané vo vnútornej hĺbke mikronosičov. Vynález sa týka tiež spôsobov zapisovania kódov na mikronosiče, spôsobov čítania kódov a spôsobov použitia kódovaných mikronosičov. Uprednostnený spôsob kódovania mikronosičov zahŕňa vystavenie mikronosočov, ktoré nesú odfarbiteľnú látku, svetelnému zdroju s vysokou priestorovou rozlišovacou schopnosťou s cieľom odfarbiť kódy na mikronosičoch. Kódované mikronosiče sa môžu použiť napríklad ako nosné materiály v chemických a biologických skúškach a syntézach.Výskum a skríníng liečiv v chemických a biologických odboroch obyčajne zahŕňa uskutočňovanie skúšok na veľmi veľkom počte zlúčenín alebo molekúl. Tieto analýzy zahŕňajú typický skrining chemických knihovní významných zlúčenín, slcrining špecifických cieľových molekúl v testovaných vzorkách a všeobecné testovanie významných chemických a biologických záujmových interakcií medzi molekulami. Opisané skúšky vyžadujú často realizovanie tisicov jednotlivých chemických alebo biologických reakcií. Napríklad skúšky pri výskume liekov môžu zahŕňať testovanie tisícov zlúčenín vzhľadom na špecifický cieľový analyt. Akékoľvek zlúčeniny, pri ktorých sa pozoruje, že reagujú, viažu sa alebo iným spôsobom integrujú s cieľ vým analytom, môžu byť vhodné na akékoľvek použitie, pre ktoré by pozorovaná interakcia mohla byt významna.Pri manipulácii s veľkým počtom individuálnych reakcií vyžadovaných v opísaných skúškach, existuje veľa praktických problémov. Možno najzávažnejším problémom je značenie a sledovanie každej reakcie. Napriklad ak sa sleduje význarrmá reakcia samostatná alebo v skupine tisícov reakcii, výskumník musi byt schopný určiť, ktorá z tisicov východiskových zlúčenín alebo molekúl spôsobuje túto reakciu.Jedným z konvenčných spôsobov sledovania identity reakcií je fyzikálna separácia každej reakcie do samostatnej reakčnej nádoby v rámci veľkokapacitnćho zoskupenia a udržiavania záznamu o jednotlivých reaktantoch, ktoré sa použili v každej nádobe. Teda napríklad, ak sa pozoruje významná reakcia v nádobe označenej číslom 5 z 1 000, výskumník sa môže odvolávať na záznam o reaktantoch použitých v nádobách a zo záznamu o nádobe 5 zistí, ktoré špecifické reaktanty boli prítomné pri realizovaní tejto významnej reakcie. Príklady veľkokapacitných zoskupení s odvolaním sa na uvedené, sú kontajnery na mikrotitračné platne s 384, 864, l 536, 3 456 a s 9 600 jamkami, kde každá jamka mikrotitračnej platne predstavuje miniatúmu reakčnú nádobu. Miniaturizované reakčné jamky sa používajú preto, že sa šetrí priestor a znižujú sa náklady na činidlá použité pri skúške.Použitie kontejnerov s mikrotitračnými platňami pri chemických a biologických skúškach ale prináša veľa nevýhod. Napriklad použitie platní vyžaduje opatrnú separáciu a veľmi veľký počet izolovaných reakčných nádob, skôr ako napríklad pre všetky reakcie pri voľnej realizácii a často bežnejšie v jednej reakčnej nádobe. Ďalej požiadavka, aby reakčné objemy boli priestorovo oddelené, prináša s tým fyzikálne obmedzenie veľkosti použitej mikrotitračnej platne, a teda obmedzenie irmožstva rozličných reakcií, ktoré sa môžu uskutočňovať na platni.S prihliadnutím na opísané obmedzenia pri použití rriilcrotitračných platní sa urobili isté pokusy pre vývoj iných prostriedkov na sledovanie jednotlivých reakcií pri vysokovýkonných skúškach. Tieto spôsoby nesledovali koncept priestorovej separácie reakcií a namiesto toho sledovali individuálne reakcie pomocou iných prostriedkov. Napríklad sa vyvinuli spôsoby uskutočňovania vysokovýkonných skúšok a reakcii na mikronosičoch ako nosných materiáloch. Každý mikronosič môže obsahovať jeden špecifický ligand naviazaný na jeho povrchu na pôsobenie ako reaktant a milcronosič môže okrem toho obsahovať kód, ktorý identifikuje iriikronosič, a tým identifikuje špeciñcký ligand naviazaný na jeho povrchu. Tieto opísané spôsoby umožňujú náhodný proces, ktorý znamená, že tisíce jedinečne kódovaných mikronosičov, z ktorých každý má na svojom povrchu naviazaný ligand, môžu byť zmiešané a súčasne podrobené skúške. Tieto milcronosiče, ktoré prejavujú priaznivú významnú reakciu medzi naviazaným ligandom a cieľovým analytom, potom môžu zaisťovať čítanie ich kódu, a tým viesť k identifikácii ligandu, ktorý poskytuje priaznivú reakciu.Uskutočňovanie opísaného náhodného procesu vyžaduje presné kódovanie každého z mikronosičov osobitne a vyžaduje presnú a dôslednú identifikáciu kódu. Pretože skúšky využívajúce náhodný proces sa často spoliehajú pri svojich výsledkoch na kódovanie mikronosičov, kvalita skúšok veľmi závisí od kvality a čitateľnosti kódov na míkronosičoch.Pokusy kódovať rriikronosiče sú stále obmedzené rozdielnym sfarbením (mikroguľôčky Dye-Trak), fluorescenčným označením (fluórosféry, tok v), takzvanými na diaľku programovateľnými matricami s pamäťou (IRORI, US patent č. 5 751 629), výmennými značkami, ako sú oligonukleotidy a jednoduché peptidy(US patent č. 5 565 324, US patent č. 5 721 099, US patent č. 5 789 172) a pevnými časticovými fázami, ktoré nesú sprostredkovače (US patent č. 5 736 332). Tieto uvedené zverejnenia patentov sú v tomto texte začlenené pomocou odkazu.Všetky tieto opísané zname spôsoby kódovania mikronosičov majú nevýhody. Napriklad mikronosiča,ktoré sa odlišujú len na základe svojej veľkosti, tvaru, farby, intenzity fluorescencie alebo ich kombinácií,nemôžu často poskytnúť dostatočne jedinečné čitateľné kombinácie týchto premenných veličín na vytvorenie veľkého počtu jedinečných kódov na skombinovanie testovania príslušné veľkého počtu odlišných molekúl,Okrem toho akékoľvek mikronosiče nesúce cudzie telesá na svojom povrchu slúžiace ako kódy, ako sú napríklad výmenné značky alebo fluorescenčné markery, spôsobujú riziko, že naviazané zložky môžu interferovať prostredníctvom naviazania alebo reakcie molekúl s naviazanými ligandmi na mikronosičoch, ktoré sa zameriavajú na analyty v skúškach. Po separácií významných mikronosičov, ktoré prejavujú priaznivú reakciu, zahŕňajú spôsoby kódovania rnikronosičov s výmennými značkami často taktiež prídawiý stupeň štiepenia a analyzovania značiek na konečné zistenie identity základných ligandov na mikronosičoch, ktoré poskytujú priaznivú reakciu. Tento stupeň štíepenia prirodzene predlžuje čas a úsilie, potrebné na určenie výsledkov testov.Vzhľadom na uvedené, pretrváva v odbore nevyhnutnosť jednoduchých spôsobov identifikácie jednotlivých rnikronosičov v masovej populácii inak identických mikronosičov, zvlášť spôsobov kódovania veľkého počtu jedinečných kódov, ktoré nemusia byť naviazané ako cudzie telesá na povrchu mikronosičov.Cieľom vynálezu je poskytnutie mikronosiča, ktorý je kódovaný bez nevyhnutnosti pripojenia cudzieho predmetu, ktorý by slúžil ako kód, na povrch mikronosiča. lným cieľom predloženého vynálezu je poskytnutie spôsobu kódovanía mikronosičov, ktorý môže poskytovať v podstate neobmedzené možnosti, čo sa týka rozmanitosti jedinečných kódov, ktoré sa môžu zapísať a čítať na mikronosičoch.Predložený vynález spĺňa tieto ciele poskytnutím rnikronosičov s kódmi, ktoré sú na nich zapísané.Hlavným predmetom vynálezu je kódovaný milcronosič, podstata ktorého spočíva V tom, že je kódovaný zachovaným kódom zapísaným na povrchu mikronosiča alebo v hĺbke vnútn mikronosiča, pričom mikronosič obsahuje jeden alebo viac ligandov, ktoré sú k nemu viazané.Prednostná uskutočnenia tohto aspektu vynálezu zahŕňajú defmovaný kódovaný mikronosič, kde- kód je zapísaný v hĺbke vnútri mikronosiča, ako napríklad v stredovej rovine mikronosiča- rnikronosičom je mikroguľôčka, ktorá má napríklad priemer l až 200 m- kód bol zapísaný pomocou expozície mikronosiča elektromagnetickému zdroju- kód bol zapísaný expozíciou rnikronosiča zdroju emitujúcemu röntgenové žiarenie, a-žiarenie, B-žiarenie alebo prúd íónov- kód bol zapísaný expozíciou mikronosiča svetelnému zdroju s vysokou priestorovou rozlišovacou schopnosťou- kód bol zapísaný odfarbením alebo ofarbením pôsobením svetla alebo chemickým leptaním.Predmetom vynálezu je tiež spôsob výroby tohto mikronosiča, ktorý zahŕňa zapisovanie zachovaného kódu na povrch míkronosiča alebo do hĺbky vnútri mikronosiča, Prednostné uskutočnenia tohto aspektu vynálezu zahŕňajú definovaný spôsob výroby, kde- kód sa zapisuje do hĺbky vnútri mikronosiča, ako napríklad do stredovej roviny mikronosiča- mikronosičom je mikroguľôčka, ktorá má napríklad priemer 1 až 200 rn- kód sa zapisuje pomocou expozície mikronosiča elektromagnetickému zdroju- kód sa zapisuje pomocou expozície rnikronosiča zdroju emitujúcemu röntgenové žiarenie, a-žiarenie, B-žiarenie alebo prúd íónov- kód sa zapisuje pomocou expozície mikronosiča zdroju svetelnému zdroju s vysokou priestorovou schopnosťou, pričom svetelným zdrojom je napríklad laser alebo výbojka- kód sa zapisuje na mikronosič pôsobením svetla, odfarbovanírn, farbením pôsobením svetla alebo chemickým leptaním- kód sa zapisuje na mikronosič odfarbovaním mikronosiča, pričom prednostne mikronosič obsahuje íluoreskujúce molekuly a kód sa zapisuje pomocou odfarbenia fluoreskujúcich molekúl. Výhodné je najmä, keď sa kód zapisuje pomocou odfarbenia Íluoreskujúcich molekúl na vytvorenie dvoch alebo viacerých rozdielnych úrovní výslednej intenzity fluorescencie v odfarbených častiach kódu- mikronosič obsahuje materiál zvolený zo súboru pozostávajúceho z tuhej látky, polotuhej látky a kombinácie tuhej a polotuhej látky- mikronosičom j e prokaryontná alebo eukaryontná bunka.Predmetom vynálezu je okrem toho tiež spôsob čítania kódovaného mikronosíča podľa vynálezu, ktorý zahŕňa pozorovanie kódu konfokálnym mikroskopom.Ďalším aspektom predmetu vynálezu je spôsob detekcie prítomnosti alebo neprítorrmosti jedného alebo viacerých cieľových analytov vo vzorke, ktorý zahŕňa výber jedného alebo viacerých ligandov, ktore sa viažu alebo reagujú s jedným alebo viacerými analytmi, naviazanie ligandov na množinu kódovaných rnikronosičov podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 9, koreláciu identity ligandov s kódrni na mikronosičoch, na ktorých sú lígandy naviazané, kontaktovanie jedného alebo viacerých analytov s mikronosičmi s naviazanými ligandrni, pozorovanie všetkých mikronosičov, na ktoré sa analyt naviazal alebo v ktorých regoval s ligandom naviazaným na mikronosiči a čítanie kódov na mikronosíčoch na identifikáciu všetkých ligandov, s ktorými reagoval jeden alebo viacero analytov, a tým určenie prítomnosti alebo neprítomnosti jedného alebo viacerých analytov.Pri tomto spôsobe je cieľovým analytom napríklad nukleová kyselina a aspoň jeden lígand naviazaný na rnikronosiči je reverzným kon 1 plementom nukleovej kyseliny. Takýto spôsob prednostné zahŕňa hybridizáciu DNA.Konečne je predmetom vynálezu tiež chemická knižnica, ktorej individuálne členy sú naviazané na množinu kódovaných mikronosičov podľa vynálezu. Chemickou knižnicou je najmä kombinatorická chemická knižnica.Prednostnými nosičmi sú mikronosiče, obsahujúce odfarbiteľné látky, napríklad fluoreskujúce molekuly. Výhodný spôsob kódovania rnilcronosičov zahŕňa vystavenie mikronosičov nesúcich odfarbiteľnú látku svetelnému zdroju s vysokou priestorovou rozlišovacou schopnosťou s cieľom odfarbiť kódy na rnikronosičoch. Tento spôsob môže uprednostnene zahŕňať odfarbovanie kódov na Íluoreskujúcich mikronosičoch, kde odfarbenie tvorí rovnaké alebo odlišné úrovne intenzity fluorescencie na odfarbených častiach kódu. Ďalším uprednostneným spôsobom kódovania mikronosičov je zapísanie kódov do vnútomej hĺbky rnikronosičov.V ďalšom uprednostnenom uskutočnení sa naviaže veľký počet chemických zlúčenín alebo biologických molekúl na príslušne veľký počet mikronosičov podľa vynálezu, ligandy naviazané na rnikronosičoch sa zmiešajú a súčasne reagujú podľa skríningového alebo skúšobného protokolu a tie ligandy, ktoré reagujú, sa identifikujú pomocou čítania kódu na mikronosičoch, na ktorých sú naviazané.Kódované mikroguľôčky podľa vynálezu umožňujú súčasné analýzy veľkého počtu analytov V jednotlivých reakčných nádobách použitím jednoduchého alikvotu vzorky. Použitie mikronosičov podľa vynálezu pri vysokovýkonných skúškach a resekciách je preto omnoho lepšia v porovnaní s použitím konvenčnej techniky s mikrotitračnýrni platňami.Mikronosiče podľa vynálezu poskytujú tiež prakticky neobmedzený počet kódov, ktoré môžu byť zapísané a čítané na mikroguľôčkach, a preto sú omnoho lepšie ako známe mikronosiče kódované farebnými alebo fluorescenčnými značkami, ktoré nesú viac obmedzený počet možnosti kódovania. Mikronosiče podľa vynálezu sú tiež lepšie ako mikronosiče kódované zložkami naviazanými na povrchu mikronosičov. Je to preto, že zapisovanie na mikronosiče podľa vynálezu nenesie riziko, spojené so známymi mikronosičmi potenciálne interferujúcirni s interakciarni analytu/ligandu, ktoré sa uskutočňujú na povrchu mikronosičov.Prídavné znaky a výhody vynálezu sú zverejnené v uvedenom opise a čiastočne budú jasné z opisu alebo sa môžu zistit z uskutočnenia vynálezu. Výhody vynálezu sa realizujú a získajú pomocou kódovaných mikronosičov a spôsobov zdôraznených hlavne v písorrmom opise a v nárokoch. Uvedený všeobecný opis a taktiež nasledujúci podrobný opis vynálezu sú len vzorové a vysvetľujúce a neobmedzujú nárokovaný vynález.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok l znázorňuje niektoré princípy konvenčnej mikrofotolýzy a SCAMP.Obrázok 2 a a 2 b znázorňuje čiarový kód a kruhový kód s použitím odlišnej intenzity, pričom každá intenzita je vyznačená odlišnými farbami znázornenými na obrázkoch.Obrázky 3 a a 3 b znázorňujú konfokálne obrazy stredovej roviny FDl 48-dex-ma-milcroguľôčky pred (hore) a po odfarbení (dolu) 3 m pásika približne lO m pod povrchom mikroguľôčky.Obrázok 4 znázorňuje získané fluorescenčné krivky FD 148 v l 48-dex-ma-rnikroguličkach (A) a F ITC v dex-ma-mikrogulôčkach vybavených FITC ponorením do roztoku FITC (B).Obrázok 5 znázorňuje konfokálny obraz stredovej roviny FD l 48-dex-ma-mikroguľôčky po odfarbení ľubovoľnej geometrie pomocou SCAMP.Obrázky 6 a a 6 b znázorňujú konfokálne obrazy stredovej roviny V 45 m latexovej perličke značenej pomocou FITC hodinu po odfarbení čiarového kódu (obrázok 6 a) a čiarového kódu a čísla (obrázok 6 b).Obrázok 7 znázorňuje konfokálne obrazy stredovej roviny v 45 m latexovej perličke značenej pomocou FITC hodinu po odfarbení kódu R 1247.Obrázok 8 znázorňuje konfokálne obrazy stredovej roviny V 45 m latexovej perličke značenej pomocou FITC hodinu po odfarbení loga Gentskej univerzity.Obrázok 9 znázorňuje konfokálne obrazy stredovej roviny v 45 m latexovej perličke značenej pomocou FITC hodinu po odfarbení loga ñrmy Tibotec.Obrázok 10 a znázorňuje konfokálne obrazy kódov odfarbených na odlišnú intenzitu a obrázky 10 b až 10 d graficky znázorňujú odlišné intenzity v kódoch.Obrázky 11 a 12 a znázorňujú konfokálne obrazy kódov odfarbených na odlišnú intenzitu a obrázky 11 b a 12 b graficky znázorňujú odlišné intenzity v príslušných kódoch.Nasleduje podrobný opis VynálezuV jednom uskutočnení sa predložený vynález týka mikronosičov s kódmi zapísanýmí na nich. Mikronosiče podľa vynálezu môžu byť vyrobene napríklad z akéhokoľvek materiálu, ktorý sa bežne používa vo vysokovýkonnej skríningovej technike a diagnostike. Mikronosiče môžu byt napríklad vyrobené z pevnej látky,polopevnej látky alebo z kombinácie pevnej a polopevnej látky. Neobmedzujúce príklady takých materiálov zahŕňajú latex, polystyrén, zosieťované dextranty, metylstyrén, polykarbonáty, polypropylén, celulózu, polyakrylamid a dimetylalcrylamid. Uprednostnené materiály zahŕňajú latex, polystyrén a zosietené dextranty. Mikronosičnri môžu byť tiež prokaryotické alebo eukaryotické bunky.Mikronosiče môžu mat ľubovoľné tvary a veľkosti, ktoré sa prepožičiavajú ku kódovaniu a použitiu rnikronosičov. Napríklad mikronosiče môžu byť v tvare guľôčok alebo v tvare perličiek, ktoré nie sú nevyhnutne guľovité. Mikronosiče môžu mať napríklad valcovitý alebo oválny tvar. Ak majú rnikronosiče guľovitý tvar,môžu mať priemer napríklad 1 až 200 m.Kódy zapísané na mikronosičoch môžu mať ľubovoľnú geometriu, dizajn alebo znak, ktorý sa môže zapisať a čítať na mikronosičoch. Napríklad kódy môžu byť zapísané ako čísla alebo znaky, alebo ako kódy vo forme symbolov, obrázkov, čiarových kódov, kruhových kódov alebo trojrozmerných kódov. Kruhové kódy sú podobné ako čiarové kódy s tým rozdielom, že koncentrícké kruhy sa skôr používajú ako rovné čiary. Kruh môže napríklad obsahovať rovnakú informáciu ako jedna čiara. Kódy sa môžu zapisovať na povrch mikronosičov alebo do vnútomej hĺbky rnilcronosičov. Napríklad kódy môžu byť zapísané vo vnútomej hĺbke mikronosičov a hlavne v stredovej rovine mikronosičov. V závislosti od tvaru mikronosičov môže byť stredová rovina prednostným miestom na zapísanie kódu, pretože môže poskytovať najväčšiu povrchovú plochu vhodnú na zapisovanie. Ďalej môže byť pre rnikronosiče so zakriveným povrchom výhodnejšie zapisovať kódy do vnútomej hĺbky ako na zakrivený povrch. Je to preto, že často môže byť vhodnej šie zapisovať a čítať kódy na plochej rovine ako na zakrivenom povrchu.Mikronosiče podľa vynálezu môžu obsahovať odfarbiteľné látky a kódy na mikronosičoch môžu byť vo forme odfarbených obrazcov v odfarbiteľných častiach mikronosičov. Mikronosiče môžu obsahovať odfarbiteľné látky na povrchu mikronosičov alebo tiež vnútri rnikronosiča. Akékoľvek odkazy v tejto prihláška na odfarbovanie látok na mikronosičoch zahŕňajú odfarbovanie na povrchu mikronosiča a tiež odfarbovanie vo vnútomej hĺbke mikronosičov. Uprednostňované odfarbiteľné látky zahŕňajú odfarbiteľné látky absorbujúce fluorescenčné alebo elektromagnetické žiarenie. Mikronosiče môžu obsahovať odfarbiteľné lurninofory. Príklady luminoforov, ktoré sa môžu použiť, zaln-ňajú fluorescenčné, fosforescenčné alebo scintilačne látky. Môžu sa použiť chcmiluminiscenčné, bioluminíscenčné alebo farebné látky. Týmito odfarbiteľnými látkami môžu byť konkrétnejšie tluoresceintisotiokyanát (FITC), fykoerytríny, kumaríny, luciferová žltá a rodamín. Odfarbiteľné látky by sa mali voliť tak, aby pri odfarbovani zostával kód na rnikronosiči v čase, ktorý je potrebný na použitie mikronosičov a akékoľvek potrebné čítanie kódov. Teda je prijateľné isté množstvo difúzie neodfarbených molekúl do odfarbených oblastí, kým sa zachováva životnosť kódu.Odfarbené kódy na mikronosičoch môžu byť zapísané tiež tak, aby mali odlišné intenzity fluorescencie alebo sfarbenia v odfarbených oblastiach rnikronosiča. Odfarbené kódovanie môže obsahovať napríklad niekoľko rozdielnych stupňov odfarbenia, a tým celkovo niekoľko rozdielnych intenzít fluoresccncie v odfarbonej oblasti. Teda mikronosiče môžu byť kódované nielen pomocou geometrie odfarbeného obrazca na mikronosičoch, ale tiež použitím rozdielnych intenzít fluorescencie v obrazcoch.V inom uskutočnení sa vynález týka spôsobu zapisovania kódov na mikronosiče. Tento spôsob sa môže využívať na zapisovanie kódov na povrch mikronosičov alebo do vnútornej hĺbky mikronosičov. Kódy sa môžu zapisovať napriklad s použitím zdroja svetla s vysokou priestorovou rozlišovacou schopnosťou, ako je napríklad laser, výbojka alebo zdroj, ktorý ernituje röntgenové žiarenie, žiarenie ot a B lúče iónov alebo akúkoľvek formu elektromagnetického žiarenia. Kódy sa môžu na mikronosiče zapisovat taktiež pomocou svetlotlače alebo chemického leptania. Uprednostňovaným spôsobom zapisovania kódov je spôsob s použitím zdroja svetla s vysokou priestorovou rozlišovacou schopnosťou a hlavne lasera alebo výbojky v kombinácii s konfokálnym mikroskopom. Iným uprednostňovaným spôsobom zapisovania kódov je spôsob s použitím odfarbenia kódov V odfarbiteľnej látke na mikronosiči. Uprednostnené odfarbiteľné látky pri tomto spôsobe zahŕňajú opisané látky v opise mikronosičov a zahŕňajú fluoreskujúce molekuly. Čo sa týka objemu materiálu,ktorý sa môže odfarbovať v mikronosičoch, príkladom takého objemu je jeden kubický nanometer až osem rnilimctrov kubických rnikronosiča.Uprednostneným spôsobom zapisovania kódov na mikronosiče je spôsob s použitím snímacej (skenovacej) mikrofotolýzy (SCAMP). Technické znaky SCAMP boli prvýkrát opisané v práci P. Wedekind et al.,Scanning microphotolysis a new photo -bleaching technique based on fast intensity modulation of scanned

MPK / Značky

MPK: G01N 33/533, G01N 33/544, G01N 33/532, C12Q 1/68

Značky: chemická, kodovaný, přítomnosti, čítania, knižnica, spôsob, analytov, vzorke, výroby, detekcie, mikronosič

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-287052-kodovany-mikronosic-a-sposob-jeho-vyroby-sposob-jeho-citania-sposob-detekcie-pritomnosti-analytov-vo-vzorke-a-chemicka-kniznica.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kódovaný mikronosič a spôsob jeho výroby, spôsob jeho čítania, spôsob detekcie prítomnosti analytov vo vzorke a chemická knižnica</a>

Podobne patenty