Kompozície organických zlúčenín fosforu

Číslo patentu: 286792

Dátum: 29.04.2009

Autori: Portillo Hector, Fletcher William, Anderson Thomas

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisuje sa insekticídna kompozícia, ktorá obsahuje:od 0,015 % do 3,6 % hmotn. jednej alebo viacerých organofosfátových insekticídnych zlúčenín? od 0,5 % do 99,5 % hmotn. kompozície adjuvans obsahujúcej vzhľadom na hmotnosť adjuvans:(A) (a) od 20 do 90 % hmotn. C1-C6-alkanolesteru mastnej kyseliny obsahujúcej od 4 do 22 atómov uhlíka? (b) od 4 do 40 % hmotn. aniónového tenzidu vybraného zo skupiny, ktorú tvoria čiastočné sulfátové estery a karboxyláty monohydroxyfunkčných polyoxyalkylénéterov? (c) od 2 do 20 % hmotn. karboxylovej kyseliny s dlhým reťazcom, obsahujúcej od 10 do 20 atómov uhlíka? voliteľne uhľovodík? alebo (B) (a) 20 - 25 % hmotn. aniónového tenzidu na báze fosfátového esteru odvodeného od neiónového polyéteru s molekulovou hmotnosťou približne 800 daltonov?(b) 30 - 40 % hmotn. C1-C6-alkanolesteru mastnej kyseliny so 4 - 22 atómami uhlíka, ktorá je zmesou približne 1 : 1 metyloleátu a metylpalmitátu?(c) 2 - 10 % hmotn. kyseliny olejovej? (d) 30 - 40 % hmotn. zmesi alkylovaných benzénov a naftalénov? a riedidlo.

Text

Pozerať všetko

Pesticídy, najmä organofosfátové insekticídy, sa stali predmetom zvýšenej pozornosti. Konlqétne napríklad zákon o ochrane kvality potravín (Food Quality Protection Act, (F QPA) z roku 1996 zakotvuje povinnosť, aby EPA (Environmental Protection Agency - federálny Úrad na ochranu životného prostredia) prehodnotila všetky tolerancie pesticidov a výnimky z tolerancií do roku 2006. Existuje potreba ínsekticídnych kompozícii, ktoré sú účinnejšie, alebo ktoré si zachovávajú účinnosť pri nižších dávkach.Doteraj ší stav technikyAko sa diskutuje V Hendersonovom patente USA 5,326,560, v doterajšom stave techniky bola snaha o riešenie problému toxicity insekticídov v životnom prostredí prostrednictvom starostlivého výberu a aplikácie herbicidov a pesticidov. Ako je tam opísané, ideálna aplikácia insekticídov na plodiny by mohla zahŕňať aplikovanie minimálnych množstiev insekticídov, ktoré si udržiavajú účinnosť dlhší čas. Mnoho momentálne dostupných insekticídov, ako je pyrethrum, pyrethroidy, organofosfáty a biologické prípravky, rýchlo degraduje po vystavení pôsobeniu ultrañalového žiarenia a/alebo prostredníctvom hydrolýzy a oxidácie. Žiaľ, tieto účinné zložky môžu degradovat oveľa skôr, ako splnia svoj účel. V rámci riešenia týchto problémov Henderson publikuje nosič insekticídov, ktorý je zmesou vazelíny (výhodne bielej vazelíny), diatomitu a výhodne riedidla, napríklad plodinového oleja. Henderson udáva, že nízke miery ínsekticídneho toxikantu (bakteriálneho insektícídu) sú účinnej šie pri použití v kombinácii so správnym nosičom alebo adjuvans. Treba však vziať do úvahy, že zvýšená perzistencía pesticidnych rezíduí nemusí byť výhodná vo všetkých prípadoch,pretože môžu byť napríklad požité spotrebiteľom plodiny.JP 58-172304 publikuje prostriedok na kontrolu mravcov obsahujúci insekticídy na báze organických zlúčenin fosforu plus aniónové a neiónové tenzidy, ktorý sa aplikuje na povrch dreva. Aniónovým tenzidom je výhodne dodecylbenzénsulfonát vápenatý. Neiónovým tenzidom je polyoxyetylén alkylfenol-éter. Tento prostriedok na kontrolu mravcov údajne preniká do dreva a lípne na povrchu dreva lepšie ako materiály podľa doterajšieho stavu techniky.JP 9-268 l 08 A uvádza nízkodávkovú organickú zlúčeninu fosforu (napr. acephate), neiónové a/alebo aniónová tenzidy a tuhý nosič so špeciñkovaným stupňom belosti. Pracovné príklady v JP 9-268 l 08 A uvádzajú použitie neiónových alebo aniónových tenzidov. Oba typy tenzidov V jednom prípravku sa neuvádzajú.V stĺpci 8 na riadkoch 45 - 47 patentu USA 5,108,488 je uvedené, že keď sa tam opísaná herbicídna kompozicia má použiť ako ošetrenie na kontrolu burín pred vzídenim, možno do prípravku zahrnúť hnojivo,insckticid, fungicíd alebo ďalší herbicíd.Patent USA č. 5,399,542 je tiež zameraný na herbicídne kompozície, ktoré môžu ďalej obsahovat adjuvans, vrátane zmesi ropných uhľovodíkov, alkylestery a kyseliny, aniónové tenzidy a inertné materiály, napr. adjuvans DASH® dostupne od firmy BASF.Patenty USA č. 4,966,728 a 5,084,087 opisujú adjuvans, ktoré sú užitočné pre herbicídne prípravky.Organické zlúčeniny fosforu, napríklad organofosfáty, sú anticholínesterázove chemikálie, ktoré poškodzujú alebo ničia cholínesterázu, enzým potrebný na fungovanie nervov v živom tele. Rôzne alkoxyskupiny(X) sú často naviazané na fosfor nasledovnePojem potrebná účinná dávka v tu používanom význame znamená dávku, pri ktorej sa dosiahne požadovaná pesticídna aktivita.Pojem účinný V tu používanom význame znamená typické množstvo, dávku alebo koncentráciu, alebo percento účinnej zložky potrebné na dosiahnutie požadovaného výsledku.Pojem nosič v tu používanom význame znamená inertný materiál pridaný do technického toxikantu nauľahčenie neskoršieho riedenia na aplikačnú koncentráciu.Pojem riedidlo V tu používanom význame znamená materiál, kvapalný alebo tuhý, slúžiaci na zriedenie technického toxikantu na aplikačnú koncentráciu pre adekvátne pokrytie rastlín, maximálnu účinnosť a hospodámosť.Pojem HLB v tu používanom význame znamená hydroñlno-lipoñlnú bilanciu. Napriklad emulgátory spravidla zahŕňajú molekulu, ktorá obsahuje hydrofilné a lipofilné skupiny. Lipofilno-hydrofilná bilancia(HLB) je dôležitým faktorom pri určení emulgačných charakteristík neiónového tenzidu. Tenzidy s nižšími hodnotami HLB sú lipoñlnejšie, zatiaľ čo tenzidy s vyššími hodnotami HLB sú hydrofilnej šie. Tieto hodnoty HLB pomáhajú tvorcom prípravkov tým, že znižujú počet tenzidov, ktoré treba zvažovať pre danú aplikáciu. Vo všeobecnosti funkcia tenzidu spadá do uvedených špecifických rozmedzí HLBFunkcia tenzidu Vodno-olejový emulgátor Zmáčadlo Olejovo-vodný emulgátor Deter ent SolubilizátorPokiaľ nie je uvedené inak, v tejto prihláške sú všetky percentuálne hodnoty hmotnostnýrni percentami.Cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť účinnejšie insekticídne kompozície na báze organických zlúčenín fosforu obsahujúce insekticíd na báze organickej zlúčeniny fosforu, adjuvans a voliteľne riedidlo.Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť kompozície na báze organických zlúčenín fosforu,ktoré majú v podstate ekvivalentnú účinnost pri znížených mierach aplikácie.Vzhľadom na tieto ciele bolo objavené, že zmiešanie insekticídnej kompozície na báze organickej zlúčeniny fosforu s istou triedou adjuvans umožňuje použitie nižších hladín tohto insekticídu pri zachovaní účinnosti účinnej zložky. Take miešanie tiež zlepšuje účinnost istých insekticidov na báze organických zlúčenín fosforu pri ekvivalentných mierach aplikácie.V jednom uskutočnení predloženého vynálezu insekticídna kompozícia pozostáva z 0,015 až 3,6 jednej alebo viacerých insekticídnych organických zlúčenín fosforu od 0,5 do 99,5 kompozície adjuvans zahŕňajúcej vzhľadom na hmotnost adjuvans(a) od 20 do 90 hmotnostných percent Cl-Cő-alkanolesteru mastnej kyseliny obsahujúcej od 4 do 22 atómov uhlíka(b) od 4 do 40 hmotnostných percent aniónového tenzidu vybraného zo skupiny, ktorú tvoria čiastočne sulfátové a fosfátové estery a karboxyláty monohydroxyfunkčných polyoxyalkylénéterov(c) od 2 do 20 hmotnostných percent karboxylovej kyseliny s dlhým reťazcom obsahujúcej od približne 10 do približne 20 atómov uhlíka aV ďalšom uskutočnení insekticídna kompozícia pozostáva z 0,5 až 99,5 kompozície adjuvans obsahuj úcej vzhľadom na hmotnost adjuvans(a) od 30 do 80 percent Q-Cs-alkanolesteru mastnej kyseliny obsahujúcej od 10 do 20 atómov uhlíka(b) od 4 do 20 percent aniónového tenzidu vybraného zo skupiny, ktorú tvoria čiastočné sulfátové a fosfátové estery a karboxyláty monohydroxyfunkčných polyoxyalkylénćterov majúcich priememú molekulovú hmotnosť od 600 do l 200 daltonov a(c) od 4 do 6 percent karboxylovej kyseliny s dlhým reťazcom majúcej od 10 do približne 20 atómov uhlíka0,015 až 3,6 jednej alebo viacerých organofosfâtových insekticídnych zlúčenínĎalším uskutočnenim predloženého vynálezu je insekticídna kompozícia zložená z 0,5 až 99,5 kompozície adjuvans obsahujúcej vzhľadom na hmotnost adjuvans(a) od 2 do 30 percent aniónového tenzidu vybraného zo skupiny, ktorú tvoria čiastočné sulfátové a fosfátové estery a karboxyláty monohydroxyfunkčných polyoxyalkylénćterov a ich soli s alkalickýrni kovmi,kovmi alkalických zemín a amónne soli(b) jedna z nasledujúcich zložiek mastných kyselín(i) od l do 20 percent mastnej karboxylovej kyseliny majúcej od 10 do 22 atómov uhlíka a(ii) od 10 do 96 percent Cl-Cg-alkanolesteru mastnej kyseliny majúcej od 10 do 22 atómov uhlíka a(i) od 90 do 10 percent, ked je zložka mastnej kyseliny (b) (i) a(ii) až do približne 70 percent, ked je zložka mastnej kyseliny (b) (ii),0,015 až 3,6 jednej alebo viacerých organofosfátových insekticídnych zlúčenín a riedidlo.Ďalším aspektom predloženého vynálezu je spôsob kontroly populácie hmyzu v plodinách. Tento spôsob zahŕňa aplikovanie účinného množstva jednej z opisaných insekticidnych kompozícii na tieto plodiny. Tento spôsob je osobitne účinný, ked sa používa na kontrolu populácii hmyzu alebo radu motýľov.Výhodné organické zlúčeniny fosforu užitočné v praxi predloženého vynálezu predstavujú nasledujúceKonkrétne organické zlúčeniny fosforu užitočné v praxi predloženého vynálezu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na nasledujúce 20 O,S-dimetyl acetylfosforamidotioát, číslo CAS 30560-19-1 (acephate) S-2-(formylmetylamino)-Z-oxoetylQO-dimetyl fosforoditioát, číslo CAS 2540-82-1 (formothion)(methidathion) 0,0-dimetyl O-(4-nítrofenyl) fosforotioát, číslo CAS 298-00-0 (methyl parathion) Alfa izomér Z-karbometoxy-l-metylvinyl dímetyl fosfátu (spravidla 63 ) Beta izomér Z-karbometoxy-l metylvinyl dímetyl fosfátu (spravidla 25 ), číslo CAS 7786-34-7 (mevinphos) S-morfolínokarbonylmetyl fosforoditioát, číslo CAS 144-41-2, (morphothíon) 1,2-dibróm-2,Z-dichlóretyl dímetyl fosfát, číslo CAS 300-76-5 (naled) Etyl 3-metyl-4-(metyltio)fenyl (l-metyletyh-fosforanlidát (CAS), číslo CAS 22224-92-6 (fenamiph 0 s) S-N-(2-ch 1 órfeny 1)butyramidomety 10,0 ~dimety 1 fosforditioát, číslo CAS 83733432-8, (fosmethí 1 an) 0-(1,ó-díhydro-ó-oxo-l-fenylpyrídazín-3-y 1) 0,0-díety 1 fosforotioát, číslo CAS 119-12-0 (pyridaphenthíon) QO-dímetyl S-2-(metylamino)-2-oxoetyl fosforotioát, číslo CAS 1113-O 2-6 (0 mcthoate) 0,0-díety 10-(4-nítrofenyl) fosforotioát, číslo CAS 56-38-2 (parathíon) S-2,S-dichlórfenyl-tíomctyl 0,0-diety 1 fosforodítíoát, číslo CAS 2275-14-1 (phencapton) S-(a-etyoxykarbonylbenzyl) QO-dímetyl fosforoditioát, číslo CAS 2597-03-7 (phcnthoate) 0,0-Díetyl S-(etyltí 0)mety 1 fosforoditíoát, číslo CAS 298-02-2 (phorate) S-(6-Ch 1 ór-2-0 x 0-3(2 H)-benzoxazo 1 y 1) metyl 0,0-dietyl fosforoditioát (CAS), číslo CAS 2310-17-0

MPK / Značky

MPK: A01N 25/30, A01P 7/04, A01N 57/00, A01N 25/04

Značky: organických, zlúčenín, fosforu, kompozície

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-286792-kompozicie-organickych-zlucenin-fosforu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozície organických zlúčenín fosforu</a>

Podobne patenty