Zariadenie na odvádzanie dymu

Číslo patentu: 285154

Dátum: 19.06.2006

Autori: Caoduro Carlo, Caoduro Paolo

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka zariadenia (1) na odvod dymu, ktoré obsahuje základňu (2), ktorá vymedzuje otvor (3), vytvorený v konštrukcii budovy, ďalej obsahuje poklop (4), ktorý pri svojom otváraní a uzatváraní spolupracuje so základňou (2), prostriedky zabezpečujúce pohyb (6) na otáčanie poklopu (4), zabezpečovacie prostriedky (7), určené na blokovanie poklopu (4) v jeho uzatvorenej polohe, mechanický uzáver (8), určený na blokovanie poklopu (4) v jeho maximálne otvorenej polohe, a uvoľňovací mechanizmus (150), ktorý pomocou prostriedkov diaľkového ovládania uvoľňuje mechanický uzáver (8) ešte predtým, ako prostriedky zabezpečujúce pohyb (6) začnú uzatvárať poklop (4).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na odvádzanie dymu, ktoré je určené na použitie pri odsávaní dymu a tepla z miestností budov v prípade požiaru..le všeobecne známe, že v súčasnosti plamé bezpečnostné predpisy nariaďujú, že budova musí byt vybavená vhodným zariadením na odvod dymu a tepla, pričom zariadenie je v prípade požiaru automaticky uvádzané do činnosti tak, že odvádza von splodiny horenia a zabraňuje tak tomu, aby sa tieto splodiny horenia šírili vnútri budovy.Obdobné zariadenia na odvádzanie dymu obvykle pozostávajú v podstate z poklopu, ktorý je prostredníctvom jedného alebo viacerých pántov, kĺbov alebo iných závesov pripojený k základni, ktorá vymedzuje otvor, vytvorený v konštrukcii budovy, ktorý prepája jednu alebo viacero miestností s vonkajším okolitým prostredím.Poklop je mechanicky spojený s prostriedkami zabezpečujúcimi pohyb, ktore sú upravené na to, aby boli schopné otvárať a uzatvárať tento poklop prostredníctvom jeho otáčania okolo jedného alebo niekoľkých uvedených pántov, kĺbov či iných závesov, ktorými je pripojený k rámu. Uvedené prostriedky zabezpečujúce pohyb pozostávajú predovšetkým zo spojovacej väzby a z pneumatického valca, ktorý je napájaný inertným plynom, výhodne oxidom uhličitým C 02, len čo vhodný snímač zistí zvýšenú teplotu,ktorá presahuje vopred stanovený limit, alebo sotva vhodný snímač zistí prítomnost dymu vo vnútomom ovzduší.Uvedené bezpečnostné predpisy rovnako stanovujú, že zariadenie na odvádzanie dymu musí byt vybavené zabezpečovacími prvkami, ktoré blokujú poklop veľmi spoľahlivým spôsobom, pokial dosiahne svoju maximálne otvorenú polohu, a to s tým cieľom, aby bolo zamedzené jeho náhodnému opätovnému uzatvoreniu.Patentový spis DE-U-83 02 361 opisuje zariadenie na odvádzanie dymu, spadajúce do známeho stavu techniky,ktoré je vybavené mechanickými prostriedkami, ktoré zabraňujú uzatvoreniu poklopu pôsobením na pneumatický valec. Takéto výkonné systémy, napriek tomu, že sú v podstate efektívne fungujúce, však nie sú mimochodom schválené platnými bezpečnostnými predpismi, ktoré celkom vylučujú použitie takých bezpečnostných prostriedkov, pri ktorých prvok, zabraňujúci náhodnému uzatvoreniu poklopu, pôsobí na pneumatický valec, ktorý je závislý od fungovania daného systému. Z toho vyplýva, že zariadenia na odvádzanie dymu, vybavené obdobnými mechanizrnami, nie je možné považovat za zariadenia, ktoré splňajú platné bezpečnostné predpisy.Iné také zariadenia sú vybavené mechanickými prostriedkami, ktoré pevne blokujú daný poklop, pokiaľ sa nachádza v maximálne otvorenej polohe, a to tak, že ho pevne pripojujú k základni alebo ku konštrukcii budovy.Také zariadenia na odvádzanie dymu síce spĺňajú bezpečnostné predpisy, pretože možnost náhodného uzatvorenia poklopu je tu vylúčená, je však nutné, aby obsluha fyzicky zabezpečila ich uzatvorenie, a to odstránením mechanických prostriedkov, ktoré ich blokujú.Z uvedeného je zrejmé, že zariadenie na odvádzanie dymu, patriace do známeho stavu techniky, nie je možné otvárať a uzatvárať jednoduchým a rýchlym spôsobom prostredníctvom diaľkového ovládania, a rovnako tieto zariadenia nemôžu slúžiť na účely vetrania.Aby mohlo byt zariadenie na odvádzanie dymu otvárané a uzatvárané pomocou diaľkového ovládania, je nevyhnutné, aby bolo vybavené vhodnými prostriedkami, ktoré ešte pred začatím uzatvárania poklopu vykonajú diaľkovo ovládané odblokovanie mechanického uzávem, ktorý blokuje poklop v jeho maximálne otvorenej polohe.Účelom tohto vynálezu je vyvinúť zariadenie na odvádzanie dymu, ktoré by bolo vybavené mechanizmom na diaľkovo ovládané odblokovanie mechanického uzáveru,ktorý zabraňuje náhodnému uzatvoreniu poklopu, pokial sa tento poklop nachádza vo svojej maximálne otvorenej polohe.Uvedený účel bol dosiahnutý vyvinutím zariadenia na odvádzanie dymu, ktoré obsahuje základňu, vymedzujúcu otvor, vyhotovený v konštrukcii budovy na prepojenie vnútomého priestoru jednej alebo viacerých miestností s vonkajším okolitým prostredím,poklop, vybavený jedným alebo viacerými kĺbovými závesmi, prichytenými na základni na otváranie a uzatváranie,prostriedky zabezpečujúce pohyb na zabezpečovanie otáčavého pohybu poklopu okolo jedného alebo niekoľkých klbových závesov,zabezpečovacie prostriedky na blokovanie poklopu v jeho uzatvorenej polohe vzhľadom na základňu,aspoň jeden mechanický uzáver na blokovanie poklopu v jeho maximálne dosiahnutej otvorenej polohe,pričom zariadenie na odvod dymu obsahuje aspoň jeden uvoľňovací mechanizmus na zabezpečovanie pohybu mechanického uzáveru pred začatím uzatvárania poklopu prostriedkami zabezpečujúcími pohyb,pričom aspoň jeden mechanický uzáver je vložený medzi poklop a základňu, pričom sú usporiadané riadiace prostriedky na pôsobenie na aspoň jeden uvoľňovaci mechanizmus a prostriedky zabezpečujúce pohyb.Aspoň jeden mechanický uzáver výhodne obsahuje tyč,ktorá je otočne spojená s poklopom na konci prostredníctvom čapu, a ktorej opačný koniec je voľný a dosadá pri úplnom otvorení poklopu na zarážací prvok, pripevnený k základni, pričom je tento voľný koniec tyče vybavený nadstavcom v tvare písmena L kvôli spolupráci s aspoň jedným uvoľñovacím mechanizmom, prispôsobeným na otáčanie tyčí okolo čapu kvôli jeho uvoľneniu z pôsobenia proti zarážaciemu prvku pred otáčaním poklopu prostriedkami zabezpečujúcími pohyb kvôli jeho uzatvoreniu vzhľadom na základňu.Uvoľňovací mechanizmus výhodne pozostáva z pneumatického ovládacieho valca, pripevneného k základni,ktorý je vybavený driekom na spolupôsobenie s nadstavcom v tvare písmena L tyče mechanického uzáveru.Zariadenie na odvádzanie dymu podľa tohto vynálezu je výhodne vybavené zabezpečovacími prostriedkami na zabránenie otáčania poklopu pri jeho uzatváraní, pozostávajúcimi z aspoň jedného teleskopického tlmiča nárazov,ktorého koniec je otočne spojený s prostriedkami zabezpečujúcími pohyb poklopu, pričom jeho opačný koniec je otočne spojený so základňou.Prostriedky zabezpečujúce pohyb výhodne obsahujú klbový spoj a pneumatický ovládací valec, ktoré sú spolu vzájomne mechanicky spojené, a ktoré sú umiestnené medzi základňou a poklopom, pričom klbový spoj obsahuje množinu dvojíc ťahadíel, umiestnených vždy po dvoch vedľa seba a rozdelených nasledovne prvá dvojica ťahadiel, z ktorých každé je otočne spojené so základňou na jednom konci, a na druhom konci je otočnespojené s telesom pneumatického ovládacieho valca, pričom koniec tyče pneumatického ovládacieho valca je pripewiený k poklopu, druhá dvojica ťahadiel, z ktorých každé je otočne spojené s poklopom blízko klbových závesov na jednom konci, pričom na opačnom konci je otočne spojene so zodpovedajúcim koncom zodpovedajúceho ťahadla, patriaceho k tretej dvojici ťahadiel, z ktorých každé je otočne spojené so základňou na opačnom konci v rovnakom bode, V ktorom je otočne pripojený koniec zodpovedajúceho ťahadla prvej dvojice ťahadiel, štvrtá dvojica ťahadiel, z ktorých každé je otočne spojené s medziľahlým bodom zodpovedajúceho ťahadla druhej dvojice ťahadiel na jednom konci, a na opačnom konci je otočne spojené s medziľahlým bodom prvej dvojice ťahadiel.Zabezpečovacie prostriedky výhodne obsahujú tyč, umiestnenú priečne na poklope a nesenú na svojich koncoch dvojicou nosičov, v ktorých je otočne upevnená,dvojicu háčikov, z ktorých každý je príslušné pripojený k jednému koncu tyče,vyčnievąjúci prvok, pripevnený k tyči v jej strednej časti,pričom tento vyčnievajúci prvok je spojený prostredníctvom spojovacej tyče s pákou, ktorá je otočne spojená s podperou, pripevnenou k poklopu a spojenou s koncom tyče pneumatického ovládacieho valca,dvojicu zapadacích očiek, patriacu k základni, pričom každé zapadacie očko je určené na prijatie jedného z háčikov V uzatvorenom stave poklopu vzhľadom na základňu.Poklop a základňa sú výhodne navzájom a otočne spojené prostredníctvom jedného alebo viacerých klbových závesov, z ktorých každý patrí k poklopu a je pripevnený k rámu, ktorý je ďalej pripevnený k vlastnému poklopu, a ďalej patrí k základni, a je pripevnený k protirámu, pripevnenému ďalej k vlastnej základni, pričom rám nesie vo svojej stredovej polohe krížový kus, ku ktorému sú mechanicky pripojené mechanické prvky, patriace k prostriedkom zabezpečuj ucim pohyb.Prostriedky zabezpečujúce pohyb a aspoň jeden uvoľňovací mechanizmus výhodne pozostávajú z aspoň jedného pneumatického ovládacieho valca, pripojeného automaticky k okruhu, napájanému oxidom uhličitým na otváranie poklopu v pripade požiaru, a altematívne napájanému ručne stlačeným vzduchom na otváranie a uzatváranie poklopu na vetranie príslušnej miestnosti.Podľa výhodného vyhotovenia predmetu tohto vynálezu pozostáva poklop zariadenia na odvádzanie dymu z kovového rámu, pripojenćho k protirámu, pripevneného k základni, pričom tento kovový rám je vybavený priesvitnou kupolou, ktorá umožňuje prístup denného svetla dovnútra miestnosti.Tak uvoľňovací mechanizmus, ako aj prostriedky zabezpečujúce pohyb poklopu sú diaľkovo ovládateľné prostredníctvom diaľkového ovládania.Pokial je mechanický uzáver poklopu v jeho maximálne otvorenej polohe diaľkovo odblokovateľný, môže byt zariadenie na odvádzanie dymu rovnako výhodne využité ako Vetracie zariadenie na výmenu vzduchu V miestnosti.Prehľad obrázkov na výkresochUvedené účely a výhody budú oveľa lepšie pochopiteľné na základe nasledujúceho opisu príkladného uskutočnenia predmetu tohto vynálezu, ktorý bude podaný kvôli lepšiemu porozumeniu, ale nie kvôli akémukoľvek obmedzeniu, a ktorý bude sprevádzaný priloženými výkresmi, kdeobr. l znázorňuje axonometrický pohľad na zariadenie na odvádzanie dymu podľa tohto vynálezu, umiestnené v otvorenej poloheobr. 2 znázorňuje zariadenie na odvádzanie dymu podľa tohto vynálezu, ktoré má poklop umiestnený v jeho uzatvorenej poloheobr. 3 a obr. 4 znázorñujú zariadenie na odvádzanie dymu podľa tohto vynálezu, počas otvárania poklopu, pričom je poklop zobrazený v dvoch rôznych poloháchobr. 5 znázorňuje zariadenie na odvádzanie dymu podľa tohto vynálezu s poklopom, umiestneným v celkom otvorenej poloheobr. 6 znázorňuje detailný pohľad na mechanický uzatváraci systém poklopu v polohe tesne pred úplným otvorením poklopuobr. 7 znázorňuje detailný pohľad na mechanický uzatváraci systém, kedy je poklop celkom otvorenýobr. 8 znázorňuje čelný pohľad na mechanický uzatváracl systém poklopu v polohe podľa obr. 7obr. 9 znázoníuje čelný pohľad na mechanický uzatvárací systém poklopu V polohe podľa obr. 8obr. 10 znázorňuje čelný pohľad na mechanický uzatvárací systém poklopu, znázomený na obr. 9, a to v polohe, kedy bude uvoľňovacím mechanizmom o chvíľu odblokovaný obr. ll znázoniuje v detailnom pohľade napájacie potrubie na vedenie stlačenej tekutiny do pneumatických valcov na dosiahnutie pohybu poklopu a na uvoľnenie mechanického uzatváracieho systémuobr. 12 znázorňuje axonometrický pohľad na detaily zabezpečovacích a uvoľňovacích prostriedkov poklopu vzhl dom na protirámobr. 13 znázoniuje bočný pohľad na detaily zabezpečovacích a uvoľňovacích prostriedkov poklopu, zobrazených na obr. 12obr. 14 znázorňuje bočný pohľad na poklop, zaistený k protirámu prostredníctvom zabezpečovacích a uvoľňovacích prostriedkov.Ako je možné vidiet na obr. l, tak zariadenie 1 na odvod dymu podľa tohto vynálezu obsahuje základňu 2, ktorá ohraničuje alebo vymedzuje otvor 3, vytvorený v konštrukcii budovy, tento otvor 3 spája jednu alebo viacero miestností budovy s vonkajším okolitým prostredím protirám 120, pripevnený k základni 2 na jej príslušnom obvode poklop 4, ktorý je vymedzený rámom 140, ktorý je pozdĺž svojho obvodu spojený s uvedeným protirámom 120 prostredníctvom pántov alebo kĺbov 5 prostriedky zabezpečujúce pohyb 6, ktoré sú schopné vykonávať otáčanie poklopu 4 okolo pántov alebo kĺbov 5, a to s cieľom otvárania a uzatvárania zariadenia 1, a tým aj otvoru 3 zabezpečovacie prostriedky 7, z ktorých niektoré patria k rámu 140 poklopu 4 a niektoré patria k protirámu 120, pričom tieto zabezpečovacie prostriedky 1 sú určené na zaistenie poklopu 4 proti protirámu 120, pokial je poklop 4 uzatvorený.Ako je možne vidiet predovšetkým na obr. 6 až obr. 10, je zariadenie 1 na odvod dymu vybavené mechanickým uzáverom 8, ktorý je v podstate zahmutý do prostriedkov zabezpečujúcich pohyb 6. Tento mechanický uzáver 8 je určený na to, aby blokoval poklop 4, pokiaľ tento poklop 4 dosiahne maximum svojej otvorenej polohy, ako je znázor SK 285154 B 6nené na obr. 5 a na obr. 7, čím je znemožnené náhodné uzatvorenie poklopu 4, spôsobené napríklad vetrom.Čo sa týka pohybu s cieľom otvárania a uzatvárania poklopu 4, potom prostriedky zabezpečujúce pohyb 6 obsahujú kĺbový spoj 160, ktorý pozostáva z niekoľkých dvojíc ťahadiel alebo pákových tyčí, umiestnených vždy dve a dve vedľa seba, a z pneumatického ovládacieho valca 260,pričom kĺbový spoj 160 a pneumatický ovládací valec 260 sú spolu navzájom spojené a sú umiestnené medzi protirámom 120 základne 2 a poklopom 4.Ako je možné vidiet predovšetkým na obr. 2 až obr. 5,tak kĺbový spoj 160 obsahuje prvú dvojicu ťahadiel 360, z ktorých každé je otočne spojené so základňou 2 na jednom konci 361 a s telesom 261 pneumatického ovládacieho valca 260 na druhom konci 362 koniec 262 tyče 263 pneumatického ovládacieho valca 260 je otočne spojený s križovým kusom 42, patriacim k rámu 140 poklopu 4 druhú dvojicu ťahadiel 460, z ktorých každé je otočne spojené s krížovým kusom 42 poklopu 4 na jednom konci 461 a so zodpovedajúcim koncom 561 príslušného ťahadla, patriaceho k tretej dvojici ťahadiel 560, na opačnom konci 462, pričom každé je otočne spojené so základňou 2 na opačnom konci 562, a to v súlade s rovnakou polohou, kde koniec 361 príslušného ťahadla z prvej dvojice ťahadiel 360 má otočné spojenie štvrtú dvojicu ťahadiel 660, z ktorých každé je otočne spojene s medziľahlým bodom na zodpovedajúcom ťahadle druhej dvojice ťahadiel 460 na jednom konci 661, pričom opačný koniec 662 je otočne spojený smedziľahlým bodom na zodpovedajúcom ťahadle prvej dvojice ťahadiel 360.Ako je možné vidieť, na obr. 2, tak ak je poklop 4 uzatvorený, je zaistený na základni 2 prostredníctvom už spomenutých zabezpečovacích prostriedkov 7, ktoré, ako je možné vidieť na obr. 12, obr. 13 a obr. 14, pozostávajú z dvojice háčikov 71, pripojených ku koncom tyče 72,umiestnenej priečne na poklope 4, pričom každý z týchto háčikov 71 je zakvačený do príslušného zapadacieho očka 78, ktoré patrí k rámu 140.Tyč 72 je nesená dvojicou nosičov 73, pričom je vybavená vyčnievajúcim prvkom 74, umiestneným v podstate v stredovej polohe. Vyčnievajúci prvok 74 je prostredníctvom spojovacej tyče 75 spojený s pákou 76, ktorá je otočne spojená s podperou 77, pripevnenou ku krížovému kusu 42 poklopu 4, a je rovnako spojená s koncom 262 tyče 263 pneumatického ovládacieho valca 260.Čo sa týka pneumatického ovládacieho valca 260, potom je možné z vyobrazení na obr. l a na obr. 8 vidieť, že napájacia cesta jeho kladnej komory je na konci 461 prepojená prvým potrubím 269 s prvým rozvodným potrubím 264, zatiaľ čo napájacia cesta jeho zápornej komory je na konci 561 prepojená prostredníctvom druhého potrubia 369 s druhým rozvodným potrubím 364.Rozvodné potrubia 264 a 364 sú prostredníctvom pevných spojení 268 a 368 pripojené k distribučnému centru,ktoré nie je na obrázkoch výkresov znázomené, a ktoré je prostredníctvom prvých distribučných prostriedkov, rovnako na obrázkoch výkresov neznázomených, napájané tlakovým oxidom uhličitým C 02.V prípade požiaru potom špeciálne snímače, rozmiestnené v miestnostiach budovy, vydajú pokyn uvedeným distribučným prostriedkom, aby umožnili prietok oxidu uhličitého do prvého distribučného potrubia 269, ktoré prostredníctvom uvedeného prvého rozvodného potrubia 264 a prostredníctvom napájacej cesty na konci 461 napája kladnú komoru pneumatického ovládacieho valca 260, čospôsobí pohyb tyče 263 pneumatického ovládacieho valca 260 smerom von, v dôsledku čoho dôjde k otvoreniu poklopu 4.V skutočnosti ešte skôr, ako sa tyč 263 začne pohybovali, tak jej koniec 262 prostredníctvom páky 76, spojovacej tyče 75 a tyče 72 uvoľní háčiky 71 zo zapadacích očiek 78 a začne zdvíhanie poklopu 4 pôsobením tlaku kĺbového spoja 160.Tlak pneumatického ovládacieho valca 260 a otáčanie kĺbového spoja 160 v smere 161 otáčania proti smeru pohybu hodinových ručičiek spôsobí, že poklop 4 zaujme akékoľvek polohy, znázomené na obr. 2, obr. 3 a obr. 4, až dosiahne maximum svojej otvorenej polohy, ktorá je znázomená na obr. 5, pričom v tejto polohe potom mechanický uzáver 8 spôsobí zaistenie poklopu 4 v jeho dosiahnutej polohe.Ako je možné vidieť predovšetkým na obr. 7, obr. 8 a obr. 9, tak uvedený mechanický uzáver 8 obsahuje tyč 81,otočne spojenú s krížovým kusom 42 poklopu 4 na zodpovedajúcom konci 83, a to prostredníctvom čapu 82. Opačný koniec 84 tyče 81 je naopak voľný, a ak je poklop 4 v celkom otvorenej polohe, ako je znázomené na obr. 7, tak tento koniec 84 zapadne proti zarážaciemu prvku 85, ktorý je pripevnený k základni 2. Presnejšie povedané je týmto zarážacím prvkom 85 vidlica, ku ktorej je pripevnený koniec 91 tlmiča 9 nárazov, ktorého opačný koniec 92 je otočne spojený s prvými ťahadlami 360 prostredníctvom čapu 93 .Tu je nutné zdôrazniť, že mechanický uzáver 8 zabraňuje tomu, aby sa poklop 4 mohol otáčať okolo pántov alebo kĺbov 5, a tým rovnako zabraňuje jeho náhodnému uzatvoreniu, ako je predpísané príslušnými bezpečnostnými predpismi.Aby bolo možno opakovane otvárať a uzatvárať zariadenie 1 na odvod dymu zo vzdialeného miesta s cieľom používať toto zariadenie 1 ako spoločné prevzdušňovacie alebo vetracie zariadenie je potrebné, aby bol mechanický uzáver 8 pomocou diaľkového ovládania zložený, a aby bol pneumatický ovládací valec 260 napájaný stlačeným vzduchom alebo stlačeným oxidom uhličitým C 02.S týmto cieľom je ten istý distribučný systém, ku ktorému sú pripojené rozvodné potrubia 264 a 364 prostredníctvom druhých distribučných prostriedkov, ktoré nie sú na obrázkoch výkresov znázomené, napájaný rovnakým distribučným systémom stlačeného vzduchu.Koniec 84 tyče 81 je vybavený nadstavcom 86 v tvare písmena L, ktorý je možné vidiet podrobnejšie na obr. 8,obr. 9 a obr. 10. S nadstavcom 86 v tvare písmena L spolupracuje aspoň jeden uzatvárací mechanizmus 150, pozostávajúci z pneumatického ovládacieho valca 100, pripevneného k základni 2 a vybaveného driekom 101, ktorý spolupracuje s nadstavcom 86 v tvare písmena L.Presnejšie povedané je pneumatický ovládací valec 100, ako je možné z vyobrazenia jednoznačne vidieť, napájaný potrubím 102, ktoré je odvodené od rozvodného potrubia 364, ktoré napája pneumatický ovládací valec 260.Pokiaľ chce obsluha otvorit poklop 4 zariadenia 1 na odvod dymu podľa tohto vynálezu, uvedie do prevádzky ovládací mechanizmus, ktorým môže byt napríklad prepínač, ktorý je V polohe vypnutý. Týmto spôsobom sú uvedené do prevádzky uvedené druhé distribučné prostriedky,ktoré dodávajú stlačený vzduch do napájacieho okruhu pneumatického ovládacieho valca 260, čím je umožncný výstup tyče 263 pneumatického ovládacieho valca 260, čo spôsobí otváranie poklopu 4.Takže obsluha vykonáva prostredníctvom ručného diaľkového ovládania a s použitím stlačeného vzduchurovnaké ovládanie otvárania poklopu 4, ktore je V prípade požiaru uskutočňované automaticky napájaním pneumatického ovládacieho valca 260 stlačeným oxidom uhličitým C 02.S cieľom uzatvorenia poklopu 4 obsluha prepne prepínač, ktorý predstavuje ovládací mechanizmus, a týmto spôsobom je potom prvé rozvodné potrubie 264 uvedené do odľahčenej polohy, pričom je súčasne druhé rozvodne potrubie 364 napájané stlačeným vzduchom. Stlačený vzduch,ktorý prúdi druhým rozvodným potrubim 364, napája najprv pneumatický ovládací valec 100, pretože je umiestnený V polohe, ktorá je veľmi blízka k druhému rozvodnému potrubiu 364.Keďže uvedený pneumatický ovládací valec 100 predstavuje omnoho menší objem, ako pneumatický ovládací valec 260, ktorý pohybuje poklopom 4, tak stlačený vzduch ešte predtým, ako začne napájať, zápomú komoru pneumatického ovládacieho valca 260, okamžite naplní pneumatický ovládací valec 100, čo spôsobi výstup drieku 101 smerom von. Tento driek 101 pôsobí proti nadstavcu 86 v tvare písmena L tyče 81, a ako je možné názome vidieť na obr. 10, otočí ním okolo čapu 82 tak, že sa uvoľní zo zarážacieho prvku 85 ešte predtým, ako pneumatický ovládací valec 260 začne uzatváraciu operáciu poklopu 4.Potom stlačený vzduch napája pneumatický ovládací valec 260, čim začína pôsobenie na tyč 263 pneumatického ovládacieho valca 260, spôsobujúce otáčanie poklopu 4 V smere 161 otáčania proti smeru pohybu hodinových ručičiek, ktoré je podporované pôsobením klbového spoja, a to až do úplného uzatvorenia poklopu 4, ktorý sa vráti do svojej polohy, znázomenej na obr. 2, s háčikmi 71 zakvačenými do zapadacich očiek 78. Počas uzatvárania je otáčanie poklopu spomaľované prostredníctvom tlmiča 9 nárazov. Ak vezmeme do úvahy všetko, čo bolo spomenuté, je celkom pochopiteľne, že zariadenie 1 na odvod dymu podľa tohto vynálezu spĺňa vopred stanovené účely.Bolo predovšetkým vyskúšané, že mechanický uzáver 8, ktorý blokuje poklop 4 V jeho maximálnej otvorenej polohe, môže byť odblokovaný prostrednictvom ručného diaľkového ovládania, a to pôsobením príslušnej obsluhy. Pomocou obdobného diaľkového ovládania môže byť ten istý poklop 4 otváraný znovu, pričom tieto operácie je možné uskutočňovať opakovane.Z uvedeného vyplýva, že manuálne ovládanie otvárania a uzatvárania poklopu 4 je doplnkové k vlastným kapacitám predmetného zariadenia 1, ktoré je určené na automatické otváranie poklopu 4 V prípade požiaru, takže potom zariadenie 1 podľa tohto vynálezu môže byť rovnako používané ako vetrací mechanizmus, a to navyše k jeho funkcii ako zariadenia 1 na odvod dymu a tepla v prípade požiaru.Možnosť používania predmetného zariadenia l ako vetracieho mechanizmu, a tým aj možnost jeho častého otvárania a uzatvárania potom výhodne umožňuje včas odhaliť nedostatky v jeho fungovaní. Týmto spôsobom je možne zistit skryté nedostatky, ktoré inak nie je možné odhaliť bez otvárania a uzatvárania poklopu 4, a to ešte skôr, ako prípadne musí dôjsť k otvoreniu poklopu 4 automatickým spôsobom V prípade požiaru.l( rámu 140 poklopu 4 môže byt výhodne pripevnená priesvitná kupola 45, ktorá umožňuje prístup denného svetla do miestnosti.Na obrázkoch je možné vidieť, že klbový spoj 160, na rozdiel od kĺbových spojov, obsiahnutých v známych zariadeniach, ktoré obvykle pozostávajú v podstate z kĺbového trojuholníka, pozostáva z niekoľkých ťahadiel, tyčí alebo pák, ktoré sú navzájom spojené, a ktoré spolupracujú spoklopom, rámom a základňou, ku ktorým sú pripojené. To umožňuje dosahovať pri danom poklope 4 omnoho výkonnejšie funkcie, ako je to pri známych zariadeniach, ktoré majú rovnaké rozmery.Je celkom evidentné, že V priebehu výroby zariadenia na odvádzanie dymu podľa tohto vynálezu je možné uplatňovat akékoľvek tvary a rôzne rozmery, pričom predmetné zariadenie môže byť rovnako vybavené priesvitnou kupolou, ktorá môže mat akýkoľvek tvar.Ďalšie výhodné uskutočnenie predmetu tohto vynálezu môže pozostávať z poklopu, ktorý je vybavený plochým,nie však priesvímým uzatváracím povrchom.Pri odlišnom výhodnom uskutočnení potom môže byt zariadenie l na odvod dymu vybavené viac ako jedným pneumatickým ovládacim valcom, ktorý uskutočňuje otváranie a uzatváranie poklopu 4, alebo môže byt vybavené takými prostriedkami zabezpečujúcimi pohyb poklopu 4,ktoré, aj ked majú V podstate rovnakú geometriu konštrukcie, pozostávajú z odlišného počtu ťahadiel, tyčí alebo pák.A navyše môžu byt pri rôznych uskutočneniach predmetu tohto vynálezu rozdielne použité odlišné kĺbové, zakvačovacie a zabezpečovacie prostriedky, ktoré blokujú poklop 4 v jeho uzatvorenej polohe, Čo sa týka pneumatického okruhu, a tým aj akéhokoľvek potrubia, potom jednotky a všeobecne akékoľvek spoje a prepojenia pneumatického valca a systému stlačeného oxidu uhličitého C 02 a rovnako aj systému stlačeného vzduchu, ktoré patria k všeobecne známym technikám, môžu byt uskutočnené na odlišnom základe a s odlišnými tvarmi, ako tu boli opísané.Rovnako tak aj mechanický uzáver 8, ktorý blokuje poklop 4 v jeho maximálnej otvorenej polohe, môže byt uskutočnený odlišným spôsobom, ako bolo opísané.l. Zariadenie (l) na odvod dymu, ktoré obsahuje základňu (2), vymedzujúci otvor (3), vyhotovený v konštrukcíi budovy na prepojenie vnútomého priestoru jednej alebo viacerých miestností s vonkajším okolitým prostredím, poklop (4), vybavený jedným alebo viacerými klbovými závesmi (S), prichytenýrni na základni (2) na otváranie a uzatváranie, prostriedky zabezpečujúce pohyb (6) na zabezpečenie otáčavého pohybu poklopu (4) okolo jedného alebo niekoľkých kĺbových závesov (5), zabezpečovacie prostriedky (7) na blokovanie poklopu (4) V jeho uzatvorenej polohe vzhľadom na základňu (2), aspoň jeden mechanický uzáver (8) na blokovanie poklopu (4) V jeho maximálnej dosiahnutej otvorenej polohe, pričom zariadenie (l) na odvod dymu obsahuje aspoň jeden uvoľňovaci mechanizmus (150) na zabezpečovanie pohybu mechanického uzáveru (8) pred začatím uzatvàrania poklopu (4) prostriedkami zabezpečujúcimi pohyb (6), V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že aspoň jeden mechanický uzáver (8) je vložený medzi poklop (4) a základňu (2), pričom sú usporiadane riadiace prostriedky na pôsobenie na aspoň jeden uvoľňovaci mechanizmus (150) a prostriedky (6) zabezpečujúce pohyb.2. Zariadenie (l) na odvod dymu podľa nároku l,vyznačujúce sa tým, že aspoň jeden mechanický uzáver (8) obsahuje tyč (81), ktorá je otočne spojená s poklopom (4) na konci (83) prostredníctvom čapu(82), a ktorej opačný koniec (84) je voľný a dosadá pri úplnom otvorení poklopu (4) na zarážací prvok (85), prípevnený na základňu (2), pričom je tento Voľný koniec (84) tyče (Sl) vybavený nadstavcom (86) v tvare písmena L na

MPK / Značky

MPK: E05F 15/00, E05F 15/20, E05C 17/00

Značky: zariadenie, odvádzanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-285154-zariadenie-na-odvadzanie-dymu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na odvádzanie dymu</a>

Podobne patenty