Reaktor s cirkulačným fluidným lôžkom a spôsob regulovania teploty cirkulačného fluidného lôžka pevných častíc tohto reaktora

Číslo patentu: 284253

Dátum: 03.11.2004

Autori: Alexander Kiplin, James David, Belin Felix

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Reaktor (1) s cirkulačným fluidným lôžkom obsahuje nádrž (40) na uloženie pevných častíc s úložnou kapacitou, stanovenou rozsahom zmien zásoby cirkulačných pevných častíc v plášti (6) reaktora (1), požadovanej na reguláciu teploty lôžka, v závislosti na očakávanej premenlivosti vlastností paliva a sorbentu a záťažových zmien reaktora (1), na uloženie pevných častíc, nahromadených sekundárnym odlučovačom (20) pevných častíc, recirkulačný systém (52) na regulovanú recirkuláciu pevných častíc, nahromadených sekundárnym odlučovačom (22) pevných častíc a uložených v nádrži (40) na uloženie pevných častíc, späť do spodnej časti plášťa (6) reaktora (1), regulačný systém (80) na reguláciu teploty lôžka na riadenie rýchlosti recirkulácie pevných častíc z nádrže (40) na uloženie pevných častíc do plášťa (6) reaktora (1) na zmenu zásoby cirkulačných pevných častíc v reaktore (1) s cirkulačným fluidným lôžkom na reguláciu teploty cirkulačného fluidného lôžka v plášti (6) reaktora (1) a regulačný systém (81) na reguláciu výšky hladiny uložených pevných častíc, prepojený s regulačným systémom (80) na reguláciu teploty lôžka, na riadenie zásoby pevných častíc v nádrži (40) na uloženie pevných častíc na reguláciu teploty lôžka. Spôsob regulovania teploty cirkulačného fluidného lôžka pevných častíc reaktora (1) s cirkulačným fluidným lôžkom obsahuje krok zhromažďovania pevných častíc, unášaných plynom, prúdiacim plášťom (6) reaktora (1) a von z tohto plášťa (6) reaktora (1), v primárnom odlučovači (20) pevných častíc a vracanie pevných častíc do spodnej časti plášťa (6) reaktora (1), krok využívania sekundárneho odlučovača (22) pevných častíc na ďalšie zhromažďovanie pevných častíc, unášaných plynom a doposiaľ zostávajúcich v tomto plyne, prúdiacom z plášťa (6) reaktora (1) po priechode plynu primárnym odlučovačom (20) pevných častíc, krok uloženia ďalších pevných častíc, nahromadených sekundárnym odlučovačom (22) pevných častíc, v nádrži (40) na uloženie pevných častíc a krok riadenia recirkulačnej rýchlosti pevných častíc, prúdiacich z nádrže (40) na uloženie pevných častíc do spodnej časti plášťa (6) reaktora (1) na zmenu zásoby cirkulačných pevných častíc v reaktore (1) s cirkulačným fluidným lôžkom prostredníctvom zmeny zásoby pevných častíc v nádrži (40) na uloženie pevných častíc na reguláciu teploty cirkulačného fluidného lôžka v plášti (6) reaktora (1).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka reaktora s cirkulačným fluidným lôžkom, ktorý obsahuje plášť reaktora na uloženie a dopravu materiálu cirkulačného fluidného lôžka, pričom tento plášť reaktora má spodnú časť a homú časť, primámy odlučovač pevných častíc na zhromažďovanie pevných častíc, unášaných plynom, prúdiacím plášťom reaktora a von z plášťa reaktora, zariadenie na vracanie pevných častíc, nahromadených primámym odlučovačom pevných častíc, späť do spodnej časti plášťa reaktora, sekundámy odlučovač pevných častíc na ďalšie zhromažďovanie pevných častíc, unášaných plynom a dosiaľ zostávajúcich v tomto plyne, prúdiacom z plášťa reaktora po priechode plynu primárnym odlučovačom pevných častíc.Vynález sa tiež týka spôsobu regulovania teploty cirkulačného tluidného lôžka pevných častíc v uvedenom reaktore s cirkulačným fluidným lôžkom, obsiahnutom v plášti reaktora a dopravovaného týmto plášťom, pričom reaktor obsahuje primámy odlučovač pevných častíc a sekundámy odlučovač pevných častíc.Reaktory alebo spaľovacíe komory s cirkulačným tluidným lôžkom, používané na výrobu pary na priemyselné účely alebo na výrobu elektrickej energie, sú všeobecne známe.Obr. 1, obr. 2 a obr. 3 znázorňujú rôzne známe typy konštrukcie reaktorov 1 s cirkulačným fluidným lôžkom. Palivo a sorbent sú privádzané pomocou prívodu 2 paliva a prívodu 4 sorbentu do spodnej časti plášťa 6 reaktora l,tvoreného stenami 8, ktoré sú obvykle tvorené tekutinou chladenými rúrkami. Vzduch na spaľovanie a tluidízáciu je prívodom 10 vzduchu dopravovaný do vetrovej skrine 12, a potom vstupuje do plášťa 6 reaktora l cez otvory V rozvádzacej doske 14.Spaliny, obsahujúce unášané pevné častice, to je reagujúce a nereagujúce častice, prúdia smerom hore plášťom 6 reaktora 1 a uvoľňujú teplo do okolných stien 8. Vo väčšine konštmkcií je dodávaný do plášťa 6 prídavný vzduch, a to homými vzduchovými prívodnými kanálmi 18. Tu je tiež umiestnený vyprázdňovaci otvor 19 lôžka reaktora l.Tak reagujúce, ako aj nereagujúce pevné častice vstupujú do spalín v oblasti plášťa 6, hned potom prúd plynu smerom hore tieto častice unáša k výstupu v homej časti plášťa 6. Tu je časť pevných častíc zhromažďovaná primámym odlučovačom 20 pevných častíc, hneď potom sú vrátené späť do spodnej časti plášťa 6, a to ríadeným alebo neriadeným prietokom. Účinnosť zhromažďovania primárneho odlučovača 20 pevných častíc je obvykle nedostatočná na zadržanie častíc v plášti 6, ako je požadované na účinný výkon alebo na požadované zníženie obsahu tuhých látok v plynoch, unikajúcich do atmosféry. Z tohto dôvodu sú inštalované dodatočné odlučovače pevných častíc, a to smerom po prúde vzhľadom na primámy odlučovač 20.Podľa obr. l sú pri jednom zo známych reaktorov s cirkulačným fluidným lôžkom inštalované Sekundárny odlučovač 22 pevných častíc a jeho sprievodné cirkulačné zariadenie 24 pevných častíc, a to na účely zhromažďovania a recyklovania častíc, prechádzajúcich primárnym odlučovačom 20, čo je potrebne na účinnú funkciu reaktora s cirkulačnýrn fluidným lôžkom. Plyny a tuhé častice uvoľňujú teplo do konvenčných vyhríevacich plôch 26, umiestnených medzi primárnym odlučovačom 20 a sekundámymodlučovačom 22 . Posledný alebo tretí odlučovač 28 pevných častíc je umiestnený smerom po prúde vzhľadom na prúd 16 spalín a pevných častíc a vzhľadom na sekundámy odlučovač 22 na účely koncového vyprázdnenia, ktore má zaistiť vyhoveniu patričných požiadaviek na emisie. Vyprázdňovacie zariadenie 30 môže byť zaradené na vyprázdňovanie pevných častíc, nahromadených zo spalín sekundámym odlučovačom 22.V inom uskutočnení reaktora s cirkulačným fluidným lôžkom, znázornenom schematicky na obr. 2, je sekundámy odlučovač 22 sám koncovým odlučovačom častíc. V tomto prípade sú pevné častice zhromažďované pomocou sekundámeho odlučovača 22 na účely Vylepšenia zadržíavania častíc, potrebného pre účinnosť reaktora s cirkulačným fluidným lôžkom, a môžu byť čiastočne recirkulované cez sprievodné cirkulačné zariadenie 24 do spodnej časti plášťa 6 reaktora s cirkulačným fluidným lôžkom. Vyprázdñovacie zariadenie 30 vyprázdňuje pevné častice, zhromaždené zo spalín pomocou sekundámeho odlučovača 22.Ked je nutné zistiť recirkuláciu zo sekundámeho odlučovača 22 na účinnú funkciu jednotky, je rýchlosť recirkulácie zodpovedajúca rovnováhe materiálu systému reaktora s cirkulačným fluidným lôžkom s daným tokom pevných častíc a je funkciou fyzikálnych charakteristík pevných častíc a účinnosti primámeho odlučovača 20 a sekundámeho odlučovača 22, a tiež limitov alebo cieľov, kladených na recirkulačnú rýchlosť jedným z nasledujúcich parametrov kapacitou sprievodného cirkulačného zariadenia 24 pevných častíc maximálnym prijateľným zaťažením pevnými časticami, putujúcimí cez konvekčnć vyhrievacie plochy 25 smerom po prúde vzhľadom na primámy odlučovač 20,rýchlosťou prietoku, ktorá poskytuje optimálny výkon reaktora s cirkulačným fluidným lôžkom, spaľovanie, využitie sorbentu, erózia konvekčného povrchu, náklady na prevádzku a údržbu recirkulačného systému pevných častíc, a nakoniec dolného limitu teploty lôžka v plášti 6 reaktora s cirkulačným fluidným lôžkom.Keď je rýchlosť recirkulácie pewiých častíc zo sekundámeho odlučovača 22 pewiých častíc obmedzená v porovnaní s rýchlosťou, ktorá by v každom prípade bola dosiahnutá, ako je to určené rovnováhou materiálov z dôvodov jedného z opísaných limitov, tak sú nadmeme cirkulujúce tuhé látky odoberané zo sekundámeho odlučovača 22 pevných častíc a sú určené na zlikvidovanie vo vyprázdňovacom zariadení 30, ako je vidiet na obr. l a na obr. 2, a to na účely vyhovenia limitu rýchlosti recirkulácie.V známych zariadeniach je minimálny počet pevných častíc udržiavaný v násypke 32 sekundámeho odlučovača 22 pevných častíc pomocou ovládania rýchlosti vyprázdňovania vo vyprázdňovacom zariadení 30, V týchto zariadeniach môže byt nárast toku tuhých častíc, recirkulovaných zo sekundámeho odlučovača 22 častíc na účely zvýšenia množstva tuhých častíc v reaktore 1 s cirkulačným tluidným lôžkom, uskutočňovaný len pomaly. Nárast rýchlosti recirkulovaného toku a množstva je určovaný zmenou rýchlosti vyprázdňovania sekundámeho zberača častíc, ktorá je znížená až na nulu, ked začne rýchlosť recirkulácie narastať. Na obr. 1 je znázornená zariadenie, kde táto rýchlosť vyprázdňovania toku nie je obvykle väčšia ako 10 toku recirkulácie, pričom nárast rýchlosti recirkulácie toku je nedostatočný k zodpovedajúccmu ovládaniu vnútomého obsahu reaktora.Obr. 3 znázorňuje schematicky známy reaktor s cirkulačným fluidným lôžkom alebo vyhrievaci systém takého typu, ktorý je opísaný v patentovom spise US 4 538 549.V tomto zariadení je teplota lôžka v plášti 6 reaktora s cirkulačným fluidným lôžkom ovládaná zmenou zásobycirkulujúcich tuhých častíc v plášti 6, a to ovládaním cirkulačnej rýchlosti tuhých častíc, nahromadených primárnym odlučovačom 20 pevných častíc, a uložených V primámej skladovacej násypke 34 pevných častíc, ktorý je umiestnený pod prímámym odlučovačom 20 pevných častíc. Hmotnosť pevných častíc v primárnej skladovacej násypke 34 pevných častíc sa mení V závislosti od požiadaviek na ovládanie reaktora s cirkulačným fluidným lôžkom. Ked je potrebná väčšia zásoba v plášti 6 na účely zníženia teploty lôžka, potom narastá cirkulácia pevných častíc cez stúpacie potrubie a nemechanický L-ventil 36, spájajúci primárnu skladovaciu násypku 34 pevných častíc so spodnou časťou plášťa 6 reaktora l. Časť uloženého materiálu v lôžku je tak prenesená do plášťa 6 a stáva sa jeho súčasťou. Ked má byt zásoba častíc v reaktore s cirkulačným fluidným lôžkom znížená, tak je uskutočnený opačný úkon, ktorý vedie na akumuláciu pevných častíc v primámej skladovacej násypke 34 pevných častíc.V systéme reaktora s cirkulačným fluidným lôžkom podľa obr. 3 je rýchlosť toku častíc, recirkulovaných zo sekundámeho odlučovača 22 pevných častíc, neriadená, ale tzv. samonastavovacia, podľa stĺpca 7, riadky 16 až 19 v patentovom spise US 4 538 549, čo je určené rovnováhou materiálu. Predsa len prevádzkové skúsenosti so systémom reaktora s cirkulačným fluidným lôžkom alebo kotlom a spôsob ovládania podľa patentového spisu US 4 538 549 má nasledujúce nevýhody.Doprava pevných častíc, uložených v primámej skladovacej násypke 34 pevných častíc pri režime naplnenía lôžka reaktora, spôsobuje problémy s prietokom z dôvodu tendencie častíc nahromadit sa v zaplnenom lôžku pri teplote okolo 871 °C, ktorá je typická pre aplikácie so suspenzným spaľovacím lôžkom.Ukladanie horúcich častíc, prenos a ovládacie zariadenie, požadované na splnenie tejto riadiacej metódy, predstavuje podstatné náklady a prispieva k zložitosti konštrukcie reaktora s cirkulačným tluidnýrn lôžkom.Vylepšený reaktor s cirkulačným tluidným lôžkom bol navrhnutý podľa patentového spisu US 5 343 830, kde sú pevné častice zhromažďované pomocou celého vnútorného primárneho odlučovača častíc, ktorý tiež vracia častice,zhromaždené vnútri, priamo do spodku reaktora s cirkulačným fluidným lôžkom. Tento vylepšený reaktor s cirkulačným íluidným lôžkom tak eliminuje potrebu na akékoľvek vonkajšie recirkulačné zariadenie, ako napríklad stúpacie rúrky a L-ventily, čo veľmi zjednodušuje usporiadanie reaktora s cirkulačným fluidným lôžkom a znižuje náklady naň. Nevýhodou tejto koncepcie v porovnaní s patentovým spisom US 4 53 8 549 je to, že táto koncepcia neposkytuje ovládanie teploty lôžka pomocou riadenia zásoby cirkulujúceho materiálu v reaktore s cirkulačným tluidným lôžkom cez reguláciu rýchlosti recirkulácie pevných častíc z primámeho odlučovača.Je teda zrejmé, že existuje potreba spôsobu na riadenie teploty lôžka v reaktore s cirkulačným fluidným lôžkom a zariadenie na toto riadenie teploty lôžka v reaktore s cirkulačným tluidným lôžkom, ktorá sa nespolieha na ovládanú recirkuláciu častíc, nahromadených primámym odlučovačom častíc.Predmet tohto vynálezu vyhowje týmto úlohám rovnako dobre ako iným, a to pomocou ovládania zásoby cirkulujúceho materiálu v reaktore s cirkulačným tluidným lôžkom výnimočným spôsobom. Namiesto ovládania rýchlostirecirkulácie pevných častíc z primárneho odlučovača častíc späť do reaktora s cirkulačným tluidným lôžkom, tak uvedený vynález riadi rýchlosť recirkulácie týchto pevných častíc, nahromadených v sekundámom odlučovači častíc,ich presunom medzi skladovacím priestorom na pevné častice, zhromaždené v sekundárnom odlučovači častíc, a reaktorom s cirkulačným fluidným lôžkom.Rýchlosť recirkulácie tuhých častíc je riadená ovládacím systémom teploty lôžka, ktorý mení zásoby v plášti reaktora tak, že udržuje teplotu na cieľovej úrovni. Cieľová hodnota teploty plášťa je určená ako funkcia zaťaženia reaktora s cirkulačným ŕluidným lôžkom. Zásoba v plášti reaktora je nastavená v závislosti od rozdielu medzi skutočnou a cieľovou teplotou lôžka. Zmeny v zásobách sú uskutočnené pomocou presunu pevných častíc reaktora medzi plášťom reaktora a zásobníkom sekundámeho odlučovača častíc.Takže jeden aspekt predmetu tohto vynálezu je zameraný na vyvinutie reaktora s cirkulačným tluidným lôžkom,majúceho uzavrené priestory na umiestnenie a dopravovanie materiálu cirkulačného fluidného lôžka, kde uvedené uzavrené priestory majú spodnú časť a homú časť. Primámy odlučovač častíc je tu umiestnený z dôvodu zhromažďovania častíc, ktoré vniknú do plynu, prúdiaceho cez a von z uzavrených priestorov reaktora. Je tu zariadenie na vracanie častíc, nahromadených v primámom odlučovači častíc,späť do spodnej časti reaktorových priestorov. Sekundárny odlučovač separátor častíc je umiestnený na účely ďalšieho zberu častíc, vstupujúcich a stále zostávajúcích v plynoch,pretekajúcich z reaktora potom, čo plyn prešiel cez primárny odlučovač častíc. Zásobník častíc je tu umiestnený na účely skladovania tuhých častíc, odlúčených sekundárnym odlučovačom častíc. Zásobník častíc má úložnú kapacitu určenú rozsahom zmien zásoby cirkulujúcich tuhých častíc v reaktore, potrebných na ovládanie teploty lôžka, pokial sa vezme do úvahy Očakávaná variabilita vlastnosti paliva a sorbentu a zmien zaťaženia v reaktore. Recirkulačný systém je tu umiestnený na účely riaditeľnej recirkulácie častíc, nahromadených v sekundárnom odlučovači častíc a uložených v zásobníku častíc, späť do spodnej časti reaktora. Ovládací systém teploty lôžka reaktora je určený na riadenie rýchlosti recirkulácie tuhých častíc zo zásobníka častíc do reaktora, a to na účely zmeny zásoby cirkulujúcich častíc v suspenznom reaktore tak, ako je požadované na ovládanie teploty cirkulujúceho fluidnćho lôžka v priestoroch reaktora.Riadiaci systém úrovne pevných častíc, interaktívne pracujúci ovládaním teploty cirkulačného tluidného lôžka,je tu umiestnený na účely riadenia zásoby tuhých častíc v zásobníku tuhých častíc tak, ako je to požadované na riadenie teploty.Ďalšia úloha predmetu tohto vynálezu je tiež vztiahnutá na suspenzný reaktor, ale v tomto uskutočnení je zásobník častíc vo vzdialenom mieste od sekundžn-neho odlučovača častíc.Ďalšia úloha predmetu tohto vynálezu je zameraná na spôsob ovládania teploty lôžka v reaktore s cirkulačným fluidným lôžkom s pevnými časticami, obsiahnutýmí vnútri reaktora a dopravovanými cez plášť reaktora pre reaktor s cirkulačným fluidným lôžkom, kde reaktor zahŕňa primárny odlučovač častíc a Sekundárny odlučovač častíc. Fázy tohto spôsobu zahŕňajú zhromažďovanie častíc, vnikajúcich do plynu, prúdiaceho cez plášť reaktora v primámom odlučovači častíc, a neriadené vracanie týchto častíc do spodnej oblasti plášťa reaktora. Sekundámy zásobník častíc je použítý na ďalšie zhromažďovanie častíc, vstupujúcich a stále zostávajúcich v plyne, vytekajúcom z plášťa reaktora po SK 284253 B 6tom, čo plyn prešiel cez primámy odlučovač častíc. Tieto častice, zhromaždené sekundámym zberačom častíc, sú uložené V zásobníku častíc a sú riadené recirkulované z násypky, spojené so zberačom častíc späť do spodnej časti plášťa reaktora, s cieľom zmenit zásobu cirkulujúcich tuhých častíc V suspenznom reaktore tak, ako je to požadované na riadenie teploty suspenzného lôžka v plášti reaktora.Z uvedeného vyplýva, že v súlade s predmetom tohto vynálezu bol vyvinutý reaktor s cirkulačným tluidným lôžkom, obsahujúci plášť reaktora na uloženie a dopravu materiálu cirkulačného fluidného lôžka, pričom tento plášť reaktora má spodnú časť a homú časť, primámy odlučovač pevných častíc na zhromažďovanie pevných častíc, unášaných plynom, prúdiacim plášťom reaktora a von z plášťa reaktora, zariadenie na vracanie pevných častíc, nahromadených primámym odlučovačom pevných častíc, späť do spodnej časti plášťa reaktora, Sekundárny odlučovač pevných častíc na ďalšie zhromažďovanie pevných častíc, unášaných plynom a dosiaľ zostávajúcich v tomto plyne, prúdiacom z plášťa reaktora po priechode plynu primámym odlučovačom pevných častíc.Predmetný reaktor s cirkulačným tluidným lôžkom ďalej obsahuje nádrž na uloženie pevných častíc s úložnou kapacitou, stanovenou rozsahom zmien zásoby cirkulačných pevných častíc v plášti reaktora, požadované na reguláciu teploty lôžka, v závislosti od očakávanej premenlivosti vlastností paliva a sorbentu a záťažových zmien reaktora, na uloženie pevných častíc, nahromadených sekundámym odlučovačom pevných častíc, recirkulačný systém na regulovanú recirkuláciu pevných častíc, nahromadených sekundámym odlučovačom pevných častíc a uložených V nádrži na uloženie pevných častíc, späť do spodnej časti plášťa reaktora, regulačný systém na reguláciu teploty lôžka na riadenie rýchlosti recirkulácie pevných častíc z nádrže na uloženie pevných častíc do plášťa reaktora na zmenu zásoby cirkulačných pevných častíc v reaktore s cirkulačným tluidným lôžkom na reguláciu teploty cirkulačného fluidného lôžka v plášti reaktora a regulačný systém na reguláciu výšky hladiny uložených pevných častíc, prepojený s regulačným systémom na reguláciu teploty lôžka, na riadenie zásoby pevných častíc v nádrži na uloženie pewiých častíc na reguláciu teploty lôžka.Nádrž na uloženie pevných častíc je výhodne vybavená snímacimi prostriedkami na snímanie výšky hladiny pevných častíc v nádrži na uloženie pevných častíc.Nádrž na uloženie pevných častíc je výhodne umiestnená priamo pod sekundámym odlučovačom pewiých častíc, pričom ďalej obsahuje vyprázdňovacie zariadenie,ovládané regulačným systémom na reguláciu výšky hladiny uložených pevných častíc v nádrži na uloženie pevných častíc na základe snímanej výšky hladiny uložených pevných častíc.Recirkulačný systém ďalej výhodne obsahuje recirkulačné potrubie na dopravu pewiých častíc z nádrže na uloženie pevných častíc do spodnej časti plášťa reaktora a prostriedky na riadenie prietokovej rýchlosti pevných častíc, prúdiacich recirkulačným potrubím, ovládané regulačným systémom na reguláciu teploty lôžka.Nádrž na uloženie pevných častíc je výhodne vzdialená od sekundámeho odlučovača pevných častíc, pričom ďalej obsahuje dopravný systém na dopravu pevných častíc,ovládaný regulačným systémom na reguláciu výšky hladiny uložených pewiých častíc zo sekundámehc odlučovača pevných častíc do nádrže na uloženie pevných častíc, a vstrekovacie zariadenie, ovládané regulačným systémom na reguláciu teploty lôžka, na riadené vstrekovanie pevných častíc, uložených vo vzdialenej nádrži na uloženie pevnýchčastíc, späť do spodnej časti plášťa reaktora na zmenu zásoby cirkulačných pevných častíc V reaktore na reguláciu teploty cirkulačného fluidného lôžka v plášti reaktora.vzdialená nádrž na uloženie pevných častíc je výhodne vybavená zariadením na snímanie výšky hladiny uložených pevných častíc.Dopravný systém na dopravu pevných častíc výhodne obsahuje potrubie na dopravu pevných častíc zo sekundárneho odlučovača pevných častíc do vzdialenej nádrže na uloženie pevných častíc a zariadenie na riadenie prietokovej rýchlosti pevných častíc, prúdiacich týmto potrubím.vstrekovacie zariadenie výhodne obsahuje potrubie na dopravu pevných častíc zo vzdialenej nádrže na uloženie pevných častíc do spodnej časti plášťa reaktora a zariadenie na riadenie prietokovej rýchlosti pevných častíc týmto potrubím.Reaktor podľa tohto vynálezu ďalej výhodne obsahuje násypku, umiestnenú v spodnej časti sekundámeho odlučovača pevných častíc, zariadenie na snímanie výšky hladiny uložených pevných častíc v násypke a vyprázdňovacie zariadenie, ovládané regulačným systémom na reguláciu výšky hladiny uložených pevných častíc, na riadenie výšky hladiny pevných častíc v násypke na základe snímanej výšky hladiny pevných častíc v tejto násypke.Reaktor podľa tohto vynálezu tiež ďalej výhodne obsahuje zariadenie na vysielanie signálov o prevádzkových podmienkach reaktora do regulačného systému na reguláciu teploty lôžka na umožnenie stanovenia požadovanej rýchlosti recirkulácie pevných častíc spat do reaktora.V súlade s ďalším aspektom predmetu tohto vynálezu bol ďalej tiež vyvinutý spôsob regulovania teploty cirkulačného fluidného lôžka pevných častíc pre reaktor s cirkulačným tluidným lôžkom podľa nárokov l až 10, obsiahnutý v plášti reaktora a opravovaný týmto plášťom, pričom reaktor obsahuje primárny odlučovač pevných častíc a sekundámy odlučovač pevných častíc, kde tento spôsob obsahuje krok zhromažďovania pevných častíc, unášaných plynom, prúdiacim plášťom reaktora a von z tohto plášťa reaktora, v prímámom odlučovači pevných častíc a vracanie pevných častíc do spodnej časti plášťa reaktora, look využívania sekundámeho odlučovača pevných častíc na ďalšie zhromažďovanie pevných častíc, unášaných plynom a dosiaľ zostávajúcich v tomto plyne, prúdiacom z plášťa reaktora po priechode plynu primárnym odlučovačom pevných častíc, krok uloženia ďalších pevných častíc, nahromadených sekundámym odlučovačom pevných častíc, v nádrži na uloženie pevných častíc a krok riadenia recirkulačnej rýchlosti pevných častíc, prúdiacich z nádrže na uloženie pevných častíc do spodnej časti plášťa reaktora na zmenu zásoby cirkulačných pevných častíc v reaktore s cirkulačným fluidnýrn lôžkom prostredníctvom zmeny zásoby pevných častíc v nádrži na uloženie pevných častíc na reguláciu teploty cirkulačného fluidného lôžka v plášti reaktora.Spôsob podľa tohto vynálezu ďalej výhodne obsahuje krok zisťovania požiadavky na zvýšenie alebo zníženie recirkulačnej rýchlosti pevných častíc z nádrže na uloženie častíc do spodnej časti plášťa reaktora a krok zadržovania pevných častíc v nádrži na uloženie pevných častíc v prípade požiadavky na zvýšenie recirkulačnej rýchlosti pevných častíc z nádrže na uloženie pevných častíc do spodnej časti plášťa reaktora.Spôsob podľa tohto vynálezu tiež ďalej výhodne obsahuje krok zisťovania požiadavky na zvýšenie alebo zníženie recirkulačnej rýchlosti pevných častíc z nádrže na uloženie pevných častíc do spodnej časti plášťa reaktora a krok vypúšťania pevných častíc z nádrže na uloženie pevnýchčastíc v prípade požiadavky na zníženie recirkulačnej rýchlosti pevných častíc z nádrže na uloženie pevných častíc do spodnej časti plášťa reaktora.Spôsob podľa tohto vynálezu tiež ďalej výhodne obsahuje krok snímania výšky hladiny pevných častíc v nádrží na uloženie pevných častíc.Spôsob podľa tohto vynálezu tiež ďalej výhodne obsahuje lcrok stanovenia cieľovej výšky hladiny pevných častíc pre nádrž na uloženie pevných častíc, krok porovnávania tejto cieľovej výšky hladiny pevných častíc so zistenou výškou hladiny pevných častíc a krok regulovania výšky hladiny pevných častíc v nádrži na uloženie pevných častíc na základe uvedeného porovnávania prostrednictvom regulácie vypúšťacieho prúdu pevných častíc z nádrže na uloženie pevných častíc.Spôsob podľa tohto vynálezu tiež ďalej výhodne obsahuje krok vypúšťania pevných častíc z nádrže na uloženie pevných častíc, pokiaľ zistená výška hladiny pevných častíc presahuje cieľovú výšku hladiny pewiých častíc a pokial nie je požiadavka na zvýšenie recirkulačnej rýchlosti pevných častíc z nádrže na uloženie pevných častíc do reaktora.Spôsob podľa tohto vynálezu tiež ďalej výhodne obsahuje krok zadržovania pevných častíc v nádrži na uloženie pevných častíc, pokiaľ zistená výška hladiny pevných častíc leží pod cieľovou výškou hladiny.Spôsob podľa tohto vynálezu tiež ďalej výhodne obsahuje krok recirkulovania prvej časti ďalších nahromadených pevných častíc priamo späť do spodnej časti plášťa reaktora cez recirkulačný systém a krok dopravovania druhej časti ďalších nahromadených pevných častíc cez dopravný systém do nádrže na uloženie pevných častíc.Spôsob podľa tohto vynálezu tiež ďalej výhodne obsahuje krok riadenia recirkulačnej rýchlosti pevných častíc,prúdiacich z nádrže na uloženie pevných častíc do spodnej časti plášťa reaktora, prostredníctvom regulácie vstrekovacej rýchlosti pevných častíc z nádrže na uloženie pevných častíc cez vstrekovacie zariadenie do plášťa reaktora.Spôsob podľa tohto vynálezu tiež ďalej výhodne obsahuje krok stanovenia cieľovej výšky hladiny pevných častíc pre nádrž na uloženie pevných častíc, krok snímania výšky hladiny pewiých častíc V nádrži na uloženie pevných častíc,krok porovnávania cieľovej výšky hladiny pevných častíc so zistenou výškou hladiny pevných častíc a krok riadenia výšky hladiny pevných častíc V nádrži na uloženie pevných častíc na základe tohto porovnávania prostredníctvom regulácie prúdenia pevných častíc zo sekundámeho odlučovača pevných častíc cez dopravný systém na dopravu pevných častíc do nádrže na uloženie pevných častíc.Spôsob podľa tohto vynálezu tiež ďalej výhodne obsahuje krok stanovenia cieľovej výšky hladiny pevných častíc pre násypku, urniestnenú v spodnej časti sekundámeho odlučovača pevných častíc, krok snímania výšky hladiny pevných častíc v tejto násypke, krok porovnávania cieľovej výšky hladiny pevných častíc v násypke so zistenou výškou hladiny pevných častíc v násypke a krok vypúšťania pevných častíc z násypky, pokial je zistená výška hladiny pevných častíc v násypke nad Cieľovou výškou hladiny pevných častíc v násypke, pokiaľ nie je požiadavka na zvýšenie výšky hladiny pevných častíc v nádrži na uloženie pevných častíc a pokiaľ nie je požiadavka na zvýšenie recirkulačnej rýchlosti pevných častíc do reaktora.Spôsob podľa tohto vynálezu tiež ďalej výhodne obsahuje krok zadržovanía pevných častíc v násypke, pokiaľ je zistená výška hladiny pevných častíc v násypke pod cieľovou výškou hladiny pevných častíc V násypke.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude v ďalšom podrobnejšie objasnený na príkladoch jeho konkrétneho uskutočnenia, ktorých opis bude podaný s prihliadnutím k priloženým obrázkom výkresov,kde obr. l schematicky znázorňuje známy systém reaktora s cirkulačným fluidným lôžkom, majúci vonkajšie primárne,sekundáme a terciáme odlučovače častíc, a recirkuláciu nahromadených častíc z primámeho a sekundámeho odlučovača častíc spát do reaktora s cirkulačným fluidným lôžkom obr. 2 schematicky znázorňuje známy systém reaktora s cirkulačným íluidným lôžkom, majúci vonkajšie primáme a sekundárne odlučovače častíc, a recirkuláciu nahromadených častíc z primárneho a sekundámeho odlučovača častíc späť do reaktora s cirkulačným fluidným lôžkom obr. 3 schematicky znázorňuje známy systém reaktora s cirkulačným ŕluidným lôžkom, majúci vonkajšie primáme a sekundáme odlučovače častíc, riadenú recirkuláciu nahromadených častíc z primámeho a sekundámeho zhromaždiska častíc späť do reaktora s cirkulačným fluidným lôžkom na účely riadenia teploty lôžka reaktora s cirkulačným tluidným lôžkom, a ďalej majúci recirkuláciu nahromadených častíc z primámeho a sekundámeho odlučovača častíc spát do reaktora s cirkulačným íluidným lôžkom obr. 4 schematicky znázorňuje prve uskutočnenie predmetu tohto vynálezu, v ktorom sú prostriedky na recirkuláciu častíc, nahromadených sekundárnym odlučovačom častíc a uložených v zhromaždisku častíc, umiestnenom priamo pod sekundámym odlučovačom častíc, späť do reaktora s cirkulačným íluidným lôžkom riadenou rýchlosťou na účely zmenit zásobu cirkulujúcich pevných častíc reaktora s cirkulačným fluidným lôžkom tak, ako je to požadované na riadenie teploty lôžka reaktora s cirkulačným íluidným lôžkom obr. 4 a schematicky znázorňuje jedno uskutočnenie zariadenia na recirkuláciu pevných častíc v reaktore podľa obr. 4 obr. 4 b schematicky znázorňuje ďalšie uskutočnenie zariadenia na recirkuláciu pevných častíc v reaktore podľa obr. 4 obr. 4 c schematicky znázorňuje ďalšie uskutočnenie zariadenia na recirkuláciu pevných častíc v reaktore podľa obr. 4 a obr. 5 schematicky znázorňuje druhe uskutočnenie predmetu tohto vynálezu, v ktorom je zariadenie na zhromažďovanie častíc umiestnene na vzdialenom mieste od sekundámeho odlučovača častíc.Schematické znázomenie prvého uskutočnenia predmetu tohto vynálezu je vyobrazené na obr. 4.Je zrejmé, že zatiaľ čo primárny odlučovač 20 častíc je schematicky znázomený oddelene od plášťa 6 reaktora 1 na obr. 4 a na obr. 5 len z dôvodov zrejmosti, tak uskutočnenie podľa obr. 4 a obr. 5 zahŕňa uvedený reaktor s cirkulačným íluidným lôžkom podľa patentového spisu US 5 343 830, V ktorom sú pevné častice zhromažďované pomocou celého vnútomého primámeho odlučovača častíc, ktorý tiež vracia častice, tu nahromadenć, dovnútra a priamo do spodnej časti reaktora.Častice sú zhromažďované zo spalín pomocou sekundámeho odlučovača 22 častíc a recirkulované späť do plášťa 6 reaktora l riadenou rýchlosťou tak, aby došlo na zme

MPK / Značky

MPK: F22B 1/00

Značky: spôsob, fluidným, tohto, lôžkom, fluidného, teploty, cirkulačného, regulovania, cirkulačným, reaktora, částic, reaktor, pevných, lôžka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-284253-reaktor-s-cirkulacnym-fluidnym-lozkom-a-sposob-regulovania-teploty-cirkulacneho-fluidneho-lozka-pevnych-castic-tohto-reaktora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Reaktor s cirkulačným fluidným lôžkom a spôsob regulovania teploty cirkulačného fluidného lôžka pevných častíc tohto reaktora</a>

Podobne patenty