Způsob cyklického fluidního katalytického krakování, popřípadě katalytického krakování ve fluidizované, popřípadě ve zvířené fázi uhlovodíkových materiálů s obsahem hmotnostně 0,2 až 6 % síry

Číslo patentu: 223821

Dátum: 15.04.1986

Autor: Vasalos Iacovos Antonios

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob cyklického fluidního katalytického krakování, popřípadě katalytického krakování ve fluidizované, popřípadě ve zvířené fázi uhlovodíkových materiálů s obsahem hmotnostně 0,2 až 6 % síry, při kterém se nástřik krakuje v reakční zóně s fluidizovanými, popřípadě zvířenými pevnými částicemi krakovacího katalyzátoru typu molekulárního síta, částice katalyzátoru desaktivované nánosy obsahujícími síru a uhlík se z produktu reakční zóny oddělují a zavádějí se do stripovací zóny, kde se těkavé nánosy z desaktivovaného katalyzátoru odlučují stripovacím plynem, stripované částice katalyzátoru se oddělují z produktu odváděného ze stripovací zóny a převádějí se do regenerační zóny a spalováním neodehnaných nánosů obsahujících síru a uhlík plynem obsahujícím kyslík se regenerují a regenerované částice katalyzátoru se oddělují od plynu z regenerační zóny a vracejí se do reakční zóny, vyznačený tím, že se pevné částice obsahující krakovací katalyzátor typu molekulárního síta nechávají probíhat cyklem spolu s kovovou reakční složkou, přičemž kovovu reakční složku tvoří alespoň jeden kov ve volné formě nebo ve formě sloučeniny ze souboru zahrnujícího hořčík, vápník, stroncium a baryum, při čemž množství kovové reakční složky je dostatečné k absorpci alespoň 50 % kysličníků síry, které se vyvíjejí při spalování nánosů obsahujících síru a uhlík v regenerační zóně a přičemž se kovová reakční složka do krakovacího cyklu zavádí v kapalné formě nebo ve formě částic pevné hmoty odlišné od krakovacího katalyzátoru typu molekulárního síta, nástřik se krakuje v přítomnosti cirkulujících částic při teplotě 454 až 649 °C, těkavé produkty odloučené z cirkulujících částic se stripují při teplotě 454 až 649 °C stripovacím plynem obsahujícím páru za hmotnostního poměru páry ke krakovacímu katalyzátoru 0,0005 až 0,025 za jednotku času, síru a uhlík obsahující nános se ze stripovaných cirkulujících částic spaluje při teplotě 566 až 788 °C, cirkulující částice absorbují alespoň 50 % kysličníků síry, vznikajících spalováním nánosů obsahujících síru a uhlík v regenerační zóně, z regenerační zóny se odvádí plyn obsahující molekulární kyslík a stopy kysličníků síry a absorbované kysličníky síry se jakožto materiál obsahující síru odvádějí v těkavých podílech z reakční a/nebo ze stripovací zóny.

Text

Pozerať všetko

sahující organické sloučeniny síry, do krakovacího zařízení typu s pohyblivým katalyzátorem, obsahuje koks, který se vyloučí na. katalyzátorových částečkach, síru. Při regenerování katalyzátoru. desaktivovaného koksem, se ko-ks z povrchových ploch katalyzátoru vypálí, a při tomto postupu spalování se převede síra na kysličník siřičitý spolu s malým množstvím kysličníku sírového, a tyto se dostanou do proudu plynů z regeneračního pásma. Při kríakování nástřiku, silně znečištěného sírou, unikajíčasto kysličníky síry v množství přibližně 1200 dílů na. milión ppm.Pro vypouštění kysličníku uhelnatého, jakož i pro- únik popílku jsou stanovený standardizované podmínky se zřetelem na znečišťoväní okolního ovzduší, a je třeba očekavat V krátké době podobná opatření pro další odpadmi plyny, jako jsou kysličníky síry a zvláště kysličník siřičitý. Z toho důvodu se věnuje velká pozornost problému snížení obsahu různých unikajících plynů,jakož i popílku z různých postupů spalování a regeneračních pásem v souvislosti s krakovacími zařízením. Pro snížení úniku uvedených plynů se musí proto volit takové postupy, které jsou účinné, aniž by se současně snížila účinnost nebo selektivita katíalyzátoru. Kromě toho nesmí být zvoleným postupem nahrazeno nežádoucí unikání škodlivých plynů jiným problémíem, jako je například zvýšené unikání popílků nebo zvýšení provozních nákladů. Se zřetelem na tyto požadavky se dosahuje žádo-ucího snížení unikäní kysličníků síry V zařízení pro krakování ropy použi.tím krakovacího katalyzátoru, který je modifikován právě se zřetelem na minimální unikání jak kysličníku uhelnatého, tak i kysličníků síry, přičemž účinnost katalyzátoru, jeho stálost a pevnost v .oděru za o-bvyklých podmínek krakování ve stávajících krakovacích zařízeních nebo i V nových zůstává nezměněna.Obvykle se sice vyhýbáme použití kovů V krakovacích katalyzätorech a pokladá se za problematické krakovat nástřik s obsahem kovů za přítomnosti krakovacích katalyzátorů, ale přesto popisuje jihovafrický patentový spis 7924/72 -a, jemu odpovídající americký patentový spis 3909392, o kterých zde bude ještě dále podrobněji jednáno s celkovým. rozborem, že se dají použít spalovací katalyzatory nebo promotory spolu s krakovacími katalyzátory uvnitř regeneračního pásma za příto-mnosti kovové tyče,mřížky, síťky nebo sita ve spalovacím pásmu, jakož i sloučenin kovů, které lze uvést do pohybu, zvláště pak práškových kysličníků kovů prechodné skupiny, jako je například kysličník železitý, manganičitý a kysličníky vzácných zemin, které se přidávají do přldávaného katalyzätoru, nebo je jejich působnost omezena na regenerační zařízení. Belgický patentový spis 826 266 popisuje způsob, podobný postupu podle aímerického patentového spisu 3 909 392, záleža 4jící v tom, že se používá katalytický krakovací katalyzator ve fyzikálním spo-jení s katalyzätorem, urychlujícím oXidaci kysličníku uhelnatého, a jedná se o kov s atomuovým číslem nejméně 20 a jako vhodné oxidační promotory jsou jmenovány kovy ze skupin IB, IIB a III až Vllí periodické soustavy prvků, zvláště pak platin-a, paládium, rhodium, molybdemwolfram., měď, chrom, nikl,mangan, kobalt, vanad, železo, cer, ytterbium a uran. V americkém patentovém spise č. 3808121 se popisuje regenerování krakovacího katalyzátoru za přítomnosti katalyzátoru, oxídujícího kysličník uhelnatý, a tento katalyzátor se udržuje V regeneračním pásmu.Belgický patentový spis 7 412 423 popisuje krakovací katalyzátor, obsahující méně než 100 ppm, přepočteno na kov a vztaženo na Veškerý katalyzátor, nejméně jedné kovové složky ze skupiny kovů V. a VII. periody VIII. skupiny períodické soustavy prvků,dále rhenium a odpovídající sloučeniny, a tento katalyzátor vede k zvláště výraznému zmenšení obsahu kysličníku uhelnatého- V kouřových plynech ze zařízení pro katalytické krakování. Patent se rovněž týká katalyzátoru typu molekulového sita, který se připravuje v sodíkověm cyklu, sodík se zamění za amoniové kationty záměno-u iontů,načež se síto impregnuje kovy vzácnych zemin.Pokud se týká úniku kysličníků síry, pak byly již popsány různé způsoby k úpravě odpadních plynů a případně kouřových plynů, jako je například promýväní, chemická absorpce, neutralizace i chemické reakce a přeměny, ale všechny tyto způsoby, určené pro odstranění kysličníků síry vyžadují prostorově náročná i nákladná dodatečna zařízení, a jsou tím pochopitelně zvyšovány náklady jak provozní, tak i investiční. V ameríckém patentovém spise 3699 037 se popisuje přidání nejméně stechiometrického množství sloučeniny vapníku nebo hořčíku, přepočteno na množství sirného nánosu na katalyzátoru, do krakovacího cyklu. Tento přidávaný materiál má reagovat s kysličníky síry, načež se má ve velejemněm stavu odstranit z krakovacího cyklu ve formě popílkovitého materiálu v odpadním plynu z regeneračního zařízení. Kontinuální přidávání takového materiálu však nápadně zvyšuje provozní náklady. Stejným způsobem se týkají americké patentov/é spisy 3030 300 a 3030 314. způsobu katalytického krakování, při kterém se do cyklu katalytického krakování s pohyblivým ložem přidävá kontinuálně jedna nebo více sloučenin boru, alkalických kovů nebo kovů alkalických zemin, aby tak vznikly částečky katalyzátoru se zvýšenou odolnosti proti lomu nárazem, jakož i pro-ti oděru povrchových ploch. Katalyzáto-rově častečky obsahují materiál na podkladě křemíku, případně kysličníku křemičitého s mikroporézíiímAmerický patentový spis . suje cyklický způsob katalytickêho krakoväní v pohyblivé nebo zvířené Eázi, kdy se dociltíje snížený únik kysličníkíi síry v odpadnich plyncuth z regeneračního zařizc í. Způsob pracuje s katalyzátorem na podiu du molekuloveho sita s matricí či základom z kysličiííltu křemičitého a kyslíčníku lílinštého, a sito je impregnováno jedním či více z kysličníků kovů skupiny llA. Amor patentové spisy číslo 3388 077, 2409 3849 343 popisují způsob ípruatry škodlt ho proudu odpadníht) plynu, obsetttx kysličník uheltíatý a kyslščníky síry. Zp h záleží V tom, že se proud uvádí do stykíi s katalytickou kompozicí, kterou tvoří porézní a žárovzdorný nosný Inateriál, katašytícky účinná kovová složka, například kov z platínové skupiny nebo složka ze skupiny kovů alkalických zemín, jako je Vápnik, baryum a stroncium.Nyní byl nalezen způsob zcela nový.vynález se týká cyklického způsobu katalytickébo krakováííí v pohyblivé nebo zvířené fázi za sníženeho úniku kyslíčnílíů siry v odpadnícłi plynech z regeneračního pásma. V různých způsobech provedení vedo vynález i k podstatě úplnému spálení kysličníku uhelnatého v reakčním pásmu a k absorpci tepla, vzniklého při takovem spalování, na pevných částečkách, ktere se vedou do reakčního pásma a do vypuzovacího pásma, dříve, než se vedou zpět do regeneračního pásma Tyto pevne částečky jsou V podstatě ltrakovatií katalyzátor typu moekuloveho sita a kovová reakční složka může se rovněž jednat o amortní krakovací katalyzátor a pevne látky, které jsou v aodstatě inertní při krakování uhlovodíků,Kovové činídlo je možno zapracovat do krakovecího katalyzátorxx. typí molekuloveJO sita, do aníortních ltrakovsciesh ltatalyzátoríi a do pevných, v podstatě inertních átek. Niůže se to provádět bud před přidáním nebo po přidání částeček substrátu do cyklu krakovacího postupu. Při cyklu qakovecího způsobu se používají takové podmínky,se na pevných čâstečkách v egeneračním jvásmí tvoří s ííá sloučenína obsahující kov a síru, a z vypuzovacího pásma se vypouští plyn, obsahující síru.Při volbě k-atalyzätorů ke snížení úniku kysličníkít siry z odpadnírh plynů z regeneručního pásma ląrtąltovacího způsobu v pohyblivé tázi je důležité, aby taková katatjrzátory měiy nejen schopnost plnit svou speciální tunkci, ale aby rovněž mohly plnit tuto funkci uspokojivým způsobem delší dobu. Z toho důvodu je třeba při hledání takových atalyzátorfí Ičnovat pozornost Vlastnoste-ní katalyzátorů z lílediska účinnosti a stálosti. Účinností v tomto smysluje míra schopnosti katalyzátąoru snižovat uni í kysličníků sĺry v odpadních plynec regeneračního pásma za určité přeshosti. provedení, čímž se míní použité podmínky, například teplota, tlak, doba kontaktní atd. Stálosti katalyzátoru se míní míra schopnosti katalyzátoru podržovat si svou účäunost po určitou dobu. Stálost se vztahuje na časovou míru změn parametrů z hlediska účinnosti, přičemž čím nepatrnější je tuto míra, tím stabilnější je katalyzátor. Stálost či stabilita katalyzátoru má být taková,že účinnost katalyzátoru se po delší dobu DTÚVOZU nemení.Tyto klíčové význaky jsou snáze dosažiteme, jestiľe se účinné činidlo, použite k žení zwmenšeného úniku kysličníků sí-ry,tedy to je podte tohoto vynálezu kovové čínndlo, přidává do cyklu krakovacího postupu a zapracovává se in situ do pevných teček, než jak by tomu bylo v případě krakovacího katalyzátoru typu molekulového site, kdy se kovové činidlo přidává při ř prave tohoto katalyzátoru, případně se k nemu přimíchává. Ukázalo se, že vnášení nebo přídávání kovového činidla do cyklu Wttovucílto postupu ve srovnání s přimítráním do krakovacílío katalyzátoru typu níoiešąušového sita během přípravy krakovacílío katalyzátoru vede k většímu snížení množství unikajících kysličníků síry v odpedoích plynech z regeneračního pásma. Přidávání kovového činidla do cyklu krakovacího způsobu je výhodné i proto, že se tim lépe ovládá a kontroluje případný škodlivý účinek kovového činidla na krakovací rychlost, protože je možno měnit rychlost a/nebo množství kovového činidla, jež se vnáší do krekovecílto cyklu. Také by mohlo dojít i ke ztrátě kovového činidla, které by bylo předem smícháno s katalyzátorem krakoverrílío způsobu, při oděru krakovacího katelyzátoru ve formě jemných částeček. Přidání kovového činidla do cyklu krakovacího způsobu a vnášení do pevných částeček in situ dovoluje udržení žádaného .množství kovového činidla na vnější straně nebo na přístupných místech krakovacího katalyzátoru.Předmětem vynálezu je tedy způsob cykííckého fluidního katalytického krakování,popřípadě kataiytického krakování ve fluidizovane, popřípadě ve zvířené vrstvě uhlovodíkových materiálů s obsahom h-motnostně 0,2 až 6 0/0 síry ve formě organických sloučenin, při kterém se nástřik krakuje v reakčni zóne se fluidizovanymi, popřípadě zvířenýnmi pevnými částicemi krakovacího katelyzátoru typu molekulového síta, částice kutalyzátoru desaktívované ná-nosy obsahujicími síru a uhlík se z produktu reakční zŕany oddělují a zevádWĺ se d.o stripovací any, kde se těkavê nánosy z desaktivovaného kutalyzátoru odlučují stripovacim ply.nem, strípovane částice katalyzátoru se oddělují z produktu odváděného ze stripovacízóny -a převádějí se do regenerační zóny a spalováním neodehnaných nánosů obsahujících síru a uhlík plynem obsahující-m kyslík se regenerují a regenerované částice katalyzátoru se oddělují od plynu z regenerační zóny a vracejí se do reakční zóny, který se vyznačuje tím, že pevné častice obsahující krakovací k-atalyzátor typu molekulověho síta nechávají probíhat cyklem spolu s kovovou reakční složkou, přičemž kovovou reakční složku tvoří alespoň jeden kov ve volné formě nebo ve formě sloučen-iny ze souboru zahrnujícího hořčík, vápník, str.oncium a baryum., přičemž množství kovové reakční složky je dostatečně k absorpci alespoň 50 0/0 kysličníků síry, které se vyvíjejí při spalování nánosů obsahujících síru, a uhlík v regenerační zóně a přičemž se kovová reakční složka do krakovacího cyklu zavádí v kapalné formě nebo ve formě častíc pevné hmoty odlišné od krakovacího katalyzátoru typu m.olekulového síta, nástřik se krakuje v přítomnosti cirkulujících častíc při teplotě 454 až 649 Celsia, těkavé odloučené produkty z cirkulujících částic se strípují při teplotě 454 až 649 °IC stripovacím plynem obsahujícím páru za hmotnostního poměru páry ke krakovacímu katalyzátoru 0,0005 až 0,025 za jednotku času, síru a uhlík obsahující nános se ze strlpovaných cirkulujících častíc spaluje při teplotě 566 až 788 °C, cirkulující častice absorbují alespoň 50 kysličníků síry, vznikajících spalováním nänosů obsahujicích síru a uhlík v regenerační zóně,z regenerační zóny se odvádí plyn obsahující molekulární kyslík a stopy kysličníkü síry a absorbované kysličníky síry se jakožto materiál obsahující síru odvádějí v těkavých podílech z reakčni a/nebo stripovací zóny.Vynález tedy představuje zlepšený způsob cyklického katalytického krakováni v pohyblivé nebo ve zvířené fázl, kdy se krakuje uhlovodíkový nästřik, obsahující organické sloučeniny síry, v reakčním pásmo s pohyblivými nebo zvířenými částečkami katalyzátoru za použití homogenních nebo nehomogenních regenerovatelných a pohyblivých pevných čá-steček, .obsahujících kovové činidlo a krakovací katalyzátor typu molekulového síta, který obsahuje uLatrici krakovacího katalyzátoru a krystalický křemičitan hlinitý, rozložený po matrici, přičemž je krakovací katalyzátor uhlíkatými usazeninami a nánosy, obsahujícímu síru,současně desaktivován. Zvířené pevné částečky -se oddělují z vypouštěného proudu krakovaných uhlovodíků z reakčníh.o pásma a vedou se do vypuzovacího pásma, kde se desaktivovaný katalyzátor zbavuje vypuditelných uhlíkatých usazenin a nánosu stykem s vypuzovacím plynem. Pohyblivé pevné částečky se potom oddělují z plynného odpadního proudu z vypuzovacího pásmla a vedou se do regeneračního pásma, kde se regeneruje desaktivovaný katalyzátor poprovedeném vypuzení těkavých složek spálením nevypuditelných uhlíkatých nánosů,owbsahujících síru, stykem s plynným proudem, obsahujícím kyslík, a regeneruje se ve formě katalyzatoru s vysokou účinnosti, přičemž vznikají kysličník uhelnatý, uhličitý a kysličníky síry, které reagují s kovovým činidlem za vzniku sloučeníny, obsahující kov a síru. Pohyblivé nebo zvířené pevné částečky, obsahující regenerovavný krakovací katalyzätor, se .oddělují z odpadních plynů,případně z kouřových plynů regeneračního pásma a vedou se zpět do reakčního pásma.Zlepšení záleží V tom, že se přidává do cyklu krakovacího způsobu kov v kovovém činidle, kovové činidlo se během cyklu krakovacího způsobu nanaší na pevné částečky, případně se do nich zapracovává, dále v použití vypuzovacího plynu, obsahujícího páru, v regenerování desaktivovaného krakovacího katalyzátoru za regeneračních teplot v rozmezí, kdy je sloučenina, obsahující kov a síru, obsažena v pevných částečkách,Stálá, jakož i v přívodu dostatečného množství kyslíku V regeneračním pásmo, což je podmíněno přívodem plynného proudu s obsahem kyslíku do regeneračního pásma,takže odpadní plyny z regeneračního pásma obsahují molekularní kyslík.Vhodný uhlovodíkový nástřik k použití při způsobu podle vynálezu obsahuje hmotnostně asi 0,2 až 6 síry ve formě organických sloučenin síry. S výhodou obsahuje nástřik hmotno-stně 0,5 až 5 0/0 síry a zvláště 1 až 4 síry, přičemž síra je V nástřiku ve formě organických sloučenín síry.lv/latricí krakovacího katalyzátoru typu molekulovvého síta je s výhodou kombinace alespoň dvou materiálů ze souboru tvořeněho kysličníkem křemičitým, kysličníkem hlitým., kysličníkem zirkoničitým, kysličníkem titaničitým, kysličníkem hořečnatým,kysličníkem thoričitým a kysličníkem boritým, zvláště pak kombinací kysličníku křennčitého a kysličníku hlinitého. Tato matrice krakovacího katalyzátoru obsahuje s výhodou vždy hmotnostně 10 až 65 0/0 azvláště 25 až 60 0/0 kysličníku hlinitého, s výh.odou 35 až 90 0/0 a zvláště 35 až 70 0/0 kysličníku křemičltého a s výhodou 0,5 až 50 procent a zvláště až 50 0/0 krystalického křemičitanu hlinitého. Krakovací katalyzátor typu molekulového síta obsahuje s výhodou hmotnostně 10 až 99,999 a zvláště 30 až 99,999 0/0 a. především 90 až 99,999 0/0 pevných částeček, přičemž zbytkem je kovové reakční činidlo.Kovové činidlo tvoří alespoň jeden volný nebo vazaný kovový prvek ze skupiny,kterou tvoří hořčík, Vápnik, stroncium a baryum, jejich sloučeníny i směsi, a s výhodou se jako kovové člnidlo volí hořčíkZdá se, že kysličník nebo kysličníky kovového prvku nebo kovových prvků kovového činidla jsou v podstatě od-povědné za ab 223821sorpci kysličníků síry V regeneračním pásmu. Z toho důvodu je výhodné přidávat kovový prvek nebo kovové prvky kovového čínidla do katalytického krakovacího cyklu ve formě kysličníku nebo kysličnĺků. Při praxi podle vynálezu však dostačuje přidat do cyklu alespoň jeden z vhodných kovových prvků, zvolených k použití jako kovové člnidlo. Kovový prvek nebo kovové prvky kovového činídla se aktivují k absorpci kysličníků síry V regeneračním pásmu. Ma se za to, že aktivovaní spočíva V částečném převedení nebo V podstatě V úplném převedení kovu nebo kovů kovového činidla na odpovídající kysličník nebo kysličníky. A toto aktivovaní nezávisí V podstatě na přesném způs.obu, V jakém jsou kovové prvky kombinovany nebo vázány, V době zaváděni do cyklu.Kovové činidlo je přítomno V regeneračním pásmu V takovém průměrném množství,že toto množství dostačuje k absorbovaní hlavního podílu kysličníků síry, které vznikly spálením uhlíkatých nánosů, obsahujíCĺCh sIru. Z takto Vzniklých kysličnĺků síry se absorbuje nejméně 50 a s výhodou více než 80 kovovým činidlem V regeneračním pásmu. V důsledku toho se pohybuje koncentrace kysličníků síry V odpadních plynech z regeneračního pásma při způsobu podle vynalezu V rozmezí objemové pod 600 až 1000 dílů na milión ppmvL a je s výhodou méně než asi 600 ppmv a zvláště méně než asi 400 ppmv.Množství použitého kovového činidla po přepočtu na kov nebo kovy je s výhodou hmotnostně asi 25 ppm až 7 , zvlaště 0,01 až asi 5 a především asi 0,1 až asi 0,5 0/0 se zřetelem na částečky.Kovové reakční činidlo není na pevných částicícb rozděleno rovnoměrně. Proto určité pevné častice mohou obsahovat menší nebo větší množství kovového činidla, než je shora uvedena, avšak V průměru obsahují pevné častice shora uvedené střední hodnoty obsahu kovového činidla.Desaktivovaný katalyzátor, zbavený ve vypuzovacím pásmu vypuditelných podílů, se regeneruje V regeneračním pásmu za teplot,kdy vzniká z kovu V pevných častečkách,obsaženého V kovovém činidle, a z kysličníků síry stabilní sloučenina z kovu a síry. Regenerační teploty jsou s výhodou asi 638 až 732 °C. Nátstřik uhlovodíků se krakuje za reakčních podmínek, kdy reaguje sloučenina, obsahující kov a síru, .obsažené V pevných částečkách za vzniku sulfidu kovu V kovovém činidle. Krakovací teplota je s výh-odou asi 454 až asi 649 °C a zvláště asi 466 až asi 593 °C. Vypuditelné usazeniny z desaktivovaného krako-vacího katalyzätoru se odstraní působením plynu, obsahujícího páru za teplotních podmínek V rozmezí, kdy sulfid kovu V kovovém činidle reaguje s vodou za tvorby plynného sirovodíku. Vypuzovací teploty jsou s výhodou asi 554 až asi 649 C a zvláště asi 466 až asi 538 °C. Hmotnost 10ní poměr páry ke krakovacímu katalyzáto-ru typu molekulového sita, který se přidávé do Vypuzovacího pásma, je s výhodou asi 0,0005 až asi 0,025 a zvláště 0,0015 až asi 13,0125. Odpadní plyny z reakěního pásma obsahují s Výhodou alespoň objemové 0,01 procenta a zvláště alespoň 0,5 0/0 kyslíku,aby se totiž dosáhlo žádaného snížení škodlivých plynů ve Vypouštěných plynech.Při jednom provedení způsobu podle vynálezu se jak-o materiál, obsahující kov V kovovém čínídle používá sloučenina rozpustná nebo dispergovatelná V oleji nebo ve vodě, a kovové činidlo se zapracová-vá do krakovacího katalyzátoru typu molekulového sit-a. V takovém případě se kovové činidlo zapracovává buď do krystalického křemičitanu hlinitého, nebo do m-atrice krystalického křemičitanu hlinitého, neb-0 do matrice krakovacího katalyzátoru typu molekulového sita. Při této formě provedení způsobu podle vynálezu mohou pevné částečky obsahovat navíc nej-méně jednu složku ze skupiny pevných látek, které jsou V podstatě inertní za podmínek krakování nástřiku uhlovodíků, a krakovací amorfní katalyzátor, načež se kovové činidlo zapracovävá do takové složky. Při tomto způsobu provedení je sloučenina, ktera se vnáší do cyklu katalytického krakování podle vynálezu, který zahrnuje pásmo krakovací reakce, Vypuzovací pásmo a regenerační pásmo,s výhodou sůl kovu. ako příklady lze uvést diketony kovů a soli kovů s karboxylovými kyselínamí s 1 až 20 atomy uhlíku. Za zvláště výhodnou sloučeninu tohoto typu je možno Označit magnesiumacetylacetonat.Při další formě provádění postupu tohoto vynálezu se používá jako materiál, obsahující kov v kovovém čínidle, samotné kovové čínidlo V praškované formě, například kysličník hořečnatý. Při další formě provádění je takovým materiálem kompozice z kovového činidla na nosiči, kterým je bud amorfní krakovací katalyzátor, nebo pevná látka, která je V podstatě inertní za podmínek krakovací reakce.vynález tedy se týka zlepšeného způsobu katalytickéh-o krakování V pohyblivé, případně ve zvířené fázi, který je současně zlepšeným způsobem regenerování katalyzátoru, použitého při katalytické konve-rzi V pohyblivé fázi, jakož i zlepšenýmí způsobem snižovaní obsahu kysličníků síry v odpadních plynech z regeneračního pásma krakovacích katalyzatorů, který se současně týká konverze ublovodíkových nástřiků,obsahujících síru, při kterých se krakovací kata-lyzator desaktivuje nanašením usazenin koksu s obsahem síry na povrchové plochy krakovacího katalyzétoru. Pevné částečky, použité při postupu podle tohoto vynálezu, zahrnující krakovarí katalyzátory typu molekulových sit, církulují ve vzájemné dobře dispergovatelném tyzikálním vztahu vzájemné cyklem krakovacího způsobu,

MPK / Značky

Značky: materiálů, cyklického, popřípadě, katalytického, hmotnostně, obsahem, fázi, síry, krakování, fluidního, uhlovodíkových, zvířené, fluidizované, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/20-223821-zpusob-cyklickeho-fluidniho-katalytickeho-krakovani-popripade-katalytickeho-krakovani-ve-fluidizovane-popripade-ve-zvirene-fazi-uhlovodikovych-materialu-s-obsahem-hmotnostne-02-az.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob cyklického fluidního katalytického krakování, popřípadě katalytického krakování ve fluidizované, popřípadě ve zvířené fázi uhlovodíkových materiálů s obsahem hmotnostně 0,2 až 6 % síry</a>

Podobne patenty