Spôsob úpravy papiera

Číslo patentu: 286411

Dátum: 21.08.2008

Autori: Vrška Milan, Katuščák Svetozár

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob úpravy papiera v prítomnosti oxidačných plynov podľa vynálezu spočíva v tom, že blok papiera s hrúbkou najmenej 3 cm, šírkou najviac 50 cm po klimatizácii sa v uzatvorenom priestore pri teplote 60 °C až 140 °C a tlaku 0,09 MPa až 0,5 MPa podrobí pôsobeniu cirkulujúcej plynnej fázy bez prítomnosti UV žiarenia alebo pôsobeniu cirkulujúcich oxidačných plynov s rýchlosťou 0,1 m.s-1 až 1 m.s-1.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 99-2005 Dátum podania prihlášky 20. 9. 2005Dátum nadobudnutia účinkov patentu 5. 9. 2008 Vestník UPV SR č. 9/2008Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 5. 4. 2007 Vestník UPV SR č. 4/2007Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočeniaČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob úpravy papieraSpôsob úpravy papiera vprítomnosti oxidačnýeh plynov podľa vynálezu spočíva v tom, že blok papiera s hrúbkou najmenej 3 cm, šírkou najviac 50 cm po klimatizácii sa v uzatvorenom priestore pri teplote 60 °C až 140 °C a tlaku 0,09 MPa až 0,5 MPa podrobí pôsobeniu cirkulujúcej plynnej fázy bez prítomnosti UV žiarenia alebo pôsobeniu cir kulujúcích oxidačných plynov s rýchlosťou 0, ms azVynález sa týka spôsobu úpravy papiera s riadeným obsahom karbonylov, karboxylov, polymerizačným stupňom a riadenou distribúciou vlhkosti a pH.Papierové archívne dokumenty pri dlhodobom skladovaní podliehajú v dôsledku kyslosti degradácii, čim dochádza k postupnému zhoršovaniu ich mechanických vlastností, krehnutiu a tmavnutiu a v konečnom štádiu k ich úplnému rozpadu.Na zabránenie degradačnému procesu papiera sa používajú rôzne spevňovacie a deacídiñkačné činidlá.Doteraz sa na overovanie spevňovacích a deacidiñkačných činidiel používa nový kyslý papier, ktorý nereprezentuje reálne zostamutý papier, čo do obsahu karbonylov, karboxylov, polymerizačného stupňa, rovnomernosti pH a vlhkosti.Tento nedostatok do značnej miery odstraňuje spôsob úpravy papiera podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že blok papiera s hrúbkou najmenej 3 cm, šírkou najviac 50 cm vopred podrobeného klimatizácii sa v uzatvorenom priestore pri teplote 60 °C až 140 °C a tlaku 0,09 MPa až 0,5 MPa podrobí pôsobeniu cirkulujúcej plyrmej fázy bez prítomnosti UV žiarenia alebo pôsobeniu cirkulujúcich oxidačných plynov s rýchlosťou 0,1 ms až l m.sl.Zistilo sa, že je výhodné ako plynnú fázu použit vzduch alebo kyslík, alebo oxid dusičitý.Na úpravu papiera s riadeným stupňom oxidácie (vysoký alebo nízky obsah karbonylov, karboxylov) je výhodné použit ako oxidačný plyn vzduch alebo oxid dusičitý.Spôsobom podľa vynálezu sa vyrobí papier s riadeným obsahom karbonylov, karboxylov, polymerízačným stupňom a riadenou distribúciou vlhkosti a pH.Príklad 1 Blok papierov s hrúbkou 3 cm, šírkou 50 cm vopred klimatizovaných sa pri tlaku 0,09 MPa a teplote60 °C podrobí pôsobeniu cirkulujúceho vzduchu rýchlosťou 0,1 ms bez prítomnosti UV žiarenia.Príklad 2 Blok papierov s hrúbkou 10 cm, šírkou 50 cm vopred klimatizovaných sa pri tlaku 0,5 MPa a teplote140 °C podrobí pôsobeniu cirkulujúceho oxidu dusičitého s rýchlosťou 1.0 ms bez prítomnosti UV žiarenia.Predmetný vynález možno využívat na overovanie spevňovacích a deacidiñkačných činidiel, ktorý riadeným obsahom karbonylov, karboxylov, polyrnerizačného stupňa, rovnomemosti pH a vlhkosti prakticky ko píruje zostarnutý papier.l. Spôsob úpravy papiera v prítomnosti oxidačných plynov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že blok papiera s hrúbkou najmenej 3 cm, šírkou najviac 50 cm po klimatizàcií sa v uzatvorenom priestore pri teplote 60 °C až 140 °C a tlaku 0,09 MPa až 0,5 MPa podrobí pôsobeniu cirkulujúcej plynnej fázy bez prítomnosti UV žiarenia alebo pôsobeniu cirkulujúcich oxidačných plynov s rýchlosťou 0,1 m.s 1 až l ms.2. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že plyrmá fáza je tvorená vzduchom.3. Spôsob podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že oxidačným plynom je kyslík alebo oxid dusičitý.

MPK / Značky

MPK: D21H 25/00

Značky: úpravy, spôsob, papiera

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-286411-sposob-upravy-papiera.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob úpravy papiera</a>

Podobne patenty