Použitie látky, ktorá pozostáva z aktívneho komponentu

Číslo patentu: 280638

Dátum: 10.05.1995

Autori: Schneider Valentin, Hamm Reiner

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Látka, ktorá pozostáva z aktívneho komponentu obsahujúca železo, nikel, rénium, titán, mangán, vanád, molybdén a/alebo chróm na tepelne odolnom oxidickom nosiči s veľkým povrchom a aktivuje sa pri teplote 300 až 600 °C molekulárnym kyslíkom a následne bola ošetrená redukčným plynom pri teplote medzi 200 °C až pod teplotu aktivácie, sa používa ako farebný indikátor na zobrazenie pri pokrytí vlhkosti pri odstraňovaní vlhkosti z inertných plynov.

Text

Pozerať všetko

(19) SK Číslo prihlášky 1020-94 Dátum podania 25.08.1994 m) Ľ h dmmmemw B 6 Číslo prioritnej prihlášky P 43 30 081.2 (51) Im C 17 Dátum priority 06.09.1993 B 011) 53/26 B 0 1 D 53/28 Krajina priority DE B 0 U 20/02 B 0 U 20/30 ÚRAD Dátum zverejnenia 10.05.1995 Dátum zverejnenia udelenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY vo Vestmku 16.05.2000 Cislo PCT(73) Majiteľ patentu MESSER GRIESřIEIM GMBH, Frankfurt, DE(72) Pôvodca vynálezu Hamm Rainer, Dr., Neukirchen-Vluyn, DE Schneider Valentin, Duisburg, DE(54) Názov vynálezu Použitie látky, ktorá pozostáva z aktívneho komponentuLátka, ktorá pozostáva z aktívneho komponentu obsahujúca železo, nikel, réniuIn, titán, mangán, vanárL molybdén a/alebo chróm na tepelne odolnom oxidickom nosiči s veľkým povrchom a aktivuje sa pri teplote 300 až 600 °C molekulámym kyslíkom a následne bola ošetrení mdukčným plynom pri teplote medzi 200 °C až pod teplom aktivácie, sa používa ako farebný indikátor na zobrazenie pri pokrytí vlhkosti pn odstraňovaní vlhkosti z ineitných plynov.Vynález sa týka použitia adsorpčnej látky známej z DE-B-1 667 129.Dlho je známe sušenie plynov použitím chemikálií pohlcujúcich vlhkosť. Vzrastá však záujem, zvlášť pri sušení inertných a vzácnych plynov, zviditeľniť tiež zachytenie vlhkosti použitou chemikáliou.Vynález spočíva V oznámení pokrytia adsorpčnćho prostriedku vodnou parou.Táto úloha je vyriešené znakmi nároku l .Výhodné ďalšie uskutočnenia vynálezu sú uvedené v závislý ch nárokoch.Adsorpčný prostriedok použitý podľa vynálezu je známy z DE-PS 16 67 129. Látka opísaná vtomto patentovom spise slúži na odstránenie prevažne reakčných prímesí z plynov a tekutín. Pri odstránení kyslíka je zvlášť účinné,ked je nosný materiál pokrytý komponentní obsahujúcimi chróm. Je prekvapujúce, že sa môže touto látkou za vzniku zreteľného zafarbenia veľmi účinne odstrániť z plynov tiež voda. Tak napriklad látka obsahujúca chróm má V stave bez uchytenia vlhkosti modrú farbu. Pri zachytení vlhkosti nastáva zmena farby na fralovú Červeň.Na použitie podľa vynálezu sa prednostne používajú priehľadné patróny, ktoré sú naplnené adsorpčným činidlom. Patróny potom obsahujú samočinne sa uvoľňujúce absorbenty vlhkosti. Do adsorpčného činidla sa tiež môžu ako indikátory farby primiešať iné absorbenty vlhkosti.Vysokú účinnosť použitia podľa vynálezu ukazuje vnasledtljúcom opísaný príklad. Ako adsorpčne činidlo bola použitá látka obsahujúca chróm so silikagélom ako nosným materiálom. Priehľadnou patrónou naplnenou týmto adsorpčným prostriedkom sa viedol inertný plyn,ktorý obsahoval stopy vodnej pary (50 ppm a 3 ppm). 0 d zavedenia patróny sa postupne farbil skôr modrý adsorpčný prostriedok na ñalovú červeň. Za patrónou sa kontrolovala pomocou hydrometra vlhkosť. Ked hranica zafarbenia dosahovala koniec patróny, bol súčasne registrovaný zlom vlhkosti. Pritom sa ukazuje, že experimentálne zistené kapacita vlhkosti je takmer zhodná s kapacitou silikagélu použitého ako nosný materiál.l. Použitie látky, ktorá pozostáva z aktívneho komponentu obsahujúceho železo, nikel, rénium, titán, mangán,vanád, molybdén a/alebo chróm na tepelne odolnom oxidickom nosiči s veľkým povrchom a aktivuje sa pri teplote 300 až 600 °C molekulámym kyslíkom a následne bola ošetrená redukčným plynom pri teplote medzi 200 °C až pod teplom aktivácie, ako farebného indikátora na zobrazenie pri pokrytí vlhkosti pri odstraňovaní vlhkosti z inertných plynov.2, Použitie podľa nároku l, vyznačuj úce s a t ý m , že latka obsahuje primiešané ďalšie absorbenty vlhkosti.3. Použitie podľanárokill alebo 2, vyzna č ujúce sa tým, žesalátkapoužívaprimďtných plynoch, ktoré obsahujú vodnú paru v ppm oblasti.4. Použitie podľa jedného znárokov l až 3, v y značujúce sa tým, želátkaobsahujeakooxidický nosič silikagél.5. Použitie podľa jedného znárokov l až 4, v y značuj úte sa tým, žesainertnýplynvedie patrónou s priehľadnou stenou naplnenou uvedenou látkou.

MPK / Značky

MPK: B01D 53/28, B01J 20/30, B01J 20/02, B01D 53/26

Značky: ktorá, aktívneho, látky, použitie, komponentu, pozostáva

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-280638-pouzitie-latky-ktora-pozostava-z-aktivneho-komponentu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie látky, ktorá pozostáva z aktívneho komponentu</a>

Podobne patenty