Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Cementárska zmes je tvorená cementárskou surovinou s nízkym obsahom napúčavých ílových minerálov, ktorá obsahuje 0,05 až 2,5 % hmotn. fyzikálne upravenej drevnej hmoty a je určená najmä na výpal slinku v šachtových peciach.

Text

Pozerať všetko

(1 l) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA r 9, SK 279 345 Číslo prihlášky 518-94 Dátum podania 04 05 94 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo príoritnej prihlášky (Sl) Im C 1 6 Dátum priority C 043 7/38 Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 07.10.98 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum zverejnenia udelenia vo Vesmíku 07. l 0.98 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Jurecký Štefan, Ing., Lietavská Lúčka, SK Januš Milan, Ing., Lietavská Lúčka, SK Ligdová Marta, Ing., Trenčín, SK Bugala Pavol, Ing., Žilina, SK Ivančenková. Hedviga, Ing., Žilina, SK Ligda Ladislav, Ing., Trenčín, SK(72) Pôvodca vynálezu Jurecký Štefan, Ing., Lietavská Lúčka, SK Ligda Ladislav, Ing., Trenčín, SK Januš Milan, Ing., Lietavská Lúčka, SK Ligdovà Mana, Ing., Trenčín, SK Bugala Pavol, Ing., Žilina, SK Ivančenková Hedviga, Ing., Žilina, SK(54) Názov vynálezu Cementárska zmesCementárska zmes je tvorená cementárskou surovinou s nízkym obsahom napúčavých ílových minerálov, ktorá obsahuje 0,05 až 2,5 hmotn. fyzikálne upravenej drevnej hmoty a je určená najmä na výpal slinku v šachtových peciach.Vynález sa týka cementárskej zmesi, tvorenej cementárskou surovinou s nízkym obsahom napúčavých ílových minerálov, najmä na výpal slinku v šachtových peciach.Priebeh výpalu slinku v šachtový/ch peciach je podmienený okrem chemického zloženia cementárskej suroviny aj obsahom napúčavých minerálov typu illitu, montmoríllonitu a chloritu. Od obsahu týchto zložiek sú zavislé vlastnosti vypaľovacích teliesok - granúl.Pri dostatočnom množstve napúčavých ílových minerálov v cementárskej surovine sú zhotovené granule plastické, majú dostatočnú pevnosť a pri ohreve vznikajú jemne trhlinky, umožňujúce transport vodnej pary z granúl.Pri nedostatočnom množstve napúčavých ílových minerálov je štruktúra granúl hustá, ktorá pri ohreve nedovoľuje únik vodnej pary z granúl. Tým dochádza k ich defomíácíí a k rozpadu. Rozpad granúl spôsobuje technologické poruchy vo výpale. Ide hlavne o zníženie priedušnosti pece, zhoršenie technológie výpalu, zvýšenie spotreby paliva a zníženie výkonu pece.Sú známe pokusy o zvýšenie plasticity surovín pomocou bentonických prísad s obsahom montmorillonitu. Súčasne bolí uskutočnené pokusy zvýšiť plasticitu surovín pomocou plastiñkačných prísad - lignosulfonanov. Tieto však boli neúspešne.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje cementárska zmes, tvorená cementárskou surovinou s nízkym obsahom napúčavých ílových minerálov, určená najmä na výpal slinku v šachtových peciach, ktorej podstata spočíva v tom, že obsahuje 0,05 až 2,5 hmotn. fyzikálne upravenej drevnej hmoty.Obsah drevnej hmoty V cementárskej surovine s nizkym obsahom napúčavých ílových minerálov pozitívne ovplyvňuje tvorbu a stabilitu granúl a súčasne pri ich ohreve výstup vodnej pary nespôsobuje ich rozpad. Použitím drevnej hmoty výhodne vo forme pilín, sa dosiahne jej vysoký memý povrch, ktorý spôsobuje zlepšenie jej absorpčných vlastností, so zachovaním jej difúznej aktivity.Pri použití cementárskej zmesi podľa vynálezu bola zisťovaná plasticita podľa Guya, vyjadrená v MPa, tepelná stabilita, vyjadrená v maximálnej vlhkosti granúl, ktoré vydržali tepelnú zmenu pri 800 °C a roztekavosť, pri ktorej sa merali dve hodnoty priemeru roztečenia pri konštantnomobsahu vody, ktoré charakterizujú retenčné vlastnosti surovinovej zmesi.99,5 hmotn, cementárskej suroviny s nízkym obsahom napúčavých ílových minerálov bolo zomleté na jemnosť 15 zostatku na site 009 bez prídavku, spolu s pridaním 0,5 hmotn. drevnej hmoty vo fonne pilín, čím sazískal vysoký memý povrch drevnej hmoty, ktorého dôsledkom je zvýšenie absorbeie pri zachovaní jeho difúznej aktivity. Plastiticita takto pripravenej zmesi sa zvýšila o 1,0 MPa, rozsah tepelnej stability o l vlhkosti a roztekavosť sa znížila o 8,5 cm.99 hmotn. cementárskej suroviny s nízkym obsahom napúčavých ílových minerálov bolo zomlete na jemnosť 15 zostatku na site 009 bez pridavku, spolu s pridaním 1,0 hmotn. drevnej hmoty vo forme pilín. Plasticita takto pripravenej zmesi sa zvýšila o 1,0 MPa, rozsah tepelnej stability o 2 vlhkosti a roztekavosť sa znížila o 9,5 em.Cementárska zmes je určená najmä pre lokality s výskytom cementarskej suroviny s nízkym obsahom nepúčavých ílových minerálov. Cementárskou zmesou podľa vynálezu sa dosiahne zmena štruktúry granúl, ktoré tak získajú dostatočnú pevnosť a zvýšenú tepelnú stabilitu, ktorá pri ohreve granúl umožňuje transport vodnej pary bez ich rozpadu. Pri výpale slinku V šachtových peciach sa použitie tejto cementárskej zmesí prejavuje rovnomemejším výpalom a zvýšením výkonu pece ccao 10 , pri cca 5 Vo úspore paliva.Cementárska zmes tvorená cementárskou surovinou s nízkym obsahom napúčavých ílových minerálov, určená najmä na výpal slinku v šachtových peciach, v y z n a čujúca sa tým,žeobsahuje 0,05 až 2,5 hmotn., fyzikálne upravenej drevnej hmoty.

MPK / Značky

MPK: C04B 7/38

Značky: cementářská

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-279345-cementarska-zmes.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Cementárska zmes</a>

Podobne patenty