Polymérny kompozit na výrobu ortopedickej obuvi

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kompozit na báze polymérov alebo kopolymérov etylénu a korku je určený na výrobu ortopedickej obuvi. Tento materiál je elastický, ľahký, mäkký, umývateľný a dobre lepiteľný bežnými obuvníckymi lepidlami. Predmet vynálezu možno využiť na výrobu bežnej obuvi, na výrobu obkladových a podlahových dielov s korkovým vzhľadom a pod.

Text

Pozerať všetko

S (11) Číslo dokumentu LOVENSKA REPUBLIKAI(19) SK 28 Číslo prihlášky 345.94 Dátum podania 250394 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo prioritnej prihlášky (51) Im Cl 6 Dátum priority A 4313 13/02 B 29 D 31/50 // Krajina Priority B 29 K 23500 ÚR D Dátum zverejnenia 07.02.96 B 29 K 311102 PRIEMYSELNÉHO , , ,VLASTNÍCTVA Datum zverejnenia udelenia vo Vestniku 08.04.98 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(72) Pôvodca vynálezu Kišš Mikuláš, Ing., Nitra, SKNázov vynálezu Polymêrny kompozít na výrobu ortopedickej obuviKompozit na báze polymćrov alebo kopolymćrov etylénu a korku je určený na výrobu oitopedickej obuvi. Tento materiál je elastický, ľahký, mäkký, umývateľný a dobre Iepiteľný bežnými obuvníckymi lepidlami. Predmet vynálezu možno využiť na výrobu bežnej obuvi, na výrobu obkladových a podlahových dielov s korkovým vzhľadom a pod.Vynález sa týka polymćrneho kompozitu na báze polymérov oleñnov a drevnej hmoty, vhodného na výrobu ortopedickej obuvi, Doterajší stav technikyJe známe, že na materiál určený na výrobu ortopedickej obuvi sa kladú zvlášť náročné kritériá. Obuv, resp. materiál na jej výrobu, musí byť ľahký, elastický a mäkký. Okrem toho s prihliadnutím na technológiu výroby, musí mať dobrú reológiu taveniny, musí sa dať spájať lepenim bežnými obuvnickymi lepidlami, musi byť umývateľný a pod. Tieto parametre sú v mnohom protirečivé a v konečnom dôsledku sa voli obyčajne kompromis medzi jednotlivými požiadavkami.Predmetom vynálezu je polymémy kompozit, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z polymerov a/alebo kopolyměrov etylénu a drevnej hmoty. Obsah polymćrov etylénu je 30 až 60 hmotnostných dielov, kopolymćrov etylénvinylacetátu 20 až 50 hmotnostných dielov a obsah korku je 5 až 25 hmotnostných dielov.Podstatu vynálezu ozrejmujú nasledovne príklady, Príklady uskutočnenia vynálezuPolymérny kompozit pozostávajúci zo 40 hmotnostných dielov kopolymćru etylenvinylacetátu s obsahom vinylacetátu 12 hmotn. s tavným indexom 3,6 g/ 10 min.,45 hmotnostných dielov polyetylénu s tavným indexom 186 g/ 10 min. a 15 hmotnostných dielov korku. Kompozit sa pripraví tak, že všetky zložky sa pridávajú do dvojzávitovkoveho extrudéra s priemerom závitoviek Q 28 mm a ich L/D je 30. Pracovne teploty kompaundácie sa pohybujú v rozmedzí 140 až 160 °C. Vytláčaná strana kompozitu sa vo vodnom kúpeli ochladí a v sekačke poseká na granule veľkosti 2 až 4 mm. Z pripravených granúl sa vylisuje fólia hrúbky 1,2 mm pri nasledowiých podmienkachpredohrievanie 5 min bez tlaku teplota 120 °C lisovanie 2 min tlak 2 MPa teplota 120 °C chladenie 10 min tlak 2 MPa teplota vypnutá.Na pripravenú fóliu sa nanesie chlórkaučukové lepidlo s hrúbkou 0,1 mm. Celková plocha naneseneho lepidla je 6 cmz. Dve fólie s takto naneseným lepidlom sa na vzduchu pri laboratómej teplote nechajú 5 minút zaschnúť. Po 5 minútach sa spoj zaťaži silou 0,5 MPa a nechá sa 24 hodín stáž. Po 24 hodinách sa hodnotí pevnosť lepeného spojiva v súlade s ČSN 6214 61.Pevnosť lepenćho spoja je vyššia ako pevnosť skúmaného materiálu. Fólia sa pri skúške trhá.Poymémy kompozit pozostávajúci z 55 hmotnostných dielov etylćnvinylacetátovćho kopolyméru rovnakého ako v príklade 1, 30 hmotnostných dielov polyetylénu ako v príklade 1 a 15 hmotnostných dielov korku. Príprava kompozitu, fólie a hodnotenie lepenćho spojaje ako v príklade 1.Pevnosť lepenćho spoja je vyššia ako pevnosť skúšanćho materiálu. Fólia sa pri skúška trhá.Polymémy kompozit pozostávajúci z 35 hmotnostných dielov etylćnvinylacetátovćho kopolyméru s tavným indexom 2 g/10 min s obsahom vinylacetátu 15, 45 hmotnostných dielov polyetylenu s tavným indexom 56 g/IO min a 20 hmotnostných dielov korku. Príprava kompozitu,fólie a hodnotenie lepeného spoja je ako v príklade l.Pevnosť lepeného spoja je vyššia ako pevnosť skúšanćho materiálu. Fólia sa pri skúške trhá.Polymémy kompozit pozostávajúci zo 40 hmotnostných dielov kopolymeru etylćnvinylacetátu s obsahom vinylacetátu 45 , s tavným indexom 1,8 g/ 10 min, 45 hmotnostných dielov polyetyletylěnu s tavným indexom 210 g/ 10 min a 15 hmotnostných dielov korku. Príprava kompozitu, fólie a hodnotenie kvality lepenćho spojaje ako v príklade l.Pevnosť lepeného spoja je vyššia ako pevnosť testovanćho materiálu. Fólia sa pri skúške trhá.Predmet vynálezu možno využiť na výrobu bežnej obuvi, na výrobu obkladových a podlahových dielov s korkovým vzhľadom a pod.Polymémy kompozit na výrobu ortopedickej obuvi na báze polymćrov a/alebo kopolymćrov olefinov, v y značujúci sa tým, že pozostávaz 30 až 60 hmotnostných dielov etylenvinylacetátového kopolymćru s tavným índexom 1 až 5 g/ 10 min, obsahujúceho 10 až 50 vinylacetátu, 20 až 50 hmotnostných dielov polyetylénu s tavným indexom 40 až 300 g/lü min a 15 až 25 hmotnostných dielov korku.

MPK / Značky

MPK: A43B 13/02, B29D 31/50

Značky: polymérny, ortopedickej, výrobu, obuvi, kompozit

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-278866-polymerny-kompozit-na-vyrobu-ortopedickej-obuvi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polymérny kompozit na výrobu ortopedickej obuvi</a>

Podobne patenty