Zalievacia hmota na elektrotechnické súčiastky

Číslo patentu: 278230

Dátum: 08.06.1994

Autori: Zajíček Miloslav, Dokoupil Jaroslav, Jetmar Jan, Novotný Bedřich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Hmota je tvorená polyizokyanátovou živicou, ktorá je reakčným produktom bezvodého ricínového oleja a trifenylmetán-4,4',4''-triizokyanátu v hmotnostnom pomere 100 : 5 až 100 : 25, vytvrdzovanou 20 minút až 6 hodín pri teplote 0 až 75 °C.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA ,(19) SK Číslo prihlášky 2765-92(13) Druh dokumentu B 6 Dátum podania 07.09.92 (Sl) Int. Clĺ Cislo prioritnej prihlášky C 08 G 18/36 Dátum pľloľltyľ H OIB 3/30 Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 08.06.94 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 08.05.96 SLOVENSKEJ REPUBLIKY V Cislo PCT(73) Majiteľ patentu Tesla Lanškroun as., Lanškroun, CZ(72) Pôvodca vynálezu DOKOUPIL Jaroslav Ing., Lanškroun, CZNázov vynálezu Zalievacia hmota na elektronické súčiastkyHmota je tvorená polyizokyanátovou živicou, ktorá je reakčným produktom bezvodého ricínovćho oleja a trifenylmetán-4,4,4-triizokyanátu v hmotnostnom pomere 100 5 až 100 25, vytvrdzovanou 20 minút až 6 hodín pri teplote 0 až 75 °C.Vynález sa týka zalievacej hmoty na elektronické súčiastky, ktorá umožňuje tesne a pružné zaliatie súčiastky s dokonalou izoláciou od nepriaznivých vplyvov vonkajšieho prostredia, pri súčasnom odvode tepla a praktickej vlastnej samozhášavostí.Ako zalíevacia hmota na elektronické súčiastky sa používajú epoxidove živice, asfalty, polyuretánové živice a podobné látky. Tieto látky sa používajú s rôznymi p 1 nivami, urýchľovačmi a sušivami, ktoré ovplyvňujú ich elektrické a chemické vlastnosti, ako aj samozhášavosť. Problémom býva zložitosť prípravy, vysoká cena a zladenie všetkých požadovaných vlastností. Tieto hmoty sa vo väčšine prípadov vyznačujú protichodnými vlastnosťami - napríklad dobré izolačné vlastnosti, ale značne vnútorné pnutie v priebehu procesu vytvrdzovania napríklad pri epoxidoch, spojené často s exoterrnnou reakciou. Ďalším príkladom môže byť patent sU 430 124, v ktorom k zmesi ricínového oleja a alifatického a aromatického diizokyanátu sa používa ako rozpúšťadla toluén,avšak tým sa výrazne predlžuje čas potrebný na vytvrdzovanie a navyše je toluén veľmi škodlivý. Podľa EP 364 738 je zase potrebný pri reakcii ricínového oleja a diizokyanátu katalyzátor, napríklad kvartćmy amín a cínová zlúčenina čo je pre elektroizolačné a dielektricke vlastnosti zalievacej hmoty škodlivé, a teda prakticky nepoužiteľnć pre elektronické súčiastky. Okrem toho sa používa ricinový olej s prídavkami kondenzačných produktov cyklohexanónu a fomialdehydu, čo je pre elektronické súčiastky tiež rizikové. V neposlednom rade sa teda pri súčasných zalievacích hmotách vyskytujú aj problémy súvisiace s ekológiou a bezpečnosťou práce.Nevýhody doteraz používaných zalievacích hmôt rieši zalíevacia hmota podľa vyníúezu. Podstata vynálezu zalievacej hmoty na elektronicke súčiastky spočíva v tom, že ide o reakčný produkt bezvodého ricínového oleja a polyizokyanátovej živice, ktorej hlavnou zložkou je trifcnyImetán-4,4,4 triizokyanát v pomere 100 hmotn. dielov ricínového oleja k 5 až 25 hmotn. dielom polyizokyanátovej živice. Zalievacia hmota sa vytvrdzuje pri teplotách v rozmedzí 0 až 75 °C, počas 20 minút až 6 hodín podľa potreby.Výhodou zalievacej hmoty oproti známym zrnesiam je, že neobsahuje škodlivé organické rozpúšťadlá ako je napríklad toluén, skracuje čas vytvrdzovania pri nižších teplotách bez nárokov na ďalšie dotvrdzovanie a vykazuje veľmi dobré výsledné vlastnosti, ako sú dielektrické a elektroizolačné vlastnosti, tepelná vodivosť a odolnosť,mechanická pružnosť, nepriedušnosť pre pary a plyny a veľmi dobrá priľnavosť k bežne použivaným materiálom.Zalievacou hmotou podľa vynálezu sa môže dosiahnuť rôznym vzájomným miešacím pomerom ricínového oleja s polyizokyanátovou živicou, ktorej hlavnou zložkou je triizokyanát, optimalizácia výsledných vlastností pre dane použitie, bez použitia plnív, sušiacich prostriedkov, urýchľovačov a možností zmeny konzistencie od takmer tekutej až po tuhú.Zvitok kondenzátora navinutého z polypropylénovej fólie metalizovanej hliníkom, sa v puzdre zaleje hmotou pripravenou zmiešaním vákuovaním vysušeného ricínovćho oleja s nízkopolymémou polyizokyanàtovou živicou, ktorej hlavná zložka je trifenylmetán-4,4,4-triizokyanát, v pomere 100 hmotn. dielov ricinovćho oleja k 25 hmotn. dielom polyizokyanátovej živice. Hmota sa nechá pri teplote 75 °C tuhnút počas 2 hodín. Ďalej sa bežným spôsobom dokončí výroba kondenzátora.Na porovnanie sa použil kondenzátor bez použitia zalievacej hmoty (tzv. suché vyhotovenie) a kondenzátor so zvitkom zaliatym epoxidovou živicou.Po uskutočnení testu životnosti kondenzátorov(400 hodín, 85 °C, 340 V, polypropylénová fólia hrúbky 6 m metalizovaná hliníkom) dôjde pri testovaných kondenzátoroch k následným priememým úbytkom kapacitya) kondenzátor bez zalievacej hmoty C()2,25 b) kondenzátor zaliaty epoxidovou živicou C()0,65 c)kondenzátor zaliaty hmotou podľa vynálezu C()0,35Výsledok testu ukazuje značne menší úbytok kapacity pri kondenzátore zaliateho zalievacou hmotou podľa vynálezu. Uvedená zalíevacia hmota spomaľuje proces elektrochemickej oxidácie hliníkového alebo iného polepu kondenzátora pri zaťažení striedavým napätím, vďaka dokonalému utesneniu zvitku a zamedzeniu prístupu vonkajšej vlhkosti a vzdušného kyslíka, Priemyselná využiteľnostZalievacia hmota podľa vynálezu umožňuje zlepšenie parametrov zalievaných súčiastok, zvýšenie ich odolnosti proti vzdušnej oxidácii, navlhnutiu, tepelnému namáhaniu aj odolnosti proti otrasom a proti horeniu. Umožňuje rozšíriť rozsah použitia súčiastok a výrazne predlžíť ich životnosť.Zalievacia hmota na elektronické súčiasdcy, v y z n n c u j ú c a s a t ý m , že predstavuje vytvrditeľný reakčný produkt bezvodého ricínového oleja a trifenylmetan-4,4,4-triizokyanátu vo forme polyizokyanátovej živice, pričom reakčné zložky sú zastúpené v hmotnostnom pomere 100 5 až 100 25, vytvrdzovanej 20 min. až 6 hodín pri teplote 0 až 75 °C.

MPK / Značky

MPK: H01B 3/30, C08G 18/36

Značky: súčiastky, hmota, elektrotechnické, zalievacia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-278230-zalievacia-hmota-na-elektrotechnicke-suciastky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zalievacia hmota na elektrotechnické súčiastky</a>

Podobne patenty