Zmes na spomalenie rozpustnosti priemyselných hnojív

Číslo patentu: 278203

Dátum: 14.10.1992

Autor: Kováč Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zmes obsahuje 2 diely cementu, 4 diely priemyselných hnojív, 1 diel jemne mletého vápenca a časť dielu rozrábacej vody určeného výpočtom vodného koeficientu V/C 0,42 až 0,45. Cement s mletým vápencom a priemyselnými hnojivami tvorí betónovú zmes, ktorá po vytvrdnutí má ochrannú funkciu pred nežiaducim rýchlym rozpúšťaním zložiek hnojív vo vode.

Text

Pozerať všetko

v (51) Int. Cl.5 Císlo prioritnej prihlášky j C 05 a 3/00 Dátum priority Krajina priority ÚRAD i Dátum zverejnenia 14.10.92 PRIEMYSVELNEHO VLASTNICTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 03.04.96 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(76) Majiteľ a pôvodca patentu KOVÁČ Pavol Ing., Žilina, SK(54) Názov vynálezu Zmes na spomalenie rozpustnosti priemyselných hnojivZmes obsahuje 2 diely cementu, 4 diely priemyselných hnojív, l diel jemne mletého vàpenca a časť dielu rozrábacej vody určeného výpočtom vodného koeficientu V/C 0,42 až 0,45. Cement s mletým vápencom a priemyselnýmí hnojivami tvorí betónovú zmes, ktorá po vytvrdnutí má ochrannú funkciu pred nežiaducim rýchlym rozpúšťaním zložiek hnojív vo vode.I diel Thomasovej múčky ného koeficientu V/C 0,42 až 0,45. časť dielu rozrábacej vody vypočítanej podľa vodného 2. Zmes podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a koeficientu V/C-0,42 sa zmieša V zariadení na výrobu s a t ý m , že obsahuje chemicky neutrálne viaczložbetonu. kove granulovanć priemyselné hnojivá. Získaná zmes sa naplní do foriem vhodného tvaru a 5spracuje ako bežné betonárske výrobky. Čas vytvrdzovania zmesi je minimálne 40 dní. Zmes anorganických hnojiv a minerálnych zložiek predstavuje kombinovane Koniec dokumentu hnojivo typu NPK t.j. dusík, fosfor, draslík vhodné navhodné najmä pri výsadbe ovocných í lesných stromče kov.Zmes cementu SPC 325, vápence, priemyselných 15 hnoj lv a vody v zložení 2 diely cementu SPC 325 1 dieljemne mletého vápenca 2 diely dusíčnanu vápenatého l diel močoviny 20 1 diel chloridu draselnćho časť dielu rozrábacej vody podľa vodného koeficientu V/C 0,42 sa zamiešajú v betonárskom zariadení a spracujú ako v príklade l.Zmes uvedená v príklade 2 predstavuje kombináciu 25 anorganíckých hnojiv s organickým priemyselným hnojivom. Obsahuje dve zložky dusikatých hnojiv, a to anorganicke rýchlo rozpustné hnojivo dusičnan vápenatý a organické pomalšie rozpustnć hnojivo močovinu, 30 Príklad 3 Zmes cementu SPC 325, vápence, granulovaného viaczložkového hnojíva typu CERERIT a vody v zloženl 2 diely cementu SPC 325 354 diely granulovanćho hnojiva CERERITčasť dielu rozrábacej vody podľa vodného koeficientuV/C 0,45 sa spracuje ako v príklade l.Zmes vyrobená podľa prikladu 3 predstavuje viac- 40zložkově priemyselne hnojivo typu NPK s obsahom sírya stopových prvkov. Viacstupňová ochrana rozpustných zložiek hnojivá zabezpečená minerálnym obalom granulovaného hnojiva uvedeného V príklade a následne ce mentovápencovým obalom zvyšuje odolnosť zmesi proti 45 účinku vody a predlžuje funkčnosť hnojiva na cca 2 ro ky.Pevné zmesi priemyselných anorganických a organických hnojiv s cementom a vápencom možno použiť ako hnojivá s veľmi dlhou životnosťou v pôdnych podmienkach. Vhodne sú najmä na zásobne hnojenie pri vý- 55 sadbe stromov.PATENTOVÉ NÁROKY 60 l. Zmes na spomalenie rozpustnosti priemyselných hnojiv tvorená zložkami priemyselných hnojiv, cementom ako hydraulickou maltovinou, jemne rnletým vápencom ako minerálnym plnivom a vodou, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje 2 diely cementu, 4 65 diely priemyselných hnojiv, l diel jemne mletého vápenca a časť dielu rozrábacej vody určeného výpočtom vod

MPK / Značky

MPK: C05G 3/00

Značky: priemyselných, rozpustností, spomalenie, hnojiv

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-278203-zmes-na-spomalenie-rozpustnosti-priemyselnych-hnojiv.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zmes na spomalenie rozpustnosti priemyselných hnojív</a>

Podobne patenty