Hydrogénhexakyanoželeznatany a spôsob ich prípravy

Číslo patentu: 278007

Dátum: 12.08.1992

Autor: Györyová Katarína

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Hydrogénhexakyanoželeznatany všeobecného vzorca [R3S]xHy[Fe(CN)6], kde R je metyl, fenyl, x je 1 alebo 2 a y je 2 alebo 3 sa pripravujú tak, že na vodný roztok draselnej soli hexakyanoželeznatanu sa pôsobí vodným roztokom trimetyl- alebo trifenylsulfóniumjodidu, roztok sa ochladí a okyslí kyselinou chlorovodíkovou na pH 5 až 5,5. Vzniknutý kyanokomplex sa podrobí kryštalizácii, prípadne rekryštalizácii. Používa sa ako absorbér kationických zložiek z roztokov v stechiometrickom pomere podľa počtu vodíkových iónov, na stabilizáciu takých aniónov, ktoré sa s inými katiónmi rozkladajú, ako indikátory pre oxidačné a redukčné procesy, vzhľadom na ich citlivosť na svetlo.

Text

Pozerať všetko

(Sl) Int. 01.6 Číslo ptioritnej prihlášky C 01 C 3/12Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 12.08.92 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 11.10.95 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu Univerüta P. J. Šafárika, Košice, SK(72) Pôvodca vynálezu GYÓRYOVÁ Katarina doc. RNDr. CSc., Košice, SK(54) Názov vynálezu Hydrngénhexakyanoželeznatany a spôsob ich prípravyHydrogéimexnkyanoželenmtnny všeobecného vzorce R 1 SxHyFe(CN)6. kde R je metyl, fenyl, x je l alebo 2 a y je 2 alebo 3 sa pripravujú tak, že na vodný roztok draselnej soli hexakyanoželezimtanu sa pôsobí vodným roztokom trimetyl- alebo trifenylsulfónimnjodidu, roztok sa ochladí a okyslí kyselinou chlomvodíkovou na pH 5 až 5,5. Vzniknutý kyanokomplex sa podrobl kryštalizàcii,prípadne rekryštalizàcii. Používa sa ako absorbér kationických zložiek z roztokov v stechiometrickom pomere podľa počtu vodíkových iónov, na stabilizáciu takých aniónov, ktoré sa s inými katiómni rozkladajú, ako indikátory pre oxidačné a redukčné procesy, vzhľadom na ich citlivosť na svetlo.Vynález sa týka hydrogćnhexakyanoželeznatanov s terciálnym trialkyl- a triarylsullbníovým katiónom.Z literatúry je nráma draselná soľ hexakyanozeleznatanu ako žltá krvná soľ K 4 |Fe(CN)g.3 Hz 0, ktora sa pripravuje rozpustenlm zeleznatej soli v horítcorn roztoku kyanidu draselnćho, alebo elektrolytickou oxidáciou želem v kyanide draselnorn (A. G. Sharpe The Chemistry ot Cyano Complexes of the Transition Metals, Aendernic Press, London, 1976). Sú známe aj zlúčeniny s kovmi prvej a druhej podskupiny med, striebro, zlatoů zinok, kadmiirm, ortuť, rozpustené soli typu KM Fe(CN)g a KMFe(CN). (kde M je ión prechodného prvku), ako aj kyselina tetrahydrogćnželezrtatá, ktorá sa pripravuje z roztokov hexakyanoželeznatanov v éterickom prostredí pmbením kyseliny chlorovodíkovej, alebo K-H iónovou výmenou (A. M. Golub, H. Kübler Chemie der Pseudohalogenide, VEB Deutscher Verlag der Wissenschatten, Berlin, 1979). Štvorsýtna kyselina hexakyanoželematá reaguje s organickými kyslíkovýmí zlúčeninami a amínmi a vytvára oxóniové a amóniovć soli (M. H. Ford-Srnitb The Chemistry ot Complex Cyanides. Printed and published hy Her Majesty Stationery Otľce, London, 1964). V literatúre neboli zatiaľ opísané sulfóniové soli hydrogénkyanoželematanu.Predmetom technického riešenia je zlúčením všeobecného mm ISpôsob prípravy hydrogćnhexakyanoželezrtatanov s terciálnym trialkyl- a triarylsulfóniovým katiónom všeobecného rzorca I podľa vynálem sa uskutočňuje tak, že k vodnému roztoku draselnej soli hexakyanoželeznatartu sa pridá vodný roztok trimetyI- alebo trifenylsulfónioveho katiónu pri izbovej teplote a okyslenlm HCl na pH 5,0 až 5,5 a ochladením roztoku vzniká hydrogćnhexakyanoželeznatan vytvárajůci žltú mikrokryštalíckú nazertinu, ktora sa odsaje na frite S-4. Kryštalizàcia sa uskutočňuje z vodného roztoku.Trimetylsulfóniumjodid sa pripraví pôsobením metyljodidu na dimetylsulñd v stechiometrickom množstve.Trifenylsulfónimnjodid sa pripravuje z bromidu reakciou s jodidom draselným, ktorý získanie pôsobením fenyhnagnćzitunbrontidu na difenylsulfoxid.Pripravené látky sú dobre rozpustetté vo vode, nerozpúšťajú sa v benzáne, éteri, chloroforme, rozkladajú sa v etanole, majú teplom topenia l 70 až 180 °C a pohlcujú svetlo v oblasti 470 až 500 nm.Pripravené dúčeniny možno využiť ako absorbćry kationických zložiek z roztokov v stechiometrickom pomere podľa počtu vodíkových ionov, na stabilizáciu takých aniónov, ktorć sa s inými katiónmi roüdadajů, ako indikátory pre štúdium oxidačných a redukčných procesov.Vynález je oplsaný v nasledujúcich príkladoch.K 2,1 l g (0,005 mólov) hexakyanoželematanu drasclného v 100 cm vody sa pridá vodný roztok 2,04 g(0,01 molov) trirnetylsulfónimnjodidu v 150 cm vody pri izbovej teplote. Po 20 minútovom miešaní za chladenia pridávame koncentrovanú kyselinu chlorovodíkovů a pH opravíme na 5,5. Po ďalšom miešaní počas 30 minút vznika žltá mikrokryštalicka zrarnenina, ktorú odsajeme na frite 8-4, s výťažkom 55 , s teplotou topenia 170 °C, zloženia CrzĺĺnNsszľe, s molekulovou hmotnosťou M 368,17. Vypočltanć 39,14 96 C, 5,47 H, 22,82 N, 15,16 Fe nájdené 39,02 C,5,359 V l-l, 23,02 N, 15,00 Fe.Zlúčeninu toho istého zloženia dostanane ak zreagujú 3 móly trimelylsulfónia a l mól kyanokomplexu železa.K 2,6 (0,006 mólov) tňfenylstílfónitlmjodidu v 350 cm vodypn 50 °C sa pridá vodný roztok 1,4 g (0,004 mólov) hexakyanoželeuiatanu draselného v 60 cm 3 vody. Zmes sa mieša asi pol hodiny, potom sa ochladí na 0 C a pridá sa koncentrovana kyselina chlorovodíková, pH upravirne na 5. Po ďalšom miešaní asi pol hodiny, vzniká komplexná zlúčením CzaHraNssFe, s molekulovou hmotnosťou M 478,29, s teplotou topenia 180 C, s výťažkom 60 , ktorú odsajeme na irite S-4. Rekryštlizáciu uskutočňujeme z vodnoacetónového roztoku. Vypočĺtané 60,26 C, 3,79 H,17,57 A N, ll,67 Fe nájdené 60,0 C, 3,55 H, 17,42 N, 11,55 Fe.l, Hydrogenhexakyanoželematany s terciárnym trialkyl- a triarylsulfóniovým katiónom všeobecného vzorcal2. Spôsob prípravy zlúčenín podľa nároku l, v y značujúci sa tým, že na vodný roztok draselnej soli hexalcyanoželeznatanu sa pôsobí vodným roztokom obsahujůcim trimetyl-, alebo trifenylsulfóniumjodid a ochladenlm roztoku a pridaním kyseliny chlorovodíkovej sa upraví pH na 5,5 až 5, pričom vmilmutý kyanokomplex sa podrobl kryštalizácii, prípadne rekryštalizácii.

MPK / Značky

MPK: C01C 3/12

Značky: spôsob, přípravy, hydrogénhexakyanoželeznatany

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/2-278007-hydrogenhexakyanozeleznatany-a-sposob-ich-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydrogénhexakyanoželeznatany a spôsob ich prípravy</a>

Podobne patenty